Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

KE HOACH ON THI THPT MÔN HÓA 2022

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.03 KB, 6 trang )

TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II
TỔ TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

ÔN THI TỐT NGHIỆP MƠN HĨA HỌC
NĂM HỌC 2021-2022


Như Xuân, tháng 9 năm 2021
TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN II
TỔ TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Như Xuân, ngày 20 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA HỌC
NĂM HỌC 2021 - 2022
I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH
Căn cứ công văn số 218/SGDĐT-GDTrH ngày 27/1/2021 của SGDĐT về xây dựng và
tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022;
Căn cứ công văn số 2599/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2021 c ủa SGDĐT v ề h ướng d ẫn
thực hiện công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 c ủa B ộ tr ưởng B ộ GDĐT
về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT trong tình
hình dịch bệnh Covid - 19;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, k ết quả thi t ốt nghi ệp
THPT năm học 2020 - 2021 và tình hình thực ti ễn nhà tr ường năm học 2021 - 2022;
nhóm Hóa học trường THPT Như Xuân II xây dựng kế hoạch ơn thi t ốt nghi ệp mơn Hóa
như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Thuận lợi:
* Giáo viên:
- Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường
- Được sự giúp đỡ, hướng dẫn của đồng nghiệp có nhiều kinh nghi ệm trong vi ệc ơn
thi tốt nghiệp
- Có sự nhiệt tình, tìm tịi, sáng tạo, trách nhiệm cao trong cơng việc
* Học sinh:
- Phần lớn có ý thức đạo đức tốt, ngoan, nhiều học sinh xếp loại lực học trung bình
- Đa số các em xác định mục đích, có ý thức trong ơn tập.
* Cơ sở, vật chất: Phòng học đảm bảo ánh sáng, chỗ ngồi cho học sinh
2. Khó khăn:
* Giáo viên: chỉ có 1 GV tham gia ôn thi , chưa nhiều kinh nghiệm ơn thi.
* Học sinh:
- Số lượng HS ít (20 em).


- Kiến thức của HS không đồng đều, kĩ năng tính tốn làm bài của m ột số em cịn
yếu.
- Một số em chưa xác định đúng động cơ và mục đích ơn tập, lười h ọc, khơng đi ơn
đầy đủ, nghỉ học khơng lí do
- Nhiều phụ huynh học sinh khơng quan tâm, động viên con em mình h ọc t ập, cịn có
tư tưởng phó mặc cho nhà trường và xã hội.
* Cơ sở, vật chất:
- Cơ sở vật chất của trường cịn thiếu, chưa có các phịng làm vi ệc c ủa các t ổ ch ức,
đồ dùng phục vụ giảng dạy và học tập còn nghèo nàn, đặc bi ệt là phòng h ọc b ộ mơn,
thực hành, thí nghiệm chưa có...
III. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU:
Điểm trung bình mơn Hóa đạt 7,60đ
IV. NỘI DUNG ƠN TẬP:
4.1. CÁC MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC

a. Chỉ tiêu
- Có ít nhất 1 học sinh điểm thi THPT mơn Hóa đạt từ 9.00đ
- Tỉ lệ điểm thi THPT mơn Hóa: đạt tối thiểu từ 7,60đ trở lên.
b. Biện pháp
GV dạy lớp phải tăng cường kiểm tra học sinh, dạy ôn luy ện để nâng cao ki ến th ức
cho học sinh và rèn luyện cho học sinh phương pháp làm bài tập.
Phân tích các lỗi sai của học sinh trong các câu trả l ời, bài vi ết, bài ki ểm tra d ưới các
hình thức như: nhận xét bài kiểm tra, chữa bài, phân tích đáp án trắc nghi ệm...
Động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh khi tham gia ki ểm tra đánh giá đ ặc
biệt là đối tượng học sinh yếu kém; nhắc nhở HS khi có sa sút v ề ý th ức và k ết qu ả h ọc
tập.
Tăng cường các hình thức đánh giá: vấn đáp, trị chơi, thuyết trình, vi ết luận,...
Rèn luyện cho học sinh tự nhận xét đánh giá bản thân, đánh giá các b ạn, đánh giá
giáo viên, đánh giá nhóm, đánh giá lớp...
Tăng cường q trình tự học của học sinh ở mọi lúc, mọi n ơi; g ắn t ự h ọc v ới ki ểm
tra đánh giá trình độ năng lực của học sinh.
Ứng dụng cơng nghệ thông tin thông qua việc trao đổi bài qua mạng, gi ới thi ệu các
trang web Hóa, các diễn đàn Hóa học...
Thành lập nhóm giúp nhau học tốt để học sinh có nơi trao đổi, giao lưu, nâng caO
kiến thức.
4.2. KẾ HOẠCH ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN HĨA NĂM HỌC 2021 - 2022
a. Thời lượng giảng dạy:
- Đợt 1: 10 tuần, từ ngày 14/9/2021 đến ngày 30/12/2021
- Đợt 2: 20 tuần, từ ngày 17/01/2022 đến 1/7/2022
Thời gian học : Học các buổi chiều trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy


(từ 14h đến 16h 30 phút, tương đương 3 tiết học)
b. Kế hoạch giảng dạy:
Số


T

Bu

T

ổi

1

1

3

CĐ1: Este-lipit

2

2

3

CĐ1: Este-lipit

3

3

3


CĐ1: Este-lipit

4

4

3

CĐ2: Cacbohiđrat

5

5

3

CĐ2: Cacbohiđrat

6

6

3

7

7

3


8

8

3

9

9

3

CĐ4: Polime

10

10

3

CĐ4: Polime

11

11

3

CĐ5: Đại cương kim loại


12

12

3

CĐ5: Đại cương kim loại

13

13

3

CĐ6: Kim loại kiềm

14

14

3

CĐ6: Kim loại kiềm

15

15

3


CĐ7: Kim loại kiềm thổ - nhôm

tiế

Nội dung

Kiến thức

t

CĐ3: Amin – amino axit –
protein
CĐ3: Amin – amino axit –
protein
CĐ3: Amin – amino axit –
protein

-

Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
-Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết

Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết

Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết


Một số dạng bài tập
Lý thuyết
Bài tập lý thuyết
Một số dạng bài tập
Thí nghiệm hữu cơ
Điều chế
Thí nghiệm hữu cơ
Điều chế
Thí nghiệm vơ cơ
Điều chế
Nhận biết một sơ ion, chất khí,

16

16

3

CĐ7: Kim loại kiềm thổ - nhơm

17

17


3

CĐ8: Tổng hợp hóa hữu cơ

18

18

3

CĐ8: Tổng hợp hóa hữu cơ

19

19

3

CĐ9: Tổng hợp hóa vơ cơ

-

CĐ9: Tổng hợp hóa vơ cơ


- Thí nghiệm vơ cơ
- Điều chế
- Nhận biết một sơ ion, chất khí,

20


20

3

21

21

4


Dựa vào đề minh họa của Bộ GD&ĐT
-Sự điện li

Vấn đề 1: Ơn tập hóa 11

- Nitơ và hợp chất
-Tổng hợp hữu cơ
- Tổng hợp hiđrocacbon
- Este – Lipit
- Cacbohiđrat
-Amin, amino axit và protein

22

22

4


Vấn đề 2: Ơn tập kiến thức hóa
12

- Polime
- Đại cương kim loại
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
và nhôm
- Sắt và một số kim loại quan
trọng
- Este – Lipit
- Cacbohiđrat
-Amin, amino axit và protein

23

23

4

Vấn đề 2: Ôn tập kiến thức hóa
12

- Polime
- Đại cương kim loại
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
và nhôm
- Sắt và một số kim loại quan

24


24

4

trọng
Vấn đề 2: Ôn tập kiến thức hóa - Este – Lipit
12

- Cacbohiđrat
-Amin, amino axit và protein
- Polime


- Đại cương kim loại
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
và nhôm
- Sắt và một số kim loại quan
trọng
- Este – Lipit
- Cacbohiđrat
-Amin, amino axit và protein
25

25

4

Vấn đề 2: Ôn tập kiến thức hóa
12


- Polime
- Đại cương kim loại
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
và nhôm
- Sắt và một số kim loại quan

26

27

26

27

4

4

Vấn đề 3: Tổng ôn kiến thức
tổng hợp hóa 11,12
Vấn đề 3:Tổng ơn kiến thức
tổng hợp hóa 11,12

28

28

4

Kiểm tra và chữa đề


29

29

4

Kiểm tra và chữa đề

30

30

4

Kiểm tra và chữa đề

Duyệt BGH

Tổ Trưởng CM

trọng
- Tổng hợp hữu cơ
- Tổng hợp vơ cơ
- Thí nghiệm thực hành
- Tổng hợp hữu cơ
- Tổng hợp vơ cơ
- Thí nghiệm thực hành
-Tổng hợp kiến thức ôn thi tốt
nghiệp

- Tổng hợp kiến thức ôn thi tốt
nghiệp
-Tổng hợp kiến thức ôn thi tốt
nghiệp

Giáo viên soạn×