Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (835.13 KB, 106 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
TH C TR NG VÀ GI I PHÁP
NÂNG CAO HO T

NG CHO VAY DOANH NGHI P NH VÀ V A

T I NGÂN HÀNG TH

NG M I C PH N NGO I TH

NAM – CHI NHÁNH HU

LÊ NHẬ T HUY

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021

NG VI T×