Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

ứng dụng trợ lý thú cưng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.87 MB, 68 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ỨNG DỤNG TRỢ LÝ THÚ CƯNG
ĐỒ ÁN 1

Giảng viên hướng dẫn
ThS. HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH

Sinh viên thực hiện:
Tống Đức Dũng – 19520478
Mai Cơng Danh – 19520449

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2021


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ỨNG DỤNG TRỢ LÝ THÚ CƯNG
ĐỒ ÁN 1

Giảng viên hướng dẫn
ThS. HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH

Sinh viên thực hiện
Tống Đức Dũng – 19520478
Mai Cơng Danh - 19520449


TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2021


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................ 1

PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................................... 2
Chương 1. TỔNG QUAN .......................................................................................................... 2
1.1

Giới thiệu bài toán ....................................................................................................... 2

1.2

Hiện trạng của đơn vị cần xây dựng phần mềm .......................................................... 2

1.3

Những phần mềm đang có trên thị trường ................................................................... 3

1.4

Những hạn chế hay những vấn đề còn tồn tại trong những phần mềm đang có ......... 4

1.5

Mục tiêu ....................................................................................................................... 4

1.6

Phạm vi ........................................................................................................................ 4

Chương 2. TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ ................................................................................ 4
2.1 Phương pháp làm việc ......................................................................................................... 4
2.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................... 4
Chương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ..................................................................................... 6

3.1 Phân loại các yêu cầu phần mềm ....................................................................................... 6
3.1.1 Yêu cầu hệ thống ........................................................................................................ 6
3.1.2 Yêu cầu nghiệp vụ ...................................................................................................... 6
3.1.3 Yêu cầu chất lượng ..................................................................................................... 6
3.2 Bảng trách nhiệm cho từng loại yêu cầu............................................................................ 6
3.2.1 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ .......................................................................... 6
3.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu chất lượng......................................................................... 8
Chương 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ........................................................................................ 9
4.1 Sơ đồ Use case....................................................................................................................... 9


4.1.1 Use case tổng quát ...................................................................................................... 9
4.1.2 Use case quản lý thú cưng .......................................................................................... 9
4.1.3 Use case quản lý thời gian biểu ................................................................................ 11
4.1.4 Use case quản lý chi tiêu........................................................................................... 12
4.1.5 Use case cẩm nang chăm sóc .................................................................................... 13
4.1.7 Use case tìm kiếm thơng tin ...................................................................................... 16
4.2.1 Sơ đồ lớp chung ........................................................................................................ 17
4.2.2 Sơ đồ lớp cho tính năng quản lý thú cưng ................................................................ 17
4.2.3 Sơ đồ lớp cho tính năng thời gian biểu ..................................................................... 17
4.4.4 Sơ đồ lớp cho chức năng chi tiêu .............................................................................. 18
4.4.5 Sơ đồ lớp cho chức năng cẩm nang ..................................................................... 18
4.4.6 Sơ đồ lớp cho chức năng chuẩn đoán bệnh .............................................................. 19
4.4.7 Sơ đồ lớp cho chức năng sổ sức khỏe .................................................................. 19
Chương 5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU ........................................................................................... 20
5.1 Sơ đồ logic hoàn chỉnh ....................................................................................................... 20
5.2 Danh sách các bảng dữ liệu trong sơ đồ logic ................................................................. 20
5.3 Mô tả từng bảng dữ liệu ................................................................................................... 22
5.3.1 Bảng USER ............................................................................................................... 22
5.3.2 Bảng PET .................................................................................................................. 23

5.4.3 Bảng EXPENDITURE ............................................................................................. 23
5.4.4 Bảng REMINDER .................................................................................................... 24
5.4.5 Bảng REMINDER_DETAIL .................................................................................... 25
5.4.6 Bảng FREQUENCY ................................................................................................. 25
5.4.7 Bảng PREDICT ........................................................................................................ 25


5.4.8 Bảng PREDICTHEALTH_SECTION ..................................................................... 26
5.4.9 Bảng PET_IMAGE ................................................................................................... 26
5.4.10 Bảng KIND_DETAIL............................................................................................. 26
5.4.11 Bảng GENDER_DETAIL ...................................................................................... 27
5.4.12 Bảng STATUS_DETAIL ....................................................................................... 27
5.4.13 Bảng SPECIES_DETAIL ....................................................................................... 27
5.4.14 Bảng VACCINATION ........................................................................................... 28
5.4.15 Bảng TREATMENT ............................................................................................... 28
5.4.16 Bảng PETCARE_GUIDE ....................................................................................... 28
5.4.17 Bảng CONTENT_SECTION ................................................................................. 29
Chương 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN ...................................................................................... 30
6.1 Sơ đồ liên kết màn hình ................................................................................................... 30
6.1.1 Sơ đồ tổng quan ........................................................................................................ 30
6.1.2 Sơ đồ chi tiết màn hình quản lý thú cưng ................................................................. 30
6.1.3 Sơ đồ chi tiết màn hình quản lý chi tiêu ................................................................... 30
6.1.4 Sơ đồ chi tiết màn hình cẩm nang chăm sóc............................................................. 31
6.1.5 Sơ đồ chi tiết màn hình chuẩn đốn bệnh ................................................................. 31
6.1.6 Sơ đồ chi tiết màn hình thời gian biểu ...................................................................... 31
6.1.7 Sơ đồ chi tiết màn hình tìm kiếm thơng tin .............................................................. 32
6.1.8 Sơ đồ chi tiết màn hình đăng nhập............................................................................ 32
6.1.8 Sơ đồ chi tiết màn hình đăng ký ............................................................................... 32
6.1.9 Sơ đồ chi tiết màn hình quên mật khẩu .................................................................... 32
6.2 Danh sách màn hình ..................................................................................................... 33

6.3 Mơ tả các màn hình .......................................................................................................... 35


6.3.1 Màn hình chính ......................................................................................................... 35
6.3.2 Màn hình quản lý chi tiêu ......................................................................................... 36
6.3.3 Màn hình thêm/ chỉnh sửa chi tiêu............................................................................ 38
6.3.4 Màn hình thống kê chi tiêu ....................................................................................... 39
6.3.5 Màn hình quản lý thú cưng ....................................................................................... 40
6.3.6 Màn hình thơng tin thú cưng..................................................................................... 41
6.3.7 Màn hình quản lý chỉnh sửa thơng tin thú cưng ....................................................... 43
6.3.8 Màn hình cẩm nang chăm sóc................................................................................... 44
6.3.9 Màn hình chi tiết bài viết .......................................................................................... 45
6.3.11 Màn hình chi tiết chuẩn đốn bệnh ......................................................................... 48
6.3.12 Màn hình đăng nhập ............................................................................................... 49
6.3.13 Màn hình quên mật khẩu ........................................................................................ 50
6.3.14 Màn hình sổ sức khỏe thú cưng .............................................................................. 52
6.3.15 Màn hình đăng ký ................................................................................................... 53
6.3.16 Màn hình thêm vắc-xin ........................................................................................... 54
6.3.17 Màn hình thêm điều trị............................................................................................ 55
Chương 7. TỔNG KẾT ........................................................................................................... 57
7.1 Kết quả ............................................................................................................................. 57
7.2 Hạn chế ............................................................................................................................ 57
7.3 Hướng phát triển .............................................................................................................. 57
7.4 Kết luận ............................................................................................................................ 57
BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM VÀ BẢNG ĐIỂM ........................................... 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................... 60LỜI NÓI ĐẦU

Với sự phát triển của xã hội, việc sở hữu cho mình một thú ni ngày càng trở nên phổ
biến. Kèm theo đó là những vấn đề phát sinh hằng ngày trong việc ni thú cưng, vì vậy, giải
pháp phần mềm hiệu quả là một trong những ưu tiên để giải quyết những vấn đề gặp phải trong
việc ni thú cưng.
Chính vì vậy, chúng em đã chọn đề tài phần mềm trợ lý thú cưng để tiến hành nghiên cứu
và phát triển. Với đề tài này, chúng em muốn thử sức bản thân mình, để xem mình có thể phân
tích vấn đề nghiệp vụ của đề tài đến mức độ nào. Qua đó, chúng em có thể hoạch định và hiểu
rõ hơn về các vấn đề trước khi có một việc làm trong tương lai.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em cịn khá nhiều thiếu sót, mơ hình
chúng em xây dựng chưa được hồn thiện hồn tồn. Nhưng ngồi những hạn chế đó, chúng em
vẫn tự tin vì nhóm đã xây dựng một giải pháp phần mềm khá ổn, mơ hình thực hiện khá rõ ràng.
Chúng em rất cảm ơn vì cơ đã tạo điều kiện để chúng em hoàn thiện đề tài này. Chúng em
mong rằng, với giải pháp phần mềm mà chúng em đưa ra sẽ làm hài lịng cơ ạ.

1


PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu bài toán
Ngày nay, khi mức sống và sinh hoạt của con người ngày một tăng lên, kéo theo các nhu cầu
khác cũng tăng lên đáng kể thì một trong những nhu cầu mà ngày nay đang được phổ biến rộng
rãi là việc sở hữu cho mình một vật ni trong gia đình. Việc ni thú cưng thích hợp cho mọi
lứa tuổi từ giới trẻ, người đang sống một mình, tầng lớp trung niên hay kể cả người lớn tuổi.
Việc nuôi thú cưng đem lại niềm vui và xây dựng tình yêu thương giữa chủ và vật ni, chính
vì vậy, việc ni thú cưng hiện nay là một việc làm hết sức phổ biến, hầu như mọi gia đình đều
sở hữu vật ni trong nhà. Thế nhưng làm sao để nuôi và chăm sóc thú cưngmột cách hiệu quả
nhất thì khơng phải người chủ nào cũng trả lời được. Do đó, các phần mềm trợ lý thú cưng ra
đời nhằm mục đích “trợ giúp đắc lực” cho các chủ ni. Chính vì thế, chúng tôi đã xây dựng
cho bạn một phần mềm trợ lý vơ cùng hiệu quả với đầy đủ các tính năng cơ bản.

1.2 Hiện trạng của đơn vị cần xây dựng phần mềm

- Hiện trạng tổ chức
 Đối nội
 Người dùng

- Hiện trạng nghiệp vụ
 Quy trình quản lý thú cưng
 Chủ nuôi ghi lại các thông tin cơ bản của thú cưng như tên, tuổi, giới tính,
cân nặng, chiều sao, giống lồi,…
 Các thơng tin này sẽ được lưu lại tùy theo chủ ni, có thể bằng giấy nhớ,
điện thoại, sổ ghi chú,…
 Quy trình đặt lịch nhắc thời gian biểu

2


 Chủ ni sắp xếp các cơng việc chăm sóc hằng ngày như đi dạo, cho ăn,
cho uống, hoặc các công việc định kỳ như tiêm vaccine, khám sức khỏe,…
bao gồm các thông tin như ngày giờ thực hiện, nội dung thực hiện, tên thú
cưng cần thực hiện,…
 Các thông tin trên có thể được lưu lại tùy vào chủ ni sao cho dễ nhớ nhất,
có thể cài thêm thơng báo điện thoại để có thể nhắc nhở.
 Quy trình quản lý chi tiêu
 Các chi tiêu cho thú cưng được chủ ni tính tốn và ghi lại, bao gồm các
thông tin như: ngày giờ chi, số tiền chi, phân loại các lĩnh vực chi cho thú
cưng như: thức ăn, dụng cụ, khám sức khỏe,…
 Quy trình chuẩn đốn bệnh
 Khi thú ni có dấu hiệu bất thường trong sức khỏe, chủ ni có thể dựa
vào các dấu hiện bất thường ấy để chuẩn đoán một số bệnh thường gặp của

thú cưng để xử lý cho phù hợp.
 Dựa vào các dấu hiệu bất thường ấy, chủ ni có thể tìm kiếm thơng tin về
dấu hiệu bất thường trên internet, tham khảo ý kiến của bác sĩ, hỏi bạn bè,
người thân để kịp thời nhận biết được dấu hiệu bệnh.
 Quy trình tích lũy kiến thức chăm sóc
 Việc ni thú cưng cần rất nhiều kiến thức chuyên môn về cả giống lồi,
điều kiện chăm sóc và cả chế độ chăm sóc. Vì vậy chủ ni có thể tham
khảo các cẩm nang chăm sóc nhằm bổ trợ các kiến thức của từng lồi và
giống lồi thú cưng đang chăm sóc.
 Nếu kiến thức bổ ích và phù hợp, chủ ni sẽ lưu lại thơng tin kiến thức ấy
để có thể sử dụng khi cần.
1.3 Những phần mềm đang có trên thị trường
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm liên quan đến việc chăm sóc thú cưng, ví
dụ như 11pets, VitusVet, PetCareDiary,… Nhìn chung các phầm mềm được thiết kế rất dễ nhìn,

3


việc thao tác linh hoạt, hỗ trợ nhiều chức năng và đa phần là các phần miền được sử dụng trên
điện thoại di động.
1.4 Những hạn chế hay những vấn đề cịn tồn tại trong những phần mềm đang có
Với xu hướng phát triển của cơng nghệ, nhìn chung các phần mềm ở thời điểm hiện tại là
khá tốt. Những trường hợp hạn chế chỉ xuất hiện khi các yêu cầu của người sử dụng phát sinh.
1.5 Mục tiêu
Với những gì đã trình bày ở trên thì mục tiêu mà nhóm hướng đến là đưa ra giải pháp phần
mềm đáp ứng những nhu cầu cơ cản của việc chăm sóc thú cưng. Giải pháp mà chúng em đưa
ra sẽ cung cấp đủ các tính năng cơ bản nhất có thể nhằm giải quyết các vấn đề chung của những
người nuôi thú cưng.
1.6 Phạm vi
Như đã nói, phạm vi của đề tài xoay quay việc quản lý thú cưng. Tuy nhiên, với các tính

năng trong phần mềm, chúng em đã đặt nền móng cho việc phát triển thêm trong tương lại.
Tuy phạm vi chưa lớn, nhưng ý tưởng ban đầu của nhóm là hướng đang quy mơ một phía
người dùng. Vì thời gian chưa đủ để làm, nên phạm vị của dự án sẽ được phát triển hơn trong
tương lai.

- Phạm vi môi trường: môi trường Di động.
- Phạm vi chức năng: cung cấp các chức năng cơ bản như quản lý thú cưng, quản lý thời
gian biển, quản lý chi tiêu, cẩm nang chăm sóc, chuẩn đốn bệnh và tìm kiếm thơng tin.
Chương 2. TỔNG QUAN CƠNG NGHỆ
2.1 Phương pháp làm việc
Làm việc nhóm 2 thành viên thơng qua phương thức online dưới sự hướng dẫn của giảng
viên hướng dẫn.
2.2 Phương pháp nghiên cứu

4


- Phân tích nhu cầu sử dụng của các đối tượng có liên quan.
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các phần mềm có sẵn trên thị trường.
2.3 Phương pháp cơng nghệ

- Tìm hiểu về framework xây dựng ứng dụng di động React Native.
2.4 Nền tảng công nghệ

- Framework: React Native.
- Ngôn ngữ: Javascript.
- Database: Firebase.
2.5 Kết quả mong đợi

- Cung cấp đầy đủ các chức năng cơ bản cho người dùng.

- Úng dụng có khả năng thích ứng tốt với cả 2 hệ điều hành phổ biến là Android và iOS.

5


Chương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
3.1 Phân loại các yêu cầu phần mềm
3.1.1 Yêu cầu hệ thống
Ứng dụng trợ lý thú cưng hoạt động cơ bản như một ứng dụng di động thông thường.
Ứng dụng trợ lý thú cưng sẽ là trợ thủ đắc lực giúp cho chủ nuôi các nhà quản lý có thể
theo dõi và quản lý được thú cưng.
Ứng dụng cung cấp cho người sử dụng các chức năng chính như là quản lý thú cưng, thời
gian biểu, quản lý chi tiêu, cẩm nang chăm sóc, chuẩn đốn bệnh và tìm kiếm thơng tin.
3.1.2 u cầu nghiệp vụ

- Lưu trữ: lập thông tin một hoặc nhiều thú cưng, lập hoạt động cho thời gian
biểu, lập hoạt động thu chi trong ngày, lập ra thống kê thu chi trong tháng.

- Tra cứu: tra cứu thông tin thú cưng, thông tin hoạt động, thông tin chi tiêu, cẩm
nang chăm sóc, thơng tin chuẩn đốn bệnh.

- Tính tốn: lập thống kê chi tiêu.
3.1.3 u cầu chất lượng

- Tính tiến hóa: hỗ trợ đa ngôn ngữ.
3.2 Bảng trách nhiệm cho từng loại yêu cầu
3.2.1 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ
Bảng 1. Trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

6STT
1

2

3

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần mềm

Lập thông tin

Cung cấp thông

Lưu trữ thông tin của

thú cưng

tin về thú cưng

thú cưng

Lập hoạt động

Cung cấp thông


Lưu trữ thông tin hoạt

trong thời gian

tin về hoạt động

động và thông báo khi

biểu

hoạt động sắp diễn ra

Lập quản lý chi Cung cấp thơng

Tính tổng đã chi, tiền

tiêu

chi tiêu trung bình.

tin về chi tiêu cho

Ghi chú

thú cưng
4

Lập thống kê


Cung cấp thông

Thống kê chi tiêu

chi tiêu

tin về chi tiêu cho

trong tháng bao gồm

thú cưng

số tiền bỏ ra cho từng
loại dịch vụ

5

Đọc cẩm nang

Lưu lại cẩm nang

Lưu lại cẩm nang yêu

chăm sóc

có ích cho bản

thích

thân và thú cưng

6

Chuẩn đốn

Cung cấp thơng

bệnh

tin về dấu hiệu bất quan đến dấu hiệu bất
thường của thú

Hiển thị thơng tin liên
thường của thú cưng

cưng
7

Tìm kiếm

Cung cấp thơng

Trả về thơng tin cần

thơng tin

tin cần tìm kiếm

tìm kiếm

73.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu chất lượng
Bảng 2. Trách nhiệm yêu cầu chất lượng
STT

Nghiệp vụ

1

Thay đổi tần suất

Xem xét các thông

Ghi nhận sự thay đổi về

nhắc nhở của các

tin về tần suất lặp lại

cài đặt của người dùng

hoạt động

của hoạt động

Thống kê chi tiêu

Xem và nắm được


Tính tốn và hiển thị

thơng tin chính xác

chính xác số liệu

2

Người dùng

Phần mềm

Ghi chú

về chi tiêu của mình
3

Đọc cẩm nang

Tìm và đọc các cẩm

Đảm bảo chất lượng các

chăm sóc, bài viết nang chăm sóc, bài

bài viết, ghi nhận các

chia sẻ về thú

viết chia sẻ xung


đánh giá hữu ích của

cưng

quanh thú cưng

người dùng

8


Chương 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
4.1 Sơ đồ Use case
4.1.1 Use case tổng quát
4.1.1.1 Sơ đồ

Hình 1. Sơ đồ use case tổng quát
4.1.2 Use case quản lý thú cưng
4.1.2.1 Sơ đồ

9


Hình 2. Sơ đồ use case quản lý thú cưng
4.1.2.2 Bảng mô tả
Bảng 3. Mô tả use case quản lý thú cưng
Tóm tắt: use case sẽ bắt đầu khi người dùng có nhu cầu thay đổi thơng tin, thao tác với thú
cưng
Dịng sự kiện chính:

1. Người dùng có nhu cầu thay đổi thông tin, thao tác với thú cưng.
2. Hiển thị danh sách thú cưng.
3. Tùy theo nhu cầu, người dùng tiến hành thêm/sửa/xóa thú cưng, chỉnh sửa hoạt động
chăm sóc, thêm/sửa/xóa thơng tin tiêm vắcxin/điều trị.
4. Tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ:

10


Tiền điều kiện:
1. Thiết bị của người dùng phải có kết nối mạng.
Hậu điều kiện:
1. Thông tin thay đổi được cập nhật, sẵn sàng phục vụ người dùng.

4.1.3 Use case quản lý thời gian biểu
4.1.3.1 Sơ đồ

Hình 3. Use case quản lý thời gian biểu
4.1.3.2 Bảng mô tả
Bảng 4. Mô tả Use case quản lý thời gian biểu
Tóm tắt: use case sẽ bắt đầu khi người dùng có nhu cầu thay đổi thông tin, thao tác với hoạt
động trong thời gian biểu

11


Dịng sự kiện chính:
1. Người dùng có nhu cầu thay đổi thông tin, thao tác với hoạt động của thú cưng.
2. Hiển thị danh sách các hoạt động đã thiết lập theo lịch.

3. Tùy theo nhu cầu, người dùng tiến hành thêm/chỉnh sửa/xóa hoạt động của thú cưng
trong lịch.
4. Tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ:
Tiền điều kiện:
1. Thiết bị của người dùng phải có kết nối mạng.
Hậu điều kiện:
1. Thông tin thay đổi được cập nhật, sẵn sàng phục vụ người dùng.

4.1.4 Use case quản lý chi tiêu
4.1.4.1 Sơ đồ

Hình 4. Use case quản lý chi tiêu
4.1.4.2 Bảng mô tả

12


Bảng 5. Mơ tả Use case quản lý chi tiêu
Tóm tắt: use case sẽ bắt đầu khi người dùng có nhu cầu thay đổi thông tin, thao tác với đối
tượng chi tiêu
Dịng sự kiện chính:
1. Người dùng có nhu cầu thay đổi thông tin, thao tác với đối tượng chi tiêu của thú
cưng.
2. Hiển thị danh sách chi tiêu.
3. Tùy theo nhu cầu, người dùng tiến hành thêm/sửa/xóa chi tiêu theo ngày trong tháng,
xem thống kê chi tiêu đã tạo.
4. Tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ:
Tiền điều kiện:

1. Thiết bị của người dùng phải có kết nối mạng.
Hậu điều kiện:
1. Thơng tin thay đổi được cập nhật, sẵn sàng phục vụ người dùng.

4.1.5 Use case cẩm nang chăm sóc
4.1.5.1 Sơ đồ

13


Hình 5. Use case cẩm nang chăm sóc
4.1.5.2 Bảng mơ tả
Bảng 6. Mơ tả Use case cẩm nang chăm sóc
Tóm tắt: use case sẽ bắt đầu khi người dùng có nhu cầu xem bài viết chia sẻ, cẩm nang chăm
sóc thú cưng.
Dịng sự kiện chính:
1. Người dùng có nhu cầu xem bài viết chia sẻ, cẩm nang chăm sóc thú cưng.
2. Hiển thị danh sách bài viết.
3. Tùy theo nhu cầu, người dùng tiến hành chọn xem bài viết mới/đã lưu và đánh giá bài
viết.
4. Tự động cập nhật mọi thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ:
Tiền điều kiện:
1. Thiết bị của người dùng phải có kết nối mạng.
Hậu điều kiện:
1. Thông tin thay đổi được cập nhật, sẵn sàng phục vụ người dùng.

144.1.6 Use case chuẩn đốn bệnh
4.1.6.1 Sơ đồ

Hình 6. Use case chuẩn đốn bệnh
4.1.6.2 Bảng mơ tả
Bảng 7. Mơ tả Use case chuẩn đốn bệnh
Tóm tắt: use case sẽ bắt đầu khi người dùng có nhu cầu tìm, xem các dấu hiệu, chuẩn đốn
bệnh ở thú cưng
Dịng sự kiện chính:
1. Người dùng có nhu cầu tìm, xem các dấu hiệu, chuẩn đoán bệnh ở thú cưng.
2. Hiển thị danh sách các dấu hiệu, chuẩn đốn.
Dịng sự kiện phụ:
Tiền điều kiện:
1. Thiết bị của người dùng phải có kết nối mạng.
Hậu điều kiện:

15


4.1.7 Use case tìm kiếm thơng tin
4.1.7.1 Sơ đồ

Hình 7. Use case tìm kiếm thơng tin
4.1.7.2 Bảng mơ tả
Bảng 8. Mơ tả Use case tìm kiếm thơng tin
Tóm tắt: use case sẽ bắt đầu khi người dùng có nhu cầu dùng hình ảnh để tìm kiếm thêm
thơng tin về một con vật
Dịng sự kiện chính:
1. Người dùng có nhu cầu dùng hình ảnh để tìm kiếm thêm thơng tin về một con vật.
2. Tìm kiếm thơng tin dựa trên ảnh của người dùng chọn.

3. Người dùng lưu lại kết quả nếu muốn.
Dòng sự kiện phụ:
Tiền điều kiện:
1. Thiết bị của người dùng phải có kết nối mạng.
Hậu điều kiện:
1. Hệ thống sẵn sàng phục vụ thao tác tiếp theo của người dùng.

16


4.2 Sơ đồ lớp
4.2.1 Sơ đồ lớp chung

Hình 8. Sơ đồ lớp chung

4.2.2 Sơ đồ lớp cho tính năng quản lý thú cưng

Hình 9. Sơ đồ cho tính năng quản lý thú cưng

4.2.3 Sơ đồ lớp cho tính năng thời gian biểu

17


×