Tải bản đầy đủ (.pdf) (70 trang)

Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH MTV tổ hợp cơ khí thaco chu lai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (750.2 KB, 70 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------

--------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
THỰ C TRẠ NG CÔNG TÁC TUYỂ N DỤ NG NHÂN SỰ
TẠ I CÔNG TY TNHH MTV TỔ

HỢ P CƠ

THACO - CHU LAI

PHAN TRẦ N KIỀ U OANH

NIÊN KHĨA: 2017 - 2021

KHÍ×