Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Thẩm định giá trị thương hiệu kinh đô của công ty cổ phần kinh đô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (297.54 KB, 42 trang )

Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
MỤC LỤC:
Chương 1. Giới thiệu:............................................................................................................3
I.

Lý do chọn đề tài:..........................................................................................................3

II. Mục tiêu nghiên cứu:.....................................................................................................3
a. Mục tiêu tổng quát:.....................................................................................................3
b. Mục tiêu cụ thể:..........................................................................................................3
III.

Câu hỏi nghiên cứu:....................................................................................................3

IV.

Phạm vi nghiên cứu:...................................................................................................4

V. Phương pháp nghiên cứu:..............................................................................................4
VI.

Nguồn số liệu.............................................................................................................. 4

Chương 2. Cơ sở lý luận về thương hiệu và thẩm định giá thương hiệu................................5
I.

Cơ sở lý luận về thương hiệu.........................................................................................5
a. Khái niệm về thương hiệu...........................................................................................5
b. Khái niệm giá trị thương hiệu.....................................................................................6

II. Cơ sở lý luận về thẩm định giá thương hiệu...................................................................6


a. Khái niệm thẩm định giá trị thương hiệu....................................................................6
b. Mục đích của việc thẩm định giá trị thương hiệu........................................................6
c. Cơ sở giá trị thẩm định giá trị thương hiệu.................................................................7
d. Nguyên tắc thẩm định giá trị thương hiệu...................................................................8
e. Quy trình thẩm định giá trị thương hiệu.....................................................................9
III.

Các cách tiếp cận thẩm định giá trị thương hiệu.......................................................11

a. Cách tiếp cận dựa vào chi phí...................................................................................11
b. Cách tiếp cận dựa vào thị trường..............................................................................12
c. Cách tiếp cận dựa vào thu nhập................................................................................14

[Type text]

Trang 3


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Chương 3. Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô của công ty cổ phần Kinh Đơ theo mơ hình
Interand và mơ hình suất sinh lợi phụ trội..............................................................................22
I.

Tổng quan về thương hiệu Kinh Đô của công ty cổ phần Kinh Đô..............................22
a. Thông tin doanh nghiệp............................................................................................22
b. Lịch sử hình thành....................................................................................................22
c. Lĩnh vực kinh doanh.................................................................................................23
d. Sản phẩm kinh doanh chính......................................................................................23
e. Đối thủ cạnh tranh....................................................................................................24
Đối thủ trong nước:.........................................................................................................24

f.

Kế hoạch phát triển trong tương lai..........................................................................26

g. Phân tích SWOT Cơng ty Cổ phần bánh kẹo Kinh Đô.............................................28
II. Thẩm định giá trị thương hiệu Bánh kẹo Kinh Đô.......................................................29
a. Thẩm định giá trị thương hiệu Bánh kẹo Kinh Đô theo phương pháp dựa vào tài
chính doanh nghiệp và hành vi người tiêu dùng (Mơ hình của hãng InterBrand)............29
b. Thẩm định giá trị thương hiệu Bánh kẹo Kinh Đô theo phương pháp dựa vào các tỷ
số tài chính của Damodaran (Mơ hình suất sinh lợi phụ trội)..........................................38
Chương 4. Kết luận và kiến nghị.........................................................................................41
I.

Kết luận........................................................................................................................ 41

II. Kiến nghị.....................................................................................................................41
III.

Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo..........................................................41

[Type text]

Trang 4


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Chương 1. Giới thiệu:
I. Lý do chọn đề tài:
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá cao, đời sống người
dân đang dần được cải thiện, do đó nhu cầu bánh kẹo cũng tăng theo. Theo báo cáo của BMI

về ngành thực phẩm và đồ uống, tốc độ tăng trưởng doanh số của ngành bánh kẹo trong giai
đoạn 2010-2014 của Việt Nam ước tính đạt 8-10% (Vietnam Food and Drink report, BMI,
Q3-2010). Việt Nam đang trở thành một thị trường tiêu thụ bánh kẹo tiềm năng, tạo sức hấp
dẫn cho cả các nhà sản xuất trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của AC
Nielsen tháng 8/2010, có tới 56% dân số Việt Nam ở độ tuổi dưới 30 có xu hướng tiêu dùng
bánh kẹo nhiều hơn thế hệ cha ông của họ. Đây là cơ hội cũng như thách thức của các công
ty bánh kẹo Việt Nam trong việc cạnh tranh giành lấy thị phần. Muốn đứng vững trong
ngành, bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng sản phẩm, các cơng ty bánh kẹo Việt Nam
cịn phải xây dựng một thương hiệu mạnh đáng tin cậy. Vì thế, việc định giá thương hiệu của
cơng ty trong ngành này là điều hết sức cần thiết để phục vụ mục đích quản trị thương hiệu,
nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường. Trong đó, cơng ty cổ phần Kinh Đô với thị
phần lớn nhất của ngành bánh kẹo Việt Nam, bức thiết phải có những chiến lược quản trị
thương hiệu của mình, để giữ vững vị trí “anh cả” trong ngành. Với những lý do đó, nhóm
quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Thẩm định giá trị thương hiệu Kinh Đô của công ty cổ
phần Kinh Đô” với mục đích quản trị thương hiệu.
II. Mục tiêu nghiên cứu:
a. Mục tiêu tổng qt:
Thơng qua q trình thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô, cung cấp một mức giá tham
khảo của thương hiệu Kinh Đô cho công ty cổ phần Kinh Đô để quản trị thưng hiệu tốt hơn.
b.

Mục tiêu cụ thể:

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Kinh Đô
Thẩm định giá trị thương hiệu Kinh Đô
III.

Câu hỏi nghiên cứu:

Các lý thuyết nào được vận dụng để thẩm định giá thương hiệu bánh Kinh Đô?

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Kinh Đô?
[Type text]

Trang 5


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Phương pháp thẩm định giá nào được vận dụng để định giá thương hiệu bánh kẹo
Kinh Đô?
Giá trị hiện tại của thương hiệu Kinh Đô là bao nhiêu?
Tiềm năng phát triển giá trị thương hiệu Kinh Đô trong tương lai như thế nào?
IV.Phạm vi nghiên cứu:
Không gian:
Thời gian:thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô tháng 9/2013
V. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp dựa vào tài chính doanh nghiệp và hành vi người tiêu dùng bằng mơ
hình định giá thương hiệu của hãng Interbrand.
Phương pháp dựa vào tỷ số tài chính Damodaran bằng mơ hình suất sinh lợi phụ trội.
VI.Nguồn số liệu
Báo cáo tài chính của công ty Kinh Đô năm 2010, 2011 và 2012
Một số thông tin chung về công ty Kinh Đô

[Type text]

Trang 6


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Chương 2. Cơ sở lý luận về thương hiệu và thẩm định giá thương hiệu
I. Cơ sở lý luận về thương hiệu

a. Khái niệm về thương hiệu
Cách tiếp cận theo quan điểm Marketing
Trong các bối cảnh và tình huống khác nhau, thương hiệu xem xét qua hai khái niệm:
Khái niệm thứ nhất: Thương hiệu là một cái tên, từ ngữ, kí hiệu, biểu tượng và những
yếu tố bằng hình ảnh khác có liên quan.
Khái niệm thứ hai: Thương hiệu là một cái tên, từ ngữ, kí hiệu, biểu tượng, những yếu
tố bằng lời nói và hình ảnh, và quyền tài sản sở hữu trí tuệ có liên quan.
Cả hai khái niệm này được áp dụng trong thẩm định giá thương hiệu cho mục đích
định hướng marketing, bên cạnh đó cịn áp dụng cho mục đích kế tốn.
Cách tiếp cận theo quan điểm kế tốn
Thương hiệu là một tài sản vơ hình. Tài sản vơ hình là tài sản phi tài chính có thể nhận
biết khơng liên quan tới hình thái vật chất và là một tài sản có thể nhận biết nếu phát sinh từ
một hợp đồng hoặc các quyền hợp đồng là hợp pháp (Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số
04).
Thương hiệu là tài sản cố định vơ hình. Tài sản cố định vơ hình là tài sản khơng có
hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng, kinh
doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận
tài sản cố định vơ hình (Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04).
Cách tiếp cận theo quan điểm kinh tế
Tài sản thương hiệu là tài sản vơ hình mà bao gồm cả tài sản vơ hình có thể nhận biết
đượcnvà tài sản vơ hình khơng thể nhận biết được.
Khái niệm thương hiệu theo qquan điểm kinh tế bao gồm một phần khái niệm thương
hiệu theo quan điểm kế tốn, ngồi ra khái niệm thương hiệu theo quan điểm này cịn tính
đến các tài sản vơ hình khơng nhận biết được.
b. Khái niệm giá trị thương hiệu

[Type text]

Trang 7Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Giá trị thương hiệu đang dần lộ rõ sức mạnh của mình trong nền kinh tế thị trường và
các nhà quản trị doanh nghiệp lớn chú ý hơn đến việc tô điểm thương hiệu.
Giá trị thương hiệu là dựa vào kết quả đánh giá tài sản thương hiệu nhằm đưa ra một
giá trị kinh tế tài chính( tiền tệ) của thương hiệu. Tức là: giá trị thương hiệu là một số tiền
(giá trị) ước tính cụ thể về thương hiệu, để ước tính thì ta có thể dùng mơ hình, phương pháp
cụ thể. Trong khi đó, tài sản thương hiệu là chỉ liệt kê các thành phần của tài sản thương hiệu
và dựa vào hành vi ý kiến chủ quan của người tiêu dùng để đánh giá “sức khỏe” thương hiệu
đó.
Có thể nói giá trị thương hiệu là một bộ phận trong tài sản vơ hình của doanh nghiệp
và trong nhiều trường hợp tài sản vơ hình này cịn lớn hơn cả tài sản hữu hình như đất đai,
nhà xưởng, máy móc, hàng hóa và tiền mặt…của doanh nghiệp.
II. Cơ sở lý luận về thẩm định giá thương hiệu
a. Khái niệm thẩm định giá trị thương hiệu
Thẩm định giá trị tài sản là những quan điểm chuyên môn về giá trị tiền tệ của tài sản
dựa vào viêc phấn tích dữ liêu và những giả định bắt nguồn trong một khoảng thời gian cụ
thể, điều này đúng trong quá trình thẩm định bất kỳ loại tài sản nào, tác phẩm nghệ thuật,
rượu hay thương hiệu.
Do đó, thẩm định giá trị thương hiệu có thể được xác định là q trình thơng qua thẩm
định viên có đủ chun mơn thực hiện để đưa ra kết quả giá trị dựa vào một số tiền đề hay
giả thuyết, đưa vào tài khoản mục tiêu và những ý kiến chun mơn được trưng cầu.
b. Mục đích của việc thẩm định giá trị thương hiệu
Nếu xem xét thương hiệu là một tài sản của doanh nghiệp, vậy thì doanh nghiệp hồn
tồn có thể trao đổi, mua bán hoặc cho thuê tài sản này, hoặc sử dụng như phần vốn góp
trong các dự án kinh doanh với các đối tác bên ngồi. Đây chính là lý do vì sao định giá
thương hiệu đang là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất trong thời gian gần đây. Cách
đây 10 năm, những kỹ thuật thẩm định giá trị thương hiệu là những công cụ chung được áp
dụng một cách rộng rãi. Có 3 lĩnh vực chính được áp dụng là:
Thẩm định giá cho mục đích quản trị thương hiệu


[Type text]

Trang 8


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Trong những trường hợp cụ thể, thẩm định giá trị thương hiệu có thể được sử dụng là
công cụ quản lý, và được thực hiện để so sánh mức độ thành công của những chiến lược
Marketing khác nhau. Trong bối cảnh này, thẩm định giá được sử dụng để hạn chế, bảo vệ
ngân sách marketing, hay quyết định mở rộng kiến trúc thương hiệu, cũng như đo lường tỷ
suất sinh lợi trên vốn đầu tư vào thương hiệu.
Thẩm định giá cho mục đích kế tốn
Những chuẩn mực kế tốn mới u cầu tồn bộ những tài sản vơ hình có thể nhận biết
được của doanh nghiệp được ghi nhận tại khoản “giá trị lợi thế”. Điều này phá vỡ cách ghi
nhận cũ về giá mua khi nó lớn hơn giá trị tài sản rịng như là một số riêng lẻ trong lợi thế
kinh doanh. Những nguyên tắc hiện hành yêu cầu giá trị của thương hiệu được cơng nhận
trên bảng cân đối kế tốn.
Thẩm định giá cho mục đích giao dịch
Có hai loại giao dịch có thể yêu cầu thẩm định giá thương hiệu:
-Những giao dịch bên trong: bao gồm chứng khoán và kế hoạch thuế
-Những giao dịch bên ngoài: giao dịch bên ngoài có xu hướng mua lại các cơng ty với
thương hiệu. Trong những trường hợp này, thẩm định tài sản thương mại là cần thiết để xác
định giá trị kinh tế của tài sản mua lại và để chứng minh giá trị của các cuộc thương lượng về
điều khoản giao dịch.
c. Cơ sở giá trị thẩm định giá trị thương hiệu
Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá
Theo Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế: Giá trị thị trường là số tiền ước tính
của tài sản có thể được trao đổi vào ngày thẩm định giá, giữa một bên sẵn sàng bán và một
bên sẵn sàng mua trong một giao dịch khách quan, sau quá trình tiếp thị thích hợp, tại đó các

bên tham gia đều hành động một cách hiểu biết, thận trọng và không chịu bất cứ áp lực nào.
Theo hiệp hội các nhà thẩm định giá Hoa Kỳ: Giá trị thị trường là mức giá có khả
năng xảy ra nhất của tài sản sẽ được mua bán trên thị trường cạnh tranh và mở dưới những
điều kiện giao dịch công bằng vào thời điểm thẩm định giá giữa người mua sẵn sàng mua và
người bán sẵn sàng bán, các bên hành động một cách thận trọng, am tường và thừa nhận giá
cả không bị ảnh hưởng của những yếu tố tác động thái quá cũng như không bị ép buộc.
[Type text]

Trang 9


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Tại Việt Nam: Theo quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 của Bộ Tài
Chính ban hành Tiêu chuẩn số 01 (TĐGVN 01) định nghĩa giá trị thị trường làm tiêu chuẩn
thẩm định giá như sau: Giá trị thị trường của một tài sản là mức giá ước tính sẽ được mua
bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và được xác định giữa một bên là người mua
sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch mang tính khách
quan và độc lập, trong điều kiện thương mại bình thường.
Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá
Giá trị phi thị trường được định nghĩa như sau: Giá trị phi thị trường là mức giá ước
tính được xác định theo những căn cứ khác với giá trị thị trường hoặc có thể được mua bán,
trao đổi theo các mức giá không phản ánh giá trị thị trường như: giá trị tài sản đang trong quá
trình sử dụng, giá trị đầu tư, giá trị bảo hiểm, giá trị đặc biệt, giá trị thanh lý, giá trị tài sản
bắt buộc phải bán, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản chuyên dùng, giá trị tài sản có thị
trường hạn chế, giá trị để tính thuế.
d. Ngun tắc thẩm định giá trị thương hiệu
Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất
Việc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất của tài sản thương hiệu là đạt được mức hữu
dụng tối đa trong những hoàn cảnh kinh tế - xã hội thực tế phù hợp, có thể cho phép về mặt
kĩ thuật, về pháp lý, về tài chính và đem lại giá trị lớn nhất cho thương hiệu.

Nguyên tắc dự tính tương lai
Giá trị của tài sản có thể được xác định bằng việc dự tính khả năng sinh lời trong
tương lai. Giá trị của thương hiệu cũng chịu ảnh hưởng bởi việc dự kiến thị phần của những
người tham gia thị trường và những thay đổi có thể dự tính trong yếu tố này cũng ảnh hưởng
tới giá trị của thương hiệu. Việc ước tính giá trị thương hiệu luôn luôn dựa trên các triển
vọng tương lai, lợi ích dự kiến nhận được từ quyền sử dụng thương hiệu của người mua.
Nguyên tắc cung cầu
Giá trị của một thương hiệu được xác định bởi mối quan hệ cung cầu về thương hiệu
đó trên thị trường. Ngược lại, giá trị của thương hiệu đó cũng tác động đến cung và cầu về
thương hiệu. Giá trị thương hiệu thay đổi tỷ lệ thuận với cầu và tỷ lệ nghịch với cung về
thương hiệu.
[Type text]

Trang 10


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Nguyên tắc cạnh tranh
Lợi nhuận cao vượt trội sẽ thúc đẩy cạnh tranh, ngược lại, cạnh tranh quá mức có thể
làm giảm lợi nhuận và cuối cùng có thể khơng cịn lợi nhuận. Đối với thương hiệu, mối quan
hệ cạnh tranh cũng được quan sát giữa các sản phẩm/ dịch vụ của các thương hiệu với nhau
và giữa sản phẩm của thương hiệu này với sản phẩm của thương hiệu khác. Do đó, giá trị của
thương hiệu được hình thành là kết quả của sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm trong
cùng ngành hay khác ngành trên thị trường.
Nguyên tắc thay đổi
Giá trị của thương hiệu thay đổi theo sự thay đổi của những yếu tố hình thành nên giá
trị của nó (giá trị không bất biến mà thay đổi theo thời gian). Giá trị của thương hiệu cũng
được hình thành trong quá trình thay đổi liên tục phản ánh hàng loạt các mối quan hệ nhân
quả giữa các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị.
e. Quy trình thẩm định giá trị thương hiệu

Quy trình thẩm định giá trị thương hiệu bao gồm: những cách thức, hành vi, kỹ thuật
thực hiện các bước trong một phương pháp thẩm định giá. Quy trình thẩm định giá trị thương
hiệu được khái quát thông qua 6 bước:
Bước 1: Xác định vấn đề
-Xác định mục tiêu thẩm định giá trị thương hiệu
-Xác định cơ sở thẩm định giá trị thương hiệu: giá trị thị trường hay giá phi thị trường.
-Xác định tài liệu cần thiết cho việc thẩm định giá trị thương hiệu
-Xác định thời điểm thẩm định giá
Đây là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng để tiến hành thẩm định giá trị thương
hiệu và trong bước này chúng ta cần xác định đúng mục đích thẩm định giá trị thương hiệu
và các giấy tờ có liên quan tới thương hiệu cần thẩm định giá.
Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá
Việc lập kế hoạch thẩm định giá trị thương hiệu càng chi tiết thì càng thuận lợi trong
quá trình thẩm định giá. Tuy nhiên, thời gian tiến hành thẩm định giá trị thương hiệu nào đó
sẽ do loại hình kinh doanh hay quy mô của doanh nghiệp cần thẩm định giá quyết định.
[Type text]

Trang 11


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đơ
Bước 3: Tìm hiểu thương hiệu cần thẩm định giá và thu thập tài liệu
Thông tin từ nội bộ doanh nghiệp: tư liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, tổng hợp
tất cả các báo cáo tài chính, hệ thống đơn vị sản xuất và đại lý, đặc điểm của đội ngũ quản lý
điều hành, cán bộ, nhân viên. Các tài liệu liên quan như phương án sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp trong 5 năm tới, chi tiết về kế hoạch đầu tư, chi phí marketing, chi phí quảng
cáo, tiếp thị, chi phí bán hàng, chi phí hình thành và quảng cáo thương hiệu trong thời gian
vừa qua.
Thơng tin bên ngồi doanh nghiệp: đặc biệt là thông tin về thị trường sản phẩm của
thương hiệu, môi trường kinh doanh, ngành kinh doanh, các đối thủ cạnh tranh, chủ trương

của Nhà nước.
Bước 4: Phân tích thơng tin
Mục đích của việc phân tích tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
nhằm giúp thẩm định viên có cái nhìn tổng quan về tình hình doanh nghiệp. Qua đó, thẩm
định viên tiến hành lựa chọn các phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu phù hợp và góp
phần hình thành cơ sở để lựa chọn mức giá ước tính cuối cùng của thương hiệu cần thẩm
định.
Bước 5: Xác định phương pháp thẩm định giá
Trong thẩm định giá thương hiệu có 3 cách tiếp cận gồm: cách tiếp cận chi phí, cách
tiếp cận thị trường và cách tiếp cận thu nhập. Ứng với mỗi cách tiếp cận có nhiều phương
pháp thẩm định giá trị thương hiệu khác nhau do đó thẩm định viên cần lựa chọn phương
pháp thẩm định giá phù hợp.
Bước 6: Báo cáo kết quả thẩm định giá trị thương hiệu
Sau khi tiến hành các phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu khác nhau thì bước
tiếp theo thẩm định viên cần tiến hành là thống nhất kết quả thẩm định giá. Và cuối cùng,
thẩm định viên lập báo cáo, chứng thư thẩm định giá trị thương hiệu để đưa ra mức giá trị
thương hiệu cuối cùng.
III.

Các cách tiếp cận thẩm định giá trị thương hiệu

a. Cách tiếp cận dựa vào chi phí

[Type text]

Trang 12


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc thay thế. Có nghĩa là giá trị của một tài sản sẽ

khơng lớn hơn chi phí khi thay thế tất cả các bộ phận hợp thành của nó. Có 3 phương pháp
dựa trên cách tiếp cận này: phương pháp dựa trên chi phí tái tạo, phương pháp dựa trên chi
phí thay thế và phương pháp dựa trên chi phí quá khứ.
-Phương pháp dựa trên chi phí tái tạo: Phương pháp này xem xét tất cả các loại chi
phí và các khoản đầu tư cần thiết để tạo ra thương hiệu mới giống hệt thương hiệu cần thẩm
định giá. Nó bao gồm ước tính các khoản khơng phù hợp và lỗi thời hiện diện trong thương
hiệu cần thẩm định giá.
-Phương pháp dựa trên chi phí thay thế: Phương pháp dựa trên chi phí thay thế xem
xét tất cả loại chi phí và các khoản đầu tư cần thiết để thương hiệu mới cùng tính hữu ích với
thương hiệu cần thẩm định giá. Phương pháp này không bao gồm ước tính các khoản khơng
phù hợp và lỗi thời hiện diện trong thương hiệu cần thẩm định giá.
-Phương pháp dựa trên chi phí quá khứ: Phương pháp này xem xét tất cả loại chi phí
và các khoản đầu tư trong quá khứ đã phát sinh để phát triển thương hiệu.
Các bước tiến hành trong cách tiếp cận dựa vào chi phí
Bước 1: Ước tính chi phí để tạo ra thương hiệu mới.
Tùy vào mục đích của việc thẩm định giá mà thẩm định viên lựa chọn phương pháp
thẩm định giá theo chi phí tái tạo, chi phí thay thế hay chi phí quá khứ. Tuy nhiên, nội dung
chi phí xây dựng thương hiệu trong cách tiếp cận chi phí bao gồm các khoản mục lớn sau:
-Chi phú nguyên vật chất liên quan đến việc xây dựng thương hiệu
-Chi phí nhân cơng
-Chi phí quản lý chung
-Lợi nhuận của doanh nghiệp phát triển thương hiệu
-Chi phí cơ hội
Bước 2: Xác định khấu hao và ước tính giá trị khấu hao lũy kế phù hợp
Việc xác định khấu hao và ước tính giá trị khấu hao của thương hiệu thẩm định giá
cần phải căn cứ vào chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định vơ hình. Theo chuẩn
mực kế tốn về TSCĐVH thì trong bước này cần xác định 3 vấn đề chính:
[Type text]

Trang 13Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đơ
-Ước tính thời gian sử dụng hữu ích của thương hiệu cần thẩm định giá
-Xác định các loại hao mịn trong phân tích cách tiếp cận chi phí của thương hiệu cần
thẩm định giá
-Phương pháp ước tính khấu hao thương hiệu
Bước 3: Áp dụng cơng thức để tính ra giá trị thương hiệu
Giá trị thương hiệu cần thẩm định giá = Chi phí xây dựng thương hiệu – giá trị hao
mòn lũy kế.
Ưu và nhược điểm của cách tiếp cận dựa vào chi phí
-Ưu điểm: sử dụng tính tốn khá rõ rang, dễ hiểu và thích hợp để thẩm định các
thương hiệu mới ra đời.
-Nhược điểm: không đánh giá được tiềm năng phát triển trong tương lai của thương
hiệu và khơng thích hợp để thẩm định các thương hiệu nổi tiếng, đã xuất hiện từ rất lâu đời.
b. Cách tiếp cận dựa vào thị trường
Cách tiếp cận dựa vào thị trường để thẩm định giá trị thương hiệu là quy trình mà tại
đó giá trị thị trường của thương hiệu được xác định bằng cách phân tích với các thương hiệu
tương tự đó với thương hiệu cần thẩm định giá.
Phương pháp so sánh giá bán
Các bước tiến hành:
Bước 1: Nghiên cứu chi tiết về thương hiệu cần thẩm định giá. Lựa chọn và lên danh mục
các yếu tố so sánh.
Bước 2: Thu thập thông tin, số liệu về giá cả từ các thương hiệu có thể so sánh được với
thương hiệu cần thẩm định giá đã giao dịch thành công vào thời điểm thẩm định giá.
Bước 3: Kiểm tra phân tích các giao dịch, các yếu tố so sánh
Bước 4: Phân tích sự khác biệt giữa thương hiệu so sánh và thương hiệu thẩm định giá từ đó
điều chỉnh giá của thương hiệu so sánh theo sự khác biệt về các yếu tố so sánh.
Bước 5: Ước tính giá trị thương hiệu cần thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích tổng hợp các
mức giá chỉ dẫn.

[Type text]

Trang 14


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Ưu và nhược điểm:
Ưu điểm: chứng cứ giao dịch từ thị trường do đó có độ tin cậy cao
Nhược điểm:
+ Lựa chọn tài sản so sánh: số lượng và mức độ tương đồng
+ Lựa chọn các yếu tố so sánh, cơ sở và nguyên tắc
+ Cách thức tiến hành điều chỉnh, công thức chưa rõ rang
+ Thị trường mua bán thương hiệu không công khai, thiếu thông tin
Phương pháp tiền bản quyền
Các bước tiến hành:
Bước 1: Ước tính doanh thu từ việc bán sản phẩm có thương hiệu
Bước 2: Xác định tỷ lệ tiền bản quyền hợp lý
Bước 3: Ước tính dịng tiền bản quyền
Bước 4: Ước tính dịng tiền bản quyền sau thuế
Bước 5: Ước tính tốc độ tăng trưởng thương hiệu mãi mãi, vòng đời hữu dụng và suất chiết
khấu.
Bước 6: Chiết khấu dòng tiền bản quyền sau thuế về giá trị hiện tại.
Ưu và nhược điểm
Ưu điểm:
+ Giao thoa giữa hai phương pháp so sánh và thu nhập
+ Có chứng cứ được rút ra từ thị trường nên có độ tin cậy cao
+ Ứng dụng cho trường hợp nhượng quyền
Nhược điểm:
+ Khó khăn trong việc xác định tỷ lệ tiền bản quyền
+ Những điều khoản trong hợp đồng cấp phép mang tính bí mật, dẫn đến những khó

khăn trong việc đưa ra một tỷ lệ tốt.
c. Cách tiếp cận dựa vào thu nhập
[Type text]

Trang 15


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đơ
Phương pháp vốn hóa trực tiếp
Theo phương pháp này, mức thu nhập do thương hiệu mang lại được chia cho một tỷ
lệ vốn hóa hay nhân với một hệ số nhân thu nhập để chuyển thành giá trị thương hiệu.
Các bước tiến hành:
Bước 1: Ước tính doanh thu trung bình một năm do thương hiệu mang lại có tính đến tất cả
các yếu tố liên quan tác động tới thu nhập.
Bước 2: Ước tính chi phí liên quan đến việc khai thác thương hiệu để tạo ra thu nhập.
Bước 3: Ước tính tỷ suất vốn hóa.
Bước 4: Xác định giá trị thị trường của thương hiệu theo công thức:V= I/R
Ưu và nhược điểm:
Ưu điểm: đơn giản, dễ sử dụng vì có thể suy ra từ chứng cứ thị trường
Nhược điểm: khó khăn trong việc xác định dòng tiền do thương hiệu mang lại.
Phương pháp dịng tiền chiết khấu
Phương pháp này ước tính giá trị của thương hiệu bằng cách chiết khấu tất cả các
khoản thu nhập ròng do thương hiệu ra về giá trị hiện tại với suất chiết khấu thích hợp.
Các bước tiến hành
Bước 1: Ước tính dịng thu nhập chỉ do thương hiệu tạo ra
Bước 2: Ước tính chi phí liên quan đến thương hiệu
Bước 3: Ước tính thu nhập rịng hay dịng tiền từ doanh thu và chi phí do thương hiệu tạo ra.
Bước 4: Ước tính giá trị thu hồi của thương hiệu vào cuối kỳ
Bước 5: Ước tính tỷ suất chiết khấu thích hợp
Bước 6: Áp dụng cơng thức tính giá trị tài sản thương hiệu

Ưu và nhược điểm:
Ưu điểm:
+ Phương pháp khoa học, dựa trên nền tảng về tài chính

[Type text]

Trang 16


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đơ
+ Ước tính được giá trị thương hiệu dựa vào thu nhập tiềm năng trong tương lai do
thương hiệu mang lại.
Nhược điểm:
+ Khó khăn trong việc tách dòng thu nhập do thương hiệu mang lại
+ Giá trị thương hiệu phụ thuộc nhiều vào các số liệu đầu vào trong mơ hình do việc
cần phải có sự phân tích kỹ càng để các thơng số đầu vào trong mơ hình có chất lượng.
Phương pháp dựa vào tỷ số tài chính của Damodaran
Phương pháp này xuất phát từ ý tưởng là doanh nghiệp có thương hiệu có khả năng
định giá bán sản phẩm cao hơn hoặc bán với số lượng nhiều hơn hoặc đồng thời định giá bán
sản phẩm cao hơn và bán được sản phẩm nhiều hơn. Ngồi ra, doanh nghiệp có thương hiệu
chịu ít rủi ro hơn doanh nghiệp khơng có thương hiệu hoặc có khả năng đi vay cao hơn.
Các mơ hình định giá dựa vào tỷ số tài chính của Damodaran:

Mơ hình định giá thương hiệu bằng cách so sánh với doanh nghiệp cùng ngành khơng
có thương hiệu mạnh.
-Cách tiếp cận lợi nhuận hoạt động biên
Trong kĩ thuật phân tích này, ta sẽ thay thế lợi nhuận hoạt động biên của doanh nghiệp
có thương hiệu với lợi nhuận hoạt động biên của doanh nghiệp khơng có thương hiệu trong
cùng lĩnh vực.
Ngụ ý của giả thiết này cho biết rằng là sức mạnh của thương hiệu là ở việc định giá

sản phẩm và doanh nghiệp có thương hiệu sẽ có thể định giá cao hơn cho các sản phẩm đồng
dạng được sản xuất bởi doanh nghiệp khơng có thương hiệu.
-Cách tiếp cận dựa vào lợi nhuận trên vốn
Giả định ở đây là sức mạnh của thương hiệu làm tăng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư.
Các thay đổi kết cục trong dòng thu nhập hoạt động và tăng trưởng sẽ làm giảm giá trị của
doanh nghiệp, và sự thay đổi trong giá trị là giá trị của thương hiệu. Chúng ta giả định là chi
phí vốn giống nhau cho doanh nghiệp khơng có thương hiệu và doanh nghiệp có thương
hiệu.
-Cách tiếp cận dựa vào thu nhập vượt trội
[Type text]

Trang 17


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Phương pháp này cho phép chúng ta lập chi phí vốn ở các mức đầu tư lên giá trị của
doanh nghiệp có thương hiệu và doanh nghiệp khơng có thương hiệu. Lý giải hợp lý là doanh
nghiệp có thương hiệu sẽ có ít rủi ro hơn doanh nghiệp có thương hiệu, vay nợ được nhiều
hơn và chi phí vốn thấp hơn.
Mơ hình suất sinh lợi phụ trội
Khi mà doanh nghiệp khơng có thương hiệu khơng tồn tại, có thể có cách tiếp cận
thay thế khác mà ta có thể sử dụng để định giá tên thương hiệu.
Nếu ta giả định rằng lợi nhuận vượt trội là hồn tồn đóng góp bởi do tên thương hiệu
thì giá trị của thương hiệu có thể được tính toán như là sự khác biệt giữa giá trị của doanh
nghiệp và giá trị sổ sách của doanh nghiệp.
Cách tiếp cận này đưa ra giá trị tương tự như trong cách tiếp cân bằng cách so sánh
với doanh nghiệp cùng ngành khơng có thương hiệu mạnh, nếu như các doanh nghiệp khơng
có tên thương hiệu khơng kiếm được lợi nhuận vượt trội.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:
+ Có mơ hình, có khả năng áp dụng trong thực tế thẩm định
+ Số liệu có thể lấy từ báo cáo tài chính doanh nghiệp
Nhược điểm:
+ Các thơng số đưa vào mơ hình ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thẩm định giá trị
thương hiệu
+ Hạn chế của giả định: sự khác biệt giữa các thơng số chính đều là do thương hiệu
tạo ra.
+ Số liệu ngành, số liệu của doanh nghiệp cùng ngành để so sánh.
Phương pháp dựa vào tài chính doanh nghiệp và hành vi người tiêu dùng

Mơ hình định giá thương hiệu của hãng InterBrand
Giới thiệu: InterBrand là công ty tư vấn thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đã xây dựng và
phát triển mơ hình định giá thương hiệu của riêng mình từ năm 1998. Từ đó, hàng năm học

[Type text]

Trang 18


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
thực hiện việc đánh giá trên khoảng 3.500 thương hiệu dựa trên các nguyên lý cơ bản về
Marketing và tài chính doanh nghiệp.
Phương pháp định giá thương hiệu của InterBrand mang tính hiện đại và được đánh
giá khá cao trong giới chuyên môn…” Giá trị thương hiệu là tổng hiện giá ròng (NPV) của
các dòng tiền dự báo kiếm được trong tương lai nhờ thương hiệu và được chiết khấu bởi tỉ lệ
“lãi suất chiết khấu” của thương hiệu. Tính NPV bao gồm khoảng thời gian dự báo và
khoảng thời gian ngoài dự báo. Qua đó, sẽ phản ánh khả năng tạo ra những lợi nhuận trong
tương lai của thương hiệu…”
Các bước tiến hành:

Bước 1: Phân khúc thị trường
Chúng ta thực hiện quá trình chia thị trường mà thương hiệu tham gia theo những tiêu
chí như: sản phẩm, dịch vụ, kênh phân phối, mẫu tiêu dùng, sự phức tạp trong mua sắm, địa
lý, khách hàng hiện tại, khách hàng mới,… Giá trị thương hiệu sẽ được bắt đầu tính từ những
phân khúc riêng lẻ. Tổng giá trị của các phân khúc riêng lẻ này, hợp thành giá trị tổng hợp
của thương hiệu.
Tiến hành phân khúc theo các yếu tố sau:
-Phân khúc theo ranh giới địa lý
-Phân khúc theo dòng sản phẩm
-Phân khúc theo đối tượng khách hàng
Bước 2: Phân tích tài chính
Chúng ta cần xác định và dự báo doanh thu, cũng như lợi nhuận kiếm được từ tài sản
vơ hình của thương hiệu cho những phân khúc đã được xác định tổng doanh thu của doanh
nghiệp trừ đi chi phí sản xuất, chi phí hoạt động, thuế và các loại chi phí khác.
Bước 3: Phân tích cầu
Tiếp đến, chúng ta phải định lượng vai trị mà thương hiệu đóng góp trên thị trường
mà nó hoạt động. Từ đó, ta xác định được tỷ lệ % của giá trị tài sản vơ hình gắn liền với
thương hiệu, thường được gọi là chỉ số “ vai trị của thương hiệu”. Chỉ số này được tính bằng
cách xác định những xu hướng nhu cầu khác nhau về sản phẩm có gắn thương hiệu, sau đó
xác định mức độ mà mỗi xu hướng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thương hiệu. Nói cách khác,
[Type text]

Trang 19


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
chỉ số này đại diện cho % tài sản vơ hình được tạo ra bởi thương hiệu hay thương hiệu đóng
góp bao nhiêu % trong lợi nhuận kiếm được từ tài sản vơ hình.
Bước 4: Xác định “sức mạnh thương hiệu” và “lãi suất chiết khấu”
-Giai đoạn 1: Ước tính sức mạnh thương hiệu

Theo InterBrand thì sức mạnh của thương hiệu dựa vào 7 yếu tố như sau:
Yếu tố

Điểm tối đa

Tính dẫn đầu

25

Tính ổn định

15

Thị trường

10

Địa lý

25

Xu hướng thương hiệu

10

Hoạt động hỗ trợ

10

Bảo hộ thương hiệu


5

Tổng cộng

100

Điểm sức mạnh thương hiệu được tính bằng tổng cộng điểm của 7 yếu tố trên. Sau đó
ta xác định “ lãi suất chiết khấu” dựa vào đường cong chữ S với trục tung để thể hiện giá trị
này và trục hoành thể hiện điểm “ sức mạnh thương hiệu”. Điểm “ sức mạnh thương hiệu”
càng cao thì tỷ lệ “ lãi suất chiết khấu” càng nhỏ.
-Giai đoạn 2: Ước tính hệ số rủi ro thương hiệu
Hệ số rủi ro thương hiệu = suất sinh lợi phi rủi ro + hệ số rủi ro của thương hiệu x
( suất sinh lợi thị trường – suất sinh lợi phi rủi ro).
Bước 5: Tính giá trị thương hiệu
Giá trị thương hiệu là tổng hiện giá ròng (NPV) của các dòng tiền dự báo kiếm được
trong tương lai nhờ thương hiệu và được chiết khấu bởi tỷ lệ “ lãi suất chiết khấu” của
thương hiệu. Tính NPV bao gồm khoảng thời gian dự báo và khoảng thời gian ngoài dự báo.
Qua đó, sẽ phản ánh khả năng tạo ra những lợi nhuận trong tương lai của thương hiệu.
[Type text]

Trang 20


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Công thức tổng quát:
n

V =∑
t =1


CF t
(1+ r )t

V: Giá trị hiện tại của thương hiệu
CFt: Thu nhập ròng do thương hiệu tạo ra ở năm t
n: Thời gian
r: tỷ suất chiết khấu
Công thức tính tốn giá trị thương hiệu theo mơ hình nhiều giai đoạn
n

V =∑
t =1

CF t
Vn
+¿
¿
t
n
(1+ r )
(1+r )

Trong đó:

V n=

CF n+1
r−G n


Vn: Giá trị thu hồi của thương hiệu vào thời kì n
Ưu và nhược điểm:
Ưu điểm:
+ Phương pháp được sử dụng phổ biến trên thế giới. Kết quả của phương pháp này
được công nhận rộng rãi.
+ Phương pháp phân tích tất cả các mặt lợi ích mà thương hiệu đem lại cho kết quả
tương đối chính xác.
+ Phương pháp này hữu ích trong quản trị doanh nghiệp, giúp nhà quản trị có cái nhìn
tổng quan hơn về thương hiệu, cũng như nhận diện các thương hiệu cạnh tranh trực tiếp trên
thị trường.
Nhược điểm
+ Phương pháp dựa nhiều vào tính chủ quan, chịu ảnh hưởng của nhiều tham số, độ
chính xác phụ thuộc vào trình độ của người thực hiện.
[Type text]

Trang 21


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
+ Tại Việt Nam hiện nay chưa có hệ số chiết khấu cho thương hiệu của từng ngành.
+ Chưa được pháp luật Việt Nam công nhận
+ Không dự báo được cung cầu thị trường trong tương lai.

Mơ hình định giá thương hiệu của Brand Finance
Mơ hình này dựa vào phương pháp phân tích tài chính và tâm lý người tiêu dùng.
Trong cách tách dịng thu nhập do thương hiệu tạo ra, mơ hình này sử dụng phân tích điều tra
từ phía người tiêu dùng để tìm ra chỉ số vai trị thương hiệu. Tuy nhiên, mơ hình Brand
Finance khác mơ hình InterBrand ở chỗ hình thành nên chỉ số tính tốn sức mạnh thương
hiệu để ước tính suất chiết khấu thương hiệu.
Sơ đồ các bước tiến hành theo phương pháp Brand Finance:

Bước 1: Phân tích thị trường
Phân tích thị trường bắt đầu bằng việc xác định và tổng hợp các điều kiện chuẩn của
phân khúc thị trường và xác định những phân khúc thị trường thích hợp.
Bước 2: Dự báo tài chính để ước tính giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp có thương
hiệu.
Dự báo tài chính được sử dụng để ước tính giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp có
thương hiệu trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm. Ở bước này sử dụng số liệu tài chính trong quá
khứ để ước tính giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp có thương hiệu hay giá trị kinh tế
gia tăng do tất cả tài sản vơ hình của doanh nghiệp trong đó có thương hiệu tạo ra.
Bước 3: Phân tích chỉ số vai trị thương hiệu và ước tính giá trị kinh tế gia tăng của dịng thu
nhập chỉ do thương hiệu tạo ra.
Đây là bước xác định tỷ lệ của tổng giá trị kinh tế được gia tăng bởi giá trị thương hiệu
Bước 4: Ước tính rủi ro thương hiệu
Sau khi tách được dòng thu nhập do thương hiệu mang lại bằng mơ hình hệ thống chỉ
số của hãng, bước tiếp theo là ước tính suất chiết khấu thích hợp để chiết khấu dịng thu nhập
tương lai của thương hiệu về giá trị hiện tại.
Sau khi ước tính được hệ số rủi ro thương hiệu, suất chiết khấu thích hợp được ước
tính dựa vào mơ hình CAPM.
[Type text]

Trang 22


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đơ
Bước 5: Ước tính giá trị thương hiệu
Giá trị thương hiệu là tổng hiện giá ròng của các dòng tiền được dự báo kiếm được
trong tương lai nhờ thương hiệu và được chiết khấu bởi lãi suất chiết khấu thương hiệu.

[Type text]


Trang 23


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Chương 3. Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô của công ty cổ phần Kinh Đơ theo mơ
hình Interand và mơ hình suất sinh lợi phụ trội.
I. Tổng quan về thương hiệu Kinh Đô của công ty cổ phần Kinh Đô
a. Thông tin doanh nghiệp
KINHDO - KINH DO CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 
Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-()08-38.27.08.38
Fax: +84-(0)8-38.27.08.39
Email: kido.co@kinhdofood.com
Website: http://www.kinhdofood.com
Nhóm ngành: Bánh kẹo 
Vốn điều lệ: 1,665,226,250,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 166,522,625 cp
KL CP đang lưu hành: 166,136,014 cp
Lo go

b. Lịch sử hình thành
- CTCP Kinh Đơ tiền thân là Cơng ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô,
được thành lập năm 1993. Những ngày đầu thành lập, Cơng ty chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ
diện tích khoảng 100m2 với 70 công nhân và vốn đầu tư 1,4 tỉ đồng, chuyên sản xuất và kinh
doanh bánh snack - một sản phẩm mới đối với người tiêu dùng trong nước.  
- Năm 1994, công ty tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ đồng và nhập dây chuyền sản xuất snack trị
giá 750.000 USD từ Nhật. Thành công của bánh snack Kinh Đô với giá rẻ, mùi vị đặc trưng
phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước đã trở thành bước đệm quan trọng cho
sự phát triển không ngừng của Công ty Kinh Đô sau này. 
- Năm 1999, công ty tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, thành lập TTTM Savico - Kinh Đô tại

Quận 1, đánh dấu một bước phát triển mới của Kinh Đơ sang các lĩnh vực kinh doanh khác
ngồi bánh kẹo. Công ty khai trương hệ thống Bakery đầu tiên, mở đầu cho một chuỗi hệ
[Type text]

Trang 24


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
thống của hàng bánh kẹo Kinh Đô từ Bắc vào Nam sau này. 
- Năm 2000, công ty tăng vốn điều lệ lên 51 tỷ đồng, mở rộng diện tích nhà xưởng lên hơn
40.000m2. 
- Tháng 9/2002, CTCP Kinh Đô được thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó Cơng
ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đơ góp 50 tỷ đồng. 
Sau 12 năm hoạt động và phát triển, quy mô vốn và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh
không ngừng tăng trưởng đến năm 2005 trở thành doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo hàng đầu
ở Việt Nam với vốn điều lệ 250 tỷ đồng và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
- Ngày 12/12/2005, 25 triệu cổ phiếu KDC của cơng ty chính thức giao dịch lần đầu tại
Trung tâm GDCK TP. Hồ Chí Minh. 
Năm 2006, Hệ thống Kinh Đô khởi công xây dựng hai nhà máy mới: Kinh Đơ Bình Dương
và Tribeco Bình Dương với tổng vốn đầu tư 660 tỷ đồng trên diện tích xây dựng 13ha tại
KCN Việt Nam - Singapore.

 

Năm 2007, Công ty Tribeco Sài Gịn và cơng ty cổ phần CBTP Kinh Đô Miền Bắc đã khởi
công xây dựng nhà máy tại tỉnh Hưng Yên.

 

Kinh Đô đầu tư vào công ty CBTP Giải Pháp Sài Thành SSC và chính thức tham gia vào lĩnh

vực đào tạo nhân sự cấp cao.

 

Năm 2008, Kinh Đô và công ty CBTP Thực Phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm, ký kết hợp tác
liên minh chiến lược toàn diện, Kinh Đô đầu tư vào Vinabico tham gia trực tiếp quản trị và
điều hành đánh dấu bước mở rộng sản xuất các sản phẩm thực phẩm và phục vụ nhu cầu đa
dạng của người tiêu dùng.
c. Lĩnh vực kinh doanh
- Chế biến nông sản thực phẩm. 
- Sản xuất bánh kẹo, nước uống tinh khiết và nước ép trái cây. 
d. Sản phẩm kinh doanh chính
KDC là doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo, nước uống tinh khiết và nước ép trái
cây. Các sản phẩm mà KDC sản xuất gồm: bánh cookie, bánh trung thu, cracker, bánh mì
cơng nghiệp, bánh bơng lan công nghiệp, bánh quế, sô cô la. Hiện nay, KDC được biết đến là
một doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường bánh kẹo Việt Nam với thị phần khoảng 30% và
tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm ổn định trên 20%.

[Type text]

Trang 25


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô
Cơ cấu doanh thu của KDC năm 2012: Bánh quy (28%), Bánh Bông lan (21%), Bánh
cracker (21%), Bánh mì (19%), Snack (5%), kẹo (2%) và khác (4%).
Sản phẩm: Các sản phẩm của KDC có thể phân thành 4 nhóm: bánh trung thu, bánh
quy, bánh cracker và bánh mì cơng nghiệp. Nhiều năm qua, Cơng ty dẫn đầu thị trường Bánh
Trung Thu với thị phần tuyệt đối khoảng 75% thị trường. KDC là công ty sản xuất bánh
cracker đầu tiên và đây là lợi thế lớn của công ty trong việc giành được thị phần. Về bánh mỳ

công nghiệp, kể từ năm 2008, do chậm trễ trong việc tung ra sản phẩm bánh mì mặn đáp ứng
nhu cầu mới của thị trường, KDC đã đánh mất thị phần vào tay Hữu Nghị.
e. Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ trong nước:
Công ty cổ phần Bibica
BBC tiền thân là Cơng ty bánh kẹo Biên Hịa, được thành lập năm 1998 từ việc cổ
phần hóa 3 phân xưởng bánh, kẹo và nha thuộc Cơng Ty đường Biên Hịa. Năm 2007, Cơng
ty bánh kẹo Biên Hịa chính thức đổi tên thành Công ty Cổ Phần Bibica. Hiện nay, BBC là
thương hiệu lớn thứ 2, chỉ sau Kinh Đô. BBC đang chuyển dần hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình từ phục vụ phân khúc thị trường bình dân sang các loại bánh kẹo cao cấp và
hướng tới xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của BBC tập trung vào 5 nhóm sản phẩm chính bao
gồm: bánh, kẹo, nha, socola, và nhóm sản phẩm dinh dưỡng.
Trong các nhóm sản phẩm này, dịng sản phẩm bánh mang lại doanh thu lớn nhất
trong cơ cấu doanh thu của BBC, với hơn 40% (trong đó, riêng bánh trung thu đóng góp
khoảng 10% doanh thu). Nhóm sản phẩm kẹo chiếm khoảng 35%, và sản phẩm dinh dưỡng
chiếm khoảng 10% trong cơ cấu doanh thu của tồn cơng ty. Các sản phẩm của BBC đã
khẳng định được vị trí và thương hiệu trên thị trường nội địa bao gồm: các sản phẩm bánh
biscuits & cookies như bánh Goodies, và bánh Cookies Socola Chip; các sản phẩm bánh
bông lan như Hura, và Hura Deli; các sản phẩm kẹo như kẹo Juice, và kẹo cao cấp Exkool,
và sản phẩm socola như Choco Bella và mới đây nhất là Chocopie Lotte và Lotte Pie. Trong
các sản phẩm này, bánh biscuits & cookies đóng góp khoảng 25% tỉ trọng doanh thu của
BBC, bánh Hura đang chiếm khoảng 20% tỷ trọng doanh thu.
Công ty bánh kẹo Hải Hà
[Type text]

Trang 26


Thẩm định giá thương hiệu Kinh Đô

HHC được thành lập năm 1960, với tiền thân là xưởng sản xuất nước mắm và magi.
Cho đến nay, HHC đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lớn nhất
VIệt Nam với sản lượng trung bình hàng năm trên 15.000 tấn.
Thị trường chủ yếu với các sản phẩm của cơng ty là ở miền Bắc, cịn ở các khu vc khá
c sản lượng chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ.
Về cơ cấu sản phẩm, kẹo các loại vẫn là dòng sản phẩm chủ lực của HHC trong nhiều
năm, với doanh thu chiếm khoảng 76% trong cơ cấu doanh thu của cả Cơng ty.
Ngồi ra, bánh kem xốp, bánh quy & cracker cũng là những sản phẩm truyền thống
của HHC, với tỷ trọng đóng góp vào trong cơ cấu doanh thu trung bình các năm là khoảng
22%.
Các sản phẩm khẳng định thương hiệu HHC trên thị trường bao gồm: kẹo CHEW
HAIHA, kẹo Jelly CHIP HAIHA, kẹo cây HAIHAPOP, bánh xốp cuộn MINIWAF, bánh
mềm cao cấp phủ sôcôla với các nhãn hiệu: Long-pie, Long-cake, Hi-pie, và Lolie
Công ty cổ phần bánh kẹo HỮU NGHỊ
Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị tiền thân là nhà máy bánh kẹo cao cấp
Hữu Nghị trực thuộc tổng công ty thực phẩm Miền Bắc. Q trình hình thành và phát triển
của cơng ty gắn liền với sự hình thành và phát triển của Công ty thực phẩm Miền Bắc.
Sản xuất là một trong những hoạt động quan trọng nhất của HUUNGHIFOOD. Hiện
nay, Công ty có 4 nhà máy chuyên sản xuất bánh kẹo mang thương hiệu Hữu Nghị. Các sản
phẩm tiêu biểu của Công ty: bánh qui, bánh cracker, bánh kem xốp, mứt, kẹo, bánh trung thu,
thực phẩm chế biến (giò, ruốc, thịt nguội, xúc xích, v.v…), đồ uống có cồn (rượu vang,
champagne, vodka).
Sản phẩm của Hữu Nghị được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với quy trình sản
xuất đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được các cơ quan kiểm định kiểm
chứng. Hệ thống quản lý chất lượng của Hữu Nghị được kiểm soát nghiêm ngặt theo chiêu
chuẩn ISO: 9001-2008.
Các đối thủ nước ngoài
Thị trường bánh kẹo ngày càng hấp dẫn, thu hút nhiều công ty bánh kẹo lớn của nước
ngoài như:
[Type text]


Trang 27


×