Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Phiếu đăng ký xét tuyển online TVU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (83.13 KB, 1 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Trường công lập đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam & Quốc tế

ISO 9001:2015

126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 6274222 - 3855246; (0294) 6534 344
E-mail: tvu@tvu.edu.vn Website: http://tvu.edu.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA
Ngành:Quản trị kinh doanh
Họ và tên khai sinh:DƯƠNG HỒNG HẠNH Giới tính:Nữ
Ngày sinh: …09…./…01……/…2003…… Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Hồ Bình
Dân tộc: Kinh
Số CMND/CCCD: 017303001196
Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ số nhà, Đường, Phường (Xã), Huyện (Quận), Tỉnh (Thành phố))
Số nhà 245, đường Phùng Hưng, tổ 3, phường Hữu Nghị, thành phố Hồ Bình, tỉnh Hồ Bình
Điện thoại: 0913753382

E-mail: duonghonghanh03@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 245, đường Phùng Hưng, tổ 3, phường Hữu Nghị, thành phố Hồ
Bình, tỉnh Hồ Bình
Đã tốt nghiệp: THPT

Ngành tốt nghiệp:…………...….…………

Tơi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tơi xin
chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hồ Bình., ngày 25…… tháng …11… năm 2021


Người đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Hạnh
Dương Hồng Hạnh

Trang 1/1×