Tải bản đầy đủ (.pdf) (72 trang)

Phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh huế công ty trách nhiệm hữu hạn tuấn việt huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (831.06 KB, 72 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
--

--

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CƠNG TÁC ĐÀO TẠ O NGUỒ N NHÂN LỰ C
TẠ I CHI NHÁNH HUẾ - CÔNG TY TRÁCH NHIỆ M
HỮ U HẠ N TUẤ N VIỆ T

HỒ

THỊ NGỌ C ANH

NIÊN KHÓA: 2017-2021×