Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

KẾ HOẠCH MUA sắm CSVC THIẾT BỊCÔNG NGHỆ SAU KHI GIẢNG VIÊN góp ý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.37 KB, 6 trang )

PHÒNG GD & ĐT TP AA
TRƯỜNG THCS DDĐ
Số: …/KH-THCS NH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày 26 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Mua sắm và bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ
năm học 2021-2022
-------------------------- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Th ủ tướng Chính ph ủ
về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ph ổ
thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 c ủa Quốc h ội v ề đ ổi
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT, ngày 26/12/2018 ban hành CTGDPT;
- Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 Thông
tư ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, ti ểu h ọc,
trung học cơ sở và trung học phổ thông và trường phổ thơng có nhiều c ấp h ọc;
- Thơng tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định phịng học bộ mơn của cơ sở giáo dục ph ổ thông;
- Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6;
- Thông tư 16 về huy động XHH
- Thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND, ngày 09/7/2021 nghị quyết phê
duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngồi
học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh kon Tum.
- Căn cứ kế hoạch số 888/KH-GDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2021 của
phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn th ực hiện nhiệm
vụ giáo dục THCS năm học 2021-2022;
- Thực hiện Kế hoạch giáo dục của nhà trường và căn cứ vào tình hình
thực tế và kết qua đã đạt được trong năm học 2020-2021, Trường THCS Nguy ễn


Huệ xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất -thi ết dạy h ọc năm
học 2021-2022 như sau:
I. Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ
Năm học 2021-2022 nhà trường có 909 học sinh đ ược biên ch ế thành 22
lớp. Trong đó lớp 6 có 5 lớp (173 HS)
*Thực trạng CSVC-TB&CN của nhà trường: (có Phụ lục kèm theo)
* Thực trạng về thiết bị dạy học khối 6 (theo TT44 của BGD) cụ thể
như sau:
STT
1

Môn
Ngữ Văn

Tên đồ dùng
Hiện có
Bộ tranh minh
0
họa (dạy đọc và
dạy viết)

Thiếu
1
bộ/mỗ
i loại

Nhu cầu
1 bộ/mỗi
loại theo QĐ2

2

Tốn

Hình học và đo
lường; Thống kê
và xác xuất

-Đài đĩa, CD

3

Ngoại ngữ

-Tivi

0
2 cát sét,
2 loa
bluetoot
h
5 chiếc

1 cái

-Máy chiếu đa
năng

-Thiết bị âm
thanh di động
1 bộ
Học liệu điện tử

4

5

6
7

GDCD

Tranh/video/dụ
ng cụ theo QĐ

0

Lịch sử và Địa lí

Tranh ảnh, bảng
đồ, mơ phỏng
theo QĐ

0

Tranh ảnh; thiết
bị dụng cụ, hóa
Khoa học tự nhiên

chất

0

Cơng nghệ

Tranh ảnh,
dụng cụ theo
quy định

0

theo

1
bộ/mỗ
i loại
theo


1 bộ/mỗi
loại theo QĐ

Đủ

Chưa
có.
Hiện
đang
khai

thác từ
nguồn
trên
mạng
1
bộ/mỗ
i loại
theo

1
bộ/mỗ
i loại
theo

1
bộ/mỗ
i loại
theo

1
bộ/mỗ
i loại
theo

0

1 bộ/mỗi
loại theo QĐ

1 bộ/mỗi

loại theo QĐ

1 bộ/mỗi
loại theo QĐ
1 bộ/mỗi
loại theo QĐ


38

Tin học

- máy tính, ứng
dụng phần
mềm, cáp, máy
chiếu, quạt
điện..
- máy in lazer,
máy hút bụi, tủ
lưu trữ

0
Đủ
- thiếu

Tranh ảnh

9

- thiếu

Giáo dục thể chất
Dụng cụ theo
quy định

Đủ

0
1
bộ/mỗ
i loại
theo

1
bộ/mỗ
i loại
theo


1 bộ/mỗi
loại theo QĐ

1 bộ/mỗi
loại theo QĐ
0

0


1/Âm nhạc:
-nhạc cụ tiết
tấu
- nhạc cụ:
+ Đàn
10

Nghệ thuật
+Kèn phím, sáo

2/ Mĩ thuật (ti
vi, giá vẽ,...)

11

Hoạt động trải
nghiệm

Tranh ảnh

Thiếu
Đủ (1
piano, 2
ghi ta)
Thiếu

Đủ
(45/giá
vẽ/lớp)


Thiếu

1
bộ/mỗ
i loại
theo


1 bộ/mỗi
loại theo QĐ
0

0
1 bộ
theo


1 bộ theo
quy định

0

0
1 bộ
theo


1 bộ theo QĐ4

- Điểm mạnh:
+ Trường đóng trên địa bàn thành phố, khá thuận lợi cho công tác XHH
giáo dục (trong việc huy động trang bị trang thiết bị cho nhà tr ường).
+ Trang thiết bị CNTT, trình độ CNTT của GV đáp ứng tốt vi ệc ứng dụng
công nghệ số vào trường học.
- Điểm hạn chế:
+ Diện tích đất chưa đảm bảo theo duy định, phịng bộ mơn cịn thi ếu,
chưa có nhà Đa Năng, sân chơi bãi tập chưa đảm bảo; nhiều thiết bị d ạy h ọc
chưa đáp ứng cho chương trình GDPT 2018.
- Nhà trường chưa có phịng LAB (chưa có thiết bị ngoại ngữ chuyên dụng)
*Những vấn đề cần ưu tiên trong xây dựng kế hoạch phát triển CSVC,
TB&CN:
+ Cung cấp thiết bị dạy học lớp 6 mới, bổ sung thêm TBDH l ớp 7,8,9
( nguồn kinh phí từ XHH và nguồn ngân sách chi th ường xuyên).
+ Tham mưu UBND TP, PGD TP trang bị thêm 01 phòng LAB
II. MỤC TIÊU:
- Căn cứ trên thực trạng TBDH hiện thiếu, xác định các danh m ục ưu tiên
để mua sắm bổ sung vật liệu, thiết bị cho dạy học một số môn h ọc cho khối l ớp
6.
- Tham mưu cấp trên trang bị phòng Lab.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Danh mục đồ dùng, thiết bị cần trang bị trong năm học 20212022:
Bộ Môn Ngữ Văn
STT
Tên Đồ Dùng
ĐVT
SL

Thành Tiền
1
Bộ
1
1.320000
Bộ tranh minh họa
(dạy đọc và dạy
viết)
Bộ Mơn Tốn
STT
Tên Đồ Dùng
ĐVT
1
Bộ
Hình học và đo
lường; Thống kê và
xác xuất
Bộ Mơn Lịch Sử Địa LÝ
STT
Tên Đồ Dùng
1
Tranh ảnh, bảng

ĐVT
Bộ

SL
10

Thành Tiền

3.000.000

SL
1

Thành Tiền
6.500.000


5

đồ, mô phỏng
theo Q Đ
Bộ Môn KHTN
STT
Tên Đồ Dùng
Tranh ảnh; thiết
bị dụng cụ, hóa
Chất
Bộ Mơn Tin Học
STT
Tên Đồ Dùng
1
Máy Hút Bụi
2
Tủ Lưu Trữ
Bộ Môn Nghệ Thuật
STT
Tên Đồ Dùng
1

-nhạc cụ tiết tấu
2

3
4
4

+Kèn phím,

Sáo
Ti vi
Giá Vẽ

ĐVT
Bộ

SL
1

Thành Tiền
6.856.000

ĐVT
Bộ

SL
1

Thành Tiền
4.050.000


Bộ

1

3.500.000

ĐVT
Bộ

SL
1

Thành Tiền
1.500.000

Bộ

1

2.050.000

Cái

10

500.000

Bộ
Cái


1
10

8.500.000
2.000.000

SL
1

Thành Tiền
4.500.000

Bộ Mơn Hoạt động trải nghiệm
STT
Tên Đồ Dùng
ĐVT
1
Bộ
Tranh ảnh

Tổng kinh phí: 37.756.000 đ ( Ba mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi sáu
ngàn đồng)
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:


6

1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai, phân công nhiệm
vụ cho các bộ phận tiến hành kiểm tra, rà soát và thống kê nh ững trang thi ết b ị

cần mua sắm; ban hành quyết định thành lập tổ mua sắm TB TB&CN; l ựa ch ọn
nhà thầu và ký kết hợp đồng mua sắm.
2. Kế tốn lập dự trù kinh phí mua sắm ( nguồn chi từ ngân sách và huy
động tài trợ) để bổ sung CSVC, TB&CN cho năm học 2021-2022.
3. Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC nhà trường giám sát phần th ực hiện.
4. Chỉ đạo Tổ chuyên môn và GVBM phối hợp xác đ ịnh các danh m ục đ ồ
dùng đề xuất ưu tiên mua sắm bổ sung và tiếp tục làm tốt công tác ph ối h ợp v ới
các tổ chức đồn thể trong nhà trường, tổ chun mơn, giáo viên bộ môn, giáo
viên chủ nhiệm tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, l ớp
bằng nhiều hình thức như: trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh ho ạt ch ủ
nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào, các buổi sinh hoạt c ủa Đoàn…
5. Tham mưu đề nghị UBND TP và PGD TP trang bị thêm 1 phòng LAB.
Trên đây là kế hoạch mua sắm và bổ sung cơ sơ vật chất, thiết bị và công
nghệ cho năm học 2021-2022 của trường THCS Nguyễn Huệ.
Nơi nhận:
- HT (chỉ đạo);
- PHT, CĐCS, Tổ CM, Liên đội TN (t/h);
- Tổ Văn Phòng ( t/h);
- Ban TTND ( giám sát);
- Đăng tải trên Website trường ( để công khai);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG×