Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Các loại câu quan trong thi HKI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.69 KB, 1 trang )

Ai làm gì
She/he/it/tên riêng/DT số ít + Vs/es
I/ You/we /they/Dt số nhiều + V giữ nguyên.

1)

She/he/it/tên riêng/Dt số ít + doesn’t + V giữ nguyên
I/you/we/they /dt số nhiều + don’t + V giữ nguyên.
Ai ĐANG làm gì

2)

She/he/it/ tên riêng/ Dt số ít + is /isn’t+ Ving
You/ we/they/ dt số nhiều + are/ aren’t + Ving
I
3)

+ am/ am not + Ving
Ai THÍCH làm gì

She/he/it/tên riêng/ dt số ít + likes + Ving.
I /you/we/they/dt số nhiều + like + Ving.×