Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

SAE PDCA Summary Vietnamese

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.99 KB, 2 trang )

English to Vietnamese translation
THS 2010-2011 SAE Một Trang Tóm lược
Đọc
Đo lường được Mục tiêu: Để tăng tỷ lệ học sinh lớp 11 đã qua các AHSGE từ 87% đến 92%.
1. Cung cấp đào tạo ban đầu và làm theo-up trên giao hàng hiệu quả giảng dạy (bao gồm cả việc sử dụng các công
nghệ trong lớp học).
2. Cung cấp các lớp học đọc khắc phục trong ngày lớp học thường xuyên để đảm bảo thành tích học sinh về các khái
niệm đọc sách.
3. Tiếp tục xây dựng lớp học thư viện cho khả năng tiếp cận dễ dàng với các thể loại đa dạng và mức độ dễ đọc.
Toán học
Đo lường được Mục tiêu: Để tăng tỷ lệ học sinh lớp 11 đã qua các AHSGE từ 88% đến 90%.
1. Cung cấp đào tạo ban đầu và làm theo-up trên giao hàng hiệu quả giảng dạy (bao gồm cả việc sử dụng các công
nghệ trong lớp học).
2. Cung cấp các lớp học toán khắc phục trong ngày lớp học thường xuyên để đảm bảo thành tích học sinh về các
khái niệm toán học.
3. Tăng liên quan liên quan của khái niệm toán học trong mỗi bài học cho các đối tượng khác, nghề nghiệp, và các
tình huống thực tế.
4. Sử dụng một loạt các nhóm cấu hình để được hướng dẫn: cả nhóm, linh hoạt theo nhóm nhỏ, cá nhân.
5. Kết hợp chunking và lần lượt, và nói các chiến lược để đánh giá học sinh hiểu các khái niệm toán học.
Ngôn ngữ
Đo lường được Mục tiêu: Để tăng tỷ lệ học sinh lớp 11 đã qua các AHSGE từ 80% đến 82%.
1. Cung cấp đào tạo ban đầu và làm theo-up trên giao hàng hiệu quả giảng dạy (bao gồm cả việc sử dụng các công
nghệ trong lớp học).
2. Sử dụng một loạt các nhóm cấu hình để được hướng dẫn: cả nhóm, linh hoạt theo nhóm nhỏ, cá nhân.
3. Thực hiện đầy đủ kế hoạch bằng văn bản thứ tôn trọng những qtly này. nhịp dẫn và sử dụng các phiếu tự đánh giá
điểm số của huyện phù hợp với các bài tiểu luận.
Khoa học
Đo lường được Mục tiêu: Để tăng tỷ lệ học sinh lớp 11 đã qua các AHSGE từ 92% đến 94%.
1. Cung cấp đào tạo ban đầu và làm theo-up trên giao hàng hiệu quả giảng dạy (bao gồm cả việc sử dụng các công
nghệ trong lớp học).
2. Tăng cường sử dụng các kinh nghiệm phòng thí nghiệm và thực hành các hoạt động trong tất cả các lớp khoa học.


Khoa học Xã hội
Đo lường được Mục tiêu: Để tăng tỷ lệ học sinh lớp 11 đã qua các AHSGE từ 62% đến 64%.
1. Cung cấp đào tạo ban đầu và làm theo-up trên giao hàng hiệu quả giảng dạy (bao gồm cả việc sử dụng các công
nghệ trong lớp học).
2. Sử dụng JROTC bảng tính trong các lớp học lịch sử.
3. Chỉ định chính thức giáo viên để làm cố vấn cho các giáo viên mới.
4. Thực hiện kiểm tra từ vựng AHSGE với các xét nghiệm, câu đố, các dự án, Ringers chuông, vv
5. Phân tích và giải thích thông tin được trình bày dưới hình thức bản đồ, quả địa cầu, bảng xếp hạng, và đồ thị.
Bao gồm
Đo lường được Mục tiêu: Để giảm trình độ tiêu cực của học sinh lớp 11 giáo dục đặc biệt những người đã vượt qua
AHSGE đọc
-42,85% -32,85% Và đến AHSGE toán từ -30,08% -20,08% đến.
1. Giáo viên giáo dục đặc biệt và lịch paraprofessional được dựa trên mức hỗ trợ cần thiết cho mỗi cấp và điều chỉnh
cho các nhu cầu của học sinh.
2. giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ tham gia thực hành bao với giáo viên giáo dục phổ thông. Cung cấp liên kết prof
ban đầu và liên tục. dev.
3. Sử dụng các Voyager Toán cho học sinh chương trình giáo dục toán học đặc biệt.
4. Sử dụng các ngôn ngữ! chương trình giáo dục đặc biệt ngôn ngữ sinh viên nghệ thuật.
5. Hành chính sẽ phối hợp với đặc biệt biên soạn. giáo viên để phân tích dữ liệu hệ thống treo và phát triển một kế
hoạch cho việc giảm treo của
học sinh được nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt.
ESL
Mục tiêu đo lường: ELL sẽ làm cho tiến bộ về ACCESS cho ELL.
1. Cung cấp cơ hội giao tiếp xã hội thông qua học tập hợp tác xã. Tham gia vào đào tạo giáo viên ESL Mainstream.
2. Cung cấp ESL giảng dạy trong giờ học thường xuyên.
3. Sử dụng công cụ bảng biểu để tổ chức và minh họa cho khái niệm.
Liên ngành
Đo lường được Mục tiêu: Để tăng tỷ lệ học sinh lớp 11 đã qua các AHSGE từ 52% đến 54%.
1. Giải quyết vấn đề Team (PST) sẽ phân tích dữ liệu và xác định chiến lược nghiên cứu dựa vào địa chỉ các học giả
và hành vi.

doc. những nỗ lực để bao gồm các chiến lược, hiệu quả và thời gian sẽ được duy trì bởi adm. Nhận xét và báo
cáo trong quý SAE.
2. Phát biểu Disproportionality ở Alabama các trường học, làm chiến lược Sense, và đào tạo hỗ trợ tích cực hành vi
cho giáo viên mới vào huyện.
3. Thực hiện các cuộc họp hàng tháng của bộ dữ liệu giữa thường xuyên và đặc biệt biên soạn. giáo viên để đánh giá
học sinh làm việc, dữ liệu phân rã từ
EQT, AHSGE, và đánh giá khác, và chia sẻ thực hành tốt nhất.
4. Tham gia lần thứ IX Lớp Học viện đào tạo và thực hiện chiến lược trong lớp học.
5. Cung cấp các chương trình kéo dài ngày hướng dẫn, trong tất cả các đối tượng AHSGE (với sự nhấn mạnh về đọc
và toán) để đảm bảo thành tích học sinh về các khái niệm.
6. Thực hiện việc sử dụng các công nghệ bao gồm CPS, ACCESS, và Nova Net như là công cụ giảng dạy trong tất
cả các lĩnh vực, bao gồm cả sự nghiệp công nghệ cao., Để tăng
học sinh đạt được và khuyến khích một gia tăng hội nhập công nghệ vào kế hoạch bài học.
7. Sử dụng và thực hiện chiến lược hướng dẫn phân biệt cung cấp thông qua phát triển nhân viên. Cung cấp liên kết
prof ban đầu và liên tục. dev.
8. Cung cấp đào tạo ban đầu và thực hiện theo dõi về lãnh đạo giảng dạy. (Trường khí hậu / văn hóa)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×