Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giải sbt i learn smart start 3 unit 7 lesson 4 vndoc com

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.03 KB, 4 trang )

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Giải SBT i-Learn Smart Start 3 Unit 7 Lesson 4
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Unscramble, write, and draw lines
(Sắp xếp, viết và vẽ các đường)

Gợi ý đáp án
1. reading

2. shopping

3. eating

4. fishing

B. Look at the pictures and complete the words
(Hãy nhìn các bức tranh và hoành thành các từ)

Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Gợi ý đáp án
1. eating

2. fishing


3. market

4. campsite

5. shopping

6. reading

C. Read, follow, and write
(Đọc, theo sát, và viết)

Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Gợi ý đáp án
1. What’s he doing? - He’s fishing at the lake
2. What’s she doing? - She’s shopping at the market
3. What’s he doing? He’s reading at the park
D. Trace and write
(Tô đậm và viết)

Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí


Gợi ý đáp án
1. What’s she doing?
She’s shopping at the market
2. What’s he doing?
He’s fishing at the lake
3. What’s she doing?
She’s eating at the campsite
Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 3 sách i-Learn Smart Start 3
hay và miễn phí tại: />
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6188×