Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

SỔ TAY NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 47 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

SỔ TAY
NGHIỆP VỤ CỐ VẤN HỌC TẬP
(LƯU HÀNH NỘI BỘ )

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 1


Hà Nội, 2021

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

I. Quy định về cố vấn học tập
II. Thông tin cần biết
1. Địa chỉ cần biết
2. Email & Website
3. Hướng dẫn sử dụng Portal giảng viên
4. Hỏi – đáp nhanh
III. Quy trình nghiệp vụ cố vấn học tập theo năm học
1. Sinh hoạt đầu khóa
2. Chương trình đào tạo và tiến trình đào tạo
3. Học các mơn điều kiện: Ngoại ngữ. Giáo dục thể chất; Quốc
phịng An – ninh; Kĩ năng bổ trợ
4. Đăng ký học phần


5. Học vụ (Bảo lưu, buộc thôi học, xin thôi học)
6. Thi – Đánh giá kết quả học phần
7. Đào tạo ngành 2
8. Xét tốt nghiệp
9. Các vấn đề khác (….)

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 2


QUY ĐỊNH VỀ CƠNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
(Trích Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Điều 31: Cố vấn học tập
1. Cố vấn học tập là giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, có ít nhất 2 năm trực tiếp
giảng dạy, am hiểu chương trình đào tạo và được Chủ nhiệm khoa của khoa trực thuộc
Đại học Quốc gia Hà Nội và Chủ nhiệm khoa của khoa thuộc trường đại học thành viên
phân công.
2. Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định phương thức tổ chức hoạt động của cố vấn học
tập.
3. Trách nhiệm của cố vấn học tập
a) Nắm vững chương trình đào tạo, hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn
đăng ký các học phần phù hợp với điều kiện học tập của SV và mục tiêu, yêu cầu của
chương trình đào tạo;
b) Hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ
năng bổ trợ cho SV; thường xuyên theo dõi kết quả học tập của SV;
c) Giúp đỡ SV giải quyết những khó khăn vướng mắc trong học tập; nhắc nhở SV khi
thấy kết quả học tập của SV giảm sút;
d) Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Chính trị và Cơng tác SV, các giảng viên và các

đơn vị công tác liên quan để tạo điều kiện cho SV học tập, đánh giá điểm rèn luyện của
SV.
4. Quyền lợi của cố vấn học tập
a) Được giảm số giờ dạy định mức, hưởng phụ cấp theo quy định của đơn vị đào tạo;
b) Được bố trí thời gian tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ cố vấn học tập.

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 3


PHÒNG ĐÀO TẠO
- Địa chỉ liên hệ: 604 nhà E
- Số điện thoại: 0243.8585237/ 0243.5575892
- Website Phòng Đào tạo: ;
- Website Tuyển sinh: />- Email:
- Lịch tiếp sinh viên: Tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và chủ nhật
- Liên hệ công việc:
Họ và tên

Trần Thị
Thu Hiền

Lê Thị
Kim
Thương
Vũ Thị
Xuân
Hương
Kiều Thị


Phụ trách
- Tổ chức thi học kỳ
- Công tác thực tập
- Quản lý học vụ: bảo lưu,
thôi học, chuyển trường
- Xét chuyển đổi chất lượng
cao, điểm tương đương
- Cấp bảng điểm
- Quản lý chấm thi
- Quản lý bằng và bảng điểm
tốt nghiệp
- Xây dựng lịch thi
- Quản lý Email SV, Portal
- Huỷ môn học tự chọn
Quản lý môn học trường

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Họ và tên

Trần Thị
Thuỳ Ngân

Phạm Văn
Huệ
Phạm Thị
Nguyệt

Phụ trách

- Xét tốt nghiệp
- Hậu kiểm chứng chỉ ngoại
ngữ
- Quản lý môn chung với
đơn vị trường ngồi
- Hỗ trợ kinh phí các ngành
khoa học cơ bản
- Quản lý đăng ký học phần
- Giảng đường
- Kĩ năng bổ trợ
- Quản lý điểm chính quy
- Quản lý đào tạo ngành 2

Page 4


Thu Hà

ngồi

* Cơng việc phụ trách của các chun viên có thể thay đổi
PHỊNG CHÍNH TRỊ VÀ CƠNG TÁC SINH VIÊN
- Địa chỉ liên hệ: 101 nhà E
- Số điện thoại: 0243.8583800
- Lịch tiếp sinh viên: Tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và chủ nhật
- Liên hệ công việc:
Họ và tên

Phụ trách


Họ và tên

- Thi đua khen thưởng
- Trao đổi SV
- Vay vốn Ngân hàng CSXH
- Bảo hiểm y tế
- Xét trợ cấp khó khăn

- Học bổng ngân sách
- Chính sách xã hội
Nguyễn
- Đánh giá điểm rèn luyện SV
Thị Tuyết
- Đăng ký và quản lý thông tin
Mai
SV trên website
- Xét trợ cấp khó khăn
Nguyễn
Thanh
Mai

- Quản lý hồ sơ sinh viên

Phụ trách

Nguyễn
Huyền My

- Tư vấn – Hỗ trợ SV
- Vay vốn Ngân hàng CSXH

- Bảo hiểm y tế
- Xét trợ cấp khó khăn

* Cơng việc phụ trách của các chuyên viên có thể thay đổi
ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT KHÁC

Phòng
Thanh tra – Pháp chế

Địa chỉ liên hệ
Phòng 408 nhà E
0243.8585241

Kế hoạch – Tài chính

Phịng 410 nhà E
0243. 5581927

Phịng Hành chính – Tổng Phịng 401 nhà E
hợp
0243.8583799
Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Phụ trách
Tiếp nhận và xử lý những phản
hồi về học tập và giảng dạy
Tiếp nhận và xử lý những phản
hồi về học phí
- Tiếp nhận và xử lý những phản
hồi về cơ sở vật chất (phòng học,

máy chiếu, quạt, đèn…)
Page 5


- Đóng dấu
Phịng Nghiên cứu khoa
học

Phịng 706 nhà E
0243.8588432

Quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học

WEBSITE & EMAIL
Website của Trường:
Website của Casa:
Website Tuyển sinh: />Website học phần:
Email của p.Đào tạo:
Email của Phòng CT&CTSV:
Email tư vấn của Casa:


Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 6


BIỂU MẪU ONLINE
(Tải biểu mẫu tại: hoặc )
1. Đơn xin bảo lưu, thôi học, quay trở lại học, chuyển đổi điểm tương đương
2. Đơn xin đăng ký môn học tương đương
3. Đơn xin đăng ký thi bổ sung
4. Đơn xin hậu kiểm chứng chỉ Ngoại ngữ
5. Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (thay bằng đã mất/hỏng)
6. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp
7. Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp
8. Đơn đề nghị chuyển chương trình đào tạo
9. Đơn đề nghị học phần tương đương đã tích lũy tại cơ sở đào tạo khác

BIỂU MẪU CĨ SẴN
Phịng Đào tạo

Phịng Chính trị và cơng tác sinh viên

Đăng ký cấp bảng điểm học tập

Mượn hồ sơ sinh viên

Đăng ký sao in bảng điểm , chứng chỉ,
bằng tốt nghiệp

Xác nhận sinh viên


Đăng ký mượn giảng đường

Xin giấy xác nhận để làm thủ tục vay vốn
ngân hàng chính sách

Đăng ký huỷ mơn học tự chọn, tự do

Đơn xin đi nước ngồi

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 7


HỎI
Tra cứu các thông tin, biểu mẫu về hoạt động
đào tạo, xem chương trình đào tạo các ngành?

ĐÁP
Website Phịng Đào tạo:


Tra cứu các thông tin cá nhân của SV, danh
sách SV, lịch học, lịch thi, kết quả học tập SV,
Portal:
lớp khoá học, biểu mẫu về hoạt động đào tạo,
đề cương học phần…?
SV tiếp nhận tồn bộ các thơng tin liên quan
Email SV:

hoạt động nhà trường ở đâu?
SV đóng học phí qua đâu?
Thắc mắc về học phí ở đâu?

- Tài khoản BIDV (số dư 100.000 đ)
- Phòng Kế hoạch – Tài chính, 410 nhà E

Thắc mắc về tài khoản Email, Portal?

Trực tiếp: Vũ Thị Xuân Hương, 604 nhà E

Phản hồi về tình hình lớp học phần cho ai?
(giảng viên không lên lớp, đến muộn, học hộ,
chất lượng giảng dạy và học tập…)

- Hotline 1: 0243.8583257 (Phòng Đào tạo)
- Hotline 2: 0243.8585241 (Phòng Thanh
tra – Pháp chế, 408 nhà E)

Phản hồi về cơ sở vật chất giảng đường (quạt,
điều hoà, máy chiếu, đèn…)

Hotline: 0243.8583799 (Phịng Hành chính
– Tổng hợp, 401 nhà E)

Phản hồi về thơng tin SV, chế độ chính sách,
học bổng, khen thưởng, kỷ luật, điểm rèn
luyện, vay vốn, bảo hiểm y tế…?

Hotline: 0243.85833800 (Phịng Chính trị

và Cơng tác SV, 103 nhà E)

SV thắc mắc về đăng ký học phần, rút/ bổ sung
đăng ký học phần, đăng ký học phần tương
đương?

-Online: Gửi thư bằng Email SV cho Phòng
Đào tạo:
- Trực tiếp: Phạm Văn Huệ, 604 nhà E

Mượn giảng đường để sinh hoạt, học bù, đổi
giảng đường thủ tục như thế nào?

- Đăng ký trực tiếp trên Phòng Đào tạo
- Trực tiếp: Phạm Văn Huệ, 604 nhà E

Nộp đơn xin bảo lưu, thôi học, thủ tục quay trở
lại học sau bảo lưu?

- Download biểu mẫu trên Portal hoặc

- Trực tiếp: Trần Thị Thu Hiền, 604 nhà E

Thắc mắc về lịch thi học kỳ?
Xin thi bổ sung khi có vấn đề sức khoẻ?

- Online: Đăng ký theo biểu mẫu online gửi
kèm Công bố lịch thi
- Trực tiếp: Vũ Thị Xuân Hương, 604 nhà E


Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 8


HỎI
Thắc mắc về điểm học phần, kết quả học tập?

ĐÁP
- Online: Đăng ký theo biểu mẫu online gửi
kèm Công bố về điểm
- Trực tiếp: Phạm Thị Nguyệt, 604 nhà E

Làm thế nào để huỷ kết quả môn học tự chọn?
(Khi đã học thừa số tín chỉ tự chọn trong
CTĐT)

- Đăng ký trực tiếp trên Phòng Đào tạo
- Trực tiếp: Vũ Thị Xuân Hương, 604 nhà E

Hậu kiểm chứng chỉ Ngoại ngữ (chứng chỉ
Quốc tế và ngoại ngữ khác Tiếng Anh)?

- Download biểu mẫu trên Portal hoặc

- Check mail SV hoặc xem bản tiến trình
đào tạo để biết thời điểm hậu kiểm
- Trực tiếp:Trần Thị Thuỳ Ngân, 604 nhà E

Thắc mắc về xét tốt nghiệp (chuẩn đầu ra, kết

quả tốt nghiệp, xếp hạng, hoãn tốt nghiệp)

- Trực tiếp: Trần Thị Thuỳ Ngân, 604 nhà E

Cấp bảng điểm học tập, bảng điểm tốt nghiệp,
sao in bằng của SV?

- Đăng ký trực tiếp trên Phịng Đào tạo

Làm thế nào để được cơng nhận mơn học thay
thế cho cơng trình nghiên cứu khoa học?

- Download biểu mẫu trên Portal hoặc

- Trực tiếp: Trần Thị Thu Hiền, 604 nhà E

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh ngành 2?

- Online: Đăng ký theo biểu mẫu online gửi
kèm Thông báo tuyển sinh ngành 2
- Trực tiếp: Nguyễn Văn Hồng, 604 nhà E

Tiếp nhận thắc mắc học tập của SV ngành 2?

Trực tiếp: Phạm Thị Nguyệt, 604 nhà E

Thắc mắc về thủ tục miễn, giảm, chứng chỉ
Giáo dục thể chất như thế nào?

Trung tâm Giáo dục Thể chất – Thể thao,

Số 1, Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Holine: Hà Minh Hải, 0933200804

Thắc mắc về thủ tục miễn, giảm, chứng chỉ
Quốc phòng – An ninh như thế nào?

- Trung tâm Quốc Phịng – An ninh (Hồ
Lạc)
Hotline: Trần Văn Sang, 0977366324

Thắc mắc về học Kỹ năng bổ trợ?

Trực tiếp: Phạm Văn Huệ, 604 nhà E

Ghi
chú

Thông tin về cán bộ phụ trách các cơng việc có thể thay đổi

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 9


TÀI KHOẢN PORTAL GIẢNG VIÊN
1. Đăng nhập địa chỉ:
- Tài khoản: CoVanTG
-Mật khẩu: ……
2. Đổi mật khẩu: Đối với lần đăng nhập đầu tiên
3. Hồ sơ SV/Xem điểm SV/ Lịch thi/:

+ Tra cứu theo Mã SV: Vào mục Hồ sơ SV/Xem điểm SV/Lịch thi > Tìm kiếm theo> Mã
SV
+ Tra cứu theo Tên SV: Vào mục Hồ sơ SV/Xem điểm SV/Lịch thi > Bậc> Đại học> Hệ>
Chất lượng cao/Chính quy> Khoá> Khoa> Ngành> Lớp học> SV
4. Xem thời khoá biểu:
+Xem thời khố biểu trường (thời khố biểu tồn trường): Vào mục Xem thời khoá biểu
> Chọn TKB > Thời khoá biểu Trường
+ Xem thời khoá biểu SV
Tra cứu theo Mã SV : Xem thời khoá biểu > Chọn TKB > Thời khố biểu SV> Tìm kiếm
theo>Mã SV
Tra cứu theo Tên SV : Xem thời khoá biểu > Chọn TKB > Thời khoá biểu SV> Bậc> Đại
học> Hệ> Chất lượng cao/Chính quy> Khố> Khoa> Ngành> Lớp học> SV
5. Xem đề cương môn học/ Danh sách biểu mẫu
6. Danh sách SV theo lớp
Danh sách SV theo lớp>Bậc> Đại học> Hệ> Chất lượng cao/Chính quy> Khố>
Khoa> Ngành> Lớp học>
7. Danh sách đăng ký môn học: Xem Danh sách SV hoặc Danh sách lớp môn học
8.Bảng điểm học kỳ
Bảng điểm học kỳ> Khoa> Khoá> Ngành> Lớp> Từ kỳ> Đến kỳ> Xuất ra Exel
9. Bảng điểm tổng hợp học kỳ:

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 10


Bảng điểm tổng hợp học kỳ Hệ> Chất lượng cao/Chính quy> Khoá> Khoa> Ngành>
Lớp học>Học kỳ>Nạp lại > Xuất ra Exel

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

CỐ VẤN HỌC TẬP THEO NĂM HỌC

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 11


SINH HOẠT ĐẦU KHĨA
CHƯƠNG TRÌNH ĐT & TIẾN TRÌNH ĐT

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO

HỌC NGOẠI NGỮ, GDTC, QP-AN, KĨ NĂNG BỔ TRỢ

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC VỤ

THI – KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐÀO TẠO NGÀNH 2
TỐT NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 12SINH HOẠT ĐẦU KHĨA

TÂN SINH
VIÊN

• Giới thiệu về chương trình đào tạo, tiến
trình đào tạo của khố học
• Thơng báo về lịch trình đào tạo năm học
• Thơng báo về TKB dự kiến học kỳ 1
• Thơng báo về Quy định học Ngoại ngữ,
kỳ thi sát hạch Tiếng Anh, đăng ký ngoại
ngữ khác (nếu có)
• Thơng báo về kỳ thi xét tuyển chương
trình đào tạo CLC
• Bầu Ban cán sự lớp, Ban chấp hành
Đồn/ Hội lâm thời
• Các vấn đế khác (nếu có)

KHĨA CŨ

Năm
thứ 2

Năm
thứ 3

Năm
thứ 4

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập


• Thơng báo về lịch trình
đào tạo năm học
• Thơng báo các văn bản
Nhà trường (nếu có)
• Nắm bắt tình hình học
tập và các nguyện vọng,
đề xuất từ phía sinh viên
• Bầu Ban cán sự lớp

Page 13


HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHĨA TÂN SINH VIÊN

Nhập học

Chính trị Tư tưởng

Quy chế đào
tạo đại học
Sinh hoạt
chính trị

Quy chế cơng
tác sinh viên
Khám sức
khỏe

Đoàn - Hội và

các hoạt động
khác

Gặp gỡ các
khoa

Xét tuyển CLC
(nguyện vọng học
CLC)

Check Email
và Portal sinh
viên

Học chính thức
Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Tham dự sát
hạch tiếng Anh
(nguyện vọng học
Tiếng Anh)

Page 14


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
• Tổng tín chỉ

• Khối kiến
thức (M1M5)


Mục
tiêu

Nội
dung

Khung
CTĐT

Chuẩn
đầu ra

• Mơn điều
kiện

• Tiên quyết,
Tự chọn/
Bắt buộc

+ Khối kiến thức trong CTĐT
( M1: VNU; M2: USSH; M3: Khối ngành; M4: Nhóm ngành; M5: Chun ngành)
+ Mơn học điều kiện: Ngoại ngữ B1, B2, Giáo dục thể chất, Kĩ năng bổ trợ, Giáo
dục Quốc phịng – An ninh

Tiến trình đào tạo
CUNG CẤP CHO
SINH VIÊN

8

7
6
5
4
3
2
1

HƯỚNG DẪN
SINH VIÊN

Trách nhiệm CVHT:
- Giới thiệu SV các thơng tin về chương trình đào tạo đặc biệt là các lưu ý
về tổng số tín chỉ, khối kiến thức, môn học tiên quyết, bắt buộc/ tự chọn, môn điều
kiện
- Giới thiệu và hướng dẫn SV sử dụng hiệu quả tiến trình đào tạo đặc biệt
đối với nhóm SV học chậm, học vượt hoặc bảo lưu học tập

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 15


Lịch trình đào tạo
• Đại học
• Chất lượng cao
Tuyển sinh • Ngành 2

• Tân sinh viên (Nhập học – Sinh hoạt chính trị - Thi)
Tổ chức đào • Lịch trình năm học

tạo
• Lịch thi – Cơng bố điểm – Học vụ - Xét tốt nghiệp

Ngày nghỉ

• Ngày Lễ
• Ngày Tết

Tải về:

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 16


HỌC NGOẠI NGỮ TẠI USSH

Sát hạch Tiếng Anh
(Đối với SV có nguyện vọng học TA)

Xét CLC
Đỗ
Thi sát
hạch TA
Trượt

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Học Ngoại
ngữ cơ sở


Tiếng Anh
tăng cường

Thi Sát
hạch

Page 17


CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ
Chuẩn
(Vstep bậc 3)

CLC
(Vstep bậc 4)

HẬU KIỂM CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
Quy trình hậu
kiểm chứng chỉ
Ngoại ngữ (thời
gian hậu kiểm được
thơng
báo
qua
email SV và lịch
trình đào tạo)

1. SV chuẩn bị đơn (theo mẫu), 02 bản sao công chứng
chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ (Danh mục đính kèm)

2. SV nộp đơn cho cơ Trần Thị Thùy Ngân ở phịng Đào tạo
( E604) để được hậu kiểm.
3. Xác thực văn bằng, chứng chỉ và quyết định Đạt/Không
đạt
4. Kết quả được thông báo qua Email SV.

TRÁCH NHIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
1. Phổ biến quy đinh về học Ngoại ngữ tại Trường và kỳ thi sát hạch Tiếng Anh
2. Tư vấn cho SV đăng ký ngoại ngữ phù hợp với trình độ của SV và phù hợp
ngành học.
3. Phối hợp với Phịng Đào tạo để hỗ trợ SV hồn thành môn học Ngoại ngữ

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 18


STT đơn:
ĐƠN XIN XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Họ và tên: ……………………………………….

MSV:……………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………..

SĐT: ……………………………

Số CMTND:……………………Ngày cấp:……………Nơi cấp…………………….........
Là SV QH – 20… - X


Ngành: ..…………………………

Chứng chỉ NN của: ………………………….. Ngày thi:……………………………….
Số hiệu chứng chỉ: ………………………….. Trình độ đạt được:………………………
Điểm: ……………Số báo danh…………….

Mã tra điểm online:……………………..
Hà Nội, ngày …… tháng ……. năm ……
Sinh viên kí tên:

Tôi là:…………………………………………….
Đã nộp Bản sao có chứng thực CC ngoại ngữ của:

P.Đào tạo kí tên

……………………………………………………..
Vào ngày:…………………………………………

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 19


Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 20


GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 Võ thuật

 Cờ vua
 Khiêu vũ thể thao
 Arobic

 Lý luận GDTC
 Bóng rổ
 Bóng chuyền

 Bóng chuyền hơi
 Bóng bàn
 Bóng đá

 Cầu lơng

Quy định
 Hồn thành 4 mơn và có chứng chỉ
 Là học phần điều kiện để xét tốt nghiệp, khơng tính vào

điểm TBC tích lũy
 Thời gian tối đa hồn thành: 11 năm
 Đã học GDTC vào buổi nào thì khơng được học mơn
chun mơn vào buổi đó
 Hai hình thức đào tạo:
+ 15 tuần: 1 mơn/ 1 kỳ. Học phí theo quy định
Học tại Kí túc xá Mễ Trì
+ 7 tuần tự nguyện: theo nhu cầu. Học phí 1,5 lần
Học tại số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Kí túc
xá Mễ trì


Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 21


GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG – AN NINH
 Là mơn điều kiện xét tốt

nghiệp, thời gian tối đa hoàn
thành là 11 năm
 Học tập trung 1 tháng tại
Trung tâm Quốc phòng – An
ninh tại Hịa Lạc ( tháng 8
hàng năm)
 Hồn thành cấp chứng chỉ
 Chưa hoàn thành học phần nào
sẽ học bổ sung học phần đó.

KĨ NĂNG BỔ TRỢ
 Là môn điều kiện để xét tốt

nghiệp
 Thời gian tối đa hoàn thành
là 11 năm
 Tham dự và hoàn thành các
lớp Kĩ năng theo kế hoạch
cụ thể của Nhà trường theo
từng năm học


Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Page 22


ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
PHỊNG ĐÀO
TẠO

KHOA

PORTAL
SINH VIÊN

CỐ VẤN HỌC TẬP

Quy trình đăng ký học phần

• Khoa
• Cố vấn học tập
• Sinh viên

Thời khóa biểu
dự kiến

Phịng Đào tạo
• Tổ chức đăng ký
học
• Lập thời khóa
biểu


Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

• Đăng ký học trên
Portal
• Xét mở, hủy mơn
học

Thời khóa biểu
chính thức

Page 23


Quy định về đăng ký học phần
(Đọc kỹ các hướng dẫn trong Email SV)

Số tín chỉ tối
thiểu
Học lại
Cải thiện điểm
Thời gian chốt
đăng ký học

• Chuẩn: 14 tín chỉ
• CLC: 16 tín chỉ
• Điểm <2.0 chỉ đăng ký
dưới 18 tín chỉ

• Điểm F

• D, D+
• 1 tuần đầu trên
Portal
• 2 tuần đầu (xác nhận
của giảng viên)

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KHÓA LUẬN TỐT
NGHIỆP/ THI TỐT NGHIỆP
Tiêu chuẩn xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp
Tích lũy >=100 tín
chỉ (hệ chuẩn)

Tích lũy >=115 tín chỉ
(hệ chất lượng cao)

Đạt điểm trung bình chung tích lũy từ
2.50 trở lên

Sinh viên khơng làm KLTN
có thể đăng ký học 2 môn
tương đương tốt nghiệp

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Tổng số sinh viên được giao đề tài
KLTN >60% sinh viên tổng khóa học,
do Trưởng Khoa/BMTT quyết định

Page 24Quy trình đăng ký khóa luận tốt nghiệp / thi tốt nghiệp

2
• SV đăng ký
trên Portal SV
theo nhu cầu
• CVHT tư vấn
SV lựa chọn
phù hợp

• Khoa/BMTT/
Viện xét
duyệt

• Khóa luận tốt nghiệp
• Học và thi 2 mơn tương
đương tốt nghiệp

1
3

TRÁCH NHIỆM VÀ VAI TRỊ CVHT

Phối hợp với
Khoa và SV
lập lại thời
khóa biểu dự
kiến trước mỗi
học kỳ . Xét

mở bổ sung,
hủy học phần

Tư vấn số tín
chỉ đăng ký
phù hợp với
kết quả học tập
của SV. Đặc
biệt quan tâm
nhóm SV dưới
2.0, bảo lưu,
quay trở lại học

Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập

Nhắc nhở SV
check Email
SV, Portal SV
đặc biệt là các
lưu ý về đăng
ký học phần

Phối hợp với
Phòng Đào tạo
để giải quyết
các thắc mắc
của SV trong
quá trình Đăng
ký học phần


Page 25


×