Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần sợi phú nam,huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 91 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
......

......

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG
SẢ N XUẤ T KINH DOANH CỦ A
CÔNG TY CỔ

PHẦ N SỢ I PHÚ NAM

NGUYỄ N THỊ NHƯ

Huế , 01/2021

QUÝ×