Tải bản đầy đủ (.pdf) (141 trang)

Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.87 MB, 141 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
---  ---

GIÁO TRÌNH

CÔNG NGHỆ BẢO DƯỢNG VÀ
SỬA CHỮA ÔTÔ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ
BẬC: CAO ĐẲNG

Tài liệu lưu hành nội bộ×