Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ du lịch của công ty cổ phần du lịch vietravel chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----------------------

KHOÁ LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U CÁC YẾ U TỐ
ĐỊ NH SỬ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T

DỤ NG DỊ CH VỤ DU LỊ CH CỦ A KHÁCH HÀNG

NỘ I ĐỊ A TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N DU LỊ CH VIETRAVEL

CHI NHÁNH HUẾ .

PHAN THỊ KIM ANH

KHÓA HỌ C: 2016 - 2020×