Tải bản đầy đủ (.pdf) (177 trang)

Cambridge vocabulary for IELTS advanced book

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (20.07 MB, 177 trang )


H

ng d n

B t v ng Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced c a NXB Cambridge phù h p cho level 7.0-9.0.
Nên s d ng danh m c t cu i sách, tra ngh a trong t đi n nh ng t ch a bi t. Sau đó quay tr l i
luy n t p theo các đ n v bài đ c ng c t và luy n t p k n ng làm bài thi. Sau đó có th dùng ph n
m m quizlet.com đ so n l i danh m c t , ph c v ôn t p c ng c v sau.
Nên luy n t p cùng các b sách có h ng d n k thu t làm bài thi đ y đ nh các b sách Cambridge
Complete IELTS, các b đ Cambridge IELTS, hay các b sách khác đ u có trên minh.edu.vn. Dùng
ch c n ng tìm ki m đ tìm sách.
Traditional, with shift and no shift.


×