Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Phân tích về quy trình cho vay mua bđs tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (675.14 KB, 86 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH CHO VAY MUA
B T
NG S N T I NGÂN HÀNG TH NG M I C
PH N
HÀNG H I VI T NAM - CHI NHÁNH HU

NGUYỄ N THỦ Y TIÊN

KHÓA HỌ C: 2017 - 2021×