Tải bản đầy đủ (.ppt) (136 trang)

Tài liệu MARKETING DỊCH VỤ - Biên soạn: Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến pot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (685.64 KB, 136 trang )

Biên soạn: Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến
25/02/14
1
MARKETING DỊCH VỤ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
2

Bản chất và đặc trưng của dịch vụ

Khái niệm: 2 cách hiểu phổ biến về dịch vụ

Đinh nghĩa 1: Dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích
được một bên cung cấp cho bên kia.
Quá trình cung dịch vụ có thể liên quan đến
những yếu tố hữu hình nhất định, nhưng về bản
chất thì dịch vụ thường là vô hình và không được
tạo ra từ sự sở hữu của bất kỳ yếu tố sản xuất
nào.
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
25/02/14
3

Bản chất và đặc trưng của dịch vụ

Khái niệm: 2 cách hiểu phổ biến về dịch vụ

Định nghĩa 2 : Dịch vụ là một hoạt động kinh tế
tạo ra giá trị và những lợi ích cho người tiêu dùng


tại một thời điểm và địa điểm nhất định nhằm
mang lại những sự thay đổi mong muốn có lợi
cho người tiêu dùng
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
25/02/14
4

Bản chất và đặc trưng của dịch vụ

Đặc trưng của dịch vụ

Dịch vụ mang tính vô hình

Sự không tách rời giữa sx và tiêu dùng dịch
vụ:

Khách hàng thường phải tham gia một cách
tích cực vào quá trình tạo ra dịch vụ

Những người khác cũng có thể tham gia vào
quá trình sx dịch vụ
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
25/02/14
5

Bản chất và đặc trưng của dịch vụ


Đặc trưng của dịch vụ

Dịch vụ không thể dự trữ được

Không đồng đều về chất lượng

Khó kiểm soát được chất lượng dịch vụ

Khó đo lường dịch vụ

Dịch vụ không sở hữu được
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
6

Phân loại dịch vụ

Theo vai trò của dịch vụ trong sản phẩm:

Dịch vụ thuần túy (đào tạo, bảo hiểm, tư vấn…)

Dịch vụ bổ sung (bảo hành, cung cấp thông tin,
thay thế linh kiện…)
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
7

Phân loại dịch vụ

Theo đối tượng trực tiếp của dịch vụ

Con người:

Cơ thể con người: y tế, thẩm mỹ…

Tinh thần con người: giải trí, thông tin liên lạc…

Vật thể:

Tài sản: sửa chữa, vận chuyển…

Quyền sở hữu: ngân hàng, kế toán…
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
8

Phân loại dịch vụ

Theo mức độ hữu hình của sản phẩm cung cấp:
phụ thuộc

Những vật phẩm hữu hình kèm theo


Môi trường vật lý xảy ra quá trình cung cấp dịch
vụ

Các yếu tố hữu hình khác
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
9

Phân loại dịch vụ

Theo mức độ biến đổi của dịch vụ: phụ thuộc

Khả năng đảm bảo tính đồng nhất của quá trình
cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ (biến số
X)

Khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách
hàng (biến số Y)
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
10

Phân loại dịch vụ

Theo mức độ biến đổi của dịch vụ (tiếp)

Biến số X
Cao Thấp
Biến số Y Cao Khách sạn, du lịch,

Taxi, phẫu thuật
thẩm mỹ…
Thấp Chiếu phim, thức
ăn nhanh…
Đào tạo, tư
vấn…
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
11

Phân loại dịch vụ

Theo cách thức cung cấp dịch vụ: phụ thuộc

Dịch vụ được cung cấp liên tục hay rời rạc

Mối quan hệ với khách hàng
Dịch vụ được cung cấp
rời rạc
Dịch vụ được cung cấp
liên tục
Khách hàng quen Xe bus (vé tháng), hợp
đồng bảo dưỡng máy
móc, nhà cửa …

Thuê bao điện thoại, bảo
hiểm…
Khách hàng mua
ngẫu nhiên
Taxi, fast food, bưu phẩm
thường…
Dịch vụ công cộng, phát
thanh, truyền hình…
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
12

Phân loại dịch vụ

Theo mức độ sử dụng lao động trong cung cấp
dịch vụ

Theo ý nghĩa của dịch vụ với người sử dụng


25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
13

Hệ thống cung cấp dịch vụ


Các đặc tính :

Hệ thống bao gồm nhiều yếu tố cấu thành xác định

Tất cả các yếu tố cấu thành của hệ thống có mối liên
hệ tác động qua lại

Mỗi sự thay đổi ở một yếu tố của hệ thống đều tác
động đến các yếu tố khác trong hệ thống

Hệ thống hoạt động hướng tới một mục tiêu chung

Hệ thống hoạt động hướng tới trạng thái cân bằng
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
14

Hệ thống cung cấp dịch vụ

Các yếu tố cấu thành:
Tổ
chức
nội bộ
Doanh
Nghiệp
Cơ sở
vật chất
Nhân viên

TX
DỊCH
VỤ
KHÁCH
HÀNG
Ko nhìn thấy
Nhìn thấy
MT VẬT CHẤT
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
15

Hệ thống cung cấp dịch vụ

Một số hệ thống cung cấp dịch vụ cơ bản
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Cơ sở vật chất
Người cung cấp
dịch vụ
Khách hàng
Dịch vụ
Doanh nghiệp dịch vụ
Hệ thống cung cấp dịch vụ kiểu 1
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
16


Hệ thống cung cấp dịch vụ

Một số hệ thống cung cấp dịch vụ cơ bản
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Khách hàng
Dịch vụ
Doanh nghiệp dịch vụ
Hệ thống cung cấp dịch vụ kiểu 1
Cơ sở vật chất
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
17

Hệ thống cung cấp dịch vụ

Một số hệ thống cung cấp dịch vụ cơ bản
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
Khách hàng
Dịch vụ
Doanh nghiệp dịch vụ
Hệ thống cung cấp dịch vụ kiểu 3
Người cung cấp
dịch vụ
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
18


Xu hướng kinh doanh dịch vụ

Xu hướng phát triển của dịch vụ:

Đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền
KTQD của các quốc gia

Trở thành ngành sản xuất lớn nhất thế giới
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
19

Xu hướng kinh doanh dịch vụ

Nguyên nhân:

Cạnh tranh → chuyên môn hóa

Sự phát triển của quá trình cơ giới hóa, tự động
hóa

Sự phát triển của đời sống xã hội

Sự phát triển của công nghệ

Chủ trương của chính phủ
Chương 1

Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
20

Bản chất hoạt động marketing dịch vụ

Marketing áp dụng trong kinh doanh dịch vụ về mặt
nguyên lý (nguyên tắc cơ bản) không có sự khác
biệt so với các nguyên lý marketing áp dụng trong
kinh doanh các sản phẩm hữu hình.
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
21

Bản chất hoạt động marketing dịch vụ

Marketing dịch vụ được phát triển trên cơ sở
thừa kế những kết quả của marketing áp dụng
trong lĩnh vực sản phẩm hữu hình.

Tuy nhiên, do đặc trưng của dịch vụ, hoạt động
marketing trong kinh doanh dịch vụ được mở
rộng so với marketing được áp dụng trong kinh
doanh sản phẩm hữu hình
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14

Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
22

Bản chất hoạt động marketing dịch vụ

Tam giác marketing dịch vụ
Doanh nghiệp
Người cung cấp dịch vụ
Khách hàng
Công nghệ
Marketing bên
ngoài
Marketing nội
bộ
Marketing
tương tác
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
23

Bản chất hoạt động marketing dịch vụ

Hệ thống marketing mix trong kinh doanh dịch vụ
Trong kinh doanh dịch vụ, hệ thống marketing mix
truyền thống thường được thay đổi bằng cách bổ
sung thêm 3 thành tố (3P) nữa để tạo thành hệ
thống marketing mix thường được gọi là marketing
mix 7P.


Con người (People):

Yếu tố hữu hình (Physical Evidence)

Quá trình (Process
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
24

Bản chất hoạt động marketing dịch vụ

Hệ thống marketing mix trong kinh doanh dịch vụ
Các biến số Marketing
mix
Marketing mix truyền
thống
Marketing mix
trong KD dịch vụ
1 Product


2 Place
 
3 Price
 
4 Promotion
 

5 People


6 Physical evidences
 
7 Process
 
Chương 1
Tổng quan về KD DV và marketing DV
25/02/14
Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
25

Khác biệt hóa và định vị dịch vụ của doanh
nghiệp

Lợi thế cạnh tranh của dịch vụ

Tạo ra những giá trị vượt trội cho dịch vụ (so với đối thủ
cạnh tranh)

Lý thuyết về giá trị dành cho khách hàng của P.Kotler

Lý thuyết chuỗi giá trị của M.Porter

×