Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

123doc tieu luan co so hinh thanh tu tuong ho chi minh va phan tich co so quyet dinh ban chat cach mang va khoa hoc cua tu tuong ho chi minh đã chuyển đổi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (266.35 KB, 15 trang )

Vân dé 1. Co sâ hinh thânh Tu: tu:âng Ho Chi Minh. Trong câc ccr sâ dâ ccr sâ nao
quyét dinh bân chat câch mang vâ khoa hoc cua To twâng Ho Chi Minh? Tai sao?

LCiI MCi DAU
Dat nusc ta, con ngusi Viet Nam ta dang dupc song dusi mai nha binh yen, dupc
doc lap tq do, tñ dau ma chung ta cñ dupc dieu dfi day? Dfi chinh la nhs csng lao
to lsn ciia Chii tich Ho Chi Minh-vi lanh tu vi dai cña dan toc Viet Nam ta, NguSi
da vach ra con dusng cuu nusc dung dan, NguSi khsng chi khai thsng be tac trong
dusng Hi giai phsng dan toc, ma cñn giai quyét dung dan, sang tao va lanh dao
thirc hien thang loi cac van de trong yéu nhat cua cach mang nusc ta. Chinh duñng
Hi cach mang doc lap dan toc gan lien vsi chu nghia xa hoi cña Nguñi da tao nén
sic manh tsng hpp va phat huy tac dog, dna tsi nhung thang loi c re cña cach
mang nusc ta.
Duñi anh sang Tu tuñng Ho Chi Minh, Dang va nhan dan ta da hoan thanh sq nghiep
cach mang dan toc dan chu. Sau 25 nñm doi mii, nuñc ta da chuyén sang thñi ky phat
trién mii, the va luc duoc nang cao. Tuy nhién, nhung thanh tiru dat duoc van chua
tuong xung vñi tiém nang. Chinh vi the toan Dang, toan dan can tiép tuc nghién cñu va
quan triet sau sac, van dog mñt cach dung dan va sang tao Tu tuñng Ho Chi Minh,
luñn kién dinh muc tiéu doc lap dan toc va CNXH, nam vung quy let doc lap dan toc
gan lien dung nuñc va gin nuñc, thuc hien chinh sach doi ngoai hoa binh, chu, hpp
tac va phat trién, gop phan hinh thanh mot trat the giñi mii cong bang va binh
dang...
De cS the van dog dung dan Tu tusng Ho Chi Minh vao csng cuoc doi msi va phat
trién nay thi chñng ta can phai hiéu ro Tu tusng Ho Chi Minh la gi va nguon gsc co sS
hinh thanh TTHCM nhu the nao?
NOI DUNG
I. Khai

niem tu tuñng Ho Chi Minh

TruSc khi di vao tim hiéu co sS hinh thanh tu tusng Ho Chi Minh chung ta cung tim


hiéu khai niem tu tusng Hñ Chi Minh la gi?


“Tu tuong Ho Chi Minh la he thong quan diem toan dien va sau sac ve nhiing van de
co ban ciia cach mang Viet Nam, tii cach mang dan toc dan chu nhan dean den cach
mang xa hpi chii nghia, la két qua ciia su van dung sang tao va phat trien chii nghia
Mac-Lenin vao dieu kien cu the ciia nusc ta, dsng thsi la su ket hpp tinh hoa cña dan
tpc, tri tue ciia thsi dai nham giai phñng dan toc, giai phong giai cap.”
De di den duoc khai niem ve tu tuñng Ho Chi Minh dfi thi chung ta da phai trai qua 1
qua trinh nhan thrtc that lau dai va da co hon 60 dinh nghia ve Tu tuñng Ho Chi Minh
bñi Ho Chi Minh la mpt con nguñi da nhan cach va co nhñng pham chat dang quy
khong phai ai cfing cñ va hiéu duoc. Va khong nhñng the de co dupc khai niem tren thi
chung ta khong the bo qua co st hinh thanh nen tu tuñng Ho Chi Minh.
II. Co

st hinh thanh tu tuñng Ho Chi Minh

1.Co st khach quan
a.B oi canh lich su hinh thanh tu tuñng Ho Chi Minh

a.1.Boi canh lich su Viet Nam cuoi the ki XIX dau the ki XX
Chu tich Ho Chi Minh sinh ra va lsn lén trong hoan canh dat nusc va the gisi co
nhiéu bién dong.
+ ThSi ki nay dat nuoc ta dang roi vao tinh trang bat on ve chinh tri va gi}ac cS xam
luoc
- Chinh quyén nha Nguyen da thi hanh chinh sach doi ngoai, bao thu, phan
dong...khñng cho Viet Nam co hoi tép xuc va bat nhip vsi sq phat trién cña the gisi.
Khñng phat huy duoc the manh cua dan toc va dat nusc, chong lai am muu xam luoc
cua chu nghia thuc dan phuong Tay.
- Khi thuc dan Phap xam luoc Viet Nam(1858), xa hoi Viet Nam trñ thanh xa hoi

thuc dan nua phong kién, xuat hien 2 mâu thuân co ban:
Toan the dan toc Viet Nam >< Thyc dan Phap va tay sai phong kién
(mau thuân dan toc)
Toan dan Viet Nam(nong dan) >< Dia chu phong kién
(mau thuan giai cap)


- Nhiéu phong trao yéu nusc ciia nhan dan VN da noi day nhung deu bi that bai..nhu
sq that bai ciia ptrao Can Vuong theo he tu tusng PK, p.trao DSng Du, DSng Kinh
nghia thuc theo he tu tusng TS da giup NAQ nhan ro chs han che cña p.trao do chua
biét to chrtc, chua cñ to chrtc.
G Thuc day Nguyen Ai Quoc ra di tim duñng cñu nuñc cho dan toc Viet Nam
a.2.Boi canh thoi dai (quoc te)
- CNTB trs thanh CNDQ, CNTB xac lap su thong tri tren pham vi the gisi. Luc nay
khong chi doing lai S sq ap brtc g/c trong chinh quoc ma da mS rong ra su ap bfic
dsi vsi cac d.tpc khac. Vi the cupc dau tranh g.phfing d.toc khsng chi cfin la hanh
dong riéng lé niia ma trs thanh cupc dau tranh chung cña d.toc thupc dia chong DQ.
- Cuoc dau tranh giai phsng dan toc gan lien vsi cuoc dau tranh g.phong g/c .Cuoc
dau tranh g.phSng d.toc trs thanh cuoc dau tranh g.phong g/v VS tren TG.
- Su thang loi cua CMT 10 Nga, CNXH trñ thanh hien thyc tren TG, danh dau buñc
chuyén bién lñn chuyén bién lñn cua thñi dai. Thñi dai quâ do lén CNXH va giup
HCM nhan ra mot chan ly cua thñi dai " Chi co CNXH, CNCS mii giai phong duoc
cac DT bi ap buc va nhung nguñi LD tren TG khoi ach no ie."
b. Nhung tién de tu tusng - ly luan
b.1.Gia tri truyén thong dan toc
- Trai qua may ngan nam lich su ding nusc va gis nusc da hun duc va tao lap cho dan
ta mot nén van hsa phong phu, da dang va thong nhat bén vung vsi nhung gia tri
truyén thong tot dep, cao quy, trong do chu nghia yéu nusc Viet Nam la nac thang
cao nhat cua van hoa Viet Nam.


- Ho Chi Minh cho rang, chii nghia yeu nusc va chii nghia anh hung la mot trong
nhiing biéu hien rñ nhat ciia pham chat cach mang Viet Nam.


- Chii nghia yéu nusc la mpt tinh cam rat thieng lieng, nfi an sau barn re trong
lñng dan toc Viet Nam qua hang nghin nñm lich st. Lfing yeu nusc cña msi con
ngusi Viet Nam tao thanh chii nghia yeu nusc Viet Nam.
- Moi trusng kinh té, xa hpi, chinh tri, vñn hoa thay doi theo lich st, cho nen chii nghia
yéu nusc S moi thsi dai khac nhau cung cfi noi dung khac nhau, no dupc quy dinh bsi
nhiing dieu hien kinh té - xa hoi. Mot dan toc tran day chii nghia yeu nusc la mpt dan
tpc manh. Mpt dan tpc thiéu chii nghia yeu nusc la mot dan toc yeu.
- Ho Chi Minh nhan dinh chii nghia yeu nusc Viet Nam cfi y nghia d}ac biet trong
cupc dau tranh giai phñng dan toc va nfi cung giii nguyen gia tri trong thsi ky xay
dqng lai dat nusc. NguSi nhan dinh, nhan dan lao dong la nhiing ngusi yeu nusc
chan chinh, nhiing ngusi biéu hien loi ich dan toc that su. Vi vay, nhiem vp cña
chñng ta la phai chuyén chu nghia yéu nusc tu“ thñi chién sang chu nghia yéu nusc
thsi binh.
- Chu nghia yéu nusc thsi binh duoc the hien bang sq phat trién kinh té, vñn hoa, xa
hoi, dan giau, nusc manh, dat nhiéu thanh t
tren huh c kinh té, vñn hoa, xa
hoi, ve loi song xa hoi chu nghia, nhung gia tri dao doc va nhung y tusng msi. No
phat sinh hang ngay, hang gis trong msi con nguñi chan chinh, trong phong trao thi
dua cua nhung ngusi lao dong tién tién, trong cuoc dau tranh cho sq cong bñng va
tién bo xa hoi, cho su to chuc cñng viec mot cach khoa hpc. No biéu hien sq khsng
khoan nhuong dñi vsi nhung khuyét diem, thiéu sot.
- Ho Chi Minh khñng phai la ngusi Viet Nam dau tién yéu nusc, nhung csng lao chinh
cua NguSi la da nang chu nghia yéu nusc Viet Nam lén tarn cao msi khi nhung van
de msi cua thsi dai tac dong vao dan toc Viet Nam va nhung van de ma dan toc Viet
Nam dñi hñi.


- Day la mot truyén thong quy bau cña dan tsc Viet Nam.Truyén thong nay duoc the
hien ngay trong cai ten khi NguSi ra di tim duñng cñu nusc :Nguyén Tat Thanh , tic
la NguSi yéu nusc - tuy nhién khñng phai la tinh yéu nusc hep hoi va thién can, bang
chung la Ho Chi Minh la mot trong nhung thanh vién sang lap Dang Cong san Phap
va luc dS NguSi da rat duoc quan tarn bsi bai phat biéu cña minh ve so phan cac dan
toc thuoc dia.

- Dñ la truyén thong yéu nusc kién cusng bat kh
t, la tinh than tuong than tuong
ai, long nhan nghia, y thrtc co két cpng dong, la y chi vuon len vu‹yt qua mpi khfi


khan, thu thach, la chi thong minh, tai sang tao trpng hien tai, khiem tsn tiep thu tinh
hoa van hoa nhan loai de lam giau cho vñn hoa dan toc.
- Chinh tii thqc tién dñ, Ho Chi Minh da duc ket chan 1y: “Dan ta cfi mot lfing nong
nan yéu nusc. Dñ la mpt truyén thong quy bau clay ta. Ter xua tsi nay, msi khi TS
quoc bi xam lang, thi tinh than ay lai ssi nsi, nfi ket thanh mot Ian song vS cung
manh me, to lsn, no lust qua mpi sq nguy hiem khfi khñn, no nhan chim tat ca lu ban
nusc va cuñp nusc”
- Day la tai san quy gia nhat trong hang trang cña Chii tich Ho Chi Minh, la co sS xuat
phat , la soi chi do xuyén suot cuoc dsi hoat dong cach mang cña NguSi, la dong lqc
giup NguSi vupt qua mpi gian nan the thach, hiem nguy.
GDay la nguon goc, la mot co sS quan trpng de hinh thanh nén tu tusng Ho Chi
Minh
b.2. Tinh hoa van hoa nhan loai

- Van hoa phuong Dñng:
+VSi nhung hiéu biét uyén bac ve Han hpc, Ho Chi Minh da biét chat lpc lay nhung
gi tinh tuy nhat trong cac hoc thuyét triet hpc, hoiac trong tu tusng cña Lao Tir, Miac
Tu, Quan Tu,......

+Nho giao: NguSi da tiép thu ngung meat tich cfc cña Nho giao, do la cac triet 1y
hanh dong , tu tusng nhap the, hah dao, giup dñi, do la usc vpng ve mot xa hoi binh
tri, hña muc, hña dñng, la triet ly nhan sinh, tu than duong tinh,dé cao vñn hoa ie
giao, tao ra truyén thong hiéu hoc.
Dong thsi , NguSi cung phé phan nhung yéu to duy tarn , lac hau , phan dong nhu
tu tusng dang cap,khinh lao dong chan tay , noi chung la khinh thuñng thyc nghiep,
danh loi cua dao Nho.NguSi nhan ro duoc vai tro cña nguñi phu nu Viet Nam cfing
binh dang vsi bac nam nhan va Nguñi da trao trang cho phu nu Viet Nam 8 chu vang
la “ anh hñng , bat khuat ,trung hau , dam dang” .
NguSi dan lsi cua Lenin: “chi cS nhung nguñi cach man chan chinh msi thu hai
duoc nhung hiéu biét quy bau cua cac dñi trusc de lai”
+Phat giao:NguSi da tiép thu va anh husng mot cach sau sac nhiing van de cña phat
giao. Do la lñng vi tha,tñ bi bac ai, cñu khs cpu nan,thuong ngusi nhu the thuong
than,...la nép song cñ dao drtc trong sach, gian di chñm lo lam viec thien, la tinh than


binh dang dan chii, chong phan biet dang cap, la viec de cao lao dsng, chong lusi
biéng,....
Ngoai ra NguSi cñn tiép tuc tim hieu chii nghia Tann dan cña TSn Trung Son, vi
thay trong do “nhiing dieu thich hpp vsi dieu kien cña nusc ta” dfi la “dan toc dupc
dpc lap, dan quyén duoc do, dan sinh dupc hanh phuc.”
Van hña Phuong Tay:
+NguSi tic tiép dpc va tiép thu cac tu tusng ve do, binh dang qua cac tac
pham ciia cac nha khai sang nhu Vonte(Voltaire), Rutsxoo(Rousso),
Mongtétxkio(montésquieu),.. .
+NguSi da trai qua nhung nam busn baS nusc ngoai va tñ do nguñi da hpc hsi
duoc rat nhiéu kinh nghiem quy bau va ca nhung diac sac cña vñn hoa Phuong Tay.
+ThSi gian song noi dat khach que nguñi ay, Nguñi da song va lam viec hét
minh voi nhung gian kho khñng the ké xiét, nhung Nguñi lai cam thay do chinh la
nhung thang ngay vui suong va hanh phuc cña Nguñi vi Nguoi da duoc song va trai

nghiem mñt cach tinh té trong cuoc dñi minh. Va hon hét la tu“ day Nguñi da tim toi
ra con dusng de dna dat nusc ta thoat khsi ach nS ie va di tsi doc lap dan chu.
+Ngoai ra Nguñi cñn tiép thu cac gia tri cña ban Tuyén ngân nhân quyén vâ dân
quyén cua Dai cach mang Phap, cac gia tri ve quyén song, quyén tir do, quyén muu
cau hanh phuc cua Tuyén ngân doc lap ’a My nñm 1976
GTrén hanh trinh cuu nusc, Ho Chi Minh da biét lam giau tri tue cña minh bang
vñn tri tue cua thsi dai, dñng va tay, visa tiép thu, visa gan lpc de tu“ tarn cao tri
thñc nhan loai ma suy nghi, lua chon, ké thña dsi msi, van dung va phat trién.
b.3. Chu nghia Mac-Lenin

- Chu nghia Mac-Lenin la co sS the gisi quan va phuong phap lan cña tu tusng Ho
Chi Minh
- Ban linh tri tue dS da nang cao kha nang tu duy doc lap,
chu va sang taoS Nguñi
khi van dog nhung ly luan cach mang cña thñi dai vao hoan canh, dieu kien cu the
cua Viet Nam
- Trong bai Con du:âng dan toi dén chu nghia Mac-Lénin Nguñi co viet: “Luc bay
gif toi ring hp Cach mang Thang Muñi chi la theo cam tinh tu nhien.. ..Toi kinh yeu
Leenin vi Leenin la mpt nguñi yéu nuñc v1 dai da giai phfing dong bao minh....Toi


tham gia Dang Xa hpi Phap chang qua la vi cac “Sng ba” ay-(hoi dfi tsi gpi cac dong
chi ciia toi nhu the) — da tfi dong tinh vsi tsi, vsi cupc dau tranh cña cac dan toc bi ap
brtc. Cñn nhu Dang la gi, cong doan la gi, chii nghia xa hoi va chii nghia cong san la
gi, thi toi chua hiéu”i
- NguSi da bat g}ap chii nghia Mac-Lenin va trs thanh ngusi Cong san. Ter dfi NguSi
da rat ra két luan: Muon cuu nusc va giai phfing dan toc khsng co con dusng nao
khac con dusng cach mang vo san. Do la con dusng cach mang dan chu tu san kieu
msi do Dang tién phong cua giai cap csng nhan lanh dao nham danh do de qusc va
phong kién tay sai, gianh dpc lap dan toc, thuc hien ngusi cay co ruong, sau do tien

lén lam cach mang xa hpi chii nghia, thuc hien chii nghia xa hoi va chii nghia Cong
san S Viet Nam. Dñ la dusng loi giuong cao ngpn cS doc lap dan toc va chii nghia xa
hpi, két hpp chii nghia yéu nusc va chii nghia qusc te cña giai cap cong nhan, ket hpp
suc manh dan toc va suc manh thsi dai nham di tsi muc tiéu cao ca la giai phong dan
toc, giai phsng xa hoi va giai phong con nguñi.
- Qua trinh tusng chung nhu don gian va tu nhién do, thirc ra “la ch}ang duñng chién
thang biét bao khs khan vsi su lua chpn vung chac, tranh duoc nhung sai lam tsi ngo
cut”2

- Tu tusng “Khñng cS gi quy hon doc lap tir do” la diem xuât phat cña Tu tusng Ho
Chi Minh. DuSi anh sang Luan cuong ve van de dan toc va van de thuoc dia cña
Lenin va tarn guong cach mang Thang Muñi Nga, Nguñi da khang dinh: Chi co chu
nghia xa hoi va chu nghia Cong san msi giai phong duoc cac dan toc bi ap bñc va
giai cap cñng nhan toan the gisi. Cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai
thuc hien duoc su lien minh chién dau giua vo sanS thupc dia vsi vS sanS chinh
quoc nhip nhang nhu hai canh cua mot con chim. Cach mangS thupc dia khsng chi
trñng chs vao két qua cua cach mang vS sanS chinh quoc ma phai tién hanh song
song vsi cach mang S chinh quoc, hon nua no can phai chu dong va co the gianh
thang loi trusc, va bang thang loi cña minh no co the dong gop vao sq nghiep giai
phsng anh em vo san S phuong Tay.
- DS la mñt luan diem sang tao ma Chu tich Ho Chi Minh da cong hien vao su phat
trién ly luan cua chu nghia Mac-Lenin ve cach mang giai phong dan tscS thusc dia.
NguSi cung da cñng vsi Dang de ra va giai quyét dung dan nhiéu van de ve chién’
luoc va sach luoc, dan den thang loi lich sir cña cach mang Thang Tann.
-Tu tusng Ho Chi Minh ve giai phsng dan toc gan bo thong nhat vsi tu tusng cña
NguSi ve chu nghia xa hpi. NguSi khang dinh: Cach mang giai phfing dan toc phai
phat trién thanh cach mang xa hpi chii nghia thi msi gianh dupc thang 1‹yi hoan toan.


2. Co st chii quan

a.Kha nang tu duy va tri tue Ho Chi Minh
Ho Chi Minh sau nhiing nam buon ba hpc hfii tren con duong tim dusng cñu nuoc
S xrr ngusi da cñ duoc nhiing nhan thfic sau sac ve giai phong dan toc ve doc lap tu
do. Dieu dñ duoc the hien qua nhiing lan diem sau:
- Muon cuu nusc, giai phñng dan toc, phai theo hpc thuyet cña Mac, mot hpc thuyet
cach mang nham giai phong dan tpc, giai phfing xa hoi, giai phfing con ngusi, dem
lai cho mpi ngusi, khong phan biet chiing tsc va ngusn gsc quyen tu do, binh dang,
bac ai, doan két, am no, viec lam, niem vui, hfia binh va hanh phuc.
- Cach mang giai phsng dan toc S cac nusc thuoc dia co quan he mat thiét vsi cach
mang vñ san S "chinh quoc" song khsng phu thupc cach mang "chinh quoc", mâ no
cS kha nang gianh thang loi trusc bang sic ma.nh va tri tue cña dan toc.
- Cach mang giai phsng la lau dai, gian kho, trusc hét la phai tién hanh cach mang giai
phong dan toc, gianh quyén doc lap, do; thyc hien cach mang dan chu nhan dan, tao
tién de de qua do lén giai phong xa hoi, giai phong con nguñi. Tir do cña msi ngusi la
dieu kien cho su phat trién
do cña tat ca mpi nguñi; mpi nusc déu doc lap,
dan tu do, moi ngusi ai cung co com an, ao rriñ.c, ai cfing duoc hpc hanh, mpi xa hoi
thñng thai va dao duc.
- Cach mang la su nghiep cua quan chung. Sq nghiep dai doan két toan dan toc phai do
Dang lanh dao va to chuc cheat che de dau tranh gianh quyén doc lap tir do, xay
dung nha nusc cua dan, do dan va vi dan de quân ly xa hoi va phat trién dat nusc.
- Cach mang giai phsng dan toc phai do chinh dang cña giai cap csng nhan, cña nhan
dan lao dong, cua dan toc, duoc vñ trang bñng 1y lan
cña chu nghia Mac Le- nin, co dusng loi chinh tri ding dan va to chic cheat che, co doi ngñ dang vién
tién phong, guong mau, trung thanh vsi loi ich cña giai cap va dan toc...
Nhiéu nha nghién cuu va chinh khach tren the gisi da danh gia tarn vi dai cña tu
tusng Hñ Chi Minh, nhan quan sang suot nhin xa thay rpng cña Nguñi bat nguon tu“
nhan thuc sau sac ve nhung luc luong thuc day sq bién dsi co tinh chat bung nS nhat
cua lich su S nhung busc ngo}at cS tinh chat cach mang nhat. Dong chi GSt HSn Tñng Bi thu Dang Cong san My viét: "HS Chi Minh la con nguñi can thiét xuât hien
dung luc, dung yéu cau ciia lich su, vsi nhiing tu tusng va y kien dung. Chinh vay ma

dong chi da lam ra lich srt".
b. Pham chat dao drtc va nang lqc hoat dong thuc tien


La con ngusi luon song vi Dang vi dan chii tich Ho Chi Minh lusn mang trong
minh nhung pham chat dao drtc tot dep nhat cña dan toc Viet Nam ta va cña ca nhan
loai
- Pham chat tai nang dñ duoc the hien trusc het S tu duy doc lap , chii, sang tao, cpng
vsi dau ñc phé phan tinh tusng , sang sust trong nhan xét , danh gia cac su vat va sq
viec chung .
- Pham chat , tai nang dñ cfing duoc bieu hien S ban linh kien dinh, lusn tin vao
dan; khiem ton , binh di, ham hpc hfii; nhay bén vsi cai msi, cfi phuong phap bien
chung , cñ dau ñc thqc tién .
- Pham chat ca nhan ciia Ho Chi Minh cfin bieu hien S su kho csng hpc tap de chiém
linh dinh cao tri thuc nhan loai, la tarn hon cña mot nha yéu nusc chan chinh, mot
chién si cong san nhiet thanh cach mang, mst tri tim yéu nusc thuong dan, san sang
chiu dung hy sinh vi doc lap
do cña TS qusc, hanh phuc cña dsng bao .
NguSi luñn nhac nhs va thuc day nhan dan ta
-

Ve y thuc ren luyen, tu duong dao doc thuñng xuyén : la can bo phu trach nhan ho so
mñt cua, hang ngay luñn tiép xuc va giai quyét cong viec cho nhan dan, tsi lusn luñn
guong mau ren luyen pham chat tu cach cña mot dang vién, lam tron nhiem vp duoc
Dang va chinh quyén giao phs. Song can, kiem, liém, chinh, chi cong vS tu, hoa nha
than ai vsi dong nghiep, hét long vi nhan dan phuc vp. Tir ren luyen trau doi pham
chat dao duc, lñi sñng, tac phong cña mot dang vién. KhSgn ngirng hpc tap nang cao
trinh do ve chuyén mñn nghiep vp de hoan thanh tot mpi nhiem vp duoc giao.

-


Ve y thuc trach nhiem tarn huyét vsi csng viec
+ Tich cuc lao dong, hoc tap, cñng tac vsi tinh than lao dong sang tao, co nang suât,
chat luong, hieu qua cao; Biét quy trong csng sic lao dong va tai san tap the, cña
nhan dan; Khñng xa hoa, lang phi khsng phs truong hinh thñc.
+ Kién quyét chong chu nghia ca nhan, Hi song thyc dung; Thang than, trung thirc
bao ve cñng ly, bao ve dusng lñi, quan diem cña Dang, bao ve nguñi tst; Chan thanh,
khiem ton, khñng chay theo chu nghia thaan tich, khsng bao che, giau khuyét
diem.....
+ Kién quyét chong benh lusi biéng, Hi song husng thu, nfii khsng di dsi vsi lam,
noñ nhiéu lam it.


+ Luon cñ y thrtc gin gin doan két trong Dang, trong co quan.
-

Ve y thrtc to chrtc, ky luat, thqc hien

phe binh va phe binh

+ Ban than toi tq luon d}at minh trong to chic, trong tap the, phai tsn trpng
nguyen tac, phap luat, khong kéo be kéo canh de lam roi loan ky cuong.
+ Luon cñ y thrtc coi trpng phé binh va phe binh. LuSn phe phan nhiing bieu
hien xuat phat tii nhiing dpng co ca nhan. LuSn dong vien nhiing ngusi than trong
gia dinh giii gin dao drtc, loi song, xay dqng gia dinh vñn hoa.
O Tñm lai, tu tusng Ho Chi Minh la san pham tong hfia cña nhiing dieu kien
khach quan, ciia truyén thong van hoa dan pc va tinh hoa vñn hfia nhan loai .
Cung vsi thuc tién dan tñc va thsi dai Ho Chi Minh tong két, chyén hoa sac sao,
tinh té vsi mot phuong phap khoa hoc, bien chñng, tu tusng Ho Chi Minh da trs
thanh tu tusng Viet Nam hien dai

Moi quan he giua nhan to chu quan va nhan to khach quan trong co sS hinh
thanh tu tusng Hñ Chi Minh. Co sS quyét dinh ban chat cach mang va khoa hpc
cña tu tusng Ho Chi Minh

III.

Tu tusng Ho Chi Minh duoc hinh thanh tu“ co sS thirc tién va co sS 1y lan
tuong ung voi nhan tñ chu quan va nhan tñ khach quan.
Ho Chi Minh ding nhiéu cach dien dat khac nhau: "Ly lan di doi vñi thyc
tién", "Ly luan két hop vñi thuc hanh", "Ly lan va thyc hanh phai luon luon di doi
vñi nhau", "Ly luan phai lien he vñi thuc té (Ho Chi Minh, 1995, tap 9, tr. 292). Du
noi "di dñi", "gan lien", "két hpp" nhung dieu cot loi nhat ma Nguñi muon nhan
manh la: "Thñng nhat giua ly luan va thuc tién la mot nguyén tac cñn ban cña chu
nghia Mac - Lenin.
Thuc tién khñng cd ly luan huñng dan thi thanh thyc tién mu quang. Ly luan
ma khñng cd lien he vñi thuc tién la ly luan suong" (Ho Chi Minh, 1995, tap 8, tr.
496).
Chinh vi the ma mñi quan he giua nhan to chu quan va nhan to khach trong tu
tuñng Hñ Chi Minh la su thong nhat vñi nhau. Khong the thiéu mot trong 2 nhan
to trong cv st hinh thanh nén tu tuñng Ho Chi Minh. Nhung nhan to quan trong
quyét dinh ban chat cach mang va khoa hpc cña tu tuñng Ho Chi Minh chinh la
nhan to khach quan(cv st ly luan).
Vi sao nhan to khach quan lai quyét dinh ban chat cach mang va khoa hpc cña
tu tuñng Ho Chi Minh?
*Vi tu tuñng va ban chat con nguñi Ho Chi Minh la su anh huñng cña Nguñi
trong gia tri truyén thong dan tpc va sq tiép thu tinh hoa vñn hfia nhan loai


- Dan tpc va ban sac van hña dan tpc cfi moi quan he cheat che vsi nhau. D}ac
trung tiéu biéu, khi phach va tarn hon dan toc du c the hien ro nhat qua ban sac vñn

hña dan tpc. Dan tpc, quoc gia nao néu khsng biet ke thira, tiep thu tinh hoa vñn hfia
nhan loai, lam giam di san van hña dan toc minh thi chac chan se bi tut hau, bsi vñn
hña khong chi la muc tiéu, ma cñn la dpng luc cña su phat trien xa hoi. Nhung tiep
thu nén van hña tién tién, mang tinh thsi dai phai tren co sS ke thira, bao ton va khai
thac truyén thong dao drtc, tap quan, lñng tu hao dan toc. Nen vñn hfia dan toc la
nguon von quy bau, thieng lieng ciia mpt dan toc.
- Ho Chi Minh, nha van hña kiet xuat - danh nhan vñn hfia the giñi, Nguñi da cong
hien trpn dñi minh cho nhan dan Viet Nam va cho nhan loai, la diem hoi tu nhung gia
tri cao dep nhat trong lich srt hang ngan nñm vñn hien - vñn minh cña dan tpc Viet
Nam; la biéu tuong cao dep nhat cña vñn hfia Viet Nam trong thñi dai mii, la dien
hinh cua su két hpp hai hña giua dao 1y cña dan toc vñi tinh hoa cña nhiéu dong van
hoa Dñng - Tay. Da nhan thuc rat rñ moi quan he giua dan toc va ban sac dan toc.
Nguñi chi rñ: "mñi dan toc phai cham lo diac tinh cña minh trong nghe that", phai
"chu y phat huy cot cach dan toc". Va Nguñi nhac nhñ can phai tranh 2 thai do: tiép
thu mñt cach may moc hoiac phu dinh hoan toan "von cii, Hon ai hét, Ho Chi Minh la
nguñi luñn gan duc khai trong trong tiép thu truyén thong vñn hoa, trong xay dung
thuan phong my tuc cua dan toc.
- NguSi hiéu rat rñ S Viet Nam dinh, chña, miéu mao thuñng thñ phung cac bac hien
nhan, anh hñng dan toc cS cñng vsi dan vsi nusc va noi do da trs thanh vñng dat
thieng lieng, tñn nghiem trong lñng msi nguñi dan Viet Nam. DSng thñi do cfing la
nhung danh lam thang canh, di tich lich sir vñn hoa, la diem tira tinh than lau bén
khñng gi thay the duoc S cac lang que Viet Nam.
- Ngay tu nam 1945, du be bon vñi viec chong thu trong gi}ac ngoai, xay ding chinh
quyén non tré, Nguñi cung da nhanh chong ban hanh sac lenh ve viec "Bao ton co
tich tren toan cñi Viet Nam"; roi chi dao khoi phuc "von cii". Tuy nhién trong khoi
phuc von cu Nguñi can doan ky luong: "noi la khoi phuc "von cii", thi nén khoi phuc
cai gi tñt, con cai gi khñng tñt thi phai loai dan ra", "can xay ding va phat trién thin
phong mi tuc", chñng "dñng bdng, ruñc xach than thanh".
- VSi Ho Chi Minh, viec bao ve, gin gis ban sac vñn hoa dan tsc la rat can thiét, la
viec phai lam, nén lam, nhung quan trong hon lai la viec biét van dung va phat trién

nhung ban sac ay vao cuoc song. DS chinh la cach tot nhat de bao ve va gin gis ban
sac van hña dan toc. Ci Ho Chi Minh luon cfi su gan bfi cheat che giiia truyen thong
va hien dai. Theo NguSi, mpi hien dai, tién tien deu bñt nguon ter truyen thsng tet
dep.
Tai tarn nhin ciia mpt nha van hña lsn. NguSi lusn nhac nhs mpi ngusi, nhat la can


bp, dang vién phai biét quy trpng von co dan toc, "dan ta phai biet st ta, cho tusng
goc tich nusc nha Viet Nam".
- Van hña phuong Dong la tién de trong co st thuc tien cña tu tuñng Ho Chi Minh
+ Ho Chi Minh hpc duoc tñ Nho giao cach lam nguñi vñi triet 1y hânh dao, giup
ngu:âi, tu thân du:eng tinh,dé cao vân hoa Ie giâo, tao ra truyen thong hieu hoc
+ NguSi hpc tñ Phat giao tu tusng vi tha ter bi bac ai, cñu kho cñu nan, thuong
ngusi nhu the thuong than , la nép song dao doc , trong sach, gian di, chñm lo lam
viec thien, la tinh than binh dang, dan chu, chsng phan biet dang cap; la viec de cao
lao dpng, chong lusi biéng, “nhat nhat bat tac, nhat nhat bat thuc”, la chii truong ssng
khñng xa lanh viec dsi ma gan bo vsi dan, vsi nusc, tich cfc tham gia vao cuoc dau
tranh cua nhan dan chong ké thu dan toc .
- Van hoa phuong Tay la tién de 1y lan

cho chu nghia Mac — Lenin

+ Chu nghia Mac — Lenin la co sS khach quan va phuong phap lan cña tu tusng
Ho Chi Minh.
+ La ngon den soi loi tren con duñng giai phong dan toc
OChinh nhung dieu dS da dna Ho Chi Minh trs thanh con nguñi cña thñi dai, la vi
lanh tu vi dai cua dan toc ta. Va con dna Tu tusng HS Chi Minh trs thanh mot tac
pham dñ so cua van hoc Viet Nam va cña ca the gisi.
Tinh khoa hoc va tinh cach mang sang tao cña Tu tusng Ho Chi Minh da duoc lich
su kiem chung. Trai qua nhung bién dong cña thñi cuoc, Tu tusng HS Chi Minh cang

chung tñ gia tri va suc song manh liet cña no. Tu tusng HS Chi Minh la tinh hoa cña
dan toc Viet Nam, la niem tu hao cua Dang ta va nhan dan ta. DuSi anh sang cña chu
nghia Mac-Lenin va Tu tusng Ho Chi Minh, toan Dang, toan dan cang vung tin vao
thang loi cua su nghiep doi msi do Dang lanh dao.
Ngay nay, khi su nghiep doi msi S nusc ta ngay cang di vao chiéu sau, nhung bién
chuyén tren the gisi ngay cang lsn, nhung van de msi d}at ra trong dñi song xa hoi
ngay cang nhiéu, dñi hfii phai lam sang tfi, thi viec nghien cñu, hpc tap, bao ve, van
dung va phat trién Tu tusng Ho Chi Minh vao thuc te cuoc ssng, trs thanh nhiem vp
quan trpng, cap bach trong cong tac chinh tri, tu tusng, ly luan cña toan Dang, toan dan
ta. . .MUC LUC
NOI DUNG

TRANG

A. LCiI MCi DAU

1

B. NOI DUNG

1

I. KHAI NIEM TO THCiNG HO CHI MINH

2


II. CD SCi HAH THANH TO THCiNG HO CHI

2

MINH
1. Co sS khach quan

a.Boi canh lich sir hinh thanh tu tusng Ho Chi Minh

2

a.1. Boi canh lich sir Viet Nam cuoi the ki XIX dau the ki XX

2

a.2. Boi canh thñi dai (quoc té)

2

b. Nhung tién de tu tusng - 1y lan

3

b.1. Gia tri truyén thong dan toc

3

b.2. Tinh hoa vñn hoa nhan loai

5


b.3. Chu nghia Mac-Lenin

6

2. Co st chu quan

8

a.Kha nang tu duy va tri tue Ho Chi Minh

8

b. Pham chat dao doc va nang lirc hoat dong thyc tién

9

III. Moi quan he giua nhan to chu quan va nhan to khach quan

trong co sS hinh thanh tu tusng Ho Chi Minh. Co sS quyét dinh
ban chat
cach mang va khoa hpc cña tu tusng Ho Chi Minh

10

C. KET LU{AN

12SACH THAM KHAO
1. Giao trinh tu tuñng Ho Chi Minh cña NXB Chinh tri Quoc Gia
2. Ho Chi Minh toan tap (l2tap ho}ac dia CD), NXB Chinh tri Quoc gia,Ha Npi,

2000 3.Website : www CPV.ORG.VN
4.Hoi dong chi dao bien soan giao trinh Quoc gia cac mon khoa hpc Chii nghia MacLeenin, Tu tuñng Ho Chi Minh: Giao trinh Tu tuñng Ho Chi Minh, NXB chinh tri
Quoc gia, 2003×