Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm lặp lại bằng hình thức trực tuyến của khách hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ lion

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 115 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N Ý ĐỊ NH MUA

LẶ P LẠ I BẰ NG HÌNH THỨ C TRỰ C TUYẾ N CỦ A KHÁCH
HÀNG TẠ I CÔNG TY TNHH THƯ Ơ NG MẠ I VÀ DỊ CH VỤ LION
NGUYỄ N VIẾ T HUY
CHUYÊN NGÀNH: MARKETING

Huế , 04/2021

1×