Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193.37 KB, 30 trang )

2008-2009.
03 / 10 /2008
UNIT2
1. Sắp xếp các câu đối thoại sau thành bài hội thoại hợp lý.
1. a- Hello, Thu 4.a - Bye
b- Lan, this is Nam. b- Fine, thanks. Goodbye.
c- Hello ,Nam . How old are you? c- How are you?
d- Hello, Lan. d- Good morning, children.
e- Im eleven. e- Were fine, thank you.
How are you?
2. a - Im fine. Thank you. And you? f- Good morning, Miss Thu.
b- Good morning ,Hoa.
c- Good morning, Lan. How are you? 5.a - How are you?
d- Fine, thanks. Hoa, this is Lan Anh. b- Good afternoon, Mai
e- I am nine. c- Good afternoon, Lan.
f- Hello, Lan Anh. How old are you? d- Fine, thank you. And you?
e- Goodbye, Mai.
3. a - fine, thanks. f - Fine, thanks
b- How are you Lan? g- Bye.
c- Hi, Lan.
d- Im fine , thanks. How are you?
e- Hello, Nam
II. Hoàn tất các mẩu đối thoại sau.
1. Ba: ___________________, Miss Thu.
Miss Thu: ______________, Ba. How______________________?
Ba: Im__________, _________you. And____________________?
Miss Thu: ___________, _____________.
2. Lan:__________, Mai.
Mai:________________________, Lan. This si Ba.
Lan:____________________, Ba.______________________?
Ba: I________________twelve.________________________?


Lan: ____________________eleven.
III. Hãy đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau.
1. _____________________________? Im fine, thank you.
2. ______________________________? Im ten.
3._______________________________? Im twelve years old.
4._______________________________? We are fine , thank you.
5. ______________________________? - Yes, this is Minh.
6. _______________________________? That is a clock
7. _______________________________? This is an eraser.
8. ________________________________? I live on Le Loi street.
9. ________________________________?- Yes, that is Le Loi street.
10. ______________________________? No, this isnt my bag.
11. ______________________________? I live in Hue.
12. _______________________________? Its a waste basket.
IV. Hảy trả lời các câu hỏi sau.
1. What is that ? - ____________________pencil
2. Whats your name? - ____________________Loan
3. Where do you live? - _____________________Ha Noi.
4. How old are you? - _____________________ten.
5. Is this your bage? - Yes_________________________.
V. Hãy sửa lổi các câu sau.
1. We are fine , thanks you.
2. That is a eraser
3. Where are you live?
4. I live in Le Loi street
5. Im ten year old

4
2008-2009.
6. What your name?

7. My name Long
8. No, This is my bag
9. I fine , thanks.
10. How are you? Im twelve
VI. Sắp xếp lại các từ dới đây thành câu hoàn chỉnh.
1. live / do / where / you?
2. not / is / this / book / my
3. in / Hue / live / I
4. Is / classroom / this / your?
5. book / your / close
VII. Dùng các đại từ nhân xng để thay thế cho các từ đợc gạch chân.
1. Thu and Lan are students
2. My father and I are teachers
3. My book is here
4.His pencils are there
5. Are you and Nam students?
VIII. Hảy trả lời các câu hỏi sau.
1.Whats your name?
2. What do you do?
3. How old are you?
4. how many people are there in your family?

5. What does your father do?
6. Whats your fathers name?
7. What does your mother do?
8. How old is your father?
9. How old is your mother?
10. Where do you live?
Keys:
I.

1. d-a-b-c-e 2. b-c-a-d-f-e 3. c-e-b-d-a 4. d-f-
c-e-d-a 5. b-c-a-d-f-e-g.
II. 1.Ba: Hello
Miss Thu: Hi, are you
Ba: fine, thank, you.
Miss Thu: Fine, thank.
III.
1. How are you? 2. How old are you?
3. How old are you? 4. How are you?
5. Is this Minh? 6. What is that?
7. What is this? 8. Where do you live?
9. Is that Le Loi street? 10. Is this your bag?
11. Where do you live? 12. What is it?
IV.

5
2008-2009.
1. It is a pencil 2. My name is Loan
3. I live in Ha Noi 4. I am ten
5. Yes, It is.
V.
1. Thanks - > thank 2. a - > an 3. are - > do 4. in
- > on 5. year - > years 6. what - > what is
7. my name - > my name is 8. is - > is not 9. I - > I am
10. how - > how old.
VI.
1. Where do you live? 2. This is not my book.
3. I live in Hue 4. Is this your classroom?
5. Close your book
VII.

1. They 2. We 3. It 4. They 5. you
VIII. Students’s answers
The end./.
UNIT 3
I. Cho d¹ng sè nhiÒu cña c¸c danh tõ sau:
1. Chair 2. cup
3.glass 4.book
5.watch 6.flat
7.pen 8.bed
9.dog 10. room
11. knife 12.dish
13. city 14. office
15. desk 16. box
II. H·y s¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh 3 cét cho phï hîp.
Churches cars shops brushes phones banks
Kisses bags cats foxes arms friends
Parties wives
/ iz/ /z/ /s/III. Sö dông a / an tríc c¸c danh tõ sau.
Electrician, waiter actor taxi driver postman
Opticcian teacher architect mechanic engineer
Bicycle robot umbrella phone watch
Alarm clock ticket car pen sister

1. a postman 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

6
2008-2009.
13 14 15 16
17 18 19 20
IV. Hoàn thành các câu sau. Sử dụng IS or Are. Sử dụng a/ an khi cần thiết.
1. There pen on my desk
2. There milk in the fride
3.There eggs in the fridge.
4. There old man outside
5. those woman doctors.
6. There sugar in this coffee.
7. That expensive radio
V. Khi nào sử dụng a? an? Hãy trình bày theo em hiểu( không đợc dở vở)
VI. Hãy trình bày cách thêm s/es và cách đọc s/es
VII. Đại từ nhân xng là nhửng từ nào? Hãy trình bày và cho ví dụ.


VIII. Hãy cho biét những tính từ sở hữu tơng ứng? Cho ví dụ?
The end./.
* Keys:

7
2008-2009.
I.
1. chairs 2. cups 3.glasses 4. books 5.

watches 6. flats 7. pens 8. beds 9. dogs
10.room 11. knives 12. dishes 13. cities 14.
offices 15. desks 16. boxes
II.
/iz/ /z/ /s/
Churches cars shops
Brushes phones banks
Kisses bags cats
Foxes arms
parties
wives
III.
an electrician a waiter an actor a taxi-driver
a postman an optician a teacher an architect
a mechanic an engineer a bicycle a robot
an umbrella a phone a watch an alarm clock
a ticket a car a pen a sister
IV.
1. is a 2. is 3. are 4. is an 5. are 6. is
7. is an
V. Students’ answers.
VI. Students’ answers
VII. Students ‘ answers
VIII. Students ‘ answers

09 / 10 / 2008
UNIT 4
I. Grammar:
1. Ask and answer about the time.
II. Exercises

I. Grammar:
1. Ask and answer about the time:( Hái vµ tr¶ lêi vÒ giê )
What time is it ? ( §¶ mÊy giê råi?)
= What is the time?
a. G׬ ch¼n:

8
2008-2009.
It is + số giờ + o clock
Ex; It is 4 oclock.( Đả 4 giờ rồi )
b. Giờ hơn:
It is + số phút + past + số giờ
( = It is + số giờ + số phút)
Ex: It is fifteen past nine.
( = It is nine fifteen)
c. Giờ kém:
It is + số phút + to + số giờ.
Ex: It is twenty o ten.
- Chú ý: + từ a quarter = 15. half = 30 ( 2 từ này phải đứng trớc giờ)
Ex: It is fifteen past nine = It is a quarter past nine.
It is thirty past five = It is half past five.
+ Không đợc nói giờ rồi đến từ a quater hoặc half
Ex: It is seven a quarter ( sai)
mà phải nói :It is a quarter past seven (Đúng)
II. Exercises:
1. Hảy viết các giờ sau bằng tiếng anh:
a.1.00 b. 2.45
c. 3.15 d. 5.00
e. 6.30 f.7 giờ kém 25
g. 10.10 h. 9. 50

2. Những giờ nào trong các giờ trên có nhiều cách viết? Hảy viết lại các cách khác.


3. Em hãy cho dạng đúng cũa các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
a. They ( live) on 9
th
floor.
b. Hoas bag (be) small?
- No, They (not, be)
c. There ( be) 45 classrooms in our school
d. Nam ( get ) dressed and (wash) his face at seven thirty.

e. How many students your school (have)?
f. What time your children ( go) to school?
g. I (be) in grade 6 and my brother ( be) in grade 7
4. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở những câu sau.
1. These are pecils

2. There are two girls in our class.

3. Its ten past eleven.

4.We are in class 7B

5. Mrs Hung lives in the city.


6. He has breakfast at seven oclock.


9
2008-2009.
7. That is my father.

8. My sister is in grade eleven.

9. Has flat is on the second floor

10. They have five children.

5. Hảy điền từ thích hợp vào mổi ô trống trong bài hội thoại sau .
Lan: Do you have and sisters, Hoa?
Hoan: Yes, I two sisters and brother.
Lan: What are ?
Hoan: My are Huong and Hong, and my names Hung.
Lan: you married?
Hoan: Yes, My wifes Oanh.
Lan: you have children?
Hoan: Yes, we do. have a son and a daughter.
Hoang and Hung.
Lan: ?
Hoan: They nine and four.
* New words: be married : lập gia đình
son: con trai
daught: con gái
6. Em hãy chọn 1 từ ở phần in nghiêng có cách phát âm khác với những từ còn lại ở mổi
dòng sau.

Ví dụ: a. stool b.room c.afternoon d. door
Trả lời: d.door
1. a. small b.face c.grade d.late
2. a.breakfast b.teacher c.ready d.heavy
3.a.time b.fine c. five d. city
4.a.engineer b.greeting c.teeth d.street
5.a chair b. school c.couch d.children
7. Hãy tìm lổi sai nếu có ở những câu sau rồi sửa lại cho đúng.
1. Our classroom is on the four floor.

2. Nhungs house haves seven rooms

3. What time your brother gets up?

4. Toms house is in the city and its small

5. How many teachers there are in your school?

6. Her garden is big. Its a big garden .

7. Ba brushes his tooth at six thirty.

8. Every morning we have breakfast at 6.30

9. This my book and those is my book too

10. Do Minhs sister go to school at seven fifteen?

10
2008-2009.


The end./.
* Keys:
I.
a. It is one o’clok b. It is two forty-five
c. It is fifteen past three d. It is five o’clock
e. It is half past six f. It is twenty-five to seven
g. It is ten ten g. It is fifty past nine.
II. Students ‘ answers.
III. a. live b. is small?, are not. c. are d. gets,
washes e. does have f. do go g. am, is
IV.
1. What are the 2. How many gils are there in your class?
3. What time is this? 4. Which class are you in?
5. Where does Mrs Hung live? 6. What time does he have breakfast?
7. Who is that? 8. Which grade is your sister?
9. Where is Ha’s flat? 10. How many children do they have?
V.
Lan: brothers
Hoan: have, a
Lan: their names
Hoan: Sisters’ name , brother’s
Lan: are
Hoan: I am
Lan: Do
Hoan: We , They are
Lan: How old are they?
Hoan: are
VI.
1.a.small 2.b.teacher 3.d. city 4.a.engineer

5. b. school
VII.
1. four - > fourth 2. haves - > has
3. What time your brother - > what time does your brother 4. T
5. there are - > are there 6. T 7. tooth - > teeth
8. T 9.this my - > this is my, Those - > that

11
2008-2009.
10. do - > does
The end./.

12 / 10 / 2008

Full name:
Class:
Test 90 minutes
I. điền 1 từ thích hợp vào chổ trống.
1. I am Hoa and name is Nga. 1
2. is your father? He is twelve. 2
3.Where your parents live? 3
4. do you spell your name? 4.
5. My teachers is Hung 5.
6. Mr Mrs Jonhs are doctors.
7. There are thirty nine in my class. 7
8. Is Lans mother engineer? 8
9. is that? he is my sister. 9.
10.She is Nga and son is Hung. 10
II. Cho dạng đúng cũa động từ trong ngoặc.
1. She ( brush) her teeth everyday. 1

2. He ( have) breakfast at 6.30 2.
3. Her classes ( start) at 7.00 3
4. After school she (go) and (have) lunch. 4
5. In the evening my brothers ( watch) TV 5
But my sister ( do) her homework
6. Nam ( not , go) to school on sunday. 6
7. Hoa (get) dressed and (wash) her face. 7
8. What your students(do) everyday? 8
9. What time Minh and Nga ( go) to school? 9
10. They ( have) breakfast everyday. 10
III. Mổi cau sau có một lổi sai em hảy tìm và sữa lại cho đúng.
1. Hoas classroom is in the third floor. 1
2. Thanh isnt has classes on Sunday. 2
3. Her sister is at school at 7 oclock to 11oclock. 3
4. Do your brother play sports every afternoon? 4
5. He gets up and brush his teeth in the morning. 5
6. There is eight people in the livingroom. 6
7. Does Lans school big? 7
8. There are fourty students in Hoas class. 8
9. This is a pen and that is a eraser 9
10. It is nine a quater. 10
IV . Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn(5-6) dòng nói về gia đình và ngôi nhà của em.
(Viết vào mặt sau của tờ giấy này)

Good luck to you!

* Keys:
I. điền 1 từ thích hợp vào chổ trống :(2,5marks)

12

2008-2009.
1. her 2. How old 3. do
4. How 5. name 6. and
7. students 8. an 9. who
10. her
II. Cho dạng đúng cũa động từ trong ngoặc.
1. brushes 2. has 3. start
4. goes has 5. watch does 6. doesnt go
7. gets washes 8.do do 9. do go
10. have
III. Mổi cau sau có một lổi sai em hảy tìm và sữa lại cho đúng.
1. in - > on 2. isnt has - > doesnt have
3. at - > from 4. do - > does
5. brush - > 6. is - > are
7. does - > are 8. fourty - > forty
9. a eraser - > an eraser 10. nine a quarter - > a quarter past nine.
IV . Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn(5-6) dòng nói về gia đình và ngôi nhà của em.

Studentss wrting

21 / 10 / 2008
Unit 5
* Exercises
I. Em hãy chọn một từ mà phần in nghiêng có cách phát âm khác so với những từ còn
lại.
1. A.fine B. nine C. night D. sit

2. A. afternoon B. school C. classroom D. door

3. A open B. close C. come D. old


4.A eraser B. desk C. house D. students

13
2008-2009.

5. A Waste B. stand C. bag D. that

6. A clock B. city C. class D. come

II. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mổi câu sau
1. This is a waste basket.

2. Im twelve years old

3. We live on Tran Hung Doa street

4. I spell my name P-E-T-E-R, Peter.

5. My name is Nguyen Viet An

III. Hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lí
a. Im sixteen years old
b. H-A L-O-N-G.
c. Good morning, Is your name Hoa?
d. How old are you Hoa?
e. Good, thank you.
f. And where do you live?
g. Yes. Im Hoa.
h. How do you spell Ha Long?

i. I live in Ha Long City.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IV. Trong 3 phần gạch chân đợc đánh dấu A,B,C ở mổi câu sau có một lổi sai. Em hãy
chỉ ra lổi sai đó và sữa lại cho đúng.
1. Is this a eraser or a ruler?
A B C
2. How are you spell your name?
A B C
3. Sit down and open you book.
A B C
4. We live on a house on Xuan Thuy street.
A B C
5. I are a student and this is my school
A B C
V. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa. Câu đợc bắt đàu bằng từ viết
hoa.
1. name / you / where / is/ do / what / and / live / your?

2. book / up / close / and / your / stand

3. your / bag / my / this / school / Is / or?

4. house / in / street / a / on / live / Nguyen Du / We.

5. how / spell / this / and / you / it / is / What / do?

VI. Em hãy diễn đạt bằng tiếng Anh những câu sau
1. chúng tôi sống trong một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh14
2008-2009.
2. Đó là cái gì vậy ? - Đó là cái bảng.

3. Em đánh vần tên của em nh thế nào Phong?

4. Kia có phải là cô giáo của bạn không?

5. Mình là một học sinh và đây là lớp học của mình.

The end ./.

Keys:
I. Em hãy chọn một từ mà phần in nghiêng có cách phát âm khác so với những từ còn
lại.

1. D 2.D 3. C 4.A
5. A 6.B

II. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mổi câu sau
1. What is this?
2. How old are you?
3. Where do you live?
4. How do you spell your name ?
5. What is your name?

III. Hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lí
1C 2 G 3 D 4 A
5.F .6.I 7 H. 8 B
9.E

IV. Trong 3 phần gạch chân đợc đánh dấu A,B,C ở mổi câu sau có một lổi sai. Em hãy
chỉ ra lổi sai đó và sữa lại cho đúng.
1. B a - > an 2. A are - > do 3. C you - > your
4. A on - > in 5 . A are - > am
V. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa. Câu đợc bắt đàu bằng từ viết hoa.
1. What is your name and where do you live?
2. Close your book and stand up
3. Is your school bag big?
4. We live in a house on Nguyen Du street
5. What is this and how do you spell it?
VI. Em hãy diễn đạt bằng tiếng Anh những câu sau.
1. We live in a house in Ho Chi Minh city
2. What is that? - That is a board
3. How do you spell your name, Phong.
4. Is that your teacher?
5. I am a student and this is my class

15
2008-2009.


28 / 10 / 2008
Unit 6 * . Exercises:
1. Em hãy điền a hoặc an vào mổi chổ trống trong các câu sau
1. There is armchair, stool and table in his room
2. What is this? - Its eraser.
3. Mr. Hoang is doctor.
4. There is lamp on the tabble.
5. Is your father engineer?
No, he isnt. Hes teacher

6. We live in house on Ngo Quyen street.
7. Is there clock in your classroom?
II. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (True) cho mổi câu đúng và F ( False) cho mổi
câu sai so với nội dung cũa bài.
Minh is my classmate . She is twelve years old. There are five people in her family:
Her father, her mother, her brother, her sister and she. Her father is forty nine years old . Hes
a doctor. Her mother is forty-five and she is a nurse. Her brother is twenty-three. He is an
engineer. Her sister is eighteen and she is a student.
1 Minh is twelve years old
2. Minh is a student
3. Her father is forty-five years old
4. Her mother is a nurse
5. Her brother is a student , too
6. Her sister is 18 years old
III. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời ở cột B cho phù hợp.
A B
1. What are those? A. She is a teacher
2. How many desk are there in B. They are stereos
your classroom? C. Theyre in the yard.
3. Whos that? D. There are fifteen
4. What does your mother do? E. Thats my teacher
5. Where are your children?
1 2 3 4 5
IV. Em hãy đặt câu hỏi cho mổi chổ trống đợc đánh số để hoàn thành bài hội thoại sau.
Lan: ?
Mai: Thats my sister
Lan: ?
Mai: She is twenty four years old.
Lan: ?
Mai: Shes a nurse.

Lan: ,too?
Mai: No, My mother is a doctor.
Lan: And ?
Mai: There are four people in my family.
V. Chuyển các câu sau sang cách nói số nhiều. Dùng từ chỉ số lợng trong ngoặc nếu có

16
2008-2009.
1. This is a coach.

2. Is there a bookshelf in his room?(2)

3. Is that your teacher?

4. There is a person in my yard.(37)

5. I am an engineer.

VI. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành mổi câu sau
1. There a yard in our school
A is B are C am
2. There are two in our sitting room.
A bench B benchs C benches
3. Are these your children and what are names?
A his B her C their
4. What his brother do?
A do B does C is
5. is my book?- It s on the table.
A Where B What C How
6. My mother is home.

A in B at C on
VII. Em hãy sắp xếp những từ ở mổi dòng sau thành câu có nghĩa . Viết hoa chử cái đầu
câu
1. seven thirty / late / its / school / are / and / we / for

2. get up / breakfast / time / father / and / your / have / what / does?

3. country / its / in / house / the / is / small / Has / and.

4. cities / there / country / how / are / your / in / many?

5. every / school / Jane / morning / eight / to / oclock / goes / at

6. grade10 / in /am / and / class10D / in / I

7. classroom / twenty / floor / desks / Peters / the / and / has / on / fifth / its.

8 table / its / big / on / school bag / and. / Hues / the / is

The end./.

* Keys:
I. Em hãy điền a hoặc an vào mổi chổ trống trong các câu sau
1.an a a 2. an 3a 4. a 5. an a 6.a 7. a
II. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (True) cho mổi câu đúng và F ( False) cho
mổi câu sai so với nội dung cũa bài.
1.T 2T 3. F 4.T 5. F 6.T
III. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời ở cột B cho p1. Em hãy
điền a hoặc an vào mổi chổ trống trong các câu sau
1. B 2.D 3.E 4.E 5.C


17
2008-2009.
IV. Em hãy đặt câu hỏi cho mổi chổ trống đợc đánh số để hoàn thành bài hội thoại
sau.
Lan:. Who is that?
Mai: Thats my sister
Lan: How old is she?
Mai: She is twenty four years old.
Lan: What does she do?
Mai: Shes a nurse.
Lan: Is your mother a nurse, too?
Mai: No, My mother is a doctor.
Lan: And how many people are there in your family?
Mai: There are four people in my family
V. Chuyển các câu sau sang cách nói số nhiều. Dùng từ chỉ số lợng trong ngoặc nếu

1. These are couches
2. Are there 2 bookshelves in his room?
3. Are those your teacher?
4.There are 37 in my yard
5. We are engineers
VI. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành mổi câu sau
1.A 2.C 3. C 4. B 5. A 6. B
VII. Em hãy sắp xếp những từ ở mổi dòng sau thành câu có nghĩa . Viết hoa chử cái
đầu câu
1. It is seven thirty and we are late for school
2. What time does your father have breakfast?
3. Has house is small and it is in the country.
4. How many cities are there in your country?

5. Jane goes to school at eight oclock every morning.
6. I am in grade 10 and in grade 10D
7. Peters classroom has twenty desks and its on the fifth floor
8. Hues school bag is big and it is on the table

30 / 10 / 2008
Unit 7
I. Em hãy cho dạng đúng cũa đọng từ trong ngoặc đẻ hoàn thành nhữnh câu sau.
1. Nam (get) dressed and (wash) his face at six forty-five.___________________________
2. My house (be) in the country. ___________________________
3. Phongs school (have) sixteen classrooms ___________________________
4. I ( be) in class 6D. Which class you (be) in? ___________________________
5. She (brush) her teeth at six fifteen ___________________________
6. There (be) three floors in our school ___________________________
7. Every morning Lien (go) to school at seven oclock ___________________________
8. Your room (be) small or big? ___________________________
II. Hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dới
Trung is a student and he is in grade ten. His school is big and its in the city. There are
five floors and forty classrooms in his school. His class has twenty eight students and his
classroom is on the fourth floor. Every moring trung gets up at six ten. He gets dressed ,
brushes his teeth and washes his face. He has breakfast at six forty and goes to school at
seven oclock.
1. Which grade is Trung in?

18
2008-2009.

2. Is Trungs school big or small?

3. Where is his school?


4. How many classrooms does his school have?

5. What time does he go to school?

III. Em hãy điền một từ thích hợp vào mổi chổ trống để hoàn thành các câu sau đây
1. My brother is in 12A
2. Trangs school is the second
3. Minh dressed at six thirty.
4. What is it? Its four oclock
5. We breakfast at seven fifteen
6. This school is big. is a school
7. How floors does Mais school have?
8. Viet washes face at six thirty
IV. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh những câu sau.

Ví dụ: There / twenty classrooms / our classroom
There are twenty classrooms in our school
1. sister / dressed / and / brush / teeth / six oclock

2. You / grade six / or / seven?

3. What time / you / family / breakfast?

4. Minh / school / three floors / and / classroom / third floor.

5. Our school / small / and / it / country

V. Em hãy xác định câu đúng trong hai câu sau
1. A . How many students are there in Thus class?

B. How many students there are in Thus class?
2. A. My school is a school big
B. My school is a big school
3. A. Hues house haves five room
B. Hues house has five rooms
4. A. Their classroom is on the second floor
B. Their classroom is on the two floors
5. A. Is your school in the city? - No, isnt it
B. Is your school in the city? - No, it isnt
VI. Em hãy dùng từ gợi ý ở đàu câu viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi
1. Hoang is Mais brother
Mai
2. Does your school have thirty six classrooms?
Are
3. Hoa is Mrs. Mai Giangs daughter
Mrs. Mai Giang
4. This house is small
This is a

19
2008-2009.
5. There are five people in her family
Her family
6. Mr. Kien has a son, Quan
Mr.Kien is
Bài tập về nhà
1. làm lại bài tập này
2. làm lại các bài tập đã học
3. ôn lại các cấu trúc đã họcKeys:
I. Em hãy cho dạng đúng cũa đọng từ trong ngoặc đẻ hoàn thành nhữnh câu sau.
1. gets washes 2. is 3. has 4. am are you
5. brushes 6. are 7. goes 8. is your room
II. Hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dới
1. He is in grade ten
2. It is big
3. His school is in the city
4. His school has forty classrooms
5. He goes to school at seven oclock
III. Em hãy điền một từ thích hợp vào mổi chổ trống để hoàn thành các câu sau đây
1. class 2. on floor 3. gets 4. time
5. have 6. It big 7. many 8. his her
IV. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh những câu sau.
1. My sister gets dressed and brushes her teeth at six oclock
2. Are you in grade six or in grade seven?
3. What time do you and your family have breakfast?
4. Minhs school has four floors and his / her classroom is on the third floor
5. Our school is small and it is in the country
V. Em hãy xác định câu đúng trong hai câu sau
1. A 2. B 3. B 4. A 5. B
VI. Em hãy dùng từ gợi ý ở đàu câu viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi
1. Are there thirty six classrooms in your school?
2. Mrs. Giangis Hoas mother
3. This is a small house
4. Her family has five people
5. Mr.Kien is Quans father20
2008-2009.
04 / 11 / 2008
Unit 8
1. Em hãy điền một từ thích hợp vào mổi chổ trống
1. What time your sister go to school?
2. We in class 11C
3. Phongs school big or small?
4. What Mr.Lam do? He a doctor
5. Where they live?
6. I fourteen years old
7. There two floors in her school
8. What these? They benches
2.Em hãy điền một từ vào mổi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau đây
1. Hello. I (1) Trang. Im (2) years old and Im in
(3) eleven. I (4) in a house with my family in the country.
There(5) four people in my family: my father, my mother, my brother
and (6) My father is a teacher and (7) is forty eight
years old. My mother is a teacher, (8) She is forty six years old.
My(9) is twenty-three years old. He is (10) engineer
3. Em hãy cho danh từ số nhiều cũa những từ sau
1. eraser 2. person
3. couch 4. stereo
5. engineer 6. nurse
7. clock 8. stool
9. bookshelf 10. country
4. Em hãy hoàn thành bài hội thoại sau
Jonh: Hello, Mai(1) today?
Mai: Im fine, thank you.
Jonh: (2) clasroom?

Mai: No, (3) Thats my classroom
Jonh: (4) many students in your class?
Mai: No, there arent. My class has only fifteen students
Jonh: (5) teacher?
Mai: Mrs.Chi, Miss White and Mr,Cuong.
5. Em hãy chọn một từ không cùng nhóm với những từ còn lại ở mổi dòng sau
1. first second three tenth
2. doctor father engineer teacher
3. floor stool chair bench
4. stand go wash teeth
5. our his my its
6. Em hãy điền một từ thích hợp vào mổi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau
My name is Tuyet. Im ten years(1) and I am in (2)
five. There (3) forty students in my class. There are twenty (4)
and fifteen boys. Mrs. An is my teacher. My school is (5) very big. It
(6) three floors and thirteen classroom. (7) are twenty-six
teachers and five(8) students in my school. There is (9)
garden in my school . There is a library in my school, (10) I love my
school very much
7. Em hãy điền một đại từ nhân xng hoặc một tính từ sở hữu vào mổi chổ tróng để hoàn

21
2008-2009.
thµnh c¸c c©u sau
1. Mr. Hung is an engineer._________gets up at five fifty and brushes ___________teeth
2. Tam and I are students.____________are in class 6A. Mrs.Chi, Mr.Cuong and Miss.Van
are ___________teacher
3. How old is ______________sister, Nga?
- _______________is eighteen years old.
4. What’re these? _______________are rulers

5. Mr. Coung and Mrs Mai has two children. ________________children are students
6___________am trang, and this is ____________________new friend, Huong
8. Em h·y s¾p xÕp c¸c c©u sau thµnh bµi héi tho¹i hîp lý
A. No, we aren’t. Do you get up late this morning?
B. I get up at seven o’clock
C. What time is it,Lien?
D. Are we late for school?
E. Yes, I do
F. It’s seven thirteen
G. What time do you get up?
1 2 3 4 5 6 7
9. T×m vµ s÷a læi trong c¸c c©u sau nÕu cã
1. Are their three rooms in Linh’s house
2. They aren’t go to school at seven ten
3. My classroom is on the five floor
4. There is an big eraser on the desk
5. Nam has breakfast at six thirty
6. Trung washes he’s face at five o’clock
7. Those are wastebaskets
8. We live in house small in hanoi
9. My mother is at home
10. I live in a house on 35 Hang Dao street
The end./.


* Keys:
1. Em h·y ®iÒn mét tõ thÝch hîp vµo mæi chæ trèng
1. does 2. are 3. is 4. does - is
5. do 6. am 7. are 8. are - are
2.Em h·y ®iÒn mét tõ vµo mæi chæ trèng ®Ó hoµn thµnh ®o¹n v¨n sau ®©y

1. am 2. seventeen 3. grade 4. live 5. are
6. me 7. he 8. too 9. brother 10. an
3. Em h·y cho danh tõ sè nhiÒu còa nh÷ng tõ sau
1. erasres 2. people 3. couches 4. sterios 5. engineers
6. nurses 7. clocks 8. stools 9. bookshelves 10.
countries
4. Em h·y hoµn thµnh bµi héi tho¹i sau
Jonh: How are you today?
Jonh: Is this your classroom?
Mai: No, It is n’t
Jonh: Are there
Jonh: Who are your teachers

22
2008-2009.
5. Em hãy chọn một từ không cùng nhóm với những từ còn lại ở mổi dòng sau
1. three 2. father 3. floor 4. teeth 5.its
6. Em hãy điền một từ thích hợp vào mổi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau
1. old 2. grade 3. are 4. girls 5. not
6. has 7. there 8. hundred 9. a 10.too
7. Em hãy điền một đại từ nhân xng hoặc một tính từ sở hữu vào mổi chổ tróng để
hoàn thành các câu sau
1. he - his 2. we - our 3. your - she 4. they 5. their 6. I - my
8. Em hãy sắp xếp các câu sau thành bài hội thoại hợp lý
1 c 2 f 3 d 4 a 5 e 6 g 7b
9. Tìm và sữa lổi trong các câu sau nếu có
1. Are their three rooms in Linhs house
2. They arent go to school at seven ten
3. My classroom is on the five floor
4. There is an big eraser on the desk

5. Nam has breakfast at six thirty
6. Trung washes hes face at five oclock
7. Those are wastebaskets
8. We live in house small in hanoi
9. My mother is at home
10. I live in a house on 35 Hang Dao street
03 / 12 / 2008
UNIT 9
1. em hãy đièn a, an, the, any vào mổi chổ trống để hoàn thành những câu sau
1. Do you live in apartment in town.
- no. We live in house in country.
2. there arent restaurants on my street.
3. Is there vegetable garden in front of yard?
4. Whats that? Its eraser.
5. Are there lakes in your city?
6. Near river, there is paddy field.
1 2 3 4 5 6
II. Em hãy chọn từ cho trớc điền vào mổi chổ trống để hoàn thành mổi câu sau
Because bed classes finish goes
home near teaches watches work
Miss Young lives in Ha noi. She (1) English at a school in the city centre. She goes
to (2) every working day by bike (3) her house is (4) the
school. Her (5) start at 8 oclock in the morning and (6) at 4.30 in the
afternoon. After work she plays tennis or (7) swimming. she comes (8) at
half past six, and has dinner. After dinner she (9) television. she goes to
(10) at 11 oclock.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
III. Em hãy đặt câu hỏi cho phần in nghiêng ở những câu sau.
1. There is a flower garden behind the house.


2. My mother travel to work by bus.

23
2008-2009.

3. We live in Hoa an town

4. Mrs Lien s class ends at half past eleven.

5. Our street has two banks

IV. Em hãy dùng từ gợi ý để viết hoàn chỉnh những câu sau.
1. Minh / live / brother / apartment / town

2. Mrs. Lan / and / children / travel / London / plane.

3. There / be / any flowers / your / school / yard?

4. He / not / ride / home / but / go / taxi

5. Sister / have / bike / and / cycle / work / everyday.
,
V. Dùng các thì đã học để cho dạng đúng cũa động từ trong ngoặc ở những câu sau.
1. My father (go) to work by motorbike. Sometimes he (walk)
2. There (be) any flowers behind your house?
3. Look! Nhung ( ride ) her bike to work.
4. You (live) near a market? It (be) noisy?
5. There (not, be) any stores on our street.
6. You (wait) for our teacher now?

7. At present I (play) video games and my sister (watch) TV
8. We (sit) in the livingroom.
9. My sister ( get) dressed and (brush) her teeth at six fifteen everyday.
10. We ( play) soccer in the yard right now.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Ghi nhớ :
1. Cách thêm ING sau động từ
A. Bình thờng ta thêm ING sau động từ
Vi dụ: play - > playing, go - > going, brush - > brushing
B. Khi một động từ tận cùng bằng e ta bỏ e trớc khi thêm ING
ví dụ: love - > loving. Ride - > riding, have - > having
C. Khi một động từ có một âm tiết , có một nguyên âm và tận cùng bằng một phụ âm không
thôi thì ta thì ta gấp đôi phụ âm này trớc khi thêm ING
ví dụ: run - > running.(chạy) stop - .> stopping. Get - > getting
Homework:
- Xem lại bài tập và học thuộc phần ghi nhớ
- Ôn lại cách thêm s / es vào sau động từ ở thì hiện tại đơn với các ngôi thứ ba số ít
,sau đó đối chiếu với cách thêm ING .

24
2008-2009.

* Keys:
1. em hãy đièn a, an, the, any vào mổi chổ trống để hoàn thành những câu sau
1. an - a - the 2. any 3. a - the
4. an 5. any 6. the - a
II. Em hãy chọn từ cho trớc điền vào mổi chổ trống để hoàn thành mổi câu sau
1. is 2. work 3. because 4. near 5. classes
6. finish 7. goes 8. home 9. watches 10. bed
III. Em hãy đặt câu hỏi cho phần in nghiêng ở những câu sau.
1. What is there behind the house?
2. How does your mother travel to work?
3. Where do you live?
4. What time does Mrs. Lien s class end?
5. How many banks does your street have/
IV. Em hãy dùng từ gợi ý để viết hoàn chỉnh những câu sau.
1. Minh lives with his brother in an apartment in town
2. Mrs. Lan and her children travel to London by plane
3. Are there any flowers in your school yard?
4. He does ride home but he go by taxi
5. My sister has a bike and she cycles to work everyday
V. Dùng các thì đã học để cho dạng đúng cũa động từ trong ngoặc ở những câu sau.
1. go - walks
2. Are there
3. is riding
4. Do you live - Is it
5. Are not
6. Are you waiting
7. am playing - is watching
8. are sitting
9. gets - brushes
10. are playing


08 / 12 / 2008
I. Phần lý thuyết bài 9

a. Hỏi và trả lời về màu sắc của tóc:

What color is ( your / her / his/ ) hair?
It is ( blue / black / red )
Ex:

25
2008-2009.
What color is her hair?
It is black
b. Hỏi và trả lời về màu sắc cũa mắt:

What color are ( your / her / his ) eyes?
They are ( black / brown / blue )
Ex:
What color are his eyes?
They are blue

c. Cách sắp xếp các tính từ trong 1 cụm danh từ:

Tính từ chỉ kích cỡ + Tính từ chỉ màu sắc + danh từ
Ex:
I have long black hair
Lan has small white teeth
d. Vị trí cũa tính từ trong câu miêu tả:


- Đứng sau động từ tobe

S + Tobe + tính từ
Ex:
Nam is tall
He is tall and thin

- Đứng trớc danh từ : Nh ở mục c ở trên

II. Phần lý thuyết bài 10

a. Hỏi và trả lời về cảm giác:

How do / does + S + feel?
S + tobe + tính từ
S + feel(s) + tính từ

Ex: How does he feel?
He feels hungry / He is hungry
b. Hỏi và trả lời về nhu cầu và ý muốn
* What would + S + like?
S + would like + N
(dlike)
Ex: S1: What would she like ?
S2: Shed like some milk
S1: would she like some rice? ( lời mời)
S2: yes, she would

26
2008-2009.

* What do / does + S + want / need?
S + want(s) / need(s) + N
Ex: What does he want?
He wants a cold drink
* Chú ý:
S + would like / want + to Vo
c. Some / any:
Some: ( một vài, một ít)
- đựơc dùng với danh từ số nhiều : some books, some pens
- ,, ,, ,, không đếm đợc : some milk, some water
- Đợc dùng trong câu khẳng định và lời mời
I would like some rice ( câu khẵng định)
Would you like some water? ( lời mời )
Any: ( nào , tí nào)
- đựơc dùng với danh từ số nhiều : any books any pens
- ,, ,, ,, không đếm đợc : any milk, any water
- đợc dùng trong câu phủ định và nghi vấn:
Nam doesnt have any rulers
Does he have any books?
III. Exercises:
1. Em hãy đặt câu hỏi với what color cho những từ dới đây rồi trả lời theo mẩu
Ex: her hair / black
a. What color is her hair?
b. Its black
1. Marys eyes / blue


2. Mr.Minhs hair / gray3. Childrens teeth / white


4. your school / yellow


5. Flowers / yellow and red


2. Hãy dùng các từ gợi ý sau đây để viết thành những hội thoại ngắn theo mẩu
VD:
She / tired / want / drink
A: What does she feel?
B: she feels tired

27
2008-2009.
A: What does she want?
B: She wants a drink
1. children / hungry / want / noodle
2. he / thirsty / like / water
3. they / hot / need/ iced tea

4. your brother / want / hot drink
5. Minh / tired / want / sit down
6. Nam / boring / like / play soccer
3. Em hãy điền some hoặc any vào mổi chổ trống để hoàn thành các câu sau
1. We have friends. Do we have beer in the fridge?
2. I like fruit with my lunch
3. I want to make sandwiches. but we dont have bread
4. Exercuse me, do you have pencils?
- No, Im sorry. We have some pens over there , but we dont have pencils
5. Would you like help ?
6. Re there oranges and bananas?
4. Điền an, a, the, some, any vào chổ trống cho phù hợp
1 I am hungry. Do you have bread?
- I think there is in fridge

2. - Would you like tea?
- No thank, I ve just had some. I dont want right now.
3 What would you like?
- Id like fish and rice
4. Oh, I can smell noodles at store near here. Lets go there and
have
* Vocabulary:
Blue (a) màu xanh da trời gray(a,n) màu xám white(a,n) màu trắng
Yellow( a,n) màu vàng red( a,n) màu đỏ hungry(a) đói bụng

28

×