Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Phân tích kết quả hoạt động marketing online của công ty TNHH MTV truyền thông và giải trí philip entertainment

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 101 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
PHÂN TÍCH KẾ T QUẢ HOẠ T ĐỘ NG MARKETING ONLINE
CỦ A CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀ N THƠNG VÀ GIẢ I TRÍ
PHILIP ENTERTAINMENT

PHAN THỊ THÙY TRANG

Niên khóa:2017-2021×