Tải bản đầy đủ (.pdf) (481 trang)

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.68 MB, 481 trang )

B KHOA HC VÀ CÔNG NGH B Y T

 C LP CC

BÁO CÁO TNG HP
KT QU KHOA HC CÔNG NGH  TÀI


NGHIÊN CM DCH T HC,
LÂM SÀNG VÀ VI RÚT HC CI D
MIN BC  TRUNG  TÂY NGUYÊN,
I PHÁP PHÒNG CHNG DCH

MÃ S 2009G/55

  tài
Vin V sinh dch t 
Ch nhi tài
PGS. TS. Nguyn Trn Hin


HÀ NI, 2011

B KHOA HC VÀ CÔNG NGH B Y T

 C LP CC

BÁO CÁO TNG HP
KT QU KHOA HC CÔNG NGH  TÀI

M DCH T HC, LÂM SÀNG VÀ VI RÚT HC CA CÚM


I DCH TI MIN BC-TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN,
 XUT CÁC BIN PHÁP PHÒNG CHNG DCH

MÃ S.2009G/55

Ch nhi tài  trì  tàiPGS. TS. Nguyn Trn Hin

Ban ch nhi B Khoa hc và Công nghHÀ NI, 2011


i

MC LC

CÁC CH VIT TT V
DANH MC CÁC BNG VIII
DANH MC CÁC HÌNH XII
DANH MC CÁC BI XIV
M U 17
- TNG QUAN 19
1.1. Lch s nghiên cu v bnh cúm 19
1.2. m vi rút hc ca tác nhân gây bnh 20

1.2.1. Cu trúc ca vi rút cúm 20
1.2.2. Tính cht ca vi rút cúm 21
1.2.3. S i vi rút cúm 28
1.3. m dch t hc ca bi dch cúm 31
1.3.1. Ngun bc lây truyn 31
1.3.2. Tính cm nhing min dch và s kháng 33
1.3.3. Mô hình bnh tt và t vong trong bnh cúm mùa 34
1.3.4. m dch t hi dch cúm 40
1.4. m lâm sàng ca bi dch cúm 48
1.4.1. m lâm sàng ca bnh cúm mùa 48
1.4.2. m lâm sàng bi dch cúm 50
1.5. Phòng chng bi dch cúm 50
1.5.1. ng giám sát bi dch cúm 51
1.5.2. Các bin pháp d phòng kc hiu 52
1.5.3. Các bin pháp d c hiu 55
1.6. i dch cúm A/H1N1/09 trên th gii 57
1.7. Mô hình toán hc trong d báo dch 69
- U 74
2.1. i vi mc tiêu 1 74

ii

2.1.2. Nghiên cu mô t m dch t hng hp bnh
và t i
dch 74
2.1.2. Nghiên cu mô t mt s v di dch 78
2.1.3. Nghiên cu bnh - chnh yu t a bnh cúm
i dch 84
2.1.4. ng dch cc tính kh ch ca cúm
i dch 86

2.2. i vi mc tiêu 2 89
2.3. i vi mc tiêu 3 95
2.4. i vi mc tiêu 4 117
2.5. Qun lý và x lý s liu 120
2.6. V c trong nghiên cu 121
- KT QU 122
3.1. m dch t hi dch ti khu vc min Bc-
Trung và Tây Nguyên 2009-2011 122
3.1.1. Din bim dch t hc các ca bnh và t vong do cúm
i dch 122
3.1.2. T l tn công và hình thái lây truyn các v di
dch 154
3.1.3. nh yu t i dch 172
3.1.4. ng dc tính kh ch ca
i dch 181
3.1.5. ng dch cúm t -2009 186
3.1.6. Mô hình di dch trong thu ca v dch.
188
3.1.7. Mô hình di du kin có can thip. 192
3.2. m lâm sàng các ca bnh cúm A/H1N1/0i dch nhp vin
ti khu vc min Bc, Trung và Tây Nguyên 2009-2011. 194
3.2.1. Mt s m dch t hc ca các ca bi dch
nhp vin 194
3.2.2. m lâm sàng và cn lâm sàng ca các ca bnh cúm A/H1N1/09
i dch nhp vin 200
3.2.3. Các yu t n tình trng nng ca bnh 208
3.2.4. Hiu qu u tr 210
3.2.5. Tác dng ph ca thuc 215

iii


3.3. m vi rút hi dch ti min Bc, Trung và
Tây Nguyên, 2009-2011 215
m phân t hc ci
dch 215
3.3.2. c tính kháng nguyên ci dch 243
3.3.3.  xut chng d tuyn cho vc xin phòng bi dch cúm
A/H1N1/09  Vit Nam 247
3.4. Hong phòng chng di dch 251
3.4.1. S liu nghiên cu chung 251
3.4.2. Hoi dch cúm
252
3.4.3. n 259
3.4.4. Hong chuyên môn 262
3.4.5. Mt s 270
- BÀN LUN 279
4.1. m dch t hi dch ti khu vc min Bc-
Trung và Tây Nguyên 279
4.1.1. m dch t hc ci dch 279
4.1.2. T l tn công và hình thái lây truyn các v di
dch 303
4.1.3. Yu t  314
4.1.4. ng dch cc tính kh ch ca cúm
i dch 318
4.2. m lâm sàng cúm A/i dch tn Bc,
Trung và Tây Nguyên, 2009- 2011 321
4.2.1. ch t hc ca các ca bnh nhp vin 321
4.2.2. m v lâm sàng và cn lâm sàng ca các ca bnh cúm A/H1N1/09
i dch nhp vin 323
4.2.3. Các yu t n tình trng nng ca bnh 326

4.2.4. u tr 328
4.2.5. Tác dng ph ca Oseltamivir 331
4.3. m vi rút hc ci dch ti min Bc, Trung
và Tây Nguyên, 2009- 2011 331
4.3.1. m phân t ci dch ti Vit Nam 331
4.3.2. c tính kháng nguyên ci di
Vit Nam. 335

iv

4.3.3. La chn vi rút d tuyn cho phát trin vi
dch ti Vit Nam. 337
4.3.4. Phát hin yu t tim tàng ca s tri và tích hp ca vi rút cúm
i dch và các ch ng
vt 340
4.4. Công tác phòng chng dch 341
4.4.1. Thc trng hong phòng chi dch cúm A/H1N1 341
4.4.2. Công tác t chc, ch o và lp k hoch 341
4.4.3. Nhân lc và hu cn 344
4.4.4. Hong chuyên môn 345
4.4.5. Thun l 351
KT LUN 352
KHUYN NGH 357
TÀI LIU THAM KHO 359
PH LC 377v
CÁC CH VIT TT
ADN
ARN
Deoxyribonucleic acid
Axit Ribonucleic
ALT
AST
Alanine Aminotransferase
Aspartate Aminotransferase
BTN
Bnh truyn nhim
CBYT
Cán b Y t
CDC
Centers for Disease Control and Prevention
Trung tâm kim soát và phòng chng bnh tt Hoa K
CI
Confidence Interval
Khong tin cy
COPD
Chronic obsttructive pulmonary disease
Bnh phi tc nghn mn tính
CPE
Cytopathic effect
Hiu ng hy hoi t bào
CSYT
 Y t
CT-scanner

Computer Tomography Scanner
Chp ct lp vi tính
DE
Design effect
Hiu lc thit k

nh
DTH
Dch t hc

Giám sát trm
HA
Hemagglutinin
HAI
Haemaglutination inhibition
Phn t hng cu

vi

HCC
Hi chng cúm
HPAI
High Pathogenic Avian Influenza
Cúm gia cc lc cao
HT
Huyt thanh
IQR
Khong t phân v
MDCK
T bào thn chó ng trc

NA
NP
NS
Neuraminidase
Nucleoproteins
Non-structural polypeptides
OR

T sut chênh
Odds ratio
PA
PB
Polymerase acidic protein
Polymerase basic protein
PCD
Phòng chng dch
PVS
Phng vn sâu
Ro
Ch s lây nhin
Basic Reproductive number
RDE

Recepter Destroying Enzym
Enzyme phá hy các th th
RT-PCR
Reverse transcription -polymerase chain reaction
Phn ng chuc
SD


 lch chun
Standard deviation
SEIR
Mô hình cm nhim- m- nhim trùng- hi phc
TCYTTG
T chc Y t Th gii

vii

THPT
Trung hc ph thông
TTGDSK
Truyn thông giáo dc sc khe
TYT
Trm y t

V sinh dch t 
YTDP
Y t d phòng

viii

DANH MC CÁC BNG

Trang
Bng 1.1. Nhi Châu Âu t -2007 29
Bng 1.2. T l nhp vin có liên qun cúm theo nhóm tui ti Mn
1980-2001 37
Bng 1.3. Gánh nng bnh cúm  tr em 39
Bng 1.4. Tóm tt mt s m ci dch cúm trong th k XX 41

Bng 1.5. Gánh nng bnh tt ci dch cúm Châu Á (1957-1958) ti mt s c 45
Bng 1.6. Gánh nng bnh tt ci dch cúm Hng Kông (1968-1969) ti mt s c 47
Bng 1.7. Triu chng và du hiu bnh cúm theo nhóm tui 49
Bng 2.1. S mu bnh phm thu thp ti các khu vc theo tháng 76
Bng 2.2. S chng phân tích chui din cho 3 khu vc min Bc, Trung và Tây
Nguyên 96
Bng 2.3. Mu bnh phm thu thp t gia cng vt 96
Bng 2.4. H thng mi s dng trong phn ng RT-PCR 98
Bng 2.5. Thành phn hn dch cho phn ng RT-PCR 99
Bng 2.6. Thành phng nuôi t bào MDCK 100
Bng 2.7. Thành phng phân lp vi rút cúm 101
Bng 2.8. S chi dch gii trình t chui nucleotide theo
tháng 103
Bng 2.9. Hn hp cADN 1 104
Bng 2.10. Hn hp cADN 2 104
Bng 2.11. H thng mi s dng gii trình chui nucleotide 6 gen ca vi rút cúm
i dch 104
Bng 2.12. Thành phn hn hp phn ng RT-PCR 105
Bng 2.13. Thành phn hn hp phn ng gii trình t chui 110
Bng 2.14. Chu trình nhit 111
Bng 2.15. S ng các cuc PVS 118
Bng 2.16. Phân b c mu t n 119
Bng 3.1. S phân b các ca bnh ghi nhc theo khu vc 124
Bng 3.2. S phân b các ca bnh theo yu t dch t 146
Bng 3.3. T l cht/mn trung tun tháng 9/2009 148
Bng 3.4. S phân b các ca t i dch theo khu vc 149

ix

Bu t dch t hc có liên quan 152

Bng 3.6. S phân b các ca t vong trong s các ca t vong thu . 153
Bng 3.7. Danh sách các ca bnh 156
Bng 3.8. T l tn công chung 159
Bng 3.9. T l nhii dch theo tui và gii tính 160
Bng 3.10. T l nhii dch theo ngh nghip 162
Bng 3.11. Mt s m DTH các v di dng hc 164
Bng 3.12. T l tn công và hình thái lây truyn ca các v di dch
ng hc 165
Bng 3.13. Mt s thông tin chung 169
Bng 3.14. T l tn công 170
Bng 3.15. Phân b tui và gi 172
Bng 3.16. Yu t tui và gii tính 173
Bng 3.17. Mi liên quan gia các yu t ngh nghi hc vn vi kh 
mi dch 174
Bng 3.18. Mi liên quan gia yu t tip xúc vi kh m cúm 176
Bng 3.19. Mi liên quan giu kin nhà  và i dch 178
Bng 3.20. Mi liên gia hành vi sc khe và kh i dch . 179
Bng 3.21. Kt qu n 180
Bng 3.22. Trung v, t phân v và giá tr cc tiêu, ci cho tng kt qu trong vòng 1
a mô hình không có can thip 188
Bng 3.23. Phân b bnh nhân theo m bnh 195
Bng 3.24. Phân b bnh nhân trong nhóm có yu t  198
Bng 3.25. Tin s m cúm 199
Bng 3.26. Thi gian b bn vin 199
Bng 3.27. Thi gian t khi b bu tr 200
Bng 3.28. Triu chng lâm sàng khi nhp vin 201
Bng 3.29. Triu chng lâm sàng khi nhp vin ca nhóm tr i 5 tui 202
Bng 3.30. So sánh triu chng lâm sàng khi nhp vin ca 2 nhóm bnh nhân < 18 tui và
nhóm bnh nhân> 18 tui 203
Bng 3.31. . Din bin lâm sàng các du hiu ca hi chng cúm (tính t thm bu

bn khi ht các triu chng) 204
Bi v ch s huyt hc khi nhp vin 205
Bi v ch s xét nghim sinh hóa khi nhp vin 206
Bng 3.34. T l bnh nhân i v sinh hóa 207

x

Bi v hình nh XQ phi trong nhóm cúm nng khi nhp vin 208
Bng 3.36. Liên quan gia nhóm có yu t i m bnh 208
Bng 3.37. Liên quan gia tui, gii, bnh lý nn, tình trng thai nghén vi m nng
ca bnh 209
Bng 3.38. Thu tr trung bình 210
Bng 3.39. Thi gian ht triu chng k t khi vào viu tr 211
Bu tr h tr i vi bi dch nng 212
Bng 3.41. Kt qu xét nghii du tr 213
Bng 3.42. Tác dng ph ca Tamiflu 215
Bng 3.43. Kt qu i dch b-PCR,
2009-2011 217
Bng 3.44. S phân b các chi dch theo thi gian và khu
vc 218
Bng 3.45. S chi dc phân tích 6 gen HA, NA, M,
NS, PB1 và PB2. 219
Bng 3.46. Các v t bing gp trên protein HA 226
Bng 3.47. t bin xut hii dch
i Vit Nam, 2009-2010 233
Bng 3.48. So sánh s ng v axit amin trong các gen M, NS, PB1 và PB2 ca vi
rút trong nghiên cu 241
Bt bin xut hin trong các protein M, NS, PB1 và PB2 242
Bng 3.50. Hiu giá HAI ca các chi dch ti min Bc,
Trung và Tây Nguyên, 2009-2010 244

Bng 3.51. So sánh v hiu giá HAI và s i axit amin ti gen HA ca 6 chng vi rút
có hiu giá HAI < 1280 246
Bng 3.52. Các chng vi rút có s nh v mt di truyn trong nhóm IIA và IIC ca gen
HA 248
Bng 3.53. Hiu giá HA ca các chi dch qua 5 ln cy
chuyn trên t bào MDCK 249
Bng 3.54. S ng v gen ci dch 250
Bng 3.55. Kt qu i dng vt b
pháp RT-PCR 251
Bng 3.56. S ng trung tâm y t d phòng tham gia nghiên cu 251
Bng 3.57. Hong ng phó c 252
Bng 3.58. Hoh 256
Bng 3.59. Thc trng xây d 257
Bng 3.60. Tình hình nhân lc tham gia phòng chi dch cúm A/H1N1/09 259

xi

Bng 3.61. Thc trng trang thit b và hóa cht các tuyn phc v công tác phòng chng
i dch cúm A/H1N1/09 260
Bng 3.62. Thc tr 263
Bng 3.63. Thc tr 264
B 266
Bng 3.65. Tình hình trang thit b, dng c, hóa cht xét nghim 270xii

DANH MC CÁC HÌNH


Trang
Hình 1.1.Cu trúc ca vi rút cúm 20
 t kháng nguyên 22
 trôi kháng nguyên 24
 i dch 26
Hình 1.5. S xut hi i t -2005 28
Hình 1.6. S lây truyn ca bnh cúm 33
Hình 1.7. Cu trúc b gen ci dch 58
Hình 1.8. S a vi rút cúm A/H1N1 t  l 59
Hình 1.9. Các quc gia chu ng ci dch và s phân b ng hp t vong 62
 chuyi t s mc tuyi sang dng sóng 71
 bii tn s sang dng quang ph 72
Hình 2.1. S dm nhi nh các thm mt s liu và các
giá tr ng thông qua hàm logarit (bên trái), 88
Hình 2.2. Thang trng phân t chun 1 kb- Invitrogen 110
Hình 3.1. B din bin dch các khu vc tru tiên ci dch 133
Hình 3.2.B GIS v di dch ti thôn 3 xã Ph L 157
Hình 3.3. Sóng dch chuyn ca HCC 1996-2009 182
Hình 3.4. Sóng dch chuyn ca bnh cúm 2001- nhiu bng hàm log
và spline 183
Hình 3.5. Phiên gii giá tr cnh mng kê 184
Hình 3.6. Binh dch theo t), theo tháng 184
ng dch cúm t - 2009 187
Hình 3.8.S lan truyn ca dch theo ngày t lúc bu dn lúc dch nh. 191
Hình 3.9. Kt qu v dch cúm sau khi s dng bin pháp can thing
hc 192
Hình 3.10.Kt qu v dch cúm sau khi s dng bin pháp can thip 193
Hình 3.11. Kt qu n di sn phm PCR gen HA ( 532 bp) s dng cp mi khui
phù hp cho gii trình t gen 220
Hình 3.12. Kt qu n di sn phm PCR gen NA (1413 bp) s dng cp mi BA-NA-

Forward k/ BA-NA-1413 Reverse k 221
Hình 3.13. Kt qu n di sn phm PCR gen M (1027bp) s dng cp mi Bm-M-
Forward k/ Bm-M-1027 Reverse k 222

xiii

Hình 3.14. Kt qu n di sn phm PCR gen NS (890 bp) s dng cp mi Bm-NS-
Forward k/ Bm-NS-890 Reverse k 222
Hình 3.15. Cây gia h gen HA (1630 nucleotide) ci dch,
2009-2010 225
Hình 3.16. Các v t bing gp trên protein HA ca vi rút cúm A/H1N1i
dch, 2009-2010 231
Hình 3.17. Cây gia h gen NA (1310 nucleotide) ci dch,
2009-2010 232
Hình 3.18. Cây gia h gen NS ( 590 nucleotide) ci dch, 2009-
2010 235
Hình 3.19.Cây gia h gen M ( 730 nucleotide ) ci dch, 2009-
2010 237
Hình 3.20. Cây gia h gen PB1 (2250 nucleotide) ci dch,
2009-2010 238
Hình 3.21.Cây gia h gen PB2 ( 2080 nucleotide) ci dch,
2009-2010 240


xiv


DANH MC CÁC BI

Trang

Bi 1.1. T trng các loc nhii 30
Bi 1.2. T l nhim cúm theo tui các h  38
Bi c tính t l tn công lâm sàng ca bnh cúm ti M theo nhóm tui trong
i dch cúm 43
Bi 1.4. S phân b các ca t vong do cúm theo la tui dch cúm
1918-1919 44
Bi 1.5. S a các típ vi rút cúm t n 7/8/2010 61
Bi 1.6. Phân b ca bnh theo thi gian 70
Bi 3.1. Din bin dch theo thi gian trên c c ngày 18/9/2009 125
Bi 3.2. S phân b ca bnh xâm nhp và ca bc trong c n trung
tu 126
Bi 3.3. Phân b các ca bnh theo tnh thành ph khu vc Min Bc, Trung và Tây
n trung tu 127
Bi 3.4. Din bii dch cúm A/H1N1/09 ti các tnh, thành ph khu vc min Bc 128
Bi 3.5. Din bin dch ti các tnh khu vc min Trung 130
Bi 3.6. Din bin dch ti các tnh khu vc Tây Nguyên 130
Bi 3.7. Phân b các ca bnh ghi nhc theo ngày khi phát ti khu vc min Bc-
Trung và Tây Nguyên t 1/6/2009- 31/5/2011 131
Bi 132
Bi 3.9. T l HCC trên 100.000 dân theo tháng chung ca 3 khu vc t -
2011 qua h thng xuyên 134
Bi 3.10. T l HCC trên 100.000 dân theo tháng ti các khu v-
2011 qua h thng xuyên 135
Bii trung bình ca 2
c qua h th 136
Bi 3.12. S a các típ vi rút cúm và t l mu bnh phm (+) vi vi rút cúm
t n 4/2011 qua h th 137
Bi 3.13. S i các khu vc t n 4/2011 qua h
th 137
Bi 3.14. S xut hii dch ti các khu vc

qua h th- 2011 138

xv

Biu bnh phi vi rút cúm theo tun ti
h thng GST 5/2009- 4/2011 139
Bi 3.16. T trng cúm A/H1N1 trong s các nguyên nhân gây HCC do vi rút cúm ti
các khu vc qua h th tun 18/2009- tun 17/2011 140
Bi 3.17. S phân b các ca bnh theo tui t khi bn trung tu
2009 141
Bi 3.18. S phân b các ca bnh theo gii tính t khi bn trung tun tháng 9
 142
Bi 3.19. Tháp tui ca các ca bi dch ghi nhc 142
Bi 3.20. Phân b ca bnh theo ngh nghip 143
Bi 3.21. Phân b ca mc theo ngh nghip và thn trung tu
2009. 144
Bi 3.22. Phân b các ca b 144
Bi 3.23. T l các bnh mng gp trong s các ca bnh có bnh lý nn 145
Bi 3.24. S phân b ca bnh theo du hiu khi phát 147
Bi 3.25. S phân b các ca t vong theo ngày khi phát và din bin dch 148
Bi 3.26. Phân b các ca t vong theo tnh 150
Bi 3.27. Phân b các ca t vong theo gii tính 151
Bi 3.28. Phân b ca t vong theo nhóm tui 151
Bi 3.29. S phân b các bnh mn tính trong s các ca t vong có bnh lý nn 154
Bi 3.30. S phân b ca nhii dch theo tui và gii tính 158
Bi 3.31. T l tn công theo nhóm tui tng Tiu hc Ph L 166
Bi 3.32. T l tn công theo nhóm tung THPT Dân tc nng
Nhé 167
Bi 3.33. T l tn công theo nhóm tung THPT chuyên Lào Cai 167
Bi 3.34. Phân b các ca cúm theo thi gian và din bin dch 168

Bi 3.35. S mc HCC 1996- 2009 theo tháng 181
Bi ng cong dch theo kt qu chy mô hình (không có can thip) 190
Bi 3.37. Phân b bnh nhân theo tui 194
Bi 3.38. Phân b bnh nhân theo gii 195
Bi 3.39. Phân b nhóm tui theo m bnh 196
Bi 3.40. Phân b b 196
Bi 3.41. Phân b bnh nhân theo ngh nghip 197
Bi 3.42. T l t vong trên tng s bnh nhân cúm A nhp vin ti Bnh vin Bnh
nhic min Bc) 212
Bi 3.43. T l t vong trong nhóm cúm nng 213

xvi

Bi 3.44. Kt qu xét nghiu tr Tamiflu 214
Bi 3.45. S xut hii dch ti các khu vc
qua h th- 2011 216
Bi 3.46. Các bing giám sát ti các tuyn khi dii dch cúm
A/H1N1/09 253
Bi 3.47. Hong ban ch o phòng chng dch khi dn ra 254
Bi 3.48. Hong ban ch o phòng chng di dch nh 255
Bi 3.49. Các hình thng dn ch o tuyi dch 257
Bing dch ti tuyn tnh và tuyn
huyn 258
Bi 3.51. T l có kinh phí cho các tuyn trong phòng chi dch cúm 261
Bi 3.52. Phân b ngun kinh phí cho tuyn ti dch 262
Bi 3.53. Ngun thông tin s dng trong phòng chi dch 264
Bi 3.54. Thc tri dch 265
Bi 3.55. Các hình thi dch 266
Bi 3.56. Các hình thc cách ly bi dch 267
Bi 3.57. Các hình thc x ng xung quanh 268

Bi 3.58. Thi gian cách ly bi dch 268
Bi 3.59. Thi tii dch 269
Bi 4.1. So sánh s phân b ca bi dch theo nhóm tui gia
nghiên cu này vi kt qu cc khác 292
Bi 4.2 . S phân b các ca t i dch ca nghiên c5
Bi 4.3. S phân b các ca t i dch cúm 1918-.5


17

M U

Cúm là  


 [3],
[12], [42], [170], [176], [178].  
khi trên 
  toàn
 [164]. 

 và
     ;   



               
[111]

[166]. Sáu


 
vong [163].       

không 


 
[163]

18

 [9]

,  [8]. Tính

 , [7]
-

trên 4000 ng[155].


bùng phát, toàn t
   



 NGHIÊN CC
M DCH T HC, LÂM SÀNG VÀ VI RÚT HC CA CÚM A/H1N1/09
I DN BC - TRUNG -

CÁC GII PHÁP PHÒNG CHNG DCH 
sau:
1. Xác định đặc điểm dịch tễ học của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền
Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009-2011.
2. Xác định đặc điểm lâm sàng của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền
Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009-2011.
3. Xác định đặc điểm vi rút học của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền
Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009-2011.
4. Kiến nghị các giải pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1/09 đại dịch.

19


1 - TNG QUAN

1.1. Lch s nghiên cu v bnh cúm
Bnh cúm (influenzanh danh t gia th k XVI c gi là
influentia colesti ts trng pht ca chúa trinh do vi rút cúm, có
tính lây nhim cao gây ra vi biu hin cng hô hp cp tính, ch
yu là st, t mi, s ng và ho Bnh cúm có
th dn viêm phi nng và t vong nc phát hin và x trí
kp thi. Ba sc khe cng vì lây lan nhanh,
t các v dch nh nhanh chóng lan rng ra cng, làm s ng ln dân
 nhim bnh [2], [12], [42], [170], [175], [179].

Khác vi rt nhiu bnh truyn nhim mà chúng ta phi mt hin
nay, bnh cúm có mt lch s dài  vn luôn là mt ch  m 
nghiên cu và bàn lun [175]. Các nhà khoa hc cho rng các v d
xut hin t c mô t mt cách rõ
ràng nhng bng chng v i dch cúm c

tìm thy trong các tài liu t c dù s xut hin ci dch cúm
có th [52], [125]. 1889 có thêmbng chu tiên
 và rõ ràng v mô hình t vong ca bnh cúm vi s ng ln
nht  i già và tr em to nên bi hình ch U [125]. Vi rút cúm ln
c phân lp trong phòng thí nghi nh
c ghi nhn và khnh bng kt qu xét nghi, bnh
cúm ch nh bng các du hiu lâm sàng và nhng v dch cúm
c nhn bit qua s  ng nhp vin ci
có bnh tim và bnh phi mn tính [52], [125].

20

1.2. m vi rút hc ca tác nhân gây bnh
1.2.1. Cấu trúc của vi rút cúm
Bnh cúm do vi rút cúm gây ra. Vi rút cúm thuc h Orthomyxo, hình
tròn c rt nhng kính khong 100-120 nm. Bn cht bao
ngoài ca vi rútlà phc hp glycoprotein ó bao gm 2 kháng nguyên:
Hemaglutinin (HA) và Neuraminidase (NA) [3], [12], [44], [88], [170], [175],
[179].

Bên trong vi rút có kháng nguyên nhân (S-Antigen) gm 1 trong 3 típ A,
típ A gây ra các di dch cúm chính 
i. Vi rút cúm tíng gây bnh nh  bùng phát
thành dc bit  tr em. Vi rút cúm tíy biu
hin gây bi[3], [12], [44], [88], [170], [175], [179].

Hình 1.1. Cu trúc ca vi rút cúm [175]
- HA là 1 glycoprotein có kh   t hng cu, t u kin
thun li cho vi rút bám vào th th và thâm nhp vào t bào ch.
- NA có bn cht mt xích quan trng

trong vic gii phóng vi rút t t bào nhim và lan ta ng
hô hp.

21

- PB1; PB2; PA là các ARN polymerase giúp cho quá trình sinh tng hp
vi rút th h mi trong t bào vt ch.
Vi rút cúm A gm 16 loi kháng nguyên HA (xp t 1- 16) và 9 loi
kháng nguyên NA (xp t 1-9). Các phân típ gây bnh chính  i là
típ n các v
di d i [3], [12], [44], [88], [175], [179].
1.2.2. Tính chất của vi rút cúm
1.2.2.1. 
Vi rút cúm A có kh m rng bao gm i, gia
cm, thy cng vt có vú nên vt liu di truyn (ARN) luôn
chng ca vt ch trong quá trình thâm nhim, phiên mã, nhân lên,
tích hp, ny chi, và gii phóng th h mi ra khi t bào ch. Kt qu ca
quá trình này có th dn các bii trong vt liu di truyn ca vi rút
cúm A. Nhng s ng lc cho s tin hóa ca vi rút cúm
A[3], [12], [44], [88], [175], [179].Có 2 kiu t bin kháng nguyên, bao
gm:
- t kháng nguyên (antigenenic drift) hay s  i nh t
     t bin ngu nhiên xy ra  gen mã hóa cho
hemaglutinin d n s i mt s acid amin trong cu trúc protein
hemaglutinin. Ch t bi c chn lc trong qun th    
m vào vt ch n dch vi loi vi rút này. S t bin
kháng nguyên là nguyên nhân gây ra các v dch cúm mùa nh tn phát. Hin
ng bii c t 
c sn xut vc xin hu hiu phòng nga bnh cúm [3], [12],
[44], [88], [175], [179] t kháng nguyên c minh ha trong hình

×