Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của KHÁCH sạn DMZ HUẾ GIAI đoạn 2018 2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.2 MB, 109 trang )

I H C HU
TR

NG

I H C KINH T HU

KHOA QU N TR KINH DOANH

-------  -------

KHÓA LU N T T NGHI P
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HO T

NG

KINH DOANH C A KHÁCH S N DMZ HU
GIAI O N 2018 - 2020

NGUY N LÂM TH O S

Niên khóa: 2017 - 2021

NG×