Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm rượu tại công ty TNHH 1TV thực phẩm huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 116 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢ N
PHẨ M RƯ Ợ U TẠ I CÔNG TY TNHH 1TV THỰ C
PHẨ M HUẾ

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N
PHẠ M ANH NGỌ C DANH

Niên khóa: 2017-2021×