Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần viễn thông FPT – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 123 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
--------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U HOẠ T ĐỘ NG BÁN HÀNG TẠ I CÔNG TY CỔ
PHẦ N VIỄ N THÔNG FPT – CHI NHÁNH HUẾ

Sinh viên thự c hiệ n:

Giả ng viên hư ớ ng dẫ n:

Trư ơ ng Thị Trúc Ly

Th.S Trư ơ ng Thị Hư ơ ng Xuân

Lớ p: K51E - QTKD
MSV: 17K4021321

Niên khóa 2017 - 2021×