Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục đầu tư trái phiếu happybond được phát hành bởi công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương của khách hàng cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (983.63 KB, 97 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ
ĐỊ NH TIẾ P TỤ C ĐẦ U TƯ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T

TRÁI PHIẾ U HAPPYBOND ĐƯ Ợ C

PHÁT HÀNH BỞ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N ĐẦ U TƯ

CHÂU Á

THÁI BÌNH DƯ Ơ NG CỦ A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TRẦ N THẢ O

Thừ a Thiên Huế , tháng 01 năm 2021×