Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn tour du lịch huế 1 ngày tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1013.57 KB, 99 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
------------

-------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH

LỰ A CHỌ N SẢ N PHẨ M TOUR DU LỊ CH HUẾ 1 NGÀY TẠ I
CÔNG TY CỔ

PHẦ N TRUYỀ N THÔNG QUẢ NG CÁO

VÀ DỊ CH VỤ DU LỊ CH ĐẠ I BÀNG

ĐẶ NG THỊ NGỌ C TRÂM

Niên khoá: 2017 - 2021×