Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.94 KB, 5 trang )

Cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở
cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc
chương trình dạy nghề
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục
Dạy nghề
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký kiểm
định hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức đoàn kiểm định và thông báo cho cơ sở
dạy nghề đăng ký biết
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1
Cơ sở dạy nghề chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng
dạy nghề
2. Bước 2
Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định chất
lượng dạy nghề
3. Bước 3
Tổng cục Dạy nghề thành lập Đoàn kiểm định chất lượng dạy
nghề
4. Bước 4
Đoàn kiểm tra tiến hành các khâu và có báo cáo kết luận kiểm


định gửi Tổng cục Dạy nghề (trong báo cáo đề xuất việc công
nhận hoặc không công nhận)
5. Bước 5 Công nhận kết quả kiểm định
6. Bước 6
Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề hoặc
chương trình dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy
nghề
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký kiểm định chất lượng
2.
Báo cáo kết quả tự kiểm định của cơ sở dạy nghề và các văn bản, tài liệu
minh chứng kèm theo

Số bộ hồ sơ:
văn bản không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký kiểm định
Quyết định số 08/2008/QĐ-BLĐT

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Thành lập hội đồng kiểm định chất lượng của cơ sở
dạy nghề để tự kiểm định chất lượng dạy nghề của
đơn vị
Quyết định số
08/2008/QĐ-

BLĐT

2.
Tổng cục Dạy nghề thành lập Đoàn kiểm định chất
lượng dạy nghề để nghiên cứu báo cáo kết quả tự
kiểm định; thu thập tài liệu và chứng cứ chứng minh;
khảo sát thực tế; đối chiếu so sánh với hệ thống chỉ
tiêu, tiêu chuẩn kiểm định nhằm đánh giá mức độ mà
cơ sở dạy nghề đạt được; viết báo cáo kiểm định gửi
Tổng cục Dạy nghề công nhận hoặc không công nhận
Quyết định số
08/2008/QĐ-
BLĐT

3.
Cấp độ 1: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các
tiêu chí đạt dưới 50% hoặc từ 50 đến dưới 80% nhưng
không đủ điều kiện để xếp ở cấp độ 2
Quyết định số
08/2008/QĐ-
BLĐT

4.
Cấp độ 2: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các
tiêu chí đạt từ 50% đến dưới 80% và các điểm đánh
giá của từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm
Quyết định số
08/2008/QĐ-
Nội dung Văn bản qui định
tối đa hoặc 80% trở lên nhưng không đủ điều kiện để

xếp ở cấp độ 3
BLĐT

5.
Cấp độ 3: Cơ sở dạy nghề có tổng số điểm của các
tiêu chí đạt từ 80% trở lên và các điểm đánh giá của
từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên số điểm tối đa,
trong đó ba tiêu chí sau: giáo viên và cán bộ quản lý;
chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất, thiết bị, đồ
dùng dạy học phải đạt từ 80% trở lên số điểm tối đa
của từng tiêu chí
Quyết định số
08/2008/QĐ-
BLĐT


×