Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Nội dung tiểu luận update

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.3 KB, 2 trang )

Họ và tên:
Tên đề tài:
Lớp:
MỞ ĐẦU
1.

Lí do chọn đề tài

2.
Mục đích nghiên cứu
3.
Nhiệm vụ nghiên cứu
4.
Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu
4.1.
Đối tượng nghiên cứu
4.2.
Khách thể nghiên cứu
4.3.
Phạm vị nghiên cứu
Phạm vi về nội dung
Phạm vi vê thời gian
Phạm vi về không gian
5.
Câu hỏi nghiên cứu
6.
Giải thuyết nghiên cứu
7.
Phương pháp nghiên cứu
(chỉ cần nêu tên các phương pháp nghiên cứu vì sẽ được phân tích thể hiện rõ trong phần Tổ chức
nghiên cứu)


8.
Cấu trúc đề tài
Chương I. Tổng quan và cơ sở lí luận
Chương II. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
Chương III: Thực trạng…
Chương IV: Giải pháp

Chương I. Tổng quan và cơ sở lí luận
1.1.

Tổng quan nghiên cứu

(tổng quan các nghiên cứu trong và ngồi nước nhằm tìm ra khoảng trống cần nghiên cứu, nên tổng
quan theo chủ đề)
1.2.
Thao tác hóa khái niệm
(làm rõ các khái niệm sẽ được sử dụng trong nghiên cứu dựa trên các khái niệm cụ thể - ít nhất được thể
hiện thơng qua đề tài)
Chương II. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu


2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu
2.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

2.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
………………………………………………..
Chương III. Kết quả nghiên cứu
Chương IV:…

Kết luận
PHỤ LỤC
BẢNG HỎI

PHỎNG VẤN SÂU

Tài liệu tham khảo
1.

Lewis, T. (1998). Vocational education as general education. Curriculum Inquiry, 28(3), 283-309.

2.

Shavit, Y., & Muller, W. (2000). Vocational secondary education. European societies, 2(1), 29-50.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×