Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Xây dựng bản đồ nhận thức các thương hiệu trường đại học đào tạo khối ngành kinh tế trong tâm trí học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 118 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
XÂY DỰ NG BẢ N ĐỒ

NHẬ N THỨ C CÁC THƯ Ơ NG HIỆ U

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C ĐÀO TẠ O KHỐ I NGÀNH KINH TẾ
TRONG TÂM TRÍ HỌ C SINH LỚ P 12 TRÊN ĐỊ A BÀN
THÀNH PHỐ

HUẾ

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021
i×