Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

LẬP và PHÂN TÍCH dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (895.59 KB, 11 trang )

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN
MSMH: 701136

Th.S Hà Văn Hiệp


NỘI DUNG MƠN HỌC
Chúng ta có gì sau khi học…?
Các vấn đề về phương pháp học
Những hoạt động chính của khóa học
Cấu trúc của khóa học

2


Bạn Kỳ Vọng Gì ở Mơn Học?

3


Sau khi hồn thành mơn học ?


Nắm bắt được các kiến thức cơ bản
về dự án đầu tư
 Nắm bắt được các nội dung và yêu
cầu cần thiết để lập một dự án
 Nắm bắt được các yêu cầu, nội dung
và phương pháp thẩm định dự án
 Đánh giá tính khả thi, hiệu quả tài
chính và hiệu quả kinh tế xã hội của


một dự án


Các hoạt động của khóa học

Lý thuyết cơ bản
Thảo luận cởi mở
So sánh đối chiếu
Sách/ tài liệu giảng: đọc trước khi lên lớp
Bài đọc thêm
Làm việc nhóm (làm việc trong nhóm 6-8
người)
Bài tập tình huống
Trình bày


Phương pháp tư duy


Tư duy mở/ đa chiều/ đa văn hóa
 Chấp nhận cái mới, linh hoạt
 Chấp nhận thử và sai

 Thách thức những giả định có sẵn
 Khơng phân biệt/ thành kiến/ định kiến
 Tư duy đánh giá, phê bình trên cơ sở
nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu, và
đóng góp của một vấn đề, khơng chê
bai, miệt thị
8/24/2014


Đánh giá môn học


Thi cuối kỳ: 50%
 Bài tập cá nhân: 20%◦ Nộp E-learning
◦ Tên file: MSSV_Tên_buổi học_btx.docx,
ví dụ: 7xx00x78_ha_t2_bt1.docs
◦ Sai qui ước, sai format trừ 3 điểm

Bài tập nhóm: 30%


Bài tập nhómMỗi nhóm tối đa 7 SV: nhóm đề cử 6 SV, 1 SV
sẽ do GV phân công
Nộp 1 bản in + file (word + powerpoint), file
nộp trên E-learning
Qui ước tên file: LPTDA_buổi học_nhóm.docx
hoặc .ppt, sai qui ước tên file, sai Format trừ
3 điểm, ví dụ: LPTDA_t2_01.docx
Nhiệm vụ: lập và phân tích 1 dự án do nhóm
chọn và thẩm định dự án 1 nhóm khác (GV
phân cơng)
Báo cáo nhóm ghi rõ phần nào do SV nào
thực hiện


Qui định FormatFont: Times new roman,13pt.
Margin:Front edge:Page size: A4

In 2 mặt
Phụ lục
Ghi trích dẫn (tham khảo HD thực hiện LVTN)


Top :
2.5 cm
Bottom: 2.5 cm
Left:
3 cm
Right:
2 cm

◦ Header: 1.5 cm
◦ Footer:
1.5 cm


Cấu Trúc của Khóa Học


Khái niệm về dự án

 Các vấn đề cần thực hiện khi lập một
dự án
 Thẩm định dự án
 Chuẩn bị hồ sơ thầu

10


Tài liệu tham khảo


GS Phạm phụ, Kinh tế kỹ thuật,
ĐHBK, 1992
 Glenn Jenkins, Project Apparaisal and
management, Vietnam Fubright
Economics Teaching Program, 2002
 Trường ĐH kinh tế, Giáo trình Thiết
lập và thẩm định dự án đầu tư, nhà
xuất bản kinh tế TpHCM, 2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×