Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Review unit 9 lớp 6 houses in the future vndoc com

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (157.17 KB, 3 trang )

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

SOẠN TIẾNG ANH 6 i-LEARN SMART WORLD
REVIEW UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE
Listening Review unit 9 Houses in the future tiếng Anh 6 trang 102
You will hear Jenny talking to her friend, Tom, about a TV show she watched.
For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the
conversation twice. Bạn sẽ nghe Jenny nói chuyện với bạn của cơ ấy, Tom, về chương trình cơ
ấy xem. Với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lới đúng. Bạn sẽ được nghe 2 lần.
Click để nghe
Đáp án
1 - C;
2 - B;
3 - B;
4 - C;
5 - B;
Reading Review tiếng Anh unit 9 lớp 6 Houses in the future trang 102
Read about the three devices of the future. Choose the correct answer (A, B, or
C). Đọc đoạn văn về 3 thiết bị tương lai dưới đây. Chọn đáp án đúng A, B hoặc C.
Đáp án
1 - C;
2 - A;
3 - B;
Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

4 - C;
5 - C;
Vocabulary Review unit 9 tiếng Anh 6 Smart World trang 103


Fill in the blank with words from the box. Các vào ô trống các từ trong hộp.
Đáp án
2 - megacity
3 - robot helper
4 - Moon
5 - underground
6 - lock
7 - 3D printer
8 - space station
Grammar Review unit 9 tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World
Write full sentences using the words below. Viết đầy đủ câu sử dụng sử dụng các từ
dưới đây.
Đáp án
2. We might have automatic food machines.
3. I think a few people will live in earthscrapers.
4. A lot of people will live in cities on the sea.
5. How do astronauts sleep in space?
Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí

6. What do you think homes will be like?
7. I think many people will have robot helpers.
8. They have to use a special toilet.
Pronunciation Review unit 9 i-Learn Smart World lớp 6 trang 103
Circle the word that differs from the other three in the position of primary
stress in each of the following questions. Khoanh vào từ có trọng âm chính khác với từ
cịn lại trong mỗi câu hỏi sau.
Đáp án

2 - B; 3 - B;
Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the
others. Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.
Đáp án
4 - A; 5 - D; 6 - B
Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây:
Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: />Bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: />Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: />
Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8×