Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm của công ty cổ phần phước hiệp thành của người tiêu dùng tại thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 127 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T

ĐỊ NH MUA SẢ N PHẨ M CỦ A CÔNG TY CỔ

PHẦ N PHƯ Ớ C

HIỆ P THÀNH CỦ A NGƯ Ờ I TIÊU DÙNG TẠ I THÀNH PHỐ
HUẾ

LÊ NHẬ T MINH

NIÊN KHÓA: 2017-2021×