Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại của học viên tại học viện đào tạo quốc tế ANI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 99 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
--------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N

HÀNH VI ĐĂNG KÝ HỌ C LẶ P LẠ I CỦ A HỌ C VIÊN
TẠ I HỌ C VIỆ N ĐÀO TẠ O QUỐ C TẾ ANI

TRẦ N TIẾ N

NIÊN KHÓA: 2017 -2021×