Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng mạng điện thoại di động của sinh viên đại học huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (888.86 KB, 97 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N SỰ

HÀI

LÒNG MẠ NG ĐIỆ N THOẠ I DI ĐỘ NG CỦ A SINH VIÊN
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRẦ N THỊ PHƯ Ơ NG NHI

Niên khóa 2017 – 2021×