Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Tài liệu BB TRỤ SỞ XÂY DỰNG (OK) ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (450.3 KB, 5 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
V/v kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất UBND tỉnh cho
nâng tầng Nhà làm việc của Sở Xây dựng Bình Định.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại nội dung Phiếu chuyển số
631/UBND-PC ngày 26/4/2012, kèm theo Tờ trình số 269/SXD-QLN ngày
12/4/2012 của Sở Xây dựng về việc xin chủ trương nâng tầng trụ sở làm việc của
Sở Xây dựng Bình Định.
Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 28 tháng 9 năm 2012, Sở Kế hoạch và
Đầu tư tổ chức buổi kiểm tra, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc Sở Xây dựng,
làm cơ sở báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương nâng tầng Nhà làm việc.
I. Thành phần tham dự:
1. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh:
- Ông: Lê Ngọc An - Phó phòng Tổng hợp.
2. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Ông: Nguyễn Thành Hải - Phó Giám đốc Sở;
- Ông: Nguyễn Hoài Nhân - Chuyên viên P. QH-KH tổng hợp.
3. Đại diện Sở Xây dựng:
- Ông: Lê Chánh - Phó Giám đốc Sở
- Ông: Nguyễn Đề - Trưởng phòng Quản lý nhà.
4. Đại diện Sở Tài chính:
- Bà: Trương Thị Hạnh - Chuyên viên P. Hành chính SN.
II. Nội dung cuộc họp:
1. Đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của Sở Xây dựng:
Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng được xây dựng năm 2002, quy mô gồm
khối nhà 3 tầng và 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 460 m
2


, diện tích làm việc
316m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng 1.125 m
2
. Hiện nay, đang khai thác sử dụng
tốt.
2. Thực tế bố trí các phòng và cán bộ, chuyên viên, nhân viên; nhu cầu
cần thiết sử dụng diện tích làm việc tại trụ sở cơ quan:
Stt
Tên các phòng, ban
và chức vụ
Số cán
bộ, công
Diện tích làm việc (m
2
) Ghi
chú
Theo thực tế
hiện trạng trụ
sở
Theo tiêu chuẩn
định mức tại
Quyết định số
260/2006/QĐ-
TTg của Thủ
tướng Chính
phủ
Lãnh đạo Sở
1 Giám đốc 01 24,25 m

2
20 - 25
2 Phó Giám đốc
02
24,25m
2
12 - 15
3 Phó giám đốc 24,25 m
2
12 - 15
Tổng cộng 03 72,75 m
2
55 m
2
Văn phòng Sở
1 Chánh văn phòng 01
50,60 m
2
12
2 Phó Chánh văn phòng 01 12
3 Chuyên viên+cán sự 05+01 (5 x 10)+(1x8)
4 Nhân viên hợp đồng 04 4 x 6
Tổng cộng 8 50,60 m
2
106 m
2
Phòng Quản lý xây dựng
1
Trưởng phòng (trong
tương lai)

01 42,40 m
2
12
2 Phó trưởng phòng 01 12
3
04 chuyên viên (trong
đó trong tương lai
01chuyên viên sẽ là
Trưởng phòng hoặc
Phó phòng
03 03 x 10
4
Nhân viên hợp đồng
(trong tương lai sẽ là
chuyên viên)
01 01x 10
Tổng cộng 06 42,40 m
2
64 m
2
Phòng Quản lý nhà
1 Trưởng phòng 01
38,90 m
2
12
2
Phó trưởng phòng
(trong tương lai)
01 12
3 05 Chuyên viên (trong

đó trong tương lai
01chuyên viên sẽ là
04 04 x 10
Phó phòng)
4
Nhân viên hợp đồng
(trong tương lai sẽ là
chuyên viên)
01 01 x 10
Tổng cộng 07 38,90 m
2
74 m
2
Phòng Hạ tầng kỹ thuật
1
Trưởng phòng
(trong tương lai)
01
27,45 m
2
12
2 Phó trưởng phòng 01 12
3
02 Chuyên viên viên
(trong đó trong tương
lai 01chuyên viên sẽ là
Phó phòng)
01 01 x 10
4
Nhân viên hợp đồng

(trong tương lai sẽ là
chuyên viên)
01 01x 10
Tổng cộng 04 27,45 m
2
44 m
2
Phòng Quản lý quy hoạch
1 Trưởng phòng 01
61,38 m
2
12
2 Phó trưởng phòng 01 12
3 Chuyên viên 04 04 x 10
4 Nhân viên hợp đồng 0 0
Tổng cộng 06 61,38 m
2
64 m
2
Thanh tra Sở
1 Chánh Thanh tra 01
22,52 m
2
12
2 Phó Chánh Thanh tra 01 12
3 Chuyên viên 01 01 x 10
4
Nhân viên hợp đồng
(trong tương lai sẽ là
chuyên viên)

02 02 x 10
Tổng cộng 05 22,52 m
2
54 m
2
Tổng diện tích làm việc 316 m
2
461 m
2
Nhu cầu diện tích làm việc cần thiết bổ
sung
(461 m
2
- 316 m
2
) = 145m
2
III. Kết luận: Các thành viên tham dự cuộc họp đã trao đổi và có thống nhất
những nội dung sau:
- Nhất trí đề xuất việc đầu tư nâng tầng khối nhà làm việc 02 tầng (kết nối
khối nhà 03 tầng) thuộc trụ sở làm việc của Sở Xây dựng để bảo đảm đủ diện tích
sử dụng làm việc, điều kiện công tác cho cán bộ, công viên chức của cơ quan.
- Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư nâng tầng khối nhà làm việc 02 tầng
với diện tích sàn xây dựng khoảng 177 m
2
, diện tích làm việc khoảng 122 m
2
(thấp hơn so với nhu cầu cần thiết bổ sung 145m
2
) để cơ bản bảo đảm diện tích

làm việc phù hợp với số lượng biên chế, hợp đồng làm việc của cơ quan.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2013 (khi bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định
hiện hành).
Biên bản này là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình
UBND tỉnh xem xét, quyết định cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Cuộc
họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên dự
họp và thống nhất ký tên dưới đây.
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh:
- Ông: Lê Ngọc An - Ký tên: ……………
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Ông: Nguyễn Thành Hải - Ký tên: ……………
Đại diện Sở Xây dựng:
- Ông: Lê Chánh - Ký tên: ……………
Đại diện Sở Tài chính:
- Bà: Trương Thị Hạnh - Ký tên: ……………

×