Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Tài liệu Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn? pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (901.28 KB, 33 trang )

Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn?
(và điểm qua DB2 pureScale phiên bản 9.8)
Giới thiệu
Phần mềm quản lý thông tin là cốt lõi của điện toán doanh nghiệp. Các công ty cần truy cập vào
một loạt các thông tin như XML, hàng đợi thông điệp, các tài liệu, video và các loại phương tiện
truyền thông phong phú khác. Sự phát triển của một thế giới thông minh hơn làm cho tính liên
tục sẵn sàng trở thành thiết yếu và nó cũng dẫn dắt sự hội tụ của các ứng dụng giao dịch, nghiệp
vụ thông minh, quản lý hiệu năng giao dịch và quản lý nội dung vì các công ty tích hợp các hoạt
động kinh doanh và quy trình nghiệp vụ của họ, qua đó chuyển đổi các hoạt động của họ thành
một mẫu hình thế giới thông minh hơn.
Các phần mềm quản lý thông tin của IBM mang lại nền tảng mà bạn cần để cung cấp thông tin
theo nhu cầu thông qua một tập hợp phong phú các dịch vụ. Những dịch vụ này có thể được sử
dụng để hỗ trợ và truy vấn dữ liệu (có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc), tích hợp dữ liệu,
cung cấp việc phân giải thực thể dữ liệu, quản lý dữ liệu tổng thể, liên hiệp dữ liệu và quản lý nội
dung, cũng như một loạt phong phú các khả năng phân tích trong thời gian chạy. Khi bạn xem
xét tập hợp đầy đủ các dịch vụ này, toàn bộ chúng được gọi là Thông tin như một dịch vụ. IBM
cung cấp một khung công tác phong phú các cách làm thực hành tốt nhất xây dựng theo từng
mục đích và hướng vào từng ngành nghề, được xây dựng trên các dịch vụ lõi này cho phép các
công ty chuyển đổi một cách có hệ thống các tài sản dữ liệu của họ thành sức mạnh chiến lược
cốt lõi cho doanh nghiệp; toàn bộ các cách làm thực hành này được gọi là Kỷ nguyên của thông
tin (Information Agenda).
Trái tim của danh sách các sản phẩm quản lý thông tin này là các máy chủ cơ sở dữ liệu DB2
phân tán (cho các hệ điều hành Linux, UNIX và Windows), chúng cũng là tiêu điểm của bài viết
này. Lưu ý rằng bài viết này chỉ mô tả phiên bản của DB2 chạy trên các nền tảng phân tán và di
động (pervasive). Để biết thông tin về toàn bộ danh sách DB2, hãy xem trang web Phần mềm
quản lý thông tin hoặc trang Web tương ứng của mỗi sản phẩm: DB2 cho z/OS hoặc DB2 cho i.
DB2 cũng là trái tim của cả InfoSphere Warehouse (bao gồm cả ấn bản dành cho phòng ban -
Departmental Editions) và của các ấn bản của InfoSphere Balanced Warehouse cũng như hệ
thống phân tích thông minh của IBM (IBM Smart Analytics System); trên thực tế, tất cả các sản
phẩm này (ngay cả các sản phẩm nhằm vào thị trường vừa và nhỏ) được xây dựng trên ấn bản
DB2 Doanh nghiệp (DB2 Enterprise Edition) được bàn đến trong bài viết này. Những sản phẩm


nói trên không được đề cập trong bài viết này bởi vì chúng có các dịch vụ vượt ra ngoài cơ sở dữ
liệu DB2 lõi, là trọng tâm của bài viết này.
Thật dễ dàng để đi đến quyết định sử dụng DB2, tuy nhiên, có những ấn bản khác nhau của DB2
(và các tùy chọn giấy phép tương ứng) rất thích hợp cho các phần khác nhau của thị trường.
Đối với mỗi phiên bản của DB2, chúng tôi viết một bài báo giống như bài này, được thiết kế để
giúp bạn quyết định sử dụng ấn bản DB2 phân tán nào để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của
bạn. Do các thay đổi ở từng bước chuyển tiếp tác động đến bản phát hành các phiên bản theo
thời gian, nên bài viết này biến thành tài liệu tham khảo chi tiết các thay đổi nhỏ về cấp phép và
sản phẩm. Vì lý do này, điều quan trọng là bạn phải lưu ý ngày công bố và số phát hành sau dấu
chấm phiên bản khi đọc bài viết này. Trong bài viết này, mô tả về một ấn bản sẽ là cập nhật mới
nhất đối với các tính năng, quy tắc cấp phép, v.v Dưới mỗi mô tả phiên bản thường là bản ghi
nhật ký các thay đổi cho phép bạn xem các thay đổi trong chu kỳ phát hành. Ví dụ: Bài viết này
bàn về gói vá lỗi 3a của DB2 9.7, được phát hành vào ngày 22 Tháng Mười, 2010. Khi có gói vá
lỗi mới, bất kỳ thay đổi nào về đóng gói hoặc cấp phép sẽ được phản ánh trong bài viết này,
nhưng sẽ được thêm một phần riêng để tách bạch rõ ràng những thay đổi giữa phiên bản có sẵn
của DB2 9.7 và các gói vá lỗi liên tiếp theo sau.
Lưu ý: Trong bài viết này, thuật ngữ máy chủ (server) sẽ hoặc là máy chủ vật lý, nơi các phần
mềm DB2 đang chạy, hoặc là một phiên ảo hỗ trợ giá của IBM (chẳng hạn như VMWare, XEN,
LPAR, v.v ) trừ khi có ghi chú khác.
Khi nói chuyện với khách hàng, chúng tôi thường được hỏi về giấy phép sử dụng khả năng sẵn
sàng cao, hoặc so sánh tính năng giữa các ấn bản khác nhau của DB2. Để có thông tin chi tiết về
các chủ đề này và nhiều chủ đề khác, một số bài viết sau đây có thể hữu ích:
 "Cấp phép sử dụng các máy chủ DB2 phiên bản 9.7 phân tán trong cấu hình khả năng sẵn
sàng cao"
 "So sánh các máy chủ cơ sở dữ liệu DB2 9.7 phân tán " (Sử dụng biểu đồ để so sánh các
máy chủ DB2 phân tán theo từng tính năng)
 "DB2 và định giá đơn vị giá trị bộ xử lý (PVU) của IBM"
Về đầu trang
DB2 tức là DB2
Việc đầu tiên mà bạn phải hiểu khi lựa chọn một ấn bản của DB2 để phục vụ tải công việc của

bạn là mỗi ấn bản DB2 có cùng một cơ sở mã xuyên suốt tất cả các nền tảng phân tán. Sự hỗ trợ
của DB2 cho hệ điều hành Linux mở rộng trên tất cả các máy chủ của IBM: POWER, System z
và System x: DB2 trên tất cả các nền tảng này cũng là phiên bản phân tán. Ví dụ: DB2 cho Linux
trên System z là cùng cơ sở mã và được cấp phép theo cùng cách như DB2 trên máy trạm dựa
trên Intel hoặc AMD. Điều này có nghĩa là không cần phải có DB2 Connect để truy cập dữ liệu
DB2 cho Linux trên System z mặc dù bản sao của DB2 nằm trên một máy chủ của System z.
(Hãy đọc câu này hai lần - nếu bạn đã kết nối tới cơ sở dữ liệu DB2 cho z/OS trên máy chủ
System z này, bạn sẽ phải có DB2 Connect, sự khác biệt ở đây là DB2 cho Linux chạy trên tiện
ích tích hợp System z cho Linux (IFL) là phiên bản phân tán của DB2.)
Một cơ sở mã chung mang lại tính khả chuyển và đảm bảo rằng nếu bạn cần mở rộng giải pháp
DB2 của bạn, bạn có thể làm như vậy một cách dễ dàng mà không cần lo lắng đến các nỗ lực di
trú hoặc, và vì API SQL trong gia đình DB2 là chung nhau khoảng 95%, việc di chuyển giữa các
thành viên của họ DB2 là cũng dễ dàng như vậy. Để tăng cường hơn nữa các đề xuất giá trị cho
họ DB2, tất cả các ấn bản DB2 đều có gồm khả năng liên hiệp trên toàn bộ danh mục cơ sở dữ
liệu quan hệ của IBM (Ấn bản doanh nghiệp nâng cao của DB2 - DB2 Advanced Enterprise
Edition - cũng bao gồm khả năng liên hiệp tới cơ sở dữ liệu Oracle với các phần mềm bổ sung).
Điều này cho phép bạn viết chỉ một câu lệnh SQL thực hiện phép nối một cách trong suốt
(transparently joins) các dữ liệu từ DB2 trên Windows, hoặc DB2 cho z/OS, hay Informix, bất kỳ
sự kết hợp được hỗ trợ nào mà bạn có thể nghĩ ra. Hơn nữa, bạn có thể thêm phần mềm máy chủ
thông tin InfoSphere của IBM để giải quyết vấn đề tích hợp thông tin xuyên nhiều nhà cung cấp
các bằng cách mở rộng các API SQL của DB2 với khả năng truy cập trong suốt cơ sở dữ liệu
quan hệ không phải của IBM (như Oracle, SQL Server và các máy chủ khác) và chuyển hóa các
nguồn dữ liệu không quan hệ (như dòng XML, bảng tính, hàng đợi thông điệp, VSAM, IMS
v.v ) thành các bảng quan hệ, do đó thực sự tạo ra mô hình dữ liệu chung trên toàn doanh
nghiệp.
Cũng có khả năng tương thích vượt ra ngoài API SQL. Ví dụ, có khung công tác dịch vụ Web
phổ biến cho phép bạn trỏ-và-nhấn chuột để đưa lô-gic nghiệp vụ của bạn vào khung công tác
Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Thực vậy, khung công tác này, được gọi là Dịch vụ Web dữ liệu
của IBM, bao gồm sự hỗ trợ cho các máy chủ Informix và thậm chí có thể được sử dụng cho các
phiên bản mức thấp (back-level) của Informix hoặc DB2 (trên bất kỳ nền tảng nào, bao gồm cả

i5/OS và z/OS). Tuyệt vời!
Không nhằm để quảng cáo thương mại, nhưng đúng là trong mỗi phiên bản của DB2 đóng gói
nhiều thứ chung cho tất cả các máy chủ dữ liệu của IBM. Ví dụ, tất cả các cơ sở dữ liệu quan hệ
của IBM chia sẻ một API chung để cung cấp SQL. Ví dụ, trình điều khiển JDBC được giao kèm
cùng với DB2 cho z/OS có cùng mã lệnh với DB2 cho hệ điều hành Windows. Khi bạn xem xét
rằng hàng tỷ đô la mỗi phút mỗi ngày phụ thuộc vào trình điều khiển này, bạn biết rằng bạn đã
có một trình điều khiển phong phú và vững mạnh cho các ứng dụng của bạn. Ngoài ra còn có
máy khách và các trình điều khiển chung; nếu bạn đang kết nối với DB2 cho z/OS, DB2 cho
AIX, hay Informix, bạn chỉ cần cài đặt một máy khách hoặc trình điều khiển.
Bản phát hành DB2 9.7 được xây dựng dựa trên bộ công cụ quản lý dữ liệu được tích hợp ban
đầu (đó là công cụ quản lý DB2 đã thành tiêu chuẩn thực tế mà bạn có thể tự do tải về) phục vụ
như một công cụ chuyển tiếp cho yêu cầu của IBM trong viêc rút bỏ những quy tắc và bộ công
cụ quản lý dữ liệu tích hợp cũ (IDM) dưới thương hiệu Optim. Sự vắng mặt của biệt danh DB2
không phải là ngẫu nhiên, danh mục các công cụ Optim của IBM cung cấp một nền tảng công cụ
phong phú cho toàn vòng đời ứng dụng (Thiết kế, phát triển, triển khai, vận hành, tối ưu hóa và
điều quản) không chỉ cơ sở dữ liệu quan hệ của IBM. Điều này giúp tiết kiệm tiền cho các doanh
nghiệp vì các đầu tư cho kỹ năng của nhân viên có thể được chuyển từ khu vực có vấn đề này
đến khu vực có vấn đề khác, phá vỡ đường ống gò bó của các tuyến kỹ năng cơ sở dữ liệu đắt
giá. Quả thật, DB2 cho phép truy cập tại chỗ các dữ liệu bất cứ nơi nào nó có thể cư trú.
Ngoài ra, các công cụ phát triển và quản lý ứng dụng (như Microsoft Visual Studio và Zend tích
hợp lõi) cũng là cho toàn bộ họ cơ sở dữ liệu của IBM. Optim pureQuery, trình quản trị cơ sở dữ
liệu Optim và nhiều thứ khác tất cả đều có thể làm việc được không chỉ cho cơ sở dữ liệu của
IBM (chẳng hạn như Oracle). Rất đơn giản và hơn bao giờ hết, xuyên suốt toàn bộ họ DB2 của
IBM (và trong nhiều trường hợp cả Informix nữa ), bạn có thể tái sử dụng kỹ năng khi phát triển
ứng dụng, triển khai, quản lý, và nhiều việc khác. Bạn thực sự có được hầu hết các công cụ này
miễn phí (chẳng hạn như Trình quản trị cơ sở dữ liệu Optim - Optim Database Administrator, và
Xưởng phát triển Optim - Optim Development Studio) với giấy phép DB2 của bạn.
Bây giờ hãy xem xét việc DB2 9.7 cung cấp hỗ trợ nguyên sinh (native) cho cú pháp PL/SQL,
các kiểu dữ liệu của cơ sở dữ liệu Oracle, được sử dụng phổ biến nhất và nhiều thứ khác. Trên
thực tế, một số tổ chức báo cáo rằng trên 95% mã PL/SQL của họ chạy trên DB2 9.7 mà không

phải thay đổi ứng dụng, và hơn thế, họ nói rằng việc chuyển các ứng dụng từ cơ sở dữ liệu
Oracle sang DB2 diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần chứ không phải là vài tháng hoặc vài năm.
Ngoài ra, DB2 cũng có các tiện ích (add-on) tương thích Sybase T-SQL được gọi là Tính năng
Skin SQL DB2 IBM, phiên bản 1.0 cho các ứng dụng tương thích với Sybase ASE. Khi bạn tính
đến tất cả các vấn đề này, bạn có thể thấy DB2 thực sự cho phép bạn giảm bớt chi phí phi mã
trong môi trường mà việc giảm bớt chi phí là ưu tiên hàng đầu.
Nếu có khi nào bạn quyết định thay đổi hướng chiến lược của bạn đối với một kiến trúc phần
cứng (ví dụ, từ kiến trúc dựa trên Intel sang kiến trúc Power), với hệ điều hành (như di chuyển từ
hệ điều hành Linux sang hệ điều hành Windows hoặc ngược lại), hoặc với kiến trúc lập trình
(như từ .NET sang Java hoặc ngược lại), bạn có thể tin tưởng là DB2 sẽ thực hiện được. Nếu bạn
từng bị lúng túng khi Oracle và Microsoft ngừng hỗ trợ HP Itanium, thì DB2 sẽ giúp bạn. Rất
đơn giản, tất cả là sự lựa chọn và DB2 là cơ sở dữ liệu duy nhất trong thế giới, nó thực sự mang
đến cho bạn bề rộng và chiều sâu của một nền tảng thông tin đo cắt theo môi trường của bạn.
Hình 1 là khung nhìn kiến trúc của DB2 9.7 trên nền tảng được hỗ trợ và phân tán:

Hình 1. DB2 là DB2 trên toàn bộ các nền phân phối được hỗ trợ do có cơ sở mã chung

Các ấn bản khác nhau của DB2 được thể hiện trong hình 2. Bạn có thể giả định rằng mỗi chức
năng, đặc tính và lợi ích của một ấn bản được hiển thị ở phía dưới hình 2 sẽ có trong ấn bản tiếp
theo khi bạn di chuyển ngược lên trong ‘chuỗi ấn bản’ - giống như búp bê Nga. Lưu ý rằng DB2
Express-C thực sự được coi là một gói chứ không phải một ấn bản.

Hình 2. Dòng sản phẩm DB2 9 phân tán

Về đầu trang
Ấn bản DB2 cá nhân Tất cả sức mạnh của DB2 với phong cách cá nhân
Ấn bản DB2 cá nhân (DB2 Personal) là một cơ sở dữ liệu một người dùng chạy trên phần cứng
của máy tính để bàn thông dụng. DB2 cá nhân là có sẵn cho máy trạm Intel dựa trên Windows và
dựa trên Linux và máy trạm AMD. DB2 cá nhân có hầu hết các tính năng mà bạn tìm thấy trong
DB2 Express, nhưng nó không thể được sử dụng như một máy chủ cơ sở dữ liệu trung tâm bởi vì

máy khách ở xa không thể kết nối với ấn bản này của DB2. Tuy nhiên, công cụ quản trị của DB2
có thể kết nối với nó để thực hiện quản trị từ xa. Ấn bản này của DB2 cũng bao gồm hỗ trợ cho
các cá thể 64-bit và không có giới hạn bộ nhớ.
DB2 cá nhân đi kèm với quyền cài đặt cho DB2 Net Search Extender và Spatial Extender (cả hai
đều miễn phí với tất cả các ấn bản và các gói DB2 9 và muộn hơn), cũng như tạo bản đúp dựa
trên SQL. Các tính năng tạo bản đúp có thể được sử dụng kết hợp với máy chủ DB2 dành cho
lực lượng lao động thỉnh thoảng mới kết nối, hoặc để tạo ra kiến trúc xuất bản/thuê bao (pub/sub)
của riêng bạn. DB2 cá nhân cũng bao gồm tính năng pureXML miễn phí cho tất cả các ấn bản
DB2 trong DB2 9.5 phát hành ngày 10 tháng hai 2009. Cuối cùng, mặc dù không phải là một bộ
phận ngay từ ngày mà DB2 cá nhân sẵn có rộng rãi, sự hỗ trợ khả năng tương thích với cơ sở dữ
liệu Oracle được đưa vào kể từ ấn bản DB2 cá nhân 9.7 gói vá lỗi 4.
Giấy phép và giá cả
DB2 cá nhân được cấp phép trên cơ sở cho từng cài đặt, giống như hầu hết các phần mềm máy
trạm PC. Nếu nhiều người dùng thay phiên nhau sử dụng cùng một thiết bị đầu cuối nơi DB2 cá
nhân được cài đặt (rõ ràng là họ không thể làm việc cùng một lúc vì chỉ có một máy, và DB2 cá
nhân không phải là một máy chủ cơ sở dữ liệu), bạn sẽ vẫn chỉ cần một giấy phép vì nó được cấp
phép theo cài đặt chứ không phải theo người sử dụng được ủy quyền. Mỗi cài đặt của DB2 cá
nhân không phải tính đến RAM, đơn vị giá trị bộ xử lý và v.v Ví dụ: Nếu bạn có 10 máy trạm
được chia đều cho ba ca tám giờ làm việc cho 30 công nhân, bạn sẽ cần 10 giấy phép DB2 cá
nhân.
Các thay đổi từ DB2 9.5 đến DB2 9.7
Ngoài những khả năng của DB2 lõi mới, không có thay đổi về cấp phép trong DB2 cá nhân 9.7
Các thay đổi từ DB2 9.7 đến DB2 9.7 gói vá lỗi 4
Sự thay đổi lớn giữa DB2 9.7 GA và gói vá lỗi 4 mới nhất (tại thời điểm bài viết này được cập
nhật lần cuối) là hỗ trợ tương thích Oracle. Điều này cho phép sự hỗ trợ sẵn sàng ngay cho nhánh
ngôn ngữ SQL của Oracle và PL/SQL cũng như cho phép nhiều ứng dụng đã viết cho Oracle thi
hành được với DB2 hầu như không thay đổi gì.
Hãy xem xét nó
DB2 cá nhân là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng yêu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân, chỉ
một người sử dụng duy nhất tại một thời điểm, cho một số lượng lớn các máy trạm PC mà mỗi

máy trạm có một bản sao của DB2 cá nhân được cài đặt trên nó. Hãy xem xét dùng DB2 cá nhân
khi yêu cầu 100% khả năng tương thích với các máy chủ DB2 phân tán. Bạn cũng có thể xem xét
dùng DB2 cá nhân cho người dùng thỉnh thoảng mới kết nối, những người dùng này có thể muốn
sử dụng tính năng tạo bản đúp SQL làm sẵn trong DB2 cá nhân để thiết lập môi trường quản lý
và đồng bộ dữ liệu, ở đây các công nhân di động hoặc máy chủ từ xa có thể giữ liên lạc với
doanh nghiệp của họ. Tất nhiên, điều này sẽ chỉ phù hợp cho người dùng máy tính xách tay và
máy trạm nào đó, chẳng hạn như những người chạy các ứng dụng điểm bán hàng (point-of-sale
POS) hoặc ứng dụng bán hàng tự động (SFA), trong số những ứng dụng khác. Cuối cùng, DB2
cá nhân cũng thường được các nhà phát triển sử dụng, mặc dù cá nhân chúng tôi nghĩ rằng ấn
bản Enterprise Developer của cơ sở dữ liệu của DB2 là phù hợp hơn (và có nhiều khả năng hơn)
cho các nhà phát triển.
Hãy cho tôi biết một thứ tuyệt vời nào đó đang chạy trong DB2 cá nhân
Hội Địa lý Quốc gia (cơ quan xuất bản của tạp chí nổi tiếng Địa lý quốc gia - National
Geographic) đang sử dụng DB2 cá nhân để tăng sức mạnh của Dự án Genographic (N.D: dự án
nghiên cứu nhân chủng học di truyền) – là một nỗ lực nghiên cứu trong 5 năm, dự án này sử
dụng một cơ sở dữ liệu DB2 tinh vi để tìm các khuôn mẫu trong các mẫu DNA được thu thập từ
hàng trăm hàng ngàn tình nguyện viên. Mục tiêu của dự án này là để tìm câu trả lời cho các câu
hỏi như "chúng ta từ đâu đến?" và "Tại sao chúng ta lại thành như ngày nay?" Các nhóm các nhà
nghiên cứu thực địa, dưới sự lãnh đạo của 11 nhà nghiên cứu chính, được trang bị máy tính xách
tay siêu bền IBM ThinkPad sử dụng máy quét vân tay sinh trắc học để xác nhận danh tính của
mỗi nhà nghiên cứu. Các máy ThinkPad này được trang bị ứng dụng thu thập dữ liệu tùy biến
chạy trên DB2 cá nhân. Thông tin này được thu thập và lưu trữ trên các thiết bị này và sau đó
được đưa trở lại từ DB2 cá nhân đến cơ sở dữ liệu của DB2 Enterprise để phân tích DNA. Theo
vết lịch sử nhân loại bằng DB2? Thật tuyệt vời!
Về đầu trang
DB2 Express-C Phiên bản miễn phí để xây dựng, phát triển và phân tán
Ngày 30 tháng 1 năm 2006, IBM đã làm thị trường cơ sở dữ liệu kinh ngạc và công bố một gói
máy chủ DB2 đặc biệt miễn phí gọi là DB2 Express-C. Bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tôi đề cập
đến bản này như là một gói, vì nó không phải là ấn bản chính thức của DB2. DB2 Express-C
được thiết kế cho các đối tác và cộng đồng phát triển, nhưng khi bạn biết gói này, bạn sẽ bắt đầu

nhận ra nó có khả năng ứng dụng hầu như bất cứ nơi nào. Điều này tương phản với chào hàng
của một số đối thủ cạnh tranh của Express, các sản phẩm này áp đặt giới hạn nghiêm ngặt không
chỉ ở kích thước cơ sở dữ liệu (DB2 Express-C không có giới hạn về điểm này), mà còn về
những thứ như tự trị, bảo trì tự động, mô hình bit bộ nhớ và nhiều hơn nữa. Khi bạn khám phá
gói DB2 này, bạn sẽ ngạc nhiên thú vị. DB2 Express-C là hoàn hảo cho các nhà phát triển và các
triển khai vừa và nhỏ, cộng đồng học đường và nhiều hơn nữa.
DB2 in the classroom
DB2 cũng có sẵn theo chương trình Sáng kiến học đường (hỗ trợ đại học) của IBM. Chương
trình này được thiết kế để cung cấp cho giảng viên và các nhà nghiên cứu tại các tổ chức đào tạo
đại học trên toàn thế giới các chương trình học tập và nghiên cứu miễn phí, nguồn tài nguyên và
lợi ích phong phú từ IBM. Theo chương trình này, DB2 có thể được sử dụng để dạy các kỹ năng
cơ sở dữ liệu miễn phí. Nhiều tổ chức giáo dục giảng dạy các kỹ năng về DB2 quý giá hiện nay,
ví dụ: Đại học công Pennsylvania (Penn) và Đại học Queen (Kingston, Ontario) có chương trình
giảng dạy liên quan đến công nghệ DB2.
Các tính năng chính mà không được bao gồm trong DB2 Express-C khi so sánh với các ấn bản
DB2 là::
 Khả năng để mua các gói tính năng tiện ích có thể được sử dụng để cung cấp một mảng
các dịch vụ mở rộng khác nhau. Ví dụ: Bạn không thể mua Gói tính năng tối ưu hóa lưu
trữ cung cấp các dịch vụ nén cho các bảng, các bảng tạm thời, các chỉ mục, vùng XML
XDA và nhiều hơn nữa.
 Bạn không thể tạo cụm cho hai máy chủ dữ liệu DB2 Express-C cùng với nhau để có khả
năng sẵn sàng cao bằng cách sử dụng phần mềm phân cụm như PowerHA SystemMirror,
SteelEye, hoặc dịch vụ phân cụm làm sẵn như là một phần của hầu hết các phiên bản
DB2. Nếu bạn cần phải thiết lập một cơ sở dữ liệu trong một môi trường sẵn sàng cao, tối
thiểu bạn phải mua giấy phép cho DB2 Express. Điều này cũng ngụ ý rằng không tính
năng nào trong số các tính năng là một phần của Gói tính năng sẵn sàng cao có thể được
sử dụng với gói phần mềm DB2 này; cụ thể là HADR, công nghệ tạo cụm có sẵn của
DB2 (được cung cấp bởi Tivoli System Automation cho đa nền tảng - TSA MP ), dịch vụ
sao chép tiên tiến, và tổ chức lại bảng trực tuyến.
 Không có dịch vụ tạo bản đúp.

 Bạn không thể mua mô hình hỗ trợ 24x7 IBM Passport Advantage từng đoạt giải thưởng,
sẵn có với các ấn bản DB2 phải mua khác. Có thể điều này là một trong những hạn chế
lớn nhất với DB2 Express-C (ngoài việc không có khả năng tạo cụm các máy chủ cho
khả năng sẵn sàng cao). Mô hình hỗ trợ DB2 Express-C nằm trong sức mạnh của cộng
đồng của nó. Cộng đồng này được thành lập từ một số nhà quản trị dữ liệu giàu kinh
nghiệm nhất của thế giới từ các công ty lớn nhất trên thế giới (và cũng từ các công ty nhỏ
nữa) và vô số các nhà phát triển và kỹ sư DB2 đang giám sát diễn đàn các câu hỏi mà bạn
có thể khai thác tại trang Giúp đỡ, lời khuyên và hỗ trợ về DB2 Express-C (một loại
tương tự như phương pháp cộng đồng mã nguồn mở). Để giúp nuôi dưỡng và phát triển
cộng đồng này, nguồn tài nguyên học việc dồi dào có sẵn trên các trang web như
developerWorks.
 DB2 Express-C chỉ có phiên bản hiện hành. Nói cách khác, khi một phiên bản mới của
DB2 Express-C được phát hành, phiên bản cũ không còn có sẵn để tải về nữa. Lời báo
trước này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt nếu bạn đang sử dụng phần mềm ISV được chứng
nhận cho một mức độ phát hành cụ thể. Ví dụ, khi DB2 Express-C 9.7 trở nên có sẵn
rộng rãi, thì DB2 Express-C 9.5 được gỡ bỏ không tải về được nữa.
Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ tính năng nào được liệt kê ở trên, bạn cần mua tối thiểu ấn bản trả
phí của DB2, ví dụ như DB2 Express.
Kể từ ngày DB2 phiên bản 9.7 có sẵn rộng rãi và lần cuối mà bài viết này được cập nhật, các tính
năng, là một phần của bộ tính năng hỗ trợ khả năng tương thích với cơ sở dữ liệu Oracle của
DB2 9.7 được đưa vào phiên bản DB2 9.7, không có sẵn trong DB2 Express-C. Lưu ý rằng một
số tính năng làm cho sự di trú của các ứng dụng cơ sở dữ liệu Oracle tới DB2 trở nên dễ dàng
hơn, chẳng hạn như mức độ cô lập mới của các giao kết hiện hành, là có sẵn. Cụ thể, các tính
năng như hỗ trợ PL/SQL, hỗ trợ kiểu dữ liệu, và một số hỗ trợ khác không có sẵn trong gói DB2
Express-C tại thời điểm này.
Điều tốt đẹp về DB2 Express-C là bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những thứ không còn nữa - từ góc
độ giới hạn: không còn giới hạn về kích thước cơ sở dữ liệu, không còn giới hạn về quản lý tự
động hoặc các công cụ, không còn giới hạn về mô hình bộ nhớ (bạn có thể sử dụng mô hình bộ
nhớ 64-bit), và nhiều hơn nữa - đơn giản như là bạn đang sử dụng DB2. Không có điều này khi
bạn nhìn rõ bên dưới vẻ bề ngoài tiếp thị của một số đối thủ cạnh tranh Express, tuy nhiên, nó

nằm ngoài phạm vi của bài viết này.
Kể từ quý 3 năm 2009, DB2 Express-C có sẵn cho các máy chủ chạy các hệ điều hành Linux,
Windows, Mac OS X hoặc Solaris (x64). Một danh sách đầy đủ các nền tảng được hỗ trợ có sẵn
tại trang web Tải về DB2 Express-C của IBM.
Các nhà phát triển yêu thích DB2 Express-C bởi vì nó cho phép họ phát triển và triển khai các
ứng dụng miễn phí. Các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) yêu thích DB2 Express-C bởi vì
nó cho phép họ phát triển, triển khai và phân phối DB2 miễn phí như là một phần của ứng dụng
đóng gói của họ. Và hãy nhớ rằng, bởi vì DB2 Express-C là DB2, có nghĩa là bạn có thể triển
khai các ứng dụng này trên bất kỳ ấn bản DB2 nào và thậm chí di chuyển chúng đến DB2 cho
z/OS mà không cần thay đổi ứng dụng (giả sử bạn viết các ứng dụng với tập hợp hơn 95% API
SQL chung cho họ DB2).
Trong thế giới học thuật, các nhà giáo dục có cơ hội mở rộng giá thị của chương trình Sáng kiến
học đường (xem trong bài viết này) nó mang lại cho họ quyền truy cập miễn phí vào công nghệ
của DB2 bằng cách cho phép sinh viên của họ sử dụng DB2 Express-C mà không bị buộc cùng
với chương trình giảng dạy cụ thể. Các sinh viên học việc về DB2 sau đó có thể áp dụng nghề
nghiệp của họ với một máy chủ dữ liệu miễn phí để xây dựng, triển khai và phân phối. DB2
Express-C hấp dẫn như vậy nên nó một lần đã nhận được giải thưởng danh giá Best of the
Midmarket (Sản phẩm tốt nhất của thị trường mức trung) của tạp chí VARBusiness. Bạn muốn
chính mình thử nghiệm DB2 Express-C? Hãy tải về bản sao.
Giấy phép và giá cả
DB2 Express-C là phiên bản miễn phí để xây dựng, triển khai và phân phối. Do đó không có phí
cấp phép gắn với gói DB2. Tuy nhiên mã được tối ưu hóa sao cho nó điều tiết cỗ máy DB2 với
tối đa là 2GB bộ nhớ và sức mạnh xử lý 2 lõi cho cơ sở dữ liệu trên máy chủ có kích thước bất
kỳ nào hoặc phiên ảo nào. Ví dụ: Nếu bạn cài đặt DB2 Express-C trên máy chủ có 8 phiên ảo
VMWare được định cấu hình với 4 lõi và 4 GB RAM, mỗi bản sao của DB2 Express-C sẽ chỉ
lên lịch làm việc trên 2 lõi và chỉ sử dụng lên đến 2GB RAM trong mỗi phiên ảo.
Những thay đổi từ DB2 9.5 đến DB2 9.7
Giấy phép ấn định thời hạn (FTL) của DB2 Express-C sẵn có trong DB2 9.5 đã được gỡ bỏ. Giấy
phép FTL cung cấp hợp đồng hỗ trợ ấn định thời hạn cũng như một số tính năng khác không còn
có sẵn trong gói DB2 Express-C cơ bản, ví dụ: Bạn đã có thể sử dụng HADR và tạo ra một cụm

khả năng sẵn sàng cao với giấy phép FTL của DB2 Express-C trong DB2 9.5. Bởi vì DB2
Express-C FTL rất giống với DB2 Express, nên gói DB2 Express-C FTL đã được gỡ bỏ, tuy
nhiên, FTL bây giờ là một lựa chọn cấp phép cho ấn bản DB2 Express đầy đủ tính năng hơn (sẽ
được bàn chi tiết trong phần sau của bài viết này).
Hãy xem xét nó
DB2 Express-C hữu ích cho một mảng rộng các ứng dụng khác nhau và các dự án không yêu cầu
nhiều hơn 2 lõi của CPU và 2GB RAM. Hãy sử dụng nó để tìm hiểu DB2, để phát triển các ứng
dụng DB2 và thậm chí để triển khai các ứng dụng sản xuất (tùy thuộc vào yêu cầu của bạn).
Hãy cho tôi biết một thứ tuyệt vời nào đó đang chạy trên DB2 Express-C
1C là một biểu tượng của nền kinh tế Nga đang bùng nổ và là nhà cung cấp phần mềm ứng dụng
doanh nghiệp (EAS) lớn thứ hai theo doanh thu ở Nga. Mặc dù họ làm ra một trò chơi mô phỏng
chuyến bay thực sự tuyệt vời, họ chủ yếu được biết đến là nhờ phần mềm kế toán và quản lý tài
chính. 1C sử dụng tất cả sức mạnh của DB2 Express-C, và thậm chí còn có một thiết lập trong
DB2 (tự động thiết lập bởi chương trình cài đặt 1C) chạy máy DB2 trong "chế độ 1C". Arktos là
một nhà sản xuất thiết bị HVAC. Arktos muốn cải thiện đáp ứng tổng thể của hệ thống của họ, tự
động sao lưu cơ sở dữ liệu và rút ngắn thời gian phục hồi có thể gặp phải trong trường hợp sự cố.
Họ đã thuê một đối tác kinh doanh của 1C, đó là BIT và di trú đến 1C: Doanh nghiệp đang chạy
trên DB2 Express-C. Oleg Illyin Arktos lưu ý rằng "Bản cài đặt hệ thống mới cho phép chúng tôi
tăng tốc hầu hết các quy trình nghiệp vụ của chúng tôi, dẫn đến giảm đáng kể thời gian cần thiết
để hoàn thành hầu hết các giao dịch nghiệp vụ - trung bình từ 5 đến 10 lần. Ví dụ: Thời gian cần
thiết để xử lý giao dịch tài chính khóa sổ tháng được giảm từ 6 giờ xuống 10-11 phút. Với sự
giúp đỡ của cơ sở dữ liệu [DB2 Express-C] bây giờ chúng ta có một quá trình tự động, nhanh
chóng, và đáng tin cậy để khôi phục dữ liệu và khôi phục hệ thống trong trường hợp sự cố của hệ
thống thông tin, "Khi nhà cung cấp EAS lớn thứ hai ở Nga tin tưởng giao phó ứng dụng trọng
yếu của họ cho gói miễn phí của DB2, và thời gian chờ đợi ứng dụng của khách hàng 1C đã
giảm khoảng từ 300 phút xuống 11 phút, và cũng nhà cung cấp đó cung cấp cho bạn phần mềm
mô phỏng chuyến bay: bây giờ thật là tuyệt vời!
Về đầu trang
DB2 Express Edition Đơn giản, an toàn và không tốn kém
Ấn bản DB2 Express (DB2 Express) là máy chủ DB2 mức thấp nhất được hỗ trợ đầy đủ, đó là cơ

sở dữ liệu quan hệ được đo cắt đặc biệt với chi phí thấp, đầy đủ tính năng, sức mạnh công nghiệp
và dựa trên tiêu chuẩn công nghiệp mở. Người sử dụng mà ấn bản DB2 này nhằm đến điển hình
là doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà cung cấp phần mềm độc lập. DB2 Express cung cấp một
khởi đầu rất hấp dẫn và mức giá cạnh tranh cho các doanh nghiệp lựa chọn để sử dụng những lợi
ích của các máy chủ đang chạy trên hệ điều hành Linux, Solaris x64 (64-bit), và các máy chủ dựa
trên hệ điều hành Windows (các liên kết vừa cho đưa bạn đến các thông tin mới nhất về hỗ trợ
các nền tảng).
Bởi vì DB2 Express là máy chủ DB2 đầy đủ tính năng tại lõi của nó, nên các nhà quản trị cơ sở
dữ liệu có thể sử dụng các tính năng quản lý tự trị đã làm sẵn chẳng hạn như Trình quản lý bộ
nhớ tự điều chỉnh (Self Tuning Memory Manager - STMM), Trình cố vấn cấu hình, Công cụ
phát triển và quản lý Optim, Trình tư vấn thiết kế, kế hoạch bảo trì tự trị, điều chỉnh sao lưu tự
động, nén sao lưu, tìm kiếm văn bản, điều tiết và nhiều hơn nữa. Phối hợp cùng nhau, các dịch
vụ này giúp tăng hiệu năng và độ tin cậy của giải pháp DB2 của bạn, trong khi đồng thời giảm
thiểu độ phức tạp của việc quản trị, kỹ năng cần có và tổng chi phí tổng thể để sở hữu. Khi DB2
Express 9,7 trở nên có sẵn rộng rãi, sự hỗ trợ khả năng tương thích Oracle không có trong ấn bản
này, tuy nhiên nó được đưa vào từ gói vá lỗi 1 của DB2 9.7.
DB2 Express hỗ trợ các kiến trúc khả năng sẵn sàng cao như công nghệ phân cụm khả năng sẵn
sàng cao và chuyên chở tệp ghi nhật ký. Công nghệ phân cụm của tính năng tự động hóa hệ
thống cho đa nền tảng (SA-MP) của Tivoli đã làm sẵn, việc tổ chức lại bảng trực tuyến, hỗ trợ
cho Dịch vụ sao chép nâng cao của DB2 (DB2 ACS), và HADR được đưa vào miễn phí với DB2
Express chỉ khi bạn mua giấy phép sử dụng nó theo kiểu FTL và SERVER, mới được đưa vào
DB2 Express 9.7 (sẽ nói thêm sau đây).
Ấn bản này của DB2 là hoàn toàn tương thích với phần còn lại của họ cơ sở dữ liệu quan hệ DB2
có khả năng mở rộng, dành cho các hệ điều hành Linux, Windows và các nền tảng UNIX, và bạn
có thể dễ dàng định cấu hình trước cho DB2 Express để cài đặt một cách trong suốt bên trong
các ứng dụng của bạn để triển khai dễ dàng. Khách hàng yêu thích DB2 Express bởi vì tất cả
những gì họ nhìn thấy là một giải pháp, đối tác kinh doanh yêu thích nó bởi vì họ có thể tin
tưởng nó để chạy hầu như không cần giám sát.
DB2 Express đi kèm với quyền sử dụng DB2 Net Search Extender và Spatial Extender (cả hai
đều miễn phí với tất cả các ấn bản DB2), cũng như tạo bản đúp dựa trên SQL. Để bổ sung thêm

vào các giá trị mà phiên bản này cung cấp, pureXML và tính năng liên hiệp thuần nhất cũng
được gồm thêm (chúng là các thành phần phải trả tiền trước 19 tháng 2 năm 2009). pureXML
cung cấp khả năng để tạo ra các cột pureXML trong cơ sở dữ liệu của DB2 Express và sử dụng
bộ dịch vụ XML đi kèm, ví dụ như các dịch vụ đăng ký và xác nhận hợp lệ lược đồ XML, dịch
vụ lập chỉ mục dựa trên đường dẫn, dịch vụ XQuery và nhiều dịch vụ khác. pureXML cung cấp
các dịch vụ sao cho không phải thỏa hiệp giữa tính linh hoạt (mà XML được thiết kế cho tính
linh hoạt này) và hiệu năng (một trong những lý do tại sao bạn muốn máy chủ cơ sở dữ liệu lưu
trữ XML của bạn) cần phải được thực hiện khi lưu trữ dữ liệu XML của bạn. Chúng tôi đã xem
xét rất kỹ các dịch vụ XML của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi và chúng tôi có thể đảm bảo với
bạn rằng có một cái gì đó rất thuần khiết trong pureXML, mặc dù việc nghiên cứu sâu vào những
chi tiết nằm ngoài phạm vi của bài viết này, Hãy nghĩ đến những gì đang còn ẩn dấu.
Tính năng liên hiệp thuần nhất mang lại khả năng tạo ra biệt danh trên toàn thành viên của gia
đình máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ của IBM. Điều này cho phép bạn phát triển các ứng dụng
gồm cả các bảng DB2 và Informix, cư trú trên các nền tảng và các máy chủ khác nhau mà không
cần quan tâm đến vị trí của chúng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tính năng này để dễ dàng tạo ra một
ứng dụng, ứng dụng này thực hiện việc nối các dữ liệu phân tán nằm trong cơ sở dữ liệu trên
DB2 trên máy i với cơ sở dữ liệu đang chạy DB2 cho hệ điều hành Linux trên System z, hoặc
Informix v.v Nếu bạn muốn liên hiệp truy vấn xuyên các máy chủ cơ sở dữ liệu không phải của
IBM (ví dụ: Oracle, SQL Server v.v ), hoặc sử dụng lợi ích của việc tạo bản đúp dựa trên hàng
đợi, bạn sẽ cần phải mua một trong các sản phẩm từ máy chủ thông tin của IBM có sẵn riêng biệt
cho ấn bản DB2 này
Một tính năng đặc biệt thú vị về DB2 Express là tính năng "có thể mở rộng đến mức doanh
nghiệp” thông qua gói tính năng mà bạn có thể thêm vào bản cài đặt của DB2 Express để làm nó
phong phú thêm với các dịch vụ doanh nghiệp. Bây giờ, gói tính năng có sẵn duy nhất cho DB2
Express là gói tính năng khả năng sẵn sàng cao; hơn nữa, nó chỉ cần thiết nếu bạn đã mua giấy
phép cho máy chủ DB2 Express của bạn bằng cách sử dụng mô hình PVU hoặc AU. Tại sao? Vì
trong DB2 9.7, Express có tính năng tăng cường sức sống của doanh nghiệp với các giấy phép
FTL và SERVER mới được đưa vào và cung cấp miễn phí cho bạn tất cả các tính năng trong gói
tính năng này (vâng, bạn hãy đọc điều này hai lần vì đây là điều tốt cần phải nói thật to lên). Các
khả năng mà HADR cung cấp, là những thứ duy nhất được cung cấp, hoặc được cung cấp với

các hạn chế lớn, trong gói chào hàng mức doanh nghiệp của các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của
chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi khuyến cáo hãy mua giấy phép cho máy chủ DB2 Express của
bạn, sử dụng mô hình giấy phép FTL hoặc SERVER.
Lưu ý rằng các cơ sở dữ liệu nhằm đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) phổ biến khác chỉ có
các tính năng quản lý và trực tuyến tiên tiến trong các ấn bản chuyên doanh nghiệp (Enterprise-
only) của họ và kết hợp điều này với giá cả và khả năng tự trị của DB2 Express, bạn có thể thậm
chí không bao giờ biết được rằng DB2 Express làm được điều đó - và kể cả túi tiền của bạn!
Các gói tính năng lần đầu tiên được đưa vào DB2 9 để cho phép một cách tiếp cận kiểu “chọn
món” đối với các dịch vụ dữ liệu cho các ứng dụng không yêu cầu máy chủ quy mô lớn, nhưng
lại muốn sử dụng các dịch vụ thường thấy trong các giải pháp doanh nghiệp toàn diện. Các gói
tính năng phải được mua giấy phép theo cùng cách như đã mua giấy phép máy chủ DB2, cụ thể
là thông qua giấy phép AU hoặc thông qua mức PVU của máy chủ hoặc phiên ảo mà trên đó nó
được cài đặt.
Đối với chúng tôi, việc có nhiều gói tính năng thực sự đã bắt đầu gây nhầm lẫn giữa các ấn bản
của DB2, vì vậy chúng tôi rất vui mừng thấy chúng thuộc loại tách ra khỏi các máy chủ của thị
trường hạng trung của DB2. Từ góc nhìn lịch sử, trong DB2 9 có một loạt các gói tính năng cho
DB2 Express 9. Khi DB2 9.5 được phát hành, một số gói tính năng đã được gỡ bỏ (chúng tôi rất
vui để nói rằng gói tính năng pureXML và liên hiệp thuần nhất đã được gỡ bỏ và các công nghệ
này đã trở nên miễn phí trong mỗi ấn bản của DB2). Điều này làm cho gói tính năng khả năng
sẵn sàng cao là tiện ích cài đặt thêm duy nhất còn lại cho các máy chủ DB2 Express 9.7. Chúng
tôi hiểu rằng nói thế giống như một quảng cáo thương mại, nhưng nếu bạn bắt đầu xem xét tất cả
các thay đổi về các quy tắc cấp giấy phép cho khả năng sẵn sàng cao kể từ DB2 9, và các tính
năng được đưa vào DB2 Express, thì thực sự khó mà không nở nụ cười!
Gói tính năng khả năng sẵn sàng cao cung cấp một số dịch vụ tăng cường khả năng sẵn sàng của
các ứng dụng chạy trên máy chủ DB2 Express bằng cách bao gồm sự hỗ trợ cho việc tổ chức lại
bảng trực tuyến, cấp phép cho cụm hai nút cho các dịch vụ khả năng sẵn sàng cao SAMP của
Tivoli IBM được làm sẵn trong DB2, hỗ trợ cho dịch vụ sao chép tiên tiến của DB2, phục hồi
sau thảm họa khả năng sẵn sàng cao (HADR). Tất cả các tính năng trong gói tính năng này là
miễn phí trong DB2 Workgroup và DB2 Enterprise.
HADR là một tập hợp các dịch vụ sẵn sàng, nó cung cấp khả năng sẵn sàng của cơ sở dữ liệu

chìa khóa trao tay và một kế hoạch bảo vệ, kế hoạch này không chỉ cung cấp khả năng dự phòng
trên toàn bộ chồng giải pháp, mà thậm chí có thể đáp ứng các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) về
tính sẵn sàng nghiêm ngặt nhất với thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR) điển hình là từ 30
đến 60 giây. Phần hay nhất của HADR là bạn thiết lập nó chỉ bằng vài cú nhấp chuột vào các
nút. Hơn nữa, trong DB2 9.7 gói vá lỗi 1, chúng tôi phát hành công nghệ đọc trong chế độ dự
phòng cho phép bạn mở cơ sở dữ liệu HADR dự phòng cho các truy vấn chỉ đọc (kiểu truy cập
này cho chế độ dự phòng phải xem xét việc mua giấy phép).
Việc tổ chức lại bảng trực tuyến (REORG), đôi khi được gọi là tổ chức lại bảng trực tuyến tại
chỗ, không giống như bất cứ điều gì khác mà bạn có thể tìm thấy trong dịch vụ của nhà cung cấp
khác. Nó mang lại khả năng tổ chức lại bảng liên tục, mà không cần có không gian đĩa dư thừa đi
kèm với cách tiếp cận bản sao "bóng mờ" ("shadow") truyền thống. Nó có thể được khởi chạy,
dừng và điều tiết; và bất cứ khi nào bạn thay đổi trạng thái hoạt động, sẽ thấy ngay lợi ích của
nó. Ví dụ, bạn có thể chạy việc tổ chức lại vào buổi tối và sau đó điều tiết nó trở lại lúc ban ngày
hoặc thậm chí bạn tạm dừng nó. Ngay lập tức ta thấy được lợi ích đối với các ứng dụng truy cập
vào bảng tại điểm mà nó đã ngừng lại: đó là sự sẵn sàng thực sự.
Các dịch vụ sao chép nâng cao của DB2 (ACS) cho phép bạn sử dụng công nghệ sao chép nhanh
chóng của các thiết bị lưu trữ được hỗ trợ để thực hiện phần sao chép dữ liệu của hoạt động sao
lưu và phục hồi. Có thể sử dụng các thiết bị lưu trữ để thực hiện giai đoạn sao chép dữ liệu làm
cho các hoạt động sao lưu và khôi phục lại nhanh hơn nhiều. Hoạt động sao lưu sử dụng DB2
ACS thường được gọi là một bản sao lưu ảnh chụp.
DB2 bao gồm một bộ các dịch vụ phân cụm có sẵn cung cấp cho bạn khả năng phân cụm cùng
lúc hai máy chủ để có khả năng sẵn sàng cao và thậm chí tự động hóa chuyển đổi dự phòng của
giải pháp HADR. Ngoài ra, chương trình cài đặt của DB2 có thể tự động định cấu hình cho cụm
khả năng sẵn sàng cao này. Để làm cho giải pháp khả năng sẵn sàng cao DB2 của bạn thậm chí
còn kiên cố hơn, có một khung công tác quản lý khả năng sẵn sàng cao, với mặt trước là Tiện ích
định cấu hình cho cá thể khả năng sẵn sàng cao của DB2 (db2haicu), nó cung cấp một giao diện
dựa trên văn bản mà bạn có thể sử dụng để định cấu hình, quản trị và đồng bộ hóa định nghĩa cơ
sở hạ tầng của các hình trạng cơ sở dữ liệu khả năng sẵn sàng cao của bạn trong một môi trường
phân cụm. Bây giờ DB2 có thể thu thập thông tin về cá thể cơ sở dữ liệu của bạn, môi trường
cụm và trình quản lý cụm của bạn bằng cách truy vấn hệ thống của bạn, và có thể giữ cho toàn

bộ cụm được đồng bộ khi có các thay đổi xảy ra. Ví dụ, khi thêm một thùng chứa lưu trữ mới,
những điều mà bạn làm cho một bên của cụm phải được thực hiện cho bên kia và DB2 sẽ tự
động hoá cho bạn, điều này là một vấn đề lớn bởi vì đây là một quá trình nhàm chán và dễ gây
lỗi, và lỗi của con người là lý do số một gây ra thời gian chết. Ở đây DB2 sẽ giúp bạn rất nhiều.
Cấp phép và giá cả
DB2 Express có các giới hạn về kiến trúc sau đây, liên quan đến máy chủ hoặc phiên ảo mà trên
đó nó được cài đặt:
 DB2 Express bị giới hạn đến 4 GB bộ nhớ cho toàn bộ máy chủ cơ sở dữ liệu (máy cơ sở
dữ liệu sẽ điều tiết lượng tiêu thụ bộ nhớ để cho nó không vượt quá giới hạn 4 GB). Mặc
dù có giới hạn bộ nhớ này, bạn có thể cài đặt DB2 Express trên một máy chủ với hơn 4
GB bộ nhớ - chính là phần mềm máy chủ DB2 có giới hạn là 4 GB. Ví dụ, nếu bạn có hai
cơ sở dữ liệu trên một máy chủ duy nhất với 8 GB bộ nhớ, bạn có thể cắt ra phân bổ 4
GB cho các cơ sở dữ liệu này (thậm chí nếu chúng ở trong các cá thể khác nhau) nhưng
bạn không thể vượt quá giới hạn 4 GB, giới hạn này áp dụng theo phương pháp cộng dồn
cho tất cả các cá thể và cơ sở dữ liệu trên máy chủ vật lý của bạn. Nếu bạn đã định cấu
hình cho 2 phiên VMWare và cài đặt DB2 Express trong mỗi phiên và tổng số bộ nhớ
của máy chủ là 32 GB RAM, máy chủ DB2 Express của mỗi phiên có thể lên đến 4 GB
RAM (Tất nhiên, bạn phải mua giấy phép cho từng máy chủ của DB2 Express trên cùng
một máy chủ vật lý này một cách độc lập và đó là lý do tại sao mỗi bản sao của DB2
Express có thể lên đến 4 GB bộ nhớ trái ngược với kịch bản đầu tiên).
 Nếu bạn đang sử dụng giấy phép PVU cho DB2 Express, bạn chỉ có thể cài đặt DB2
Express trên một máy chủ có mức máy chủ 200 PVU hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là vì
bộ xử lý lõi kép Intel Xeon 7499 được tính ở mức 50 PVU mỗi lõi, nên bạn chỉ có thể cài
đặt DB2 Express trên một máy chủ chạy tối đa hai bộ vi xử lý lõi kép của Intel x86,
thường được gọi là máy chủ x86 lõi kép hai ổ cắm. Nếu bạn mua giấy phép cho máy chủ
DB2 Express của bạn bằng cách sử dụng giấy phép FTL hoặc SERVER mới được đưa
vào thêm, thì bạn không phải lo gì nữa đến giới hạn về PVU vì DB2 Express sẽ tự điều
tiết và sử dụng không nhiều hơn 4 lõi trên máy chủ.
 Các máy chủ DB2 Express có đủ tư cách để cấp phép khả năng phụ. Trong một môi
trường ảo hóa, bạn chỉ phải chi trả cho những gì đang được sử dụng trong một phiên ảo

cụ thể, tuy nhiên, các giới hạn nêu trong phần trước áp dụng cho mỗi phiên ảo. Các nền
tảng khác nhau và các công nghệ ảo có các điều kiện tiên quyết khác nhau cho phép bạn
sử dụng ấn bản này trong một môi trường với khả năng phụ. Hãy thăm trang web các quy
tắc tính đếm cấp giấy phép khả năng ảo hóa của IBM để biết thêm thông tin.
Máy chủ DB2 Express có thể được cấp phép theo một trong những cách sau đây:
 Giấy phép theo đơn vị giá trị bộ xử lý (PVU): Bạn phải mua tổng số PVU gắn với các
máy chủ hoặc phiên ảo nơi mà phần mềm DB2 Express được cài đặt. Loại giấy phép này
cho phép một số lượng người dùng không hạn chế truy cập vào máy chủ DB2 Express
bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào có thể. Nếu bạn đang mua giấy phép cho một
máy chủ dự phòng ấm DB2 Express theo PVU, thì bạn mua giấy phép cho 100 PVU bất
kể kiến trúc trình xử lý mà nó đang sử dụng.
 Giấy phép theo Người sử dụng được ủy quyền (AU): Bạn phải mua tổng số người sử
dụng được ủy quyền (AU) sẽ truy cập vào máy chủ DB2 Express. AU là một cá nhân duy
nhất (trong một số trường hợp, nó có thể là một ứng dụng hoặc thiết bị miễn là nó không
hoạt động thay mặt cho những người dùng khác) với một danh tính cụ thể nằm bên trong
hay bên ngoài công ty của bạn. Các giấy phép này có thể được sử dụng trên Internet
(giống như ứng dụng ngân hàng trực tuyến) nếu người sử dụng cuối cùng được biết rõ vì
họ phải được xác định danh tính cụ thể cho giấy phép này. Hãy lưu ý thuật ngữ danh tính
cụ thể. Nếu bạn đang sử dụng ghép kênh hoặc phần mềm tập trung kết nối, những người
dùng này cần phải được xác định danh tính đầy đủ trước khi công nghệ đó được áp dụng
để kết nối. Giấy phép AU không được chuyển giao giữa các ca làm việc (mặc dù nó có
thể được chuyển giao khi thay đổi nhân viên) và chỉ có giá trị cho một máy chủ dữ liệu cụ
thể. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt DB2 Express với giấy phép AU trên bất kỳ máy chủ có
kích thước nào.
Bạn cần giấy phép AU cho bất cứ ai truy cập vào cơ sở dữ liệu, tuy nhiên, bất kể số
lượng người sử dụng đang truy cập vào máy chủ DB2 Express của bạn là bao nhiêu, bạn
cần mua tối thiểu 5 giấy phép AU. Ví dụ, nếu bạn đã có 25 người dùng cần truy cập vào 2
máy chủ DB2 Express riêng biệt, bạn sẽ cần phải mua tổng cộng 50 giấy phép AU cho 25
người sử dụng: 2 máy chủ x 25 AU cho mỗi máy chủ. Ngay cả khi chỉ có 12 trong số
những người dùng này từng được kết nối với máy chủ dữ liệu tại một thời điểm, thì tất cả

25 người dùng vẫn phải được cấp phép cho mỗi máy chủ (vì vậy bạn vẫn cần 50 giấy
phép AU). Nếu bạn có một máy chủ DB2 Express duy nhất và chỉ có 3 người sử dụng,
bạn vẫn sẽ cần phải mua 5 giấy phép AU vì đây là số lượng tối thiểu người sử dụng cần
thiết cho ấn bản này. Cuối cùng, khi mua giấy phép cho một máy chủ dự phòng ấm của
DB2 Express, bạn mua giấy phép cho 5 AU nếu các máy chủ sản xuất nóng cũng sử dụng
mô hình giấy phép AU.
 Giấy phép ấn định thời hạn (FTL): Đây là tùy chọn cấp phép mới cho DB2 Express 9.7
thay thế cho giấy phép FTL của DB2 Express-C kể từ DB2 phiên bản 9.5 và thêm nhiều
tính năng hơn. Giấy phép FTL cho DB2 Express-C không còn có sẵn nữa kể từ DB2
phiên bản 9.7. Khi bạn mua giấy phép DB2 Express với giấy phép FTL thì thực sự là bạn
đang mua sự hỗ trợ hàng năm và đứng tên hợp đồng cho máy chủ DB2 Express của bạn.
Nếu thời hạn FTL của bạn hết hạn, thì bạn không còn quyền sử dụng sản phẩm này. Rất
dễ tính toán các chi phí của giấy phép FTL. Bạn không phải quan tâm đến số lượng người
sử dụng, chuyển đổi PVU của máy chủ, lõi bộ xử lý, hoặc bất cứ điều gì khác, bạn chỉ
cần mua cấp phép FTL cho từng máy chủ hoặc phiên ảo nơi nó được cài đặt. Nếu bạn có
5 máy chủ, bạn cần 5 giấy phép – rất dễ dàng. Bạn có thể cài đặt DB2 Express FTL trên
bất kỳ máy chủ có kích thước nào. Giấy phép FTL cho phép một số lượng không giới hạn
người dùng truy cập vào máy chủ DB2 Express. Một điều rất có lợi cần lưu ý là máy chủ
DB2 Express được cấp phép thông qua giấy phép FTL cũng đi kèm với gói tính năng khả
năng sẵn sàng cao và tất cả các lợi ích của nó (chẳng hạn như HADR và nhiều hơn nữa)
không thêm phụ phí.
 Giấy phép máy chủ (SERVER): Tùy chọn cấp phép mới này cho DB2 Express 9.7 được
mua theo cùng cách giống như giấy phép FTL – nghĩa là trên cơ sở từng máy chủ. Sự
khác biệt giữa giấy phép FTL và giấy phép SERVER là giấy phép FTL là một thuê bao
(bạn đang thuê phần mềm DB2 Express) và giấy phép SERVER là một giấy phép vĩnh
viễn (bạn sở hữu phần mềm DB2 Express). Một giấy phép SERVER cho DB2 Express có
những tối ưu hóa tương tự như giấy phép FTL và có thể được cài đặt trên bất kỳ máy chủ
có kích thước nào. Giấy phép SERVER cho phép một số lượng không giới hạn người
dùng truy cập vào máy chủ DB2 Express. Ví dụ về cấp phép DB2 Express bằng cách sử
dụng giấy phép SERVER cũng giống như giấy phép FTL ở phần trước: Bạn mua giấy

phép cho mỗi cài đặt, có thể là trong máy chủ vật lý hay trong phiên ảo. Một điều rất có
lợi cần lưu ý là máy chủ DB2 Express được cấp phép thông qua giấy phép SERVER đi
kèm với gói tính năng khả năng sẵn sàng cao và tất cả các lợi ích của nó (chẳng hạn như
HADR và nhiều hơn nữa) không thêm phụ phí.
Hình 3 tóm tắt những sự khác biệt chính giữa DB2 Express-C và DB2 Express:

Hình 3. Sự khác biệt chính giữa DB2 Express-C và DB2 Express

Những thay đổi từ DB2 9.5 đến DB2 9.7
Sự thay đổi lớn nhất với DB2 Express giữa các bản phát hành DB2 9.5 và DB2 9.7 là các tùy
chọn cấp phép mới, FTL và SERVER, có sẵn cho ấn bản này và sự rút bỏ tùy chọn FTL của DB2
Express-C. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên nghiên cứu các mô hình giấy phép mới FTL và
SERVER của DB2 Express vì chúng mang lại nhiều giá trị nhất. Ví dụ, bạn có thể sử dụng
HADR trên máy chủ DB2 Express mà không cần mua gói tính năng khả năng sẵn sàng cao bằng
cách sử dụng một trong hai giấy phép này. Ngoài ra, tùy thuộc vào kiến trúc bộ vi xử lý mà bạn
đang sử dụng, nhiều khả năng bạn có thể khai thác được nhiều hơn PVU sức mạnh tính toán vì
các lõi trên bộ vi xử lý của bạn trở nên mạnh hơn, mà không bị tăng chi phí bởi định mức tính
PVU của kiến trúc bộ vi xử lý liên quan. Ví dụ, trong khi ấn bản này bị giới hạn đến 200 PVU,
bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả lõi Intel mới nhất, lên đến 4 lõi, để có được 300 PVU giá
trị sức mạnh của CPU cho các cơ sở dữ liệu.
Hãy xem xét nó
DB2 Express là máy chủ DB2 mức thấp nhất, nên được xem xét dành cho khối lượng công việc
mà sẽ không hưởng lợi lớn khi có hơn 4 GB bộ nhớ cơ sở dữ liệu, hoặc hơn 200 PVU sức mạnh
xử lý (tiềm năng có thể là nhiều hơn với giấy phép FTL và SERVER - tuy nhiên, đây là nói máy
chủ công suất CPU nhỏ hơn). Ấn bản này không phù hợp lắm cho các ứng dụng đòi hỏi các tính
năng khả năng mở rộng cao như tính toán song song hoặc các bảng MDC bởi vì các tính năng
này không phải là một phần của máy chủ DB2 Express cơ sở cũng như không có sẵn thông qua
các gói tính năng.
Hãy cho tôi biết một thứ tuyệt vời nào đó đang chạy trên DB2 Express
Sage, một trong những nhà cung cấp nổi tiếng nhất thế giới cung cấp phần mềm xuyên suốt từ

đầu đến cuối (end-to-end) để vận hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và hơn thế nữa,
phân phối ứng dụng ACCPAC của họ chạy trên DB2 Express theo mặc định. Craig Downing
(Phó Chủ tịch quản lý sản phẩm) lưu ý rằng "DB2 rõ ràng cho thấy cam kết của IBM cho thị
trường SMB. Đặc biệt, sự tập trung vào các nhiệm vụ quản trị tự động hóa mang lại cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa độ tin cậy dữ liệu cao mà không phải chú ý quản trị nhiều."
Khi một công ty phục vụ trên 2,8 triệu người dùng doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ riêng ở Bắc Mỹ
(và hơn 4,5 triệu trên toàn thế giới) đã chọn DB2 Express để xử lý một trong những ứng dụng
phổ biến nhất của họ vì độ tin cậy cao và yêu cầu quản lý thấp thì thật là tuyệt vời!
Về đầu trang
Ấn bản máy chủ DB2 Workgroup Nhiều hơn một chút so với DB2 Express, nhưng không quá
nhiều
Ấn bản máy chủ DB2 Workgroup (nói gọn là DB2 Workgroup) là máy chủ DB2 cung cấp cùng
các tính năng như DB2 Express, nhưng phù hợp hơn cho tải công việc với khả năng sẵn sàng cao
(vì các thành phần của Gói tính năng khả năng sẵn sàng cao được bao gồm miễn phí trong DB2
Workgroup bất kể tùy chọn giấy phép mà bạn sử dụng) và tải công việc yêu cầu cao hơn, đòi hỏi
nhiều bộ nhớ và sức mạnh xử lý hơn. Ngoài ra, DB2 Workgroup cũng có phạm vi rộng hơn các
tùy chọn triển khai nền tảng so với đối tác tương đương DB2 Express của nó.
DB2 Workgroup được hỗ trợ trên hầu hết nền tảng phân phối được hỗ trợ mà DB2 chạy được, cụ
thể là các hệ điều hành: Linux (ngoại trừ Linux trên System z), Windows, AIX, Solaris (cả
SPARC và x86), và HP-UX và Itanium, các liên kết vừa cho sẽ đưa bạn đến các thông tin hỗ trợ
nền tảng cập nhật mới nhất.
Như đã đề cập ở phần trước, DB2 Workgroup tương tự như DB2 Express theo góc độ chức năng,
tuy nhiên, nó bao gồm tất cả các các thành phần của Gói tính năng sẵn sàng cao miễn phí bất kể
bạn sử dụng phương pháp cấp phép nào. Ngoài ra, DB2 Express và DB2 Workgroup chỉ phân
biệt bởi các hạn chế về bộ nhớ RAM và khả năng của bộ xử lý.
Hãy nhớ rằng các ấn bản máy chủ DB2 là rất giống những con búp bê Nga, do đó, các tính năng
là một phần của DB2 Express cũng là một phần của DB2 Workgroup; ví dụ, STMM, nén sao
lưu, pureXML, liên hiệp thuần nhất, và nhiều hơn nữa cũng có sẵn miễn phí trong DB2
Workgroup vì các kỹ thuật này đều là một phần của DB2 Express. Không có các gói tính năng có
sẵn cho các máy chủ DB2 Workgroup (điều này cũng đúng nếu bạn mua giấy phép cho máy chủ

DB2 Express của bạn bằng cách sử dụng giấy phép FTL hoặc SERVER).
Cấp phép và giá cả
Từ góc độ khả năng lõi của các chức năng, DB2 Workgroup và DB2 Express gần như là cùng
một sản phẩm với các xem xét về sự khác biệt mà chúng tôi đã đề cập trong phần này, cụ thể là
Gói tính năng khả năng sẵn sàng cao mà bạn phải mua nếu bạn không mua DB2 Express với giấy
phép FTL hoặc SERVER và các giới hạn CPU/RAM. Từ góc độ giấy phép, các ấn bản DB2
khác nhau về giới hạn kiến trúc mà trên đó nó có thể chạy, cụ thể như sau:
 Kể từ gói vá lỗi 3a của phiên bản 9.7, DB2 Workgroup được giới hạn đến 64GB (đã là
16GB trước gói vá lỗi 3a cho phiên bản 9.7) của bộ nhớ cho toàn bộ máy chủ cơ sở dữ
liệu. Máy cơ sở dữ liệu sẽ điều tiết lượng tiêu thụ bộ nhớ để nó không vượt quá giới hạn
64GB. Bất chấp giới hạn bộ nhớ này, bạn có thể cài đặt DB2 Workgroup trên một máy
chủ với hơn 64GB bộ nhớ bởi vì đó là phần mềm máy chủ DB2 có giới hạn 64GB. Ví dụ,
nếu bạn có hai cơ sở dữ liệu trên một máy chủ duy nhất với 256GB bộ nhớ, bạn có thể cắt
ra phân bổ 64GB trên các cơ sở dữ liệu đó (thậm chí nếu chúng ở trên các cá thể khác
nhau), nhưng bạn không thể vượt quá giới hạn 64GB áp dụng theo cách cộng dồn cho tất
cả các cá thể và cơ sở dữ liệu trên máy chủ vật lý của bạn. Nếu bạn đã định cấu hình hai
phiên VMWare và cài đặt DB2 Workgroup trong từng phiên, và máy chủ có tổng số là
128 GB bộ nhớ RAM, máy chủ DB2 Workgroup của mỗi phiên có thể sử dụng lên đến
64 GB bộ nhớ RAM. Tất nhiên, bạn sẽ phải mua giấy phép cho từng máy chủ của DB2
Workgroup trên cùng một máy chủ vật lý này một cách độc lập vì mỗi cài đặt cư trú
trong phiên ảo riêng của mình, đó là lý do tại sao bạn phải mua giấy phép cho mỗi phiên
và bằng cách đó cung cấp cho bạn hai bản cài đặt có truy cập đến 64 GB máy chủ bộ nhớ.
 Nếu bạn đang mua giấy phép cho máy chủ DB2 Workgroup của bạn bằng cách sử dụng
mô hình PVU (xem phần sau) máy chủ hoặc phiên ảo nơi bạn cài đặt DB2 Workgroup
thường bị giới hạn ở mức 480 PVU. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2011, hạn chế 480 PVU
đã được gỡ bỏ. Điều này có nghĩa là bây giờ bạn có thể cài đặt và sử dụng DB2
Workgroup trên máy chủ vật lý hay ảo với hơn 480 PVU, với điều kiện là bạn đã mua
giấy phép một cách thích hợp tất cả các PVU mà DB2 Workgroup có quyền truy cập tới.
Để tóm tắt, bất kể bạn chọn mô hình giấy phép nào (SOCKET, PVU hoặc AU) cho DB2
Workgroup, bạn không phải lo lắng về kích thước của máy chủ và DB2 với sự điều tiết

đến 16 lõi. Điều này áp dụng cho phiên bản 9.5 và 9.7.
 Các máy chủ DB2 Workgroup có đủ điều kiện để cấp phép khả năng phụ. Trong môi
trường ảo, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì đang được sử dụng trong một phiên ảo cụ
thể, tuy nhiên, các giới hạn được nêu trong phần trước vẫn áp dụng cho từng phiên ảo.
Nếu bạn mua giấy phép cho DB2 Workgroup trong một môi trường ảo bằng cách sử dụng
giấy phép SOCKET (mà chúng tôi rất khuyến nghị), máy chủ cơ sở dữ liệu không thể có
nhiều hơn tổng cộng 4 ổ cắm cho phiên ảo đó. Thường là bạn không thể sử dụng giấy
phép SOCKET trên một máy chủ vật lý với hơn 4 ổ cắm, nhưng điều này đã thay đổi
trong gói vá lỗi 9.7 3a của DB2. Ví dụ, bây giờ bạn có thể ảo hóa máy chủ 8-đường bằng
cách sử dụng ấn bản DB2 Workgroup với giấy phép SOCKET với hai phiên VMWare 4
ổ cấm. Các nền tảng và công nghệ ảo hóa khác nhau có những điều kiện tiên quyết khác
nhau cho phép bạn sử dụng ấn bản này trong môi trường khả năng phụ. Nhấn vào đây để
biết thêm chi tiết.
Máy chủ DB2 Workgroup có thể được cấp phép theo một trong những cách sau đây:
 Giấy phép theo đơn vị giá trị bộ xử lý (PVU): Bạn phải mua tổng số PVU gắn với máy
chủ hoặc phiên ảo nơi phần mềm DB2 Workgroup được cài đặt. Giấy phép này cho phép
một số lượng không giới hạn người dùng truy cập vào máy chủ DB2 Workgroup bằng
cách sử dụng bất kỳ phương pháp có thể nào. Nếu bạn mua giấy phép cho máy chủ DB2
Workgroup dự phòng ấm bằng PVU, thì bạn mua giấy phép sử dụng nó cho 100 PVU bất
kể kiến trúc xử lý nào mà nó đang sử dụng.
 Giấy phép theo người sử dụng được ủy quyền (AU): Bạn phải mua toàn bố số người
sử dụng được ủy quyền (AU) mà sẽ truy cập vào máy chủ DB2 Workgroup. Một AU là
một cá nhân duy nhất (trong một số trường hợp, có thể là một ứng dụng hoặc thiết bị
miễn là nó không hoạt động thay mặt cho những người dùng khác) với một danh tính cụ
thể nằm bên trong hay bên ngoài công ty của bạn. Các giấy phép này có thể được sử dụng
trên Internet (giống như một ứng dụng ngân hàng trực tuyến) chỉ với điều kiện là người
sử dụng cuối cùng được biết rõ vì họ phải được xác định danh tính một cách cụ thể cho
giấy phép này. Hãy lưu ý thuật ngữ danh tính cụ thể. Nếu bạn đang sử dụng ghép kênh
hoặc phần mềm tập trung kết nối, thì những người dùng này cần phải được xác định danh
tính đầy đủ trước khi các công nghệ ấy được áp dụng cho kết nối. Giấy phép AU không

được chuyển giao giữa các ca làm việc (mặc dù nó có thể được chuyển giao khi thay đổi
nhân viên) và chỉ có giá trị cho một máy chủ dữ liệu cụ thể. Bạn có thể bao gồm ấn bản
DB2 Workgroup với giấy phép AU trên bất kỳ máy chủ có kích thước nào.
Bạn cần giấy phép AU cho bất cứ ai truy cập vào cơ sở dữ liệu, tuy nhiên, bất kể số
lượng người dùng đang truy cập vào máy chủ DB2 Workgroup của bạn là bao nhiêu, bạn
cần mua tối thiểu 5 giấy phép AU. Ví dụ, nếu bạn đã có 25 người sử dụng cần truy cập
vào hai máy chủ DB2 Workgroup riêng biệt, thì bạn cần phải mua tổng cộng 50 giấy
phép AU cho 25 người sử dụng: 2 máy chủ x 25 AU cho mỗi máy chủ. Ngay cả khi chỉ
có 12 trong số những người dùng được kết nối với máy chủ dữ liệu tại một thời điểm, tất
cả 25 người dùng vẫn sẽ phải được mua giấy phép cho mỗi máy chủ (vì vậy bạn vẫn cần
50 giấy phép AU). Nếu bạn có một máy chủ DB2 Workgroup duy nhất và chỉ có 3 người
sử dụng, bạn vẫn sẽ cần phải mua 5 giấy phép AU vì đây là số lượng tối thiểu người sử
dụng cần thiết cho phiên bản này. Cuối cùng, khi mua giấy phép cho máy chủ DB2
Workgroup dự phòng ấm, bạn cần mua cho 5 AU nếu các máy chủ sản xuất nóng cũng sử
dụng mô hình giấy phép AU.
 Cấp phép Ổ cắm (SOCKET): Tùy chọn giấy phép mới này cho DB2 Workgroup 9.7
được mua bằng cách trả một mức giá quy định cho mỗi ổ cắm trên máy chủ bên dưới. Ví
dụ: Nếu bạn đã có máy chủ Xeon Nehalem EX E38899 4 ổ cắm 4 lõi, được tính ở mức
1.120 PVU, bạn sẽ chỉ phải mua 4 giấy phép SOCKET. Máy chủ dự phòng nhàn rỗi cho
cụm dựa trên ấn bản DB2 Workgroup đòi hỏi một giấy phép SOCKET duy nhất.
Giấy phép ổ cắm cho phép số lượng không giới hạn người dùng kết nối đến máy chủ
DB2 Workgroup. Bất kể số lượng lõi cư trú trên ổ cắm là bao nhiêu, DB2 sẽ điều tiết việc
sử dụng tối đa 16 lõi dựa trên thuật toán liệt kê lõi của máy chủ đã được định nghĩa trong
BIOS của máy chủ. Ví dụ, nếu bạn có máy chủ sáu lõi 4 ổ cắm, thì DB2 sẽ chỉ lập lịch
biểu làm việc trên 16 lõi trong số 24 lõi có sẵn. BIOS của bạn sẽ xác định xem nó sẽ lập
lịch biểu làm việc trên 4 lõi của mỗi ổ cắm, hoặc chỉ giao việc đầy đủ hoàn toàn cho ổ
cắm thứ nhất và thứ hai và lập lịch làm việc chỉ trên 4 lõi còn lại của ổ cắm thứ 3 – bỏ lại
1/3 của ổ cắm thứ 3 và tất cả các lõi của ổ cắm thứ 4 là hoàn toàn không sử dụng. Nếu
bạn xem xét mức PVU của các lõi sẵn có kể từ thời điểm mà bài viết này được cập nhật
lần cuối, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể có đến 1920 PVU của sức mạnh xử lý bằng cách sử

dụng giấy phép SOCKET cho DB2 Workgroup. Số lượng PVU tăng lên bốn lần so với
DB2 Workgroup thông qua giấy phép PVU hoặc AU: Thật là mạnh! Vì lý do này chúng
tôi đặc biệt khuyến nghị mua giấy phép cho máy chủ ấn bản DB2 Workgroup bằng loại
giấy phép này.
Những thay đổi từ DB2 9.5 đến DB2 9.7
Sự thay đổi lớn về giấy phép và đóng gói giữa DB2 9.5 và DB2 9.7 là việc đưa vào giấy phép
SOCKET mới. Như bạn có thể thấy, giấy phép SOCKET này có thể cung cấp nhiều sức mạnh xử
lý hơn cho môi trường DB2 Workgroup của bạn với mức giá rẻ hơn nhiều. Ví dụ, một máy chủ
Power7 4 ổ cắm có thể được tính lên đến mức 1920 PVU, do đó giấy phép SOCKET có hiệu quả
về chi phí hơn nhiều so với việc mua giấy phép PVU cho tất cả 1920 PVU.
Những thay đổi từ DB2 9.7 đến DB2 9.7 gói vá lỗi 4
Khi giấy phép SOCKET được đưa vào DB2 Workgroup lần đầu tiên, bạn chỉ có thể sử dụng nó
trên một máy chủ có bốn ổ cắm hoặc ít hơn. Nói cách khác, nếu bạn đã có máy chủ 8 ổ cắm
trước DB2 9.7 gói vá lỗi 3a, bạn không thể cài đặt DB2 Workgroup trong hai phiên VMWare
bằng cách sử dụng bốn ổ cắm cho mỗi phiên. Trong DB2 9.7, gói vá lỗi 3a, hạn chế này đã được
gỡ bỏ (chúng tôi đã được tán dương về việc này suốt từ đó), và bạn được miễn phí để cài đặt bao
nhiêu bản sao của Workgroup DB2 trong bao nhiêu phiên ảo là tùy ý bạn, trên máy chủ bất kỳ
kích thước nào, miễn là bạn đã mua giấy phép ổ cắm thích hợp (tối đa là 4) cho mỗi phiên. Điều
này tạo ra một cơ hội đáng kinh ngạc cho việc củng cố khối lượng công việc. Và đó là không
phải tất cả, kể từ tháng 6 năm 2011, sự hạn chế 480 PVU cũng đã được loại bỏ. Điều này có
nghĩa rằng theo phép đo của giấy phép PVU, bây giờ bạn có thể cài đặt và sử dụng DB2
Workgroup trên máy chủ vật lý hay ảo với hơn 480 PVU, với điều kiện bạn đã mua giấy phép
một cách thích hợp cho tất cả các PVU mà DB2 Workgroup có quyền truy cập, lên đến 16 lõi.
Nếu máy chủ vật lý hay ảo có hơn 16 lõi, bạn vẫn chỉ trả tiền cho 16 lõi bởi vì đó là tất cả số lõi
mà DB2 sẽ sử dụng. Để tóm tắt, bất kể bạn chọn mô hình giấy phép nào (SOCKET, PVU hoặc
AU) cho DB2 Workgroup, bạn không phải lo lắng về kích thước của máy chủ và DB2 với sự
điều tiết đến 16 lõi trên 4 ổ cắm. Điều này áp dụng cho các phiên bản 9.5 và 9.7.
Hãy xem xét nó
DB2 Workgroup có thể đóng nhiều vai trò trong doanh nghiệp. Nó rất thích hợp cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ cần lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ với đầy đủ tính năng có thể mở rộng được

và sẵn sàng, tuy nhiên không hưởng lợi nhiều khi có hơn 64GB bộ nhớ cho máy chủ dữ liệu,
hoặc có nhiều sức mạnh xử lý hơn một cách đáng kể so với giới hạn về PVU hoặc ổ cắm cho
phép. Có lẽ hơn cả DB2 Express, DB2 Workgroup đặc biệt thích hợp cho môi trường doanh
nghiệp cần máy chủ nhỏ cho các ứng dụng kinh doanh, hoặc cho các phòng ban cần các dịch vụ
mức doanh nghiệp cho các ứng dụng với thông lượng giao dịch thấp hơn. Hãy suy nghĩ về điều
này, bạn có khả năng sẵn sàng cấp doanh nghiệp với cái giá thị trường mức giữa, nó là duy nhất!
Hãy cho tôi biết một thứ tuyệt vời nào đó đang chạy trên DB2 Workgroup
TMW Systems là các nhà sản xuất của ứng dụng phần mềm hậu cần hàng đầu cho các công ty
vận tải đường bộ được gọi là TruckMate. TMW/Maddocks thực hiện chuyển đổi sang DB2 một
vài năm trước đây sau khi đánh giá cả Oracle và SQL Server. Ngoài việc phần mềm của họ hỗ
trợ hầu hết việc vận chuyển hàng cho McCain Foods (với di sản kế thừa từ đầu những năm
1900), và vận chuyển sản phẩm cho Hudson’s Bay (nhà bán lẻ lớn nhất của Canada), phần mềm
của họ có thể được tìm thấy tại một số công ty vận tải thành công nhất Bắc Mỹ. Bob Maddocks
(nguyên Tổng giám đốc của Maddocks Systems – ông này viết SQL đệ quy của riêng mình),
thực sự nhắm trúng đích các giá trị mà họ nhận được từ DB2 Workgroup khi thổ lộ rằng "Khả
năng cho chúng tôi phục vụ một công ty vận tải nhỏ với 10 hóa đơn vận chuyển một ngày, đến
một công ty với 10.000 hóa đơn vận chuyển một ngày, làm cho khả năng mở rộng trở nên rất
quan trọng đối với chúng tôi " và " tính năng tự trị trong DB2 sẽ tiết kiệm cho tôi 30-35%
chi phí hỗ trợ " Khả năng mở rộng, chi phí thấp, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí đáng kinh ngạc là
kết quả của các máy tính tự trị miễn phí và đảm bảo món khoai tây chiên của McCains với
khuôn mặt cười luôn có sẵn tại các cửa hàng tạp hóa địa phương cho trẻ em của chúng tôi? Ô này
bây giờ ngay cả trẻ con cũng nghĩ rằng DB2 là tuyệt vời !
Về đầu trang
Ấn bản DB2 Enterprise Server khả năng mở rộng, khả năng phục hồi và tính linh hoạt chưa
từng có
Ấn bản máy chủ DB2 Enterprise (nói ngắn gọn là DB2 Enterprise) là máy chủ cơ sở dữ liệu
khách/chủ hàng đầu của IBM, chạy trên Web, đầy đủ chức năng có sẵn trên tất cả các nền tảng
phân phối được hỗ trợ nơi mà các ấn bản của DB2 có thể chạy, cụ thể là: Linux, Windows, AIX,
Solaris (x86 và SPARC) và HP-UX (Itanium): các liên kết vừa cho sẽ đưa bạn đến các thông tin
hỗ trợ nền tảng cập nhật mới nhất.

DB2 Enterprise được dành làm các máy chủ cho phòng ban trực thuộc, có kích thước lớn và
trung bình và nó rất phong phú về tính năng và dịch vụ cơ bản. Ví dụ, các dịch vụ như song song
hóa bên trong truy vấn, phân cụm đa chiều (MDC - Multi Dimensional Clustering), bảng truy
vấn cụ thể hóa (MQT - Materialized Query Table), phân vùng bảng và nhiều hơn nữa, tất cả đều
được cung cấp miễn phí trong ấn bản này của DB2 và thậm chí không có sẵn thông qua gói tính
năng cho bản cài đặt DB2 Express và DB2 Workgroup.
Không có giới hạn đối với số lượng RAM mà bạn có thể sử dụng với ấn bản này của DB2, trên
thực tế, một kết quả đo so sánh chuẩn (benchmark) mà chúng tôi cho chạy trong phòng thí
nghiệm của mình sử dụng gần 4TB bộ nhớ cho bộ đệm chung của nó – tức là nhiều RAM hơn
lượng dữ liệu mà nhiều công ty có. Cũng không có định mức PVU tối đa cho máy chủ ở dưới
hoặc phiên ảo, nơi phần mềm DB2 Enterprise đang chạy.
DB2 Enterprise cũng có một tập hợp các Gói tính năng được thiết kế để mở rộng các giải pháp
doanh nghiệp với một tập hợp thậm chí còn phong phú hơn các dịch vụ dữ liệu.
Gói tính năng cho các máy chủ DB2 Enterprise
Như đã đề cập ở phần trước, DB2 Enterprise có bộ các gói tính năng độc đáo của riêng mình, các
gói tính năng này cung cấp một tập hợp mở rộng các dịch vụ dữ liệu tiên tiến cho ấn bản này của
DB2. Các Gói tính năng cho DB2 Enterprise phải mua giấy phép theo cách tương tự như máy
chủ DB2 Enterprise, nơi chúng sẽ được cài đặt và cấp phép, cụ thể là thông qua giấy phép AU
hoặc PVU. Tuy nhiên, một số gói tính năng (chẳng hạn như gói tính năng tối ưu hóa lưu trữ của
DB2) không có sẵn thông qua giấy phép AU và phải được cấp phép thông qua tính số lượng
PVU. Tuy nhiên, ấn bản máy chủ DB2 Enterprise nâng cao có bao gồm gói tính năng tối ưu hóa
lưu trữ và có thể mua giấy phép AU cho nó, sẽ nói thêm sau. Điều này có nghĩa rằng để mua gói
tính năng như vậy cho DB2 Enterprise, bạn phải mua giấy phép theo PVU cho DB2 Enterprise.
Các gói tính năng có sẵn cho DB2 9.7 bao gồm:
 Gói tính năng tối ưu hóa hiệu năng: Cung cấp dịch vụ quản lý tải công việc và một bộ
báo cáo và công cụ để tinh chỉnh hiệu năng của cơ sở dữ liệu DB2.
DB2 9.5 đã đưa vào tập hợp các dịch vụ quản lý tải công việc hoàn toàn mới đã được
thiết kế để thay thế kiến trúc trước đó bao gồm trình tuần tra truy vấn của DB2 (DB2
Query Patroller) và trình điều quản DB2 (DB2 Governor). Gộp chung, các dịch vụ này
được gọi là quản lý tải công việc, hay là trình quản lý tải công việc của DB2 (DB2

WLM). DB2 9.7 mở rộng kiến trúc này thậm chí với nhiều cách hơn đê kiểm soát một
cách tường minh các tài nguyên của máy tính trong khi thi hành công việc (chẳng hạn
như I/O, CPU, mức ưu tiên bộ đệm chung), phát hiện và ngăn chặn cái gọi là các truy vấn
trốn chạy (runaway) hoặc gian giảo (rogue) và giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ sở dữ
liệu theo một số cách khác nhau, chúng tôi chỉ nêu tên một số dịch vụ.
DB2 WLM cung cấp giải pháp thay thế khả thi cho giải pháp quản lý tải công việc của
DB2 trước đây, các giải pháp này xoay quanh DB2 Query Patroller và DB2 Governor. Cả
hai sản phẩm này vẫn được hỗ trợ đầy đủ trong DB2 9.7, và có thể hoạt động trong một
môi trường DB2 9.7WLM, nhưng chúng đang bị gạt bỏ dần theo thời gian (và bây giờ
chính thức bị coi là lạc hậu) và được thay thế bằng DB2 WLM.
Gói tính năng Tối ưu hóa hiệu năng cũng bao gồm ấn bản mở rộng của trình quản lý tối
ưu hiệu năng Optim (Optim Performance Manager Extended Edition -OPM EE). OPM
EE cho phép các nhà quản trị cơ sở dữ liệu nhanh chóng xác định các vấn đề tiềm năng
bằng cách sử dụng một bảng đồng hồ chi tiết tương tác, có thể phát hiện các vấn đề môi
trường tổng thể hoặc cơ sở dữ liệu cụ thể hoặc các vấn đề của ứng dụng. Nó cũng cho
phép người sử dụng chẩn đoán các vấn đề hiệu năng, lưu trữ và phân tích số liệu lịch sử
về hiệu năng để ngăn chặn vấn đề, phân tích xu hướng và lập kế hoạch tăng trưởng. Nó
cung cấp cho các nhà quản trị cơ sở dữ liệu một cái nhìn nhất quán vào các cá thể của họ,
các hệ thống con, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng cho máy chủ DB2 mà trên đó nó được
cài đặt.Ví dụ, nó có một tập hợp các báo cáo được lưu trữ từ trước để xác định tình trạng
thiếu hụt nguồn tài nguyên và điều kiện ngoại lệ trong DB2, xung đột khóa và khóa chết,
cũng như các ứng dụng và các câu lệnh SQL gây ra tải công việc lớn. OPM EE cũng bao
gồm một tập hợp các báo cáo chi tiết về SQL, hoạt động của cơ sở dữ liệu và bộ đệm
chung cùng với phân tích xu hướng và kiểm định giả thuyết cái gì sẽ xảy ra nếu (what if)
để đánh giá hiệu năng tối ưu và nhiều hơn nữa. Hơn nữa, nó bao gồm quy tắc ngón tay
cái, các ngưỡng tùy biến được để cảnh báo và báo động v.v Gói tối ưu hóa hiệu năng
cũng bao gồm trình chuyên gia hiệu năng của DB2, tuy nhiên sản phẩm này đang bị coi
là lạc hậu và gạt bỏ dần, thay thế bằng sản phẩm được tăng cường rất nhiều và được thiết
kế lại, đó là trình tối ưu hóa hiệu năng.
 Gói tính năng kiểm soát truy cập nâng cao cung cấp kiểm soát truy cập dựa trên nhãn

(LBAC) và các dịch vụ bảo vệ cho dữ liệu được lưu trữ trong môi trường máy chủ DB2
Enterprise. Bằng cách sử dụng tính năng này, người quản lý dữ liệu có thể kiểm soát việc
truy cập đọc và viết cho người dùng và các nhóm người dùng ở mức các cột bảng và
hàng bảng. LBAC kiểm soát truy cập vào các đối tượng bảng bằng cách gắn nhãn an ninh
cho chúng. Người dùng cố gắng truy cập vào đối tượng phải có nhãn an ninh của nó được
cấp cho họ. Khi khớp nhau, truy cập được phép. Nếu không khớp, truy cập bị từ chối và
dữ liệu được ẩn đi. Gói tính năng kiểm soát truy cập nâng cao cung cấp khung công tác
an ninh, có thể được tạo cấu trúc xung quanh một biểu diễn phân cấp của một thực thể
nghiệp vụ, một mảng, một cây, hoặc một số kết hợp của chúng (việc này làm cho nó linh
hoạt hơn các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi). Thêm vào đó, LBAC có
thể được sử dụng để kiểm soát truy cập các tài liệu XML được lưu trữ trong các cột
pureXML ở mức tài liệu.
Chúng tôi khuyên bạn đọc Kế hoạch an ninh của IBM để có một nền tảng tốt để hiểu về
bảo mật dữ liệu, có cái nhìn toàn cảnh về mối đe dọa và cách làm thế nào để kiến thiết
biện pháp đối phó có hiệu quả bằng cách sử dụng sức mạnh của DB2. LBAC là một công
cụ trong bộ công cụ bảo mật của bạn, bộ công cụ này triển khai bảo mật theo chiều sâu,
tách các nhiệm vụ, ủy nhiệm các mức ưu tiên tối thiểu và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bạn
hãy đọc tài liệu thực hành an ninh tốt nhất của DB2.
 Gói tính năng Quản lý dữ liệu trắc địa cung cấp các phân tích không gian, có xét đến độ
cong của trái đất (là cái chính làm nên sự khác biệt với phần mở rộng không gian (Spatial
Extender) miễn phí nằm trong mọi ấn bản hoặc gói DB2 để giảm thiểu vùng bề mặt bị tấn
công (N.D.: bề mặt bị tấn công (attack surface) của một môi trường phần mềm là những
mã lệnh có thể được thi hành bởi ngươì dùng không được xác thực) của cơ sở dữ liệu của
bạn). Gói tính năng Quản lý dữ liệu trắc địa được sử dụng cho các phân tích tiên tiến cần
phải giảm thiểu sự biến dạng bị gây ra bởi các phép chiếu bề mặt trái đất. Gói tính năng
Quản lý dữ liệu trắc địa đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng quốc phòng, quân sự, ứng
dụng mô hình thời tiết vv….
Ví dụ: Với trình mở rộng không gian của DB2, bạn "làm phẳng" trái đất bằng cách sử
dụng các phép chiếu khác nhau (ví dụ: phép chiếu Mercator) và phải tính đến một biên độ
lỗi tương ứng trong ứng dụng của bạn (hoặc có thể các biến dạng này hoàn toàn không

ảnh hưởng đến vấn đề nghiệp vụ). Ví dụ: Khi cố gắng xác định vị trí ngôi nhà của một
người đã gọi 911, thì khoảng cách 10 feet không có khả năng gây tác hại gì. Ngược lại,
các ứng dụng an ninh quốc gia chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa cần sự chính
xác hơn và không thể cho phép sự biến dạng gây ra bởi việc "làm phẳng” bề mặt của trái
đất thành các tọa độ vĩ tuyến và kinh tuyến (LAT/LONG). Đây là nơi mà Gói tính năng
quản lý dữ liệu trắc địa trở nên cần thiết. Theo thuật ngữ của những người không có
chuyên môn, nếu sự biến dạng kiểu như việc Greenland chỉ bằng 1/14 diện dích của châu
Phi (dường như không phải vậy nếu xem lại tập bản đồ thời còn học tiểu học) sẽ gây ra
vấn đề cho ứng dụng của bạn, thì gói tính năng này là cần thiết cho phân tích không gian.
 DB2 pureScale: Vào ngày 11 tháng Mười năm 2009, IBM công bố DB2 pureScale, một
sự phát triển mang tính cách mạng cho khả năng sẵn sàng và khả năng mở rộng của tải
công việc OLTP (On-line transaction processing – xử lý giao dịch trực tuyến) chạy trên
nền tảng phân tán. DB2 pureScale giảm rủi ro và chi phí của tăng trưởng kinh doanh
bằng cách cung cấp dung lượng không giới hạn, sẵn sàng liên tục và tính trong suốt thực
sự của ứng dụng. DB2 pureScale cung cấp các mức độ của khả năng mở rộng và độ tin
cậy của cơ sở dữ liệu trên nền tảng phân tán tiếp cận sát nhất với các khả năng của
System z. Nó được thiết kế để đáp ứng hầu hết nhu cầu xử lý giao dịch, trong hiện tại và
cả trong tương lai. Mức độ đột phá về tính sẵn sàng được đảm bảo nhờ sự xử lý không bị
gián đoạn trong thời gian sự cố ở nút và kiến trúc dự phòng. Thêm khả năng là không khó
khăn vì DB2 pureScale không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Hiện nay tiện ích bổ sung thêm
này cũng có sẵn được giới thiệu dưới dạng một tiện ích chuyên dụng và dưới dạng tiếp
cận "tự mình làm lấy" trên Linux và AIX.
Nếu có một điều chúng tôi muốn bạn nhớ về DB2 pureScale, thì đó là việc nó cung cấp
khả năng mở rộng ứng dụng một cách trong suốt. Trong khi thuật ngữ này là lời yêu thích
của chiến dịch tiếp thị của một số đối thủ cạnh tranh, thì nó vẫn chỉ là tiếp thị mà thôi.
DB2 pureScale có quan hệ dòng dõi trực tiếp với phương tiện ghép cặp của DB2 cho
z/OS và kế thừa nhiều đặc điểm cơ bản chẳng hạn như bộ đệm được chia sẻ toàn cục,
đăng ký trang và các dịch vụ khóa. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải đưa thông
tin về địa điểm chứa dữ liệu vào các ứng dụng của bạn. Ngoài ra, có tất cả các loại kỹ
thuật tuyệt vời cung cấp thời gian phục hồi phát hiện lỗi nhanh nhất mà chúng ta đã từng

thấy trong môi trường tính toán phân tán, cũng như khả năng mở rộng hầu như tuyến
tính. Việc nghiên cứu kỹ DB2 pureScale và cách thức hoạt động của nó nằm ngoài phạm
vi của bài viết này, nhưng chúng tôi rất khuyến khích các bạn tìm hiểu thêm về công
nghệ này.
Một điều quan trọng cần lưu ý là pureScale DB2 chỉ có sẵn với DB2 phiên bản 9.8. Tuy
nhiên, lý do duy nhất mà bạn chuyển sang sử dụng DB2 9.8 chính là để chạy DB2
pureScale. Trên thực tế, DB2 9.8 không tạm thời hỗ trợ một số tính năng trong DB2 9.7.
Vì vậy, nếu bạn bây giờ đang chạy DB2 9.7, và không có kế hoạch mua gói tính năng
DB2 pureScale, thì đừng chuyển sang DB2 9.8.
Hình 4 là khung nhìn kiến trúc của môi trường DB2 9.8 pureScale


Hình 4. Môi trường của DB2 9.8 pureScale

Như bạn có thể thấy trong hình 4, môi trường của DB2 pureScale được tạo thành từ nhiều
bộ máy. Thành viên của tiện ích nhớ sẵn cụm (Cluster Caching Facility -CF) cung cấp
các dịch vụ kiểm soát trung tâm cho vùng đệm toàn cục, quản lý khóa và danh sách các
trang được quan tâm. Môi trường DB2 pureScale có thể có một hoặc nhiều máy chủ CF.
Máy khách kết nối đến các thành viên trong cụm DB2 pureScale và các thành viên ấy
tương tác với CF để giúp xử lý ứng dụng của máy khách. Trong môi trường DB2
pureScale, bạn phải mua giấy phép cho mỗi thành viên với ấn bản DB2 Enterprise. Ngoài
ra, bạn phải mua gói tính năng pureScale của DB2 cho từng thành viên trong cụm. Bạn
không cần phải mua bất kỳ giấy phép DB2 hoặc các gói tính năng nào cho các máy chủ
CF.
Ví dụ: Chúng ta hãy giả sử bạn có môi trường DB2 pureScale bao gồm năm máy chủ
Power7 ở mức 960 PVU mỗi máy. Hai trong những máy chủ này được định cấu hình để
thực hiện vai trò của CF, ba máy chủ còn lại hành động với tư cách thành viên dữ liệu.
Trong môi trường này, bạn phải mua 2.880 PVU của DB2 Enterprise (960 PVU x 3 máy
chủ) + 2.880 PVU của DB2 pureScale (960 PVU x 3 máy chủ). Bạn không cần phải mua
bất kỳ giấy phép nào cho hai máy chủ CF, dù là giấy phép DB2 Enterprise hoặc DB2

pureScale. Lưu ý rằng các máy chủ CF không phải ở trên máy chủ riêng biệt, chúng có
thể cư trú trong một phiên ảo cùng ở trên một máy chủ như là một thành viên của DB2
chạy trong một phiên ảo riêng biệt. Ví dụ này chỉ để minh họa cho việc mua giấy phép.

 Gói tính năng tối ưu hóa lưu trữ của DB2 cung cấp các dịch vụ nén lưu trữ để tối ưu hóa
hiệu năng và dấu vết của dữ liệu của bạn. Gói tính năng này cung cấp truy cập vào công
nghệ nén được đưa vào lần đầu tiên trong DB2 9. và sau đó được mở rộng trong DB2 9.5
và DB2 9.7.
Các dịch vụ nén sâu lần đầu tiên được đưa vào DB2 9 và đã thu hút mạnh mẽ các ngành
công nghiệp cơ sở dữ liệu. Trong DB2 9.5, chúng đã được mở rộng để bao gồm việc tạo
ra từ điển tự trị. Trong DB2 9.7, tính năng nén được mở rộng với sự hỗ trợ cho nén bảng
tạm thời, nén XDA của pureXML, nhiều thuật toán nén chỉ mục và nhiều hơn nữa.
Những dịch vụ này cung cấp khả năng nén từ đĩa vào vùng heap và có tiềm năng tiết
kiệm đĩa và bộ nhớ ấn tượng, lên đến 80% (theo kiểm thử nội bộ thì tiết kiệm đĩa trung
bình khoảng từ 65% trở lên với các dịch vụ này cho một số lược đồ) và tăng hiệu năng
tốc độ cho các hệ thống hướng I/O và hệ thống kho dữ liệu không hướng I/O- sau hết, rất
dễ dàng loại bỏ một tắc ngẽn cổ chai bộ nhớ hoặc CPU. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.
Bây giờ hãy xem xét các lợi ích tiềm ẩn khác phát sinh từ tính năng nén. Hãy tin tưởng
chúng tôi, nó còn vượt ra ngoài việc tiết kiệm đĩa. Hãy suy nghĩ về tất cả những bản sao
lưu dự phòng mà bạn bắt buộc phải lưu giữ. Không chỉ là chúng sẽ nhỏ hơn, chúng sẽ
chạy nhanh hơn bởi vì bạn sao lưu ít trang dữ liệu hơn. Hãy suy nghĩ về môi trường Q/A
và kiểm thử của bạn. Chú ý rằng nếu dữ liệu được nén trên đĩa và trong bộ nhớ đệm, bạn
có thể đưa dữ liệu thêm vào các vùng heap ấy. Điều này có nghĩa là không chỉ hiệu năng
có thể cải thiện, mà các hoạt động bảo trì như RUNSTATS và REORG cũng có thể chạy
nhanh hơn, vì chúng cũng là các hoạt động dựa trên trang. Khi tính đến tất cả những điều

×