Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (420.25 KB, 10 trang )

U BAN CHNG KHOÁN NHÀ NC
A陰 TÀI NGHIÊN C永U KHOA H窺C C遺P C愛 S雲
---zø{---
NGHIÊN CでU NHねNG AIyU KIぅN CYN THIwT
Aぁ でNG DっNG CÔNG NGHぅ INTERNET VÀO
GIAO DぉCH CHでNG KHOÁN そ VIぅT NAM

MÃ S渦: CS.04.08

n v ch trì:
Ch nhim đ tài:
Th ký đ tài:
Trung tâm Giao dch Chng khoán Hà Ni
CN. Nguyn Mnh Tun
CN. Nguyn Phng Nga


1. . V Bng
2. TS. Lê
3.
4.
5.6. Hoàng Nga
HÀ NI - 2004


S lu kho 5132/BC

1
THÀNH VIÊN THAM GIA
NGHIÊN CU KHOA HC  TÀI CP C S tài
: Nghiên cu nhng điu kin đ ng dng công ngh Internet vào
giao dch chng khoán ti Vit Nam

Ch nhim đ tài:
Th ký đ tài:

Thành viên khác:

CN. Nguyn Mnh Tun
CN. Nguyn Phng Nga
CN. Chu Mnh Hiu

2


D
D
A
A
N
N
H
H


M
M


C
C


T
T
À
À
I
IL
L
I
I


U
U


T
T
H
H
A
A
M
M


K
K
H
H


O
O
1. Quyt đnh s 163/Ttg-CP v vic phê duyt Chin lc phát trin phát
trin th trng th trng đn 2010
2.  tài cp b “Công ngh tin hc ngành chng khoán Vit Nam vi
vn đ giao dch trc tuyn”, do Thc s oàn Thanh Tùng làm ch
nhim  tài, nm 2002
3. Ngh đnh 144/ 2003/N-CP ngày 28-11-2003 ca Chính ph v chng
khoán và th trng chng khoán.
4. Thông t
 s 58/2004/TT-BTC ngày 17-6-2004 ca B Tài chính hng
dn v Thành viên và Giao dch chng khoán.
5. D kin mô hình hot đng ca Trung tâm GDCK Hà Ni
6. Dictionary of Finance and Investment Terms.
7. Website ca s NYSE, NASDAQ, TSE, KSE, TASE...

3


L
L


I
I


M
M

A
A


U
U1. S詠 c亥n thi院t
Trong nhng thp niên cui th k 20, nhân loi đã đc chng kin
mt s phát trin thn k và ngon mc ca khoa hc công ngh. Lnh vc
công ngh thông tin đã đt đc rt nhiu thành tu mang tính cht đt phá,
nhng ng dng do nó mang li rt to ln và rt đáng ghi nhn. Trong lnh
vc chng khoán, hình thc giao dch qua Internet t ch tng nh
 không
th đã tr thành hin thc. Mc tiêu ca nó là nhm tng cng tính cnh
tranh trên c s mang li cho các giao dch mua, bán đc thc hin công
bng, hiu qu, nhanh chóng, chính xác to điu kin thun li cho các t
chc và cá nhân tham gia đu t chng khoán nhiu hn na. Trong bi cnh
hi nhp kinh t đã và đang din ra mnh m  khp t
t c các nc trên th
gii, vic liên kt gia nn kinh t ca mt nc vi mt nc khác hay vi
nhiu nc tr thành mt tt yu khách quan. S liên kt này din ra mnh m
và rng khp trong tt c các lnh vc trong nn kinh t.  thu hút thêm dòng
vn đu t phc v cho quá trình phát trin nn kinh t, hu ht các th tr

ng
chng khoán đu phi m ca thu hút các nhà đu t nc ngoài tham gia. S
dng công ngh Internet vào th trng chng khoán là mt xu th phát trin
mi trên th gii. Vi nhiu đc tính u vit ni tri, giao dch Internet đã thu
hút đc nhiu nhà đu t và các đnh ch th trng khác tham gia đông đo.
S dng th trng Internet nhm nâng cao tính tin ích cho th trng, đ
m
bo tính liên tc ca th trng, và do vy, giúp cho mc tiêu toàn cu hoá ca
mt th trng s dng mng Internet. c bit, ti các nc có các th trng
chng khoán đã phát trin nh M, Anh, Hàn Quc... Th trng Internet
đang ngày càng m rng quy mô, có nc quy mô th trng đã có th so sánh
đc vi S giao dch chng khoán chính thc.
Vi xu th toàn cu hoá và phát trin công ngh thông tin
 nc ta,
vic đón đu nghiên cu v loi hình th trng này là vô cùng quan trng đ

4
có th đa vào ng dng trong mt tng lai không xa, hoc đ c quan qun
lý có c s xem xét các gii pháp x lý thích hp trong trng hp có nhu cu
giao dch chng khoán Internet mt cách t phát
2. Mc tiêu nghiên cu
- Nghiên cu mô hình th trng chng khoán Internet  mt s quc gia
- Nghiên cu ng dng Internet vào giao dch chng khoán, phân tích
điu kin, đc thù ca ng dng này
- Nghiên cu nhng điu kin ca giao dch chng khoán ti Vit Nam
và kh nng ng dng công ngh Internet vào giao dch
- a ra kin ngh v khung pháp lý, c s h tng thông tin và h thng
giao dch
3. Phm vi nghiên cu
 tài tp trung nghiên cu kinh nghim áp dng hot đng giao dch

qua internet mt s nc, t đó đa ra mt s gi ý cho th trng chng
khoán Vit Nam.
4. Phng pháp tin hành
- Thu thp, dch và x lý tài liu
- Phân tích
- Tng hp và vit
5. Kt cu ca đ tài
Ngoài li m đu và kt lun, đ tài đc kt cu thành 3 chng:
Chng I: S phát trin mô hình th trng chng khoán Internet
Chng II: Mt s mô hình giao dch Internet. iu kin, đc thù và kinh
nghim ng dng giao dch Internet vào giao dch chng khoán
Chng III: iu kin phát trin ng dng giao dch qua Internet  Vit Nam
và nhng kin ngh5

×