Tải bản đầy đủ (.pdf) (89 trang)

Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (847.49 KB, 89 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------------------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
THỰ C TRẠ NG HOẠ T ĐỘ NG CHO VAY
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TẠ I NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘ I CHI NHÁNH HUẾ

TRẦ N THỊ LAN

NIÊN KHÓA: 2017-2021×