Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm đồng phục của công ty TNHH thương mại và dịch vụ lion group tại tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 123 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U VỀ CÁC YẾ U TỐ

TÁC ĐỘ NG ĐẾ N

QUYẾ T ĐỊ NH MUA CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I SẢ N PHẨ M
ĐỒ NG PHỤ C LION CỦ A CÔNG TY TNHH THƯ Ơ NG MẠ I VÀ
DỊ CH VỤ LION GROUP TẠ I TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

NGUYỄ N THỊ ĐÔNG CHÂU

Huế , 01/2021×