Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Phân tích tình hình tổ chức lao động khoa học tại xí nghiệp của công ty cổ phần dệt may huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 97 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
......

......

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TỔ

CHỨ C LAO ĐỘ NG

KHOA HỌ C TẠ I XÍ NGHIỆ P CỦ A
CÔNG TY CỔ

PHẦ N DỆ T MAY HUẾ

NGUYỄ N ĐĂNG HỢ P

KHÓA HỌ C: 2017 - 2021×