Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

PHÒNG GDĐT TIÊN yên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.22 KB, 3 trang )

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT TH XÃ DANG

***
Số:

Dang, ngày

tháng 5 năm 2022

-KH/LĐ

KẾ HOẠCH
Tổ chức ngày hội công nhận Chương trình rèn luyện Đội viên
Năm học 2021-2022
-------------Thực hiện công văn Số: - CV/HĐĐ của Hội đồng Đội huyện Tây Giang
“V/v hướng dẫn cơng nhận hồn thành Chương trình rèn luyện Đội viên năm
học 2021 – 2022” thực hiện kế hoạch năm học, chương trình cơng tác Đội 2021
– 2022 của Liên đội trường PTDTBT TH xã Dang. Đa dạng hóa việc cơng nhận
Chương trình rèn luyện Đội viên cho các em học sinh. Mong muốn tạo một sân
chơi mới mẻ cho các em học sinh dựa trên các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Nay Liên đội xây dựng kế hoạch “Ngày hội cơng nhận Chương trình
RLĐV” trong trường học năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau.
I. MỤC TIÊU:
- Đổi mới hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học
sinh với hình thức tổ chức linh hoạt, nhẹ nhàng, vui tươi, ý nghĩa.
- Tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp học sinh có nhiều cơ hội được
giao lưu, trải nghiệm để học hỏi, thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào
thực tiễn đời sống, đồng thời phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.
- Vận dụng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào việc cơng nhân
chương trình rèn luyện đội viên.


- Đa dạng hóa hình thức cơng nhận chương trình rèn luyện đội viên qua
hoạt động giao lưu, trị chơi.
- Phát huy tình cảm, tình yêu mến, niềm tự hào của học sinh đối với quê
hương, đất nước; tạo cho học sinh có hứng thú học tập, yêu trường mến lớp.
- Nâng cao tinh thần đồn kết, tính kỷ luật, trách nhiệm cho học sinh khi
tham gia học tập, rèn luyện, sinh hoạt, vui chơi.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA.
1/Thời gian: 14h00, ngày …/5/2022.
2/ Địa điểm: Trường PTDTBT TH xã Dang.
3/ Thành phần tham dự:
- Thành phần: học sinh khối 3, 4,5.
III. NỘI DUNG- HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1/ Nội dung- hình thức
a. Nội dung
1. Văn nghệ chào mừng
2.Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Thông qua chương trình ngày hội.
3. Đồng diễn các kỹ năng đội viên khối 4-5
4. Tổ chức kiểm tra công nhận CTRL ĐV khối 5
5. Tổ chức kiểm tra công nhận CTRL ĐV khối 4
6. Văn nghệ giải lao- Giao lưu câu đố khối 3


7.Tổng kết trao giấy chứng nhận
b. Hình thức
- Kính u Bác Hồ và hiểu biết truyền thống: Tuyên truyền, hướng dẫn
các em tìm hiểu và tích cực tham gia cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi
với Bác Hồ" do Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với các hình
thức: Thi trực tuyến, thi vẽ và thi viết; tiếp tục triển khai cho các em tham gia
các chương trình do Trung ương và địa phương tổ chức liên quan đến lịch sử,
truyền thống của Đảng, của dân tộc và của địa phương.

- Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật: Hướng dẫn các em
tự xây dựng thời gian biểu ở nhà, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện các
việc làm tốt giúp đỡ gia đình, hiểu thảo, lễ phép, biết vâng lời người lớn; tích
cực tham gia đọc sách, báo chủ động tìm hiểu và thực hiện tốt các Quyền và bổn
phận của trẻ em; có việc làm tốt, hành động đẹp tham gia phòng chống dịch
bệnh Covid - 19.
- Thi đua học tập, tìm hiểu khoa học: Hướng dẫn các em tự giác ôn tập,
học tập tại nhà; tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến do nhà trường tổ chức,
các buổi học trên truyền hình; tích cực đọc sách, tìm hiểu các nguồn tài liệu trên
các phương tiện thơng tin đại chúng để bổ sung kiến thức, tìm hiểu các lĩnh vực
khoa học phù hợp với lứa tuổi; tham gia tích cực các chương trình thi viết, thi
vẽ, đọc sách, các cuộc thi, hội thi về sáng tạo, khoa học do Trung ương và địa
phương tổ chức;
- Rèn luyện sức khỏe và kỹ năng: Tuyên truyền, hướng dẫn các em thực
hiện tốt các yêu cầu về phòng tránh dịch bệnh Covid - 19 của Bộ Y tế và các cơ
quan chức năng, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về phòng
chống dịch; tăng cường rèn luyện kỹ năng, luyện tập thể dục thể thao để nâng
cao sức khỏe.
- Yêu Sao, yêu Đội, tiến bước lên Đoàn: Hướng dẫn các em tìm hiểu
những nội dung cơ bản về tổ chức Đội, các tấm gương anh hùng nhỏ tuổi, thực
hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” tại gia đình, làng, xóm, khu
phố; tích cực tham gia các cuộc thi do Liên đội phát động; luyện tập một số kỹ
năng dành cho đội viên.
+ Công nhận CTRL ĐV hạng măng non lớp 5.
- Trong ngày hội công nhận chương trình RLĐV tổ chức cho các em học
sinh tham gia các phần thi trắc nghiệm, trò chơi hái hoa dân chủ sáng tạo.
+ Công nhận CTDB Đội viên lớp 3.
- Qua hình thức câu hỏi, xét quá trình rèn luyện của các em.
+ Cấp giấy chứng nhận
- Khối 3: Giấy chứng nhận Hoàn thành CT Dự bị đội viên

- Khối 5: Cấp giấy chứng nhận hoàn thành CT RLĐV Măng non
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN::
1/ Ban giám hiệu:
- Ra quyết định thành lập Ban tổ chức.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các bộ phận được phân
công.


2/ Ban phụ trách thiếu nhi:
- Lập kế hoạch, chương trình ngày hội.
- Phối hợp Đồn thanh niên tham mưu xây dựng chương trình, thể lệ, biểu
điểm chấm của các phần thi.
- Thiết kế, chuẩn bị trị chơi
- Đơn đốc học sinh tham gia.
3/Các lớp:
- GVCN, PCN căn cứ kế hoạch của Ban phụ trách Đội hướng dẫn học
sinh rèn luyện các nội dung trong chương trình.
- Nhắc nhở học sinh tham gia đúng thời gian.
4/ Phân công chuẩn bị
STT
Nội dung công việc
Phụ trách
Ghi chú
1 - Lên maket
2 -Hỗ trợ phần thi các trò chơi
4 - Kê bàn ghế, trang trí sân khấu khánh tiết
5 - Xây dựng chương trình
6 Văn nghệ chào mừng 3 tiết mục
6 - Phụ trách loa mic, sân khấu
6 - Tiếp tân , phần thưởng, GCN.

- Giáo viên toàn
7 - Ổn định tổ chức học sinh
trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội công nhận CTRLĐV của liên đội
trường TH Kim Đồng năm học 2020 - 2021, đề nghị các đồng chí giáo viên, học
sinh nghiêm túc thực hiện để ngày hội đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- HĐ Đ TP (b/c)
- Đoàn phường Vĩnh Bảo (b/c)
- Giáo viên
- Lưu

BGH NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng

TỔNG PHỤ TRÁCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×