Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

Báo cáo thực tập: “Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ” doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (291.3 KB, 24 trang )

Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Luận văn:
“Phân tích hoạt động và quản lý của cơng ty
cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ”

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Lời mở đầu
Trong xu thế tồn cầu hóa hiện nay, với một nền kinh tế đang phát triển
như Việt Nam, Thương mại và dịch vụ là một ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ
trọng GDP rất cao do đó đĨ được sự quan tâm và ưu đÓI đặc biệt của Nhà nước,
Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ là một công ty vừa chấm dứt
thời kỳ sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành
Công ty cổ phần với nhiều hứa hẹn của một tương lai phát triển. Nó là hiện thân
của Công ty phục vụ đời sống của Bộ Mỏ và than, hiện nay công ty trực thuộc sự
quản lý của tập đoàn Than Việt Nam. Từ những năm đầu thành lập cơng ty đĨ
GẶP KHỤNG ỚT NHỮNG KHÚ KHăn song được sự quan tâm của Bộ và Tập
đồn cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam, CBCNV Cơng ty đĨ PHỎT
HUY TRUYỀN THỐNG CỤNG nhân mỏ, đồn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối
vào sự lÓNH đạo của Đảng, ra sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững
mạnh góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành than trong sự nghiệp cơng
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN Thức đÓ HỌC VàO THỰC TẾ CỤNG


VIỆC TỪ đó hiểu rỪ VỊ TRỚ TRỎCH NHIỆM CỦA MỠNH đối với nghề
nghiệp sau này và cũng phần nào tích lũy kinh nghiệm cho bản thân và nâng cao
kiến thức, hiểu biết từ thực tiễn khi bước vào đời. Em đĨ QUYẾT định xin thực
tập tại Cơng ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ để có thể học hỏi những
kinh nghiệm của các cô chú trong Công ty.
Qua đây em cũng gửi lời cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thanh Hải cùng các cô
chú, anh chị trong Công ty đÓ TẠO điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong suốt
tHỜI GIAN THỰC TẬP TẠI CỤNG TY.
Em xin chân thành cảm ơn!
SINH VIỜN:
NGUYỄN QUANG KIỜN

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Phần 1 : Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần đầu tư, Thương
mại và dịch vụ
1. QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ
PHẦN Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.
Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ hôm nay là hiện thân của Công ty
phục vụ đời sống được thành lập theo quyết định số 39/MT-TCCB ngày
1/10/1986 của Bộ Mỏ và than, đến nay vừa trŨN 20 Năm.
-

Thời kỳ đầu 1986-1990: Để có một đơn vị chuyên ngành làm nhiệm vụ phục
vụ đời sống, chịu trách nhiệm trước bộ thực hiện các chính sách của Đảng

và Nhà nước về chăm lo đời sống của của CBCNV ngành than. Bộ Mỏ và
than quyết định thành lập Công ty phục vụ đời sống theo quyết định số
39/MT-TCCB ngày 1/10/1986.

-

Thời kỳ 1991-1994: Thời kỳ này Công ty chuyển dần sang hoạt động theo
cơ chế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng và giá
cả mặt hàng. Để phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực hiện
có của Cơng ty, lĨNH đạo Cơng ty đĨ đề nghị mở rộng ngành nghề kinh
doanh của Cơng ty đĨ được Bộ chấp thuận và quyết định số 301/NLTCCB-LĐ ngày 18/6/1991 đổi tên thành Công ty dịch vụ tổng hợp ngành
năng lượng.

-

Thời kỳ 1995-4/2003: Tổng công ty than Việt Nam triển khai phương án
sắp xếp lại tổ chức sản xuất trên cơ sở các khối sản xuất, thương mại và
phục vụ. Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp được thành lập theo
quyết định số 135/QĐ-NL-TCCB ngày 4/3/1995 là đơn vị thành viên của
Tổng công ty than Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dịch vụ tổng hợp
ngành năng lượng, Cơng ty vận tải kinh doanh than, xí nghiệp kinh doanh
dịch vụ vật tư vận tải thuộc Công ty Coalimex.

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập
-

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909


Thời kỳ 4/2003 đến nay: Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng
đŨI HỎI CAO, CỤNG TY được Tổng công ty cho bổ sung ngành nghề kinh
doanh bất động sản và tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở. Hội đồng quản trị
Tổng công ty than Việt Nam quyết định đổi tên thành Công ty Đầu tư,
Thương mại và Dịch vụ và tạo điều kiện cho Công ty tham gia các dự án
xây dựng của các tỉnh.
TỪ MỘT đơN VỊ VỚI KHOẢNG 30 CBCNV, VỚI SỐ VỐN BAN đẦU

Là HơN 4 TỶ đỒNG, đẾN NAY SỐ CBCNV CỦA CỤNG TY đÓ Là 562
NGưỜI, TỔNG DOANH THU NăM 2005 Là 1.257 TỶ đỒNG, TỔNG GIỎ TRỊ
SẢN XUẤT đẠT 216 TỶ đỒNG, THU NHẬP Và đỜI SỐNG NGưỜI LAO
đỘNG đưỢC NÕNG CAO, THU NHẬP BỠNH QUÕN đẠT 3.790.000
đỒNG/THỎNG LỢI NHUẬN NăM 2006 DỰ KIẾN Là 7,5 TỶ đỒNG, đIỀU đÚ
PHẢN ỎNH CỤNG TY LàM ăN RẤT CÚ LÓI NHỜ CÚ BỘ MỎY LÓNH đẠO
SỎNG SUỐT CỰNG MỘT đỘI NGŨ LAO đỘNG LàNH NGHỀ Và HăNG
HỎI, NHỮNG THàNH TỚCH XUẤT SẮC đẠT đưỢC TRONG NHỮNG NăM
QUA đÓ TẠO Cơ SỞ Và đIỀU KIỆN CHO CỎC BưỚC PHỎT TRIỂN TIẾP
THEO CỦA CỤNG TY.
BỘ MỎY QUẢN LÝ CỤNG TY TRưỚC đÕY RẤT CỒNG KỀNH QUA
NHIỀU NăM đỔI MỚI Và VẬN DỤNG NHỮNG BIỆN PHỎP QUẢN LÝ
KINH TẾ MỚI PHỰ HỢP VỚI MỤ HỠNH KINH DOANH CỦA CỤNG TY
đÓ GIỲP BỘ MỎY QUẢN LÝ TINH GỌN RẤT NHIỀU đẾN NAY Là 189
NGưỜI. NHỮNG NGàY đẦU THàNH LẬP CỤNG TY GẶP RẤT NHIỀU
KHÚ KHăN Cơ SỞ VẬT CHẤT THIẾU THỐN, TRỤ SỞ SỐ 10 HỒ XUÕN
HươNG CHẬT CHỘI, THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN CHỈ DUY NHẤT MỘT CON
TàU 400 TẤN, KHO HàNG, BẾN BÓI, LAO đỘNG đỀU PHẢI THUỜ NGOàI.
NHẬN THỨC đẦY đỦ KHÚ KHăN TRONG BUỔI đẦU THàNH LẬP,
CBCNV CỤNG TY đÓ XỎC đỊNH QUYẾT TÕM CAO VưỢT QUA MỌI
KHÚ KHăN PHẤN đẤU HOàN THàNH TỐT NHIỆM VỤ đưỢC GIAO. ĐẾN

NAY Cơ SỞ VẬT CHẤT CỦA CỤNG TY đĨ KHANG TRANG VỚI NHIỀU

Cơng ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

TRANG THIẾT BỊ đỒNG BỘ Và HIỆN đẠI CỤNG TY đÓ CÚ 8 CHI NHỎNH
TRỰC THUỘC Và 1 VăN PHŨNG đẠI DIỆN Ở SỐ 10 HỒ XUÕN HươNG,
QUẬN HỒNG BàNG, THàNH PHỐ HẢI PHŨNG.
20 năm qua là khoảng thời gian chưa dài, song được sự quan tâm của Tập
đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam, CBCNV Cơng ty đĨ PHỎT
HUY được truyền thống cơng nhân mỏ, đồn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào
sự lĨNH đạo của Đảng, ra sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững
mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành than trong sự nghiệp Cơng
nghiệp hố, Hiện đại hố ĐẤT NưỚC, Sự phát triển của Công ty trong từng thời
kỳ đÓ GẮN LIỀN VỚI SỰ PHỎT TRIỂN CHUNG CỦA NGàNH, đạt mục tiêu
mở rộng ngành nghề kinh doanh, sản xuất phát triển, thu nhập và đời sống của
CBCNV được nâng cao.
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại
và Dịch vụ.
Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ hoạt động chủ yếu trong các
lĩnh vực:
- KHAI THỎC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH THAN Và KHOỎNG SẢN
CỎC LOẠI;
- Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá;
- SẢN XUẤT, LẮP RỎP, TIỜU THỤ, BẢO HàNH XE TẢI NẶNG Và
XE CHUYỜN DỰNG CỎC


LOẠI;

- Sản xuất phụ tùng ô tô và các sản phẩm cơ khí;
- XÕY DỰNG CỤNG TRỠNH GIAO THỤNG, CỤNG NGHIỆP Và
DÕN DỤNG;
- Đóng mới, cải tạo phương tiện thủy, bộ các loại;
- Kinh doanh vận tải đường thuỷ, đường bộ, cầu cảng, bến bÓI;
- Tư vấn, khảo sát, giám sát, thiết kế, quy hoạch, lập dự tốn và tổng dự
tốn các cơng trỠNH XÕY DỰNG, CỎC CỤNG TRỠNH HẠ TẦNG KỸ
THUẬT;

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công
trỠNH XÕY DỰNG DÕN DỤNG, CỤNG NGHIỆP;
- Thiết kế kết cấu đối với công trỠNH XÕY DỰNG DÕN DỤNG, CỤNG
NGHIỆP;
- Thiết kế kiến trúc hạ tầng các khu đô thị Và CỤNG NGHIỆP;
- Đại lý bán hàNG CHO CỎC HĨNG Nước ngồi phục vụ sản xuất trong
và ngoài ngành;
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại
và Dịch vụ.
Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ gồm có 1 Giám đốc, 8
phŨNG BAN TRỰC THUỘC 1 BAN QUẢN LÝ Và PHỎT TRIỂN CỎC DỰ

ỎN Và 1 Văn phŨNG đại diện được thể hiện qua sơ đồ:

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

GIÁM ĐỐC

Văn
phŨN
G
CỤN
G TY

PHŨ
NG
TỔ
CHỨ
C
NHÕ

PHŨ
NG
KẾ
HOẠ
CH


PHŨ
NG
TàI
CHỚ
NH
KẾ

PHŨ
NG
KINH
DOA
NH
VẬT

PHŨNG
KỸ
THUẬT
- AN
TOàN

PHŨ
NG
KINH
DOA
NH
THA

PHŨ
NG
đầu tư

dự án

( NGUỒN CUNG CẤP: VăN PHŨNG CỤNG TY )
NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN PHŨNG BAN:
- Giám đốc
Là người đứng đầu trong Công ty trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về
mọi hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty, là người chịu trách nhiệm với
quyết định của mỠNH TRước pháp luật và Đại hội cổ đông.
- Văn phŨNG CỤNG TY
Với chức năng và nhiệm vụ là tham mưu giúp việc Giám đốc Cơng ty về
lĩnh vực: Cơng tác hành chính văn thư, là đầu mối phát hành và lưu trữ các văn
bản của Cơng ty đúng thể chế hành chính Nhà nước, đảm bảo toàn bộ cơ sở vật
chất phục vụ cho các hoạt động của cơ quan Công ty .
- PHŨNG TỔ CHỨC NHÕN SỰ
Có chức năng và nhiệm vụ là tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong
các lĩnh vực: Tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lÝ Và TỔ CHỨC SẢN
XUẤT; LAO động tiền lương, y tế, thanh tra, thi đua khen thưởng.
- PHŨNG KẾ HOẠCH
Là PHŨNG NGHIỆP VỤ GIỲP GIỎM đốc Công ty trong công tác quản lý,
chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: kế hoạch, đầu tư nội
bộ, liên doanh liên kết, quản lÝ, THEO DỪI CỎC HỢP đồng kinh tế và thực
hiện các hợp đồng kinh tế đÓ KÝ KẾT...
- PHŨNG TàI CHỚNH - KẾ TOỎN

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909


Tham mưu giúp Giám đốc trong các lĩnh vực: kế tốn, tài chính, thống kê,
theo dỪI GIỎM SỎT Và THU HỒI CỎC KHOẢN NỢ, CỎC KHOẢN VAY Và
đẦU Tư KHỎC…
Thực hiện và giám sát chế độ Kế toán theo luật Kế toán
- PHŨNG KINH DOANH VẬT Tư thiết bị
Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành kinh
doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, kinh doanh ô tô, dự trữ vật tư chiến lược, thăm
dŨ Và NGHIỜN CỨU THỊ TRường theo định hướng phát triển sản xuất kinh
doanh của tồn Cơng ty.
- PHŨNG KỸ THUẬT - AN TOàN
Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong việc định hướng phát triển sản
xuất trên lĩnh vực: khai thác than, tận thu than và khoáng sản các loại, triển khai
tổ chức dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá, quản lÝ, VẬN
HàNH THIẾT BỊ, SỬA CHỮA lớn tài sản là máy, thiết bị, kỹ thuật an toàn BHLĐ.
- PHŨNG KINH DOANH THAN
Tham mưu cho giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành kinh
doanh ô tô và xuất nhập khẩu, và dự trữ vật tư, phụ tùng chiến lược thuộc lĩnh
vực ô tô, thăm dŨ, PHỎT TRIỂn thị trường kinh doanh than theo định hướng
sản xuất kinh doanh của tồn Cơng ty.
- PHŨNG đầu tư dự án
Tham mưu và giúp Giám đốc công ty về công tác đầu tư, xây dựng, khai
thác than và quản lÝ CỎC DỰ ỎN TRONG TOàN CỤNG TY.
Thăm dŨ, NGHIỜN CỨU THỊ TRường theo định hướng phát triển kinh
doanh của Công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập


Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Phần II : Các hoạt động và quản lý chủ yếu của công ty
Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ là Cơng ty có nhiệm vụ
sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp và thương mại cho các
doanh nghiệp trong cả nước duới sự chỉ đạo của Tập đồn Than và khống sản
Cơng ty có các hoạt động và quản lÝ CHỦ YẾU NHư SAU:
1. Kinh doanh thương mại.
Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị là khâu đầu tiên Công ty tập
trung chỉ đạo để tăng trưởng phát huy thế mạnh thương mại trong và ngoài ngành
về vật tư thiết bị. Các mặt hàng nhập khẩu là các thiết bị vận tải gồm các ô tô tải
nặng, các thiết bị khai thác và xây dựng phục vụ các Công ty sản xuất than và các
Công ty xây dựng của Bộ quốc phŨNG, PHỤI THỘP, SẮT CHỐNG LŨ,
RAY…Là NHỮNG THIẾT BỊ VẬT Tư thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất trong
và ngoài ngành.
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU 2005 Là 700 TỶ VNĐ với tốc độ tăng
trưởng cao chiếm ưu thế trong thị trường cung ứng vật tư thiết bị của ngành than.
Các khâu kinh doanh khác cũng được duy trỠ Và đẩy mạnh như kinh doanh
lương thực, thực phẩm, kinh doanh hàng BHLĐ…
2. KINH DOANH THAN – KHAI THỎC TẬN THU THAN Và KHOỎNG
SẢN.
Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty về việc khai thác tận thu than và
sàng tuyển chế biến than TỪ BÓ XỚT THẢI, để tăng nguồn than tiêu thụ nội
địa. Sản lượng than khai thác năm 2005 đạt 260.000 tấn (bằng 217% kế hoạch
năm), tiêu thụ than đạt 938.594 tấn (đạt 117% kế họach năm) trong đó tiêu thụ
nội địa 598.351 tấn, xuất khẩu 340.243 tấn doanh thu 470.213 triệu đồng (bằng
273% kế hoạch năm), giá trị sản xuất 60.861 triệu đồng (bằng 321% kế hoạch
năm), giải quyết việc làm cho hơn 100 cán bộ công nhân viên trong công ty.
3. Kinh doanh vật tư thiết bị.

Kinh doanh vật tư thiết bị nội địa và kinh doanh xuất nhập khẩu phục vụ
sản xuất trong ngành là ngành nghề truyền thống của Công ty nhiều năm nay,
được các bạn hàng tín nhiệm và là điều kiện thuận lợi cơ bản để Công ty phát huy

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

năng lực thương mại. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chỉ đạo
kinh doanh đôi lúc cŨN CHưa bám sát nhu cầu trong ngành nên đÓ ỚT NHIỀU
ẢNH Hưởng đến công tác kinh doanh vật tư, thiết bị nội địa của Công ty.
Năm 2005, kinh doanh vật tư thiết bị nội địa đạt doanh thu 120.405 triệu
đồng, giá trị sản xuất là 7.377 triệu đồng, đảm bảo lợi nhuận định mức kinh
doanh như yêu cầu đặt ra đối với vật tư phụ tùng là 6%, và 2% đối với hàng sắt
thép kim khí và thiết bị, giá trị sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện
18.198 triệu đồng, đạt 192% kế hoạch năm.
4. VỀ CỤNG TỎC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH - KỸ THUẬT
AN TOàN.
Nhằm giúp Giám đốc Công ty điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế xÓ HỘI Năm 2005. Các phŨNG THAM
Mưu chức năng đĨ GIỲP GIỎM đốc Cơng ty ban hành các quy chế về quảN LÝ
TàI CHỚNH, UY CHẾ VỀ TIỀN Lương và thu nhập. Các quy chế về kinh doanh
vật tư thiết bị, các quy chế về khoản chi phí…Tạo hành lang cần thiết để Công ty
quản lÝ Và CỎC đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Các quy định về quản lý kỹ thuật – an tồn cũng được quan tâm và củng
cố. Cơng ty đĨ XÕY DỰNG được đội ngũ an tồn viên từ Công ty đến tổ đội sản
xuất. Đảm bảo cho mọi công nhân trực tiếp sản xuất đều được học hỏi và trang bị

kiến thức về an toàn bảo hộ lao động. Năm 2005, tồn cơng ty đĨ Cơ bản đảm
bảo an toàn cho lao động và thiết bị trong sản xuất.
5. NHẬP KHẨU LINH KIỆN Và TỔ CHỨC TIỜU THỤ XE TẢI Và XE
CHUYỜN DỰNG.
Dự án lắp ráp xe tải nặng và xe chuyên dùng của Tổng Công ty than Việt
Nam đÓ MỞ RA Hướng phát triển lâu dài của ngành cơ khí than Việt Nam, hội
nhập với cơng nghiệp ô tô Vịêt Nam, giữ vị thế độc quyền lắp ráp và tiêu thụ xe
tải nặng trên thị trường cả nước.
Công ty được Tổng Công ty giao nhiệm vụ liên doanh với Công ty công
nghiệp ô tô Than Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu linh kiện, tổng thành
cung ứng cho công nghệ lắp ráp và tổ chức tiêu thụ sản phẩm, là những công
Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

đoạn trọng tâm xác định tính khả thi của dự án, tạo điều kiện cho Công ty phát
huy năng lực kinh doanh thương mại trên thị trường cả nước, ghi nhận một
thương hiệu đang được đầu tư và phát triển mạnh với 15 đại lý độc quyền trên ba
miền đất nước ( 9 đại lý miền Bắc, 4 đại lý miền Nam, 2 đại lý miền Trung ).
Cơng ty đĨ được tổng Công ty giao nhiệm vụ kết hợp khởi công xây dựng dây
truyền lắp ráp xe tải nặng tại Chu lai với công suất 5.000 xe/năm.
Năm 2005 Công ty đÓ TỔ CHỨC TIỜU THỤ được 532 xe bao gồm 409
xe lắp ráp với doanh thu 226.412 triệu đồng và 123 xe nhập khẩu nguyên chiếc
với doanh thu 72.748 triệu đồng. Sản lượng tiêu thụ xe lắp ráp và doanh thu
không đạt được so với kế hoạch được giao do có những khó khăn và phải đương
đầu với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Những nguyên nhân này đÓ được
làm rỪ TẠI CỎC HỘI NGHỊ VỀ TIỜU THỤ XE LẮP RỎP Và HỘI NGHỊ

KHỎCH HàNG Năm 2005. Với những giải pháp tích cực hơn, sát với thực tế
hơn nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ xe lắp ráp trong năm 2006 và các năm tới.

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Phần III: phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAI đOẠN 2000-2005 CỦA
CỤNG TY TUY CŨN MỘT số lĩnh vực chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch như
mong muốn nhưng cơ bản đÓ đạt được những mục tiêu chủ yếu, dưới đây là
bảng số liệu tổng hợp của Công ty:
Bảng số liệu tổng hợp của công ty cổ phần ĐTTMDV
Đơn vị: 1000 đồng
SO SỎNH TăNG
Năm
STT CHỈ TIỜU

GIẢM
2003

2004

SO SỎNH TăNG
GIẢM

2003 - 2004


2004 - 2005

2005

%

+/-

2

TỔNG DOANH 709.474.427 969.859.678 1.257.247.000
260.385.251 36,7
THU
DOANH THU
259.729.358
708.824.070 968.553.428 1.243.214.120
36,6
THUẦN

3

TỔNG CHI PHỚ 143.217.399 338.292.132

4

Tổng quỹ lương

5


TỔNG

1

THU

NHẬP

7
8

TỔNG NGUỒN
VỐN
- NỢ PHẢI TRẢ

- NGUỒN VỐN
CHỦ SỞ HỮU
Tổng vốn lưu
9
động
TSCĐttTSCĐ
10

19.248.658

28.615.000

12.911.732

20.504.771


30.725.000

1.942

2.987

3.797

6649

6865

8090

230.235.159 380.438.421

418.482.263

201.425.324 359.170.640

395.087.704 157.745.316 78,3

28.809.835

21.267.781

175.035.850 345.483.665
35.562.769


32.134.929

%

287.387.322 29,6
274.660/692 28,3

210.578.000 195.074.733 100.36 -127.714132 -37,8

11.801.159

THU
NHẬP
BỠNH QUÕN
LĐ/ tháng
Tổng số lao động

6

+/-

23.394.559

7.447.499 63,1

7.593.039

58,8

1045 53,8

216

150.203.262

3,2
65,2

-7.542.054 -26,2

380.032.032 170.447.815 97,3
35.348.422

-3.427.840

-9,7

(Nguồn số liệu được lấy từ báo cáo tài chính của cơng ty)
1. PHÕN TỚCH MỘT SỐ CHỈ TIỜU TỔNG HỢP.
1.1 DOANH THU:

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ

9.366.342 48,6

10.220.229 49,8
810 27,1
1225 17,8

38.043.842


10

35.917064

10

2.126.778 99,9
34.548.367

10

3.213.493

10


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

QUA BẢNG TỚNH TOỎn doanh thu trên cho thấy doanh thu của công ty
tăng dần qua các năm cụ thể năM 2004 SO VỚI NăM 2003 TăNG MỘT LưỢNG
TUYỆT đỐI Là 260.385.251 (NGHỠN đỒNG) HAY Là TăNG 36,7% Và TỐC
đỘ PHỎT TRIỂN TRONG NăM đạt 136,7%. Doanh thu của công ty năm 2005
so với năm 2004 tăng thêm một lượng tuyệt đối là 287.387.322 (nghỠN đồng)
hay là tăng 29,6% và tốc độ phát triển trong năm đạt 129,6%. Tuy vậy, doanh thu
mà công ty đạt được trong năm 2005 là rất đáng kể với tổng số là 1.275.247.000
(nghỠN đồng).
Trong những năm qua, Cơng ty đĨ đạt được những thành tích đáng kể về
doanh thu điều đó đĨ THỂ HIỆN SỰ CỐ GẮNG CỦA CỤNG TY TRONG

QUỎ TRỠNH HOẠT động sản xuất kinh doanh của mỠNH. MỌI CỐ GẮNG
CỦA CỤNG TY TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA đĨ được đền đáp đó là việc
khơng ngừng tăng thêm doanh thu và đĨ đóng góp một phần to lớn vào GDP của
nền kinh tế quốc dân.
1.2. Tổng quỹ lương:
Qua bảng tính tổng quỹ lương cho thấy tổng quỹ lương tăng dần qua các
năM, NăM 2004 SO VỚI 2003 TăNG MỘT LưỢNG TUYỆT đỐI Là 7.447.499
(NGHỠN đỒNG) TươNG ỨNG VỚI MỨC TăNG 36,1% Và NăM 2005 SO
VỚI NăM 2004 TăNG 9.366.342 (NGHỠN đỒNG) VỚI TỐC đỘ PHỎT TRIỂN
đạt 148,6%. Kết quả trên đÓ PHỎT HUY được tinh thần đoàn kết, năng động,
sáng tạo trong lao động sản xuất của CBCNV.
1.3. Vốn lưu động:
Qua bảng tính về vốn lưu động cho thấy tổng vốn lưu động của Công ty
tăng mạnh từ năM 2003 đẾN NăM 2004 VỚI LưỢNG TăNG TUYỆT đỐI
170.447.815 (NGHỠN đỒNG) VỚI TỐC đỘ PHỎT TRIỂN đẠT 197,3% HAY
Là TăNG 97,3%, NHưNG LưỢNG TăNG TUYỆT đỐI VỀ VỐN Lư đỘNG
CỦA CỤNG TY NăM 2005 SO VỚI NăM 2004 LẠI TăNG NHẸ VỚI LưỢNG
TăNG TUYỆT đỐI CHỈ Là 34.548.367 (NGHỠN đỒNG) TươNG ỨNG VỚI
10%, HIỆN NAY CỤNG TY đANG CỐ GẮNG đẠT đưỢC DOANH THU

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

CAO đIỀU đÚ SẼ GIỲP TăNG đưỢC TỐC đỘ LUÕN CHUYỂN VỐN LưU
đỘNG, GIỲP CỤNG TY THU HỒI đưỢC NHANH SỐ VỐN LưU đỘNG
TRONG QUỎ TRỠNH SẢN XUẤT.


Phần IV: Định hướng đề tài luận văn tốt nghiệp
1. Những thuận lợi, khó khăn của Cơng ty.
THUẬN LỢI:
Trong điều kiện hiện nay xÓ HỘI NGàY CàNG PHỎT TRIỂN KỘO THEO
NHU CẦU CUỘC SỐNG CỦA CON NGười ngày một tăng cao. Trong số
những nhu cầu đó của con người thỠ NHU CẦU VỀ CỎC DỊCH VỤ THương
mại ngày một tăng cao và đŨI HỎI KHẮT KHE Hơn về chất lượng phục vụ,
dịch vụ cung cấp có tương xứng với giá cả mà người tiêu dùng bỏ ra hay không.
Do vậy, để theo kịp với những yêu cầu đó thỠ NGàNh dịch vụ và thương
mại phải tự mỠNH VẬN động và phát triển. Công ty cổ phần Đầu tư, Thương
mại và Dịch vụ cũng khơng nằm ngồi sự vận động đó. Vói những lợi thế sẵn có
cơng ty đĨ CÚ NHỮNG KẾ HOẠCH Và định hướng mới phù hợp với điều kiện
hiện nay. Do cơng ty là một cơng ty trực thuộc tập đồn Than Việt Nam nên đÓ
CÚ MỘT THỊ TRường nội bộ rộng lớn. Cơng ty có cơ sở vật chất vững chắc từ
trước, là một đơn vị kinh doanh đa ngành nghề (sản xuất, thương mại, dịch vụ,
đầu tư bất động sản...) và có một mạng lưới cơng ty ở khắp mọi nơi trên đất
nước. Điều này đÓ LàM CHO CỤNG TY CÚ MỐI QUAN HỆ RẤT RỘNG đối
với các công ty thành viên khác và nhiều cơng ty khác ngồi cơng ty thành viên,
nó đĨ TẠO điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng thị trường kinh doanh và
đáp ứng đầy đủ, kịp thời những nhu cầu chung của thị trường.
Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Khó khăn:
TRONG QUỎ TRỠNH HOẠT động kinh doanh của Cơng ty thỠ NGOàI

NHỮNG THUẬN LỢI TRỜN CŨN GẶP RẤT NHIỀU KHÚ KHăn. Tuy Nhà
nước đÓ CÚ NHỮNG CHỚNH SỎCH KHUYẾN KHỚCH NGàNH THương
mại dịch vụ phát triển nhưng Công ty vẫn phải tự mỠNH CẠNH TRANH VỚI
NHỮNG CỤNG TY KHỎC TRONG NGàNH. TRONG THỜI BUỔI MỤI
TRường cạnh tranh ngày càng gay ngắt, khó khăn thỠ CỤNG TY LẠI GẶP
MỘT SỐ KHÚ KHăn như: đội ngũ cán bộ công nhân viên vẫn làm việc theo môi
trường làm việc cũ (thụ động, thời gian làm việc thực tế ít...), khả năng vay vốn
khó khăn hơn... đây chính là những bất lợi đối với công ty.
2. Định hướng đề tài luận văn tốt nghiêp.
KẾT quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu
tư, Thương mại và Dịch vụ năm 2005 đạt được những thành tích đáng kể, song
vẫn cŨN NHỮNG TỒN TẠI CẦN PHẢI KHẮC PHỤC, NHẤT Là KHÕU TỔ
CHỨC CŨN YẾU CHưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, cần phải bồi
dưỡng nâng cao trỠNH độ đội ngũ cán bộ, nhân viên cho phù hợp với yêu cầu
của công việc hiện nay, cần làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân
lực và tận dụng có hiệu quả nguồn lao động sẵn có, bổ xung thêm nguồn nhân lực
mới cho Cơng ty, do vậy sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần
Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, nhận thấy được những tồn tại đó em đĨ
QUYẾT định lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “ HOàN THIỆN công tác
quản lý lao động trỰC TIẾP tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ “

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụBáo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Kết luận
Hiện nay, xu hướng toàn cẦU HOỎ NỀN KINH TẾ DIỄN RA MẠNH MẼ
KHẮP THẾ GIỚI VỠ THẾ Mà KHỤNG MỘT QUỐC GIA NàO CÚ THỂ
TỎCH RỜI NỀN KINH TẾ CỦA đất nước mỠNH VỚI NỀN KINH TẾ THẾ
GIỚI. TRONG THỜI GIAN GẦN đây Đảng và Nhà nước ta đang xác định
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, hiện đại hố là hướng đi
tất yếu để phát triển kinh tế, đưa đất nuớc thoát khỏi tỠNH TRẠNG LẠC HẬU,
CHẬM PHỎT TRIỂN TRỞ THàNH MỘT QUỐC GIA Văn minh, hiện đại.
Muốn được như vậy thỠ TỪNG DOANH NGHIỆP MỘT PHẢI PHỎT TRIỂN
SẢN XUẤT KINH DOANH CẢ VỀ THẾ Và LỰC. Cần phải có một đội ngũ
nhân viên vững mạnh, cùng một đội ngũ quản lÝ TàI GIỎI đối với mỗi doanh
nghiệp là rất cần thiết.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch
vụ và dựa vào những kiến thức đĨ HỌC để phân tích hoạt động sản xuất kinh
doanh của Cơng ty, cho thấy Cơng ty đĨ PHỎT TRIỂN VỚI TỐC độ tăng
trưởng vượt bậc, đánh dấu bước trưởng thành vững mạnh cả về thế và lực. Vị thế
của Công ty được xác định không những trong ngành Than mà cả trên thị trường
cả nước, uy tín với bạn hàng trong và ngồi nước được nâng cao, Cơng ty đÓ
GÚP PHẦN đưa đất nước ngày một phát triển sánh vai cùng các nước trên thế
giới.

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụBáo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

Tài liệu tham khảo
1/ CỎC GIỎO TRỠNH MỤN KẾ HOẠCH HOỎ DOANH NGHIỆP Và QUẢN
LÝ DOANH NGHIỆP CỦA KHOA QUẢN LÝ TRường ĐH quản lÝ - CỤNG
NGHỆ Hà NỘI
2/ CỎC TàI LIỆU VỀ TỠNH HỠNH HOẠT động sản xuất kinh doanh của Công
ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2000 -2005.;
3/ Điểm sáng nền kinh tế Việt nam( sách do nhiều tác giả viết – NXB trẻ 2006)
4/ GIỎO TRỠNH THỐNG KỜ TRường ĐH quản lÝ - CỤNG NGHỆ Hà NỘI
* CỎC TàI LIỆU KHỎC:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2000-2005 của Công ty cổ phần
TMDV
- Báo đầu tư số 25,30,32 năm 2006

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909


MỤC LỤC
Lời mở đầu .......................................................................................................... 1
Phần 1 : Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần đầu tư, Thương mại và dịch vụ3
1. QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ
PHẦN Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ. .......................................................... 3
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ. ........................................................................................................... 5
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ. ........................................................................................................... 6
Phần II : Các hoạt động và quản lý chủ yếu của công ty ...................................... 9
1. Kinh doanh thương mại. ............................................................................... 9
2. KINH DOANH THAN – KHAI THỎC TẬN THU THAN Và KHOỎNG
SẢN. ................................................................................................................ 9
3. Kinh doanh vật tư thiết bị. ............................................................................ 9
4. VỀ CỤNG TỎC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH - KỸ THUẬT
AN TOàN. ..................................................................................................... 10
5. NHẬP KHẨU LINH KIỆN Và TỔ CHỨC TIỜU THỤ XE TẢI Và XE
CHUYỜN DỰNG.......................................................................................... 10
Phần III: phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .......................... 12
1. PHÕN TỚCH MỘT SỐ CHỈ TIỜU TỔNG HỢP....................................... 12
1.1 DOANH THU: .................................................................................... 12
1.2. Tổng quỹ lương: .................................................................................. 13
1.3. Vốn lưu động: ..................................................................................... 13
Phần IV: Định hướng đề tài luận văn tốt nghiệp................................................. 14
1. Những thuận lợi, khó khăn của Cơng ty. .................................................... 14
2. Định hướng đề tài luận văn tốt nghiêp........................................................ 15
Kết luận ............................................................................................................. 17
Tài liệu tham khảo ............................................................................................. 19


Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:
Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý lao động tại Công ty
cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.


Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ


Báo cáo thực tập

Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI
CÔNG TY.
I. KHỎI QUỎT CHUNG VỀ CỤNG TY.
1.QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY.
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lÝ CỦA CỤNG TY.
II. Thực trạng về công tác quản lý lao động ở Công ty.
1. Công tác tuyển chọn lao động.
2. Hợp đồng lao động và bảo đảm việc làm.
3. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
4. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động.
5. CỤNG TỎC KHUYẾN KHỚCH VẬT CHẤT TINH THẦN.
6. Các loại lao động và hỠNH THỨC TRẢ Lương .
III. Nhân tố ảnh hưởng đến lao động ở Công ty.
CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG
TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY.
I. Nhận xét và đánh giá.
1. NHẬN XỘT VỀ TỠNH HỠNH QUẢN LÝ LAO động ở công ty.
2. Phương hướng phát triển của Công ty trONG THỜI GIAN TỚI.
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Và BIỆN PHỎP NHẰM HOàN THIỆN CỤNG
TỎC QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO động.
1. Hồn thiện cơng tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động.
2. Hồn thiện cơng tác kích thích vật chất, tinh thần cho người lao động.

3. HOàN THIỆN công tác chi trả lương cho lao động
4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ×