Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Kế hoạch tuần 20

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (38.95 KB, 9 trang )


Kế hoạch tuần 20
Lớp Ba 2
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
24/1
Tập đọc – kể chuyện
Toán
Chào cờ
Ở lại với chiến khu
Điểm ờ giữa – Trung điểm của đoạn thẳng
Chào cờ
Ba
25/1
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tự nhiên xã hội
Chú ở bên Bác Hồ
Luyện tập
Ở lại với chiến khu (nghe – viết)
Ôn tập: xã hội

26/1
Tập đọc
Toán
Tập viết
Trên đường mòn Hồ Chí Minh
So sánh các số trong phạm vi 10.000
Ôn chữ hoa N (tt)
Năm


27/1
Đạo đức
Luyện từ & câu
Toán
Chính tả
Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tt)
Từ ngữ: Tổ Quốc – Dấu phẩy
Luyện tập
Trên đường mòn Hồ Chí Minh (nghe – viết)
Sáu
28/1
Tập làm văn
Toán
Tự nhiên xã hội
Sinh hoạt lớp

Báo cáo hoạt động
Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
Thực vật
Sinh hoạt lớp
Lớp Ba 3 Kế hoạch tuần 20
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
24/1
Toán
Tập đọc – kể chuyện
Chào cờ
Tự nhiên xã hội
Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng
Ở lại với chiến khu

Chào cờ
Ôn tập: xã hội
Ba
25/1
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tập viết
Chú ở bên Bác Hồ
Luyện tập
Ở lại với chiến khu (nghe – viết)
Ôn chữ hoa N (tt)

26/1
Tập đọc
Toán
Tự nhiên xã hội
Trên đường mòn Hồ Chí Minh
So sánh các số trong phạm vi 10.000
Thực vật
Năm
27/1
Chính tả
Luyện từ và câu
Toán
Đạo đức
Trên đường mòn Hồ Chí Minh (nghe – viết)
Từ ngữ: Tổ Quốc – Dấu phẩy
Luyện tập
Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tt)

Sáu
28/1
Tập làm văn
Toán
Sinh hoạt lớp
Báo cáo hoạt động
Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
Sinh hoạt lớp
Lớp Ba 4 Kế hoạch tuần 20
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
24/1
Tập đọc – kể chuyện
Chào cờ
Toán
Ở lại với chiến khu
Chào cờ
Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng
Ba
25/1
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tự nhiên xã hội
Chú ở bên Bác Hồ
Luyện tập
Ở lại với chiến khu (nghe - viết)
Ôn tập: xã hội

26/1

Tập đọc
Toán
Tập viết
Ôn
Trên đường mòn Hồ Chí Minh
So sánh các số trong phạm vi 10.000
Ôn chữ hoa N (tt)
Ôn
Năm
27/1
Đạo đức
Luyện từ & câu
Toán
Chính tả
Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tt)
Từ ngữ: Tổ Quốc – Dấu phẩy
Luyện tập
Trên đường mòn Hồ Chí Minh (nghe – viết)
Sáu
28/1
Tập làm văn
Toán
Tự nhiên xã hội
Sinh hoạt lớp
Báo cáo hoạt động
Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
Thực vật
Sinh hoạt lớp
Lớp Ba 5 Kế hoạch tuần 20
THỨ MÔN TÊN BÀI

Hai
24/1
Chào cờ
Toán
Tập đọc – kể chuyện
Tự nhiên xã hội
Ôn toán
Chào cờ
Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng
Ở lại với chiến khu
Ôn tập: xã hội
Ôn toán
Ba
25/1
Tập đọc
Toán
Chính tả
Ôn tập đọc
SHTT
Chú ở bên Bác Hồ
Luyện tập
Ở lại với chiến khu (nghe – viết)
Ôn tập đọc
Sinh hoạt tập thể

26/1
Tập đọc
Toán
Luyện từ & câu
Đạo đức

Ôn chính tả
Trên đường mòn Hồ Chí Minh
So sánh các số trong phạm vi 10.000
Từ ngữ: Tổ Quốc – Dấu phẩy
Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tt)
Ôn chính tả
Năm
27/1
Chính tả
Toán
Tự nhiên xã hội
Ôn làm văn
Trên đường mòn Hồ Chí Minh (nghe – viết)
Luyện tập
Thực vật
Ôn làm văn
Sáu
28/1
Tập làm văn
Toán
Tập viết
Ôn luyện từ và câu
Ôn toán
Sinh hoạt lớp
Báo cáo hoạt động
Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
Ôn chữ hoa N (tt)
Ôn luyện từ và câu
Ôn toán
Sinh hoạt lớp

Lớp Ba 9 Kế hoạch tuần 20
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
24/1
Chào cờ
Toán
Tập đọc – kể chuyện
Tự nhiên xã hội
Ôn toán
Chào cờ
Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng
Ở lại với chiến khu
Ôn tập: xã hội
Ôn toán
Ba
25/1
Chính tả
Tập đọc
Ôn tập đọc
Toán
Ở lại với chiến khu (nghe – viết)
Chú ở bên Bác Hồ
Ôn tập đọc
Luyện tập

26/1
Tập đọc
Toán
Luyện từ & câu
Đạo đức

Ôn chính tả
SHTT
Trên đường mòn Hồ Chí Minh
So sánh các số trong phạm vi 10.000
Từ ngữ: Tổ Quốc – Dấu phẩy
Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (tt)
Ôn chính tả
Sinh hoạt tập thể
Năm
27/1
Chính tả
Toán
Ôn luyện từ và câu
Tập làm văn
Tự nhiên xã hội
Trên đường mòn Hồ Chí Minh (nghe – viết)
So sánh các số trong phạm vi 10.000
Ôn luyện từ và câu
Báo cáo hoạt động
Thực vật
Sáu
28/1
Toán
Tập viết
Ôn tập làm văn
Ôn toán
Sinh hoạt lớp
Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
Ôn chữ hoa N (tt)
Ôn tập làm văn

Ôn toán
Sinh hoạt lớp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×