Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phân tích chính sách marketing – mix tại học viện đào tạo quốc tế ANi,Huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 126 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------

---------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX
TẠ I HỌ C VIỆ N ĐÀO TẠ O QUỐ C TẾ ANI

LÊ TRẦ N TỐ

UYÊN

Niên khóa: 2017 – 2021×