Tải bản đầy đủ (.docx) (39 trang)

Luật kinh tế EG21 Ehou Đại học mở

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.68 KB, 39 trang )

Nội dung không thuộc điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân:
a. Tài sản của người đứng đầu chính là tài sản của tổ chức.

Có mấy cách phân loại doanh nghiệp?
b. 3 cách

Nhóm quy phạm pháp luật nào KHÔNG thuộc nội dung của pháp luật kinh tế?
Chọn một câu trả lời:
b. Quy phạm pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp.

Nền kinh tế Việt Nam trong thời kì kế hoạch hóa tập trung sử dụng phương pháp
điều chỉnh chủ yếu là:
b. Phương pháp quyền uy phục tùng

Sự khác biệt giữa "Trách nhiệm vô hạn" và "trách nhiệm hữu hạn" là:
a. Mức độ chịu trách nhiệm của chủ thể kinh doanh đối với các khoản nợ

Văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống quy phạm pháp luật kinh tế
Luật

Theo Luật hiện hành, Luật kinh tế điều chỉnh:
c. Các quan hệ trong lĩnh vực kinh tế

Doanh nghiệp được hiểu một cách chính xác là:
Chọn một câu trả lời:


a. Là tổ chức kinh tế độc lập có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn
định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích
thực hiện các hoạt động kinh doanh


Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế là
a. Tất cả các phương án đều sai

Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường được hiểu như sau:
d. Là ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan
quản lý Nhà nước về kinh tế với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp với nhau
nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

Chế tài nào không phải chế tài thương mại
d. Buộc xin lỗi công khai

Nhận định nào là sai?
Chọn một câu trả lời:
a. Bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá
đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm
khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;
b. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời
điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng
c. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu
vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm
khuyết đó

Hình thức nào khơng phải khuyến mại
d. Tăng gấp đôi giá thành một mặt hàng đang “sốt”


Quyền của Chi nhánh
d. Tất cả các phương án đều đúng

Nguyên tắc trong hoạt động thương mại:

Chọn một câu trả lời:
a. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại
b. Tất cả các phương án đều đúng
c. Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại
d. Nguyên tắc bình đẳng trước Pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương
mại

Thương nhân nước ngoài là thương nhân:
Chọn một câu trả lời:
a. được thành lập, đăng ký theo quy định của pháp luật nước ngoài.
b. đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước thứ ba.
c. được cơ quan có thẩm quyền của nước ngồi cơng nhận.
d. đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chức năng nào không phải của sở giao dịch hàng hóa
Chọn một câu trả lời:
a. Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời
điểm
b. Thay mặt 1 bên tiến hành giao dịch hàng hóa
c. Điều hành các hoạt động giao dịch


d. Cung cấp các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng
hoá

Nhận định nào đúng
Chọn một câu trả lời:
a. Bên đại diện có thể làm đại diện cho bên mua và bên bán trong cùng một quan
hệ mua bán hàng hóa thương mại
b. Bên đại diện phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với hợp đồng mua bán

hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ thương mại mà bên giao đại diện yêu cầu bên
đại diện ký kết.
c. Bên đại diện có thể trở thành bên mua của hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên
bán là thương nhân mình đang đại diện
d. Bên đại diện khơng được nhân danh mình thực hiện các hoạt động thương mại

Chế định nào sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại?
Chọn một câu trả lời:
a. Mua bán, trao đổi hàng hóa
b. Hơn nhân – gia đình
c. Hàng hải – thương mại
d. Ngân hàng

Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày hoàn
thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Chọn một câu trả lời:
a. 30 ngày
b. 45 ngày
c. 20 ngày


d. 25 ngày

Sự khác biệt của hợp tác xã so với doanh nghiệp là:
Chọn một câu trả lời:
a. Tính xã hội
b. Tính cơng bằng
c. Tính minh bạch
d. Tính chặt chẽ trong tổ chức


Nội dung không thuộc đặc điểm của hợp tác xã:
Chọn một câu trả lời:
a. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ
b. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế có ít nhất 05 thành viên
c. Hợp tác xã có tư cách pháp nhân
d. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế có ít nhất 07 thành viên

Bộ phận nào thực hiện việc kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã?
Chọn một câu trả lời:
a. Kiểm toán viên
b. Ban kiểm tốn Câu trả lời khơng đúng
c. Ban thanh tra
d. Ban kiểm soát Đúng

Chia, tách, tổ chức lại HTX là do cơ quan nào quyết định?


Chọn một câu trả lời:
a. Cơ quan ra quyết định thành lập HTX
b. Ban chủ nhiệm HTX
c. Đại hội xã viên
d. Tòa án

Hợp tác xã bị buộc giải thể trong trường hợp sau:
Chọn một câu trả lời:
a. Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kì mà
khơng có lí do chính đáng
b. Tất các phương án đều sai
c. Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh mà HTX không tiến hành hoạt động và Trong thời hạn 18 tháng mà
không triệu tập được đại hội xã viên thường kì mà khơng có lí do chính đáng
d. Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh mà HTX không tiến hành hoạt động

Sáng lập viên Hợp tác xã là công dân:

Chọn một câu trả lời:
a. Cho phép công dân mang quốc tịch khác hoặc không quốc tịch
b. Công dân Việt Nam từ 25 tuổi
c. Cơng dân Việt Nam có đủ hành vi năng lực dân sự theo pháp luật Việt Nam
d. Công chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước

Nhận định nào sau đây là đúng


Chọn một câu trả lời:
a. Hợp tác xã khơng có tư cách pháp nhân
b. Hợp tác xã vừa là doanh nghiệp, vừa là tổ chức xã hội
c. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp
d. Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế:
Chọn một câu trả lời:
a. Có tư cách pháp nhân
b. Trong quá trình hoạt động, HTX có thể làm đơn xin từ bỏ tư cách pháp nhân của
mình.
c. Khơng có tư cách pháp nhân
d. Sau khi thành lập, nếu muốn thì HTX phải làm đơn xin được cấp tư cách pháp
nhân


Hợp tác xã huy động vốn bằng cách nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Huy động bổ sung vốn góp của xã viên theo quyết định của Đại hội xã viên
b. HTX nhận và sử dụng vốn, trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước do các bên thoả thuận và theo quy định của pháp luật.
c. Vay vốn ngân hàng và huy động vốn bằng các hình thức khác theo quy định của
pháp luật
d. Tất cả các phương án đều đúng

Chức năng nào sau đây không phải của Liên minh hợp tác xã
Chọn một câu trả lời:
a. Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã


b. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã
c. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã
d. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã
thành viên

Chọn câu đúng trong các câu sau:
Chọn một câu trả lời:
a. Chỉ có những dự án đầu tư có quy mơ lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần
đăng kí đầu tư.
b. Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà
đầu tư khơng phải làm thủ tục đăng kí đầu tư.
c. Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam khơng thuộc danh
mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư khơng phải làm thủ tục đăng
kí.

d. Tất cả các phương án đều đúng

BCC là hình thức

Chọn một câu trả lời:
a. Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh
b. Hợp đồng xây dưng – chuyển giao
c. Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
d. Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đối với nhà đầu tư, thời gian chuyển lỗ không được quá:


Chọn một câu trả lời:
a. 4 năm
b. 3 năm
c. 2 năm
d. 5 năm

Các quyền của nhà đầu tư:
Chọn một câu trả lời:
a. Quyền tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư, các dữ
liệu của nền kinh tế quốc dân.
b. Tất cả các phương án đều đúng
c. Quyền chuyển nhượng , điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư
d. Quyền mua ngoại tệ

Đầu tư trực tiếp là:
Chọn một câu trả lời:
a. Hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt

động đầu tư.
b. Hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu
c. Hình thức đầu tư thơng qua thơng qua các định chế tài chính trung gian
d. Hình thức đầu tư thơng qua quỹ đầu tư chứng khoán

Chọn câu đúng trong các câu sau
Chọn một câu trả lời:
a. Mọi dự án đầu tư khơng thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu
tư khơng phải làm thủ tục đăng kí đầu tư


b. Chỉ có những dự án đầư tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần
đăng kí đầu tư
c. Dự án có quy mơ vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh
mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư khơng phải làm thủ tục đăng
kí.
d. Tất cả các phương án đều đúng

Cô A là nhân viên thuế và hàng năm bắt buộc phải mua một số trái phiếu của Nhà
nước. Đó là hoạt động đầu tư:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả các phương án đều sai
b. Không phải hoạt động đầu tư.
c. Đầu tư gián tiếp
d. Đầu tư trực tiếp

Những lĩnh vực đầu tư nào dưới đây bị cấm:

Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả các phương án đều đúng

b. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích cơng
cộng
c. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử , văn hoá, đạo đức thuần phong mỹ
tục Việt Nam
d. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ
môi trường

Chọn câu đúng trong các câu sau:
Chọn một câu trả lời:


a. Chỉ có những dự án đầu tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần
đăng kí đầu tư.
b. Dự án có quy mơ vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh
mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư khơng phải làm thủ tục đăng
kí.
c. Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu
tư khơng phải làm thủ tục đăng kí đầu tư.
d. Tất cả các phương án đều đúng

Anh A nắm giữ một loại cổ phần mà theo quy định của pháp luật cổ phần này
không thể chuyển nhượng được cho người khác. Đó là loại cổ phần nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Cổ phần ưu đãi cổ tức.
b. Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
c. Cổ phần phổ thơng.
d. Cổ phần ưu đãi hồn lại.

Khẳng định nào sau đây về công ty cổ phần là đúng
Chọn một câu trả lời:

a. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi và ngược lại
b. Khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần phổ thông phải ưu tiên chuyển nhượng cho
các cổ đông còn lại trong công ty, chỉ được chuyển nhượng cho người ngồi cơng
ty nếu các cổ đông còn lại không mua hoặc mua không hết
c. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức khơng có quyền biểu quyết, dự họp
Đại hội đồng cổ đông
d. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc đều là người đại diện theo pháp luật của công ty
cổ phần


Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty
Chọn một câu trả lời:
a. Một phần trong vốn điều lệ của công ty
b. Tất cả các phương án đều sai
c. Trong phạm vi vốn điều lệ của cơng ty
d. Bằng tồn bộ tài sản của mình

Cơng ty cổ phần X chuyển tồn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp
sang công ty cổ phần H, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của mình. Đây là:
Chọn một câu trả lời:
a. Sáp nhập doanh nghiệp.
b. Tách doanh nghiệp.
c. Hợp nhất doanh nghiệp.
d. Chia doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là
Chọn một câu trả lời:
a. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
b. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản

của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
c. Tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
d. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng
vốn điểu lệ bằng cách


Chọn một câu trả lời:
a. Tăng vốn góp của thành viên
b. Tất cả các phương án đều đúng
c. Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới
d. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng cới giá trị tài sản tăng lên của công ty

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp sở
hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ trở lên?
Chọn một câu trả lời:
a. 50%
b. 30%
c. 70%
d. Không quy định cụ thể

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần:

Chọn một câu trả lời:
a. bắt buộc phải là thành viên hội đồng quản trị.
b. không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty cổ phần
khác.
c. phải nắm trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.
d. có thể đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của cơng ty cổ phần

khác.

Tài sản nào KHƠNG thuộc tài sản của công ty hợp danh?
Chọn một câu trả lời:


a. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện
nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã
đăng ký của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.
b. Tài sản góp vốn của các thành viên cho cơng ty.
c. Tài sản tạo lập được mang tên công ty.
d. Tài sản thu được từ mọi hoạt động kinh doanh của các thành viên hợp
danh và thành viên góp vốn.

Trong cơng ty hợp danh, thành viên hợp danh có quyền
Chọn một câu trả lời:
a. Được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận theo
quy định của cơng ty
b. Chuyển 1 phần hoặc tồn bộ vốn góp của mình tại cơng ty cho người khác
c. Làm chủ doanh nghiệp tư nhân
d. Nhân danh cá nhân thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công
ty để phục vụ tổ chức, cá nhân khác

Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn là bao lâu
kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập
Chọn một câu trả lời:
a. 2 năm
b. Không bị hạn chế
c. 1 năm
d. 3 năm


Khi hợp đồng bị tun bố vơ hiệu thì:
Chọn một câu trả lời:


a. Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng
đó và bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường
b. Khơng có đáp án nào đúng
c. Khơng làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên
kể từ thời điểm xác lập và các bên phải hồn trả lại cho nhau những gì đã
nhận từ việc giao kết hợp đồng đó và bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách
nhiệm bồi thường
d. Không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên kể
từ thời điểm xác lập

Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa
Chọn một câu trả lời:
a. Cá nhân
b. Thương nhân
c. Tất cả các phương án đều sai
d. Tập thể

Trong hợp đồng mẫu công ty A đưa cho doanh nghiệp B có một số điều khoản
được doanh nghiệp H sửa đổi không đáng kể. Đây là:
Chọn một câu trả lời:
a. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng.
b. Đề nghị mới.
c. Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng.
d. Rút lại đề nghị giao kết hợp đồng.


Khi các bên xác lập hợp đồng dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một hợp
đồng khác thì


Chọn một câu trả lời:
a. Trường hợp xác lập hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người
thứ ba thì hợp đồng đó vơ hiệu
b. Hợp đồng bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp hợp đồng đó cũng vơ hiệu
theo quy định của pháp luật
c. Hợp đồng giả tạo vô hiệu
d. Tất cả các phương án đều sai

Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng dân sự là điều kiện có
hiệu lực của hợp đồng mà các bên khơng tn theo thì:
Chọn một câu trả lời:
a. Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tịa án, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp
đồng trong một thời hạn và quá thời hạn nếu các bên khơng thực hiện thì hợp
đồng vô hiệu.
b. Quá thời hạn nếu các bên không thực hiện thì hợp đồng vơ hiệu.
c. Theo u cầu của một hoặc các bên, Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.
d. Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền
khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp đồng trong
một thời hạn.

Có mấy biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng?
Chọn một câu trả lời:
a. 5 biện pháp
b. 4 biện pháp
c. 7 biện pháp

d. 6 biện pháp


Việc giao kết hợp đồng kinh doanh phải tuân thủ theo mấy nguyên tắc
Chọn một câu trả lời:
a. 4 nguyên tắc
b. 3 nguyên tắc
c. 2 nguyên tắc
d. 5 nguyên tắc

Hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần khi:
Chọn một câu trả lời:
a. Một phần của hợp đồng vô hiệu.
b. Một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của
phần còn lại của hợp đồng.
c. Phần phụ lục của hợp đồng vô hiệu
d. Phần hợp đồng phụ vô hiệu.

Chọn câu đúng nhất
Chọn một câu trả lời:
a. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ
như hợp đồng tặng, cho tài sản.
b. Mọi hợp đồng song vụ đều là hợp đồng có đền bù
c. Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên
giao kết, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hố
d. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng
phụ

Có mấy dấu hiệu để nhận biết pháp nhân?
Chọn một câu trả lời:a. 5 dấu hiệu
b. 4 dấu hiệu
c. 2 dấu hiệu
d. 3 dấu hiêu

Văn bản nào sau đây không phải là nguồn của luật kinh tế
Chọn một câu trả lời:
a. Điều lệ doanh nghiệp
b. Luật thương mại
c. Bộ luật Dân sự
d. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ thể nào sau đây là chủ thể của Luật kinh tế

Chọn một câu trả lời:
a. Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
b. Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
c. Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế
d. Tất cả các phương án đều sai

Nội dung không thuộc điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân:
Chọn một câu trả lời:
a. Có cơ cấu tổ chức theo quy định
b. Được thành lập theo quy định của pháp luật
c. Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác


d. Tài sản của người đứng đầu chính là tài sản của tổ chức.


Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu nào giúp xác định chủ thể của luật kinh doanh
Chọn một câu trả lời:
a. Phải được thành lập hợp pháp
b. Khơng nhất thiết phải có thẩm quyền kinh tế
c. Phải có tài sản chung
d. Có thể chịu và có thể miễn trừ trách nhiệm pháp lý hành vi của mình

Chủ thể nào sau đây là thương nhân?
Chọn một câu trả lời:
a. Người đại diện theo pháp luật của công ty
b. Công ty

c. Giám đốc công ty
d. Người quản lý công ty

Mặt hàng nào bị cấm khồng được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
Chọn một câu trả lời:
a. Vũ khí
b. Máy móc, thiết bị
c. Hàng điện tử
d. Hàng nơng sản


Anh A đến Trung tâm điện máy X để mua máy giặt. Qua thời gian sử dụng, chiếc
máy giặt bị hỏng nhưng Trung tâm điện máy khơng thực hiện chính sách bảo hành.
Anh A khởi kiện Trung tâm điện máy X, Anh A tiến hành lựa chọn Luật nào để giải
quyết tranh chấp?
Chọn một câu trả lời:
a. Có thể lựa chọn Bộ luật Dân sự 2015 hoặc Luật Thương mại 2005

b. Phải lựa chọn Luật Thương mại 2005
c. Phải lựa chọn Bộ luật Dân sự 2015
d. Anh A không được lựa chọn luật áp dụng

Điểm nào sau đây không phải nghĩa vụ của Văn phòng đại diện?
Chọn một câu trả lời:
a. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt
Nam
b. Thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam
c. Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi cho phép của Luật
Thương mại
d. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của
pháp luật Việt Nam

Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã không bao gồm:
Chọn một câu trả lời:
a. Sáng lập viên
b. Pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã.
c. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước.
d. Người đại diện hợp pháp của hộ gia đình


Cá nhân muốn trở thành thành viên hợp tác xã phải thỏa mãn điều kiện
Chọn một câu trả lời:
a. Đủ 16 tuổi
b. Đủ 18 tuổi
c. Đủ 18 tuổi trở lên
d. Đủ 17 tuổi trở lên

Các đối tượng không thể trở thành thành viên hợp tác xã

Chọn một câu trả lời:
a. Người nước ngoài
b. Pháp nhân
c. Cá nhân
d. Hộ gia đinh

Phương thức biểu quyết của xã viên với các vấn đề của hợp tác xã:
Chọn một câu trả lời:
a. Pháp luật không quy định
b. Theo quy định của điều lệ hợp tác xã
c. Mỗi xã viên có 1 phiếu biểu quyết
d. Tùy thuộc vào vốn góp của xã viên

Tín dụng nội bộ là một hoạt động phụ trợ trong hợp tác xã do:
Chọn một câu trả lời:


a. Tập thể xã viên trong hợp tác xã tự nguyện tham gia đóng góp
b. Ngân hàng tín dụng cho vay khơng tính lãi
c. Tất cả phương án đều đúng
d. Chính quyền địa phương trợ giúp

Số lượng tối thiểu của xã viên trong hợp tác xã là:
Chọn một câu trả lời:
a. 7 xã viên
b. 11 xã viên
c. 3 xã viên
d. 2 xã viên

Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng kí kinh doanh tại

Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả phương án đều đúng
b. Sở kế hoạch đầu tư, Phòng kinh doanh quận/huyện
c. Ủy ban nhân dân xã
d. Ủy ban nhân dân phường

Khi dự án đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất, trong trường hợp đặc biệt thì thời
hạn sử dụng đất tối đa của dự án đầu tư là:
Chọn một câu trả lời:
a. 65 năm
b. 70 năm
c. 50 năm
d. 60 năm


Dự án đầu tư nào sau đây phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp giấy chứng
nhận đầu tư?
Chọn một câu trả lời:
a. Dự án đầu tư trong nước.
b. Tất cả các phương án đều đúng
c. Dự án đầu tư có vốn nước ngồi.
d. Dự án thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện.

Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý Nhà
nước Việt Nam liên quan đến hợp đồng đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam thì được giải
quyết thông qua:
Chọn một câu trả lời:
a. Tòa án Việt Nam
b. Trọng tài
c. Trọng tài và Tòa án Việt Nam

d. Thương lượng, hòa giải

Công ty TNHH 1 thành viên phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên
trở lên khi nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Huy động thêm phần vốn góp của người khác
b. Chủ sở hữu quyết định tăng thêm phần vốn góp và huy động thêm phần vốn góp
của người khác
c. Thuê thiết bị sản xuất, kinh doanh của người khác
d. Chủ sở hữu quyết định tăng thêm phần vốn góp


Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh tại?
Chọn một câu trả lời:
a. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
b. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã
c. Không cần đăng kí kinh doanh
d. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện

Phát biểu nào sau đây là sai:
Chọn một câu trả lời:
a. Hộ kinh doanh khơng phải đóng thuế
b. Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất
c. Pháp luật hạn chế quy mô sử dụng lao động của hộ kinh doanh
d. Kinh doanh không được sử dụng con dấu.

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp Y không được phát hành bất kỳ loại
chứng khốn nào. Hỏi Y thuộc loại hình doanh nghiệp nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Công ty hợp danh và công ty TNHH 1 thành viên.

b. Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.
c. Công ty TNHH hai thành viên và công ty hợp danh
d. Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên.
.
Trong hợp đồng mẫu cơng ty A đưa cho doanh nghiệp B có một số điều khoản
được doanh nghiệp H sửa đổi không đáng kể. Đây là:
Chọn một câu trả lời:


a. Rút lại đề nghị giao kết hợp đồng.
b. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng.
c. Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng.
d. Đề nghị mới.

Hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần khi:
Chọn một câu trả lời:
a. Một phần của hợp đồng vô hiệu.
b. Phần hợp đồng phụ vô hiệu.
c. Một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng khơng ảnh hưởng đến hiệu lực của
phần cịn lại của hợp đồng.
d. Phần phụ lục của hợp đồng vô hiệu.

Có mấy biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng?
Chọn một câu trả lời:
a. 4 biện pháp
b. 5 biện pháp
c. 6 biện pháp
d. 7 biện pháp

Khi thực hiện hợp đồng mua bán thương mại trị giá 350 triệu đồng với đối tác,

công ty D đã không trả 100 triệu tiền hàng đúng hạn như đã cam kết. Đối tác của
cơng ty D có thể phạt mức phạt tối đa (trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận
phạt vi phạm) là:
Chọn một câu trả lời:
a. 8 triệu đồng.


×