Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Nghiên cứu hành trình khách hàng tại học viện đào tạo quốc tế ANI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 126 trang )

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ - ĐẠ I HỌ C HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
......

......

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG TẠ I HỌ C VIỆ N
ĐÀO TẠ O QUỐ C TẾ ANI

LÊ THỊ BẢ O NHI

NIÊN KHÓA: 2017 – 2021×