Tải bản đầy đủ (.ppt) (40 trang)

RUNG CHUÔNG VÀNG TIẾNG ANH 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.01 MB, 40 trang )

Thursday, April 28th 2022
Câu 1
He is Hakim. He’s from Malaysia.
What nationality is he?
A. Australian
B. Malaysian

C. Japanese

B. Malaysian

Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3


2
1

Câu hỏi Thời gian

P N


Câu 4
My grandmother is a __________.
She works in a field.
A. worker
C. doctor
B. farmer
D. student

B

áp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Câu 6

Where ‘s your school?- It’s …. Chu Van
An Street?
A.on
B.in
C.at
D.under
B. in

Đáp án:

0
14
10
12
13
15

11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Cõu 8

odd one out:
A.Chicken
C. milk
B. pork
D. bread

C

Đáp án:

0
14

10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

Đáp án


Câu 9

What time .............the school start?
A. is
B. are
C. does
D. do
C. does

Đáp án:


0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Câu 10

What are you doing? –
I’m ..................games.
A. play
B. plays
C. playing

D. be play
C. playing

Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Câu 11

Today is my.......................birthday.

The tenth birthday is in next year.
A.nine
C. eleventh
B.ninth
D. eleven

B.ninth

Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏnCâu 12

Do you have Art today? – No, I
have ........on Monday
A.it
C. A v B
B.Art
Đáp án:

C

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Câu hỏi Thời gian ẹaựp aựn


Câu 13

What are you doing? –
I’m ..................games.
A. play
B. plays
C. playing
D. be play
C. playing

Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2

1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Câu 14

What does Tom do at 7: 00
everyday?
He______________.
A.go to bed
C. goes to school
B. watchs TV

D. listen to music
C

Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8

7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thêi gian

Đáp án


Câu 15

Anh văn

How ….. People are there in your family?
a) many

b) much

Đáp án:

c) old

d) do

a) many


0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian ẹaựp aùn


Câu 16

What does Mary do at 4:45?
A.cooks dinner
C. eat dinner
B. have dinner

D. go shopping

A


Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Câu 17

Does she go to school in the
afternoon?
A. No, she doesn’t

B. No, she does
C. Yes, she does not
D. Yes, she do
A

Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Câu hỏi

khán giả


There is a picture of ...................... on the wall

tiger

00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15Câu 18

I ..................Friday because I have
Music lesson then.
A.fun

B. like
C. loves
D. bye.

Đáp án:

B. like

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏnCâu 20

Is her teacher young?
A.Yes, she is not
B. No, she does not
C. Yes, she is
D. No, she is
Đáp án:

C

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thêi gian


Đáp án


Câu 21

August is the _________ month of
the year.
A.8th
B. 10th
C. 9th
D. 2nd.

A

Đáp án:

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3

2
1

Câu hỏi Thời gian

ỏp ỏn


Cõu 23

Odd one out:
A.second
B. seventh
C. three
D. fifth.

Đáp án:

C

0
14
10
12
13
15
11
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thời gian

Đáp án


Cõu 24

I can__________________.
A.flys a kite
B. play tennis
C. rides a bike

Đáp ¸n:

D. writing.

B

0
14
10
12
13

15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

C©u hái Thêi gian

Đáp án


Cõu 25

My new friend comes from______.
a. Malaysian
b. Maylaysia.

Đáp án:

b

0
14
10

12
13
15
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Câu hỏi Thêi gian

Đáp án


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×