Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

đề thi an toàn điện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (238.9 KB, 31 trang )

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Phiếu thi số 1
(thời gian 90 phút kể cả chép đề)
I. Phần trắc nghiệm
Họ và tên: Lớp:
1. Hoạt động là gì?
a) HĐ là những hành động của con người nhằm cải thiện thế giới xung quanh.
b) HĐ là hình thức đặc biệt của mối quan hệ tích cực của con người đối với thế
giới xung quanh, hướng đến sự thay đổi và biến chuyển nó trên cơ sở của các
quá trình sinh học.
c) HĐ là quá trình tương tác giữa con người với thế giới xung quanh, mà kết quả
có thể gây hại hoặc cải thiện nó.
d) HĐ là mối quan hệ tích cực của con người đối với thế giới xung quanh, hướng
đến sự thay đổi nó trên cơ sở của các quá trình sinh học.
2. Hãy cho biết những nguyên tắc cơ bản thực hiện an toàn lao động.
a) phương pháp hệ thống , thông tin, vệ sinh, tổ chức, kỹ thuật
b) phương pháp luận, kinh tế, vệ sinh, tổ chức, kỹ thuật
c) phương pháp luận, tổ chức, kỹ thuật, vệ sinh.
d) phương pháp luận, sinh học, tổ chức, kỹ thuật
1
3. Âm thanh là gì?
a) Âm thanh là dạng truyền sóng của các dao động cơ học với tần số xác định, tức
là dao động điều hòa âm hưởng với tần số xác định.
b) Âm thanh là dạng truyền sóng của các dao động cơ học trong môi trường đàn
hồi, tức là dao động điều hòa âm hưởng với tần số xác định.
c) Âm thanh là dạng truyền sóng của các dao động cơ học trong không gian, tức là
dao động điều hòa âm hưởng với tần số xác định.


d) Âm thanh là dạng truyền sóng của các dao động cơ học của các phần tử, tức là
dao động điều hòa âm hưởng với tần số xác định.
4. Hãy cho biết mức âm thanh tại một điểm trong không gian mở cách nguồn ôn một
khoảng 5,44 m. Biết mức công suất âm thanh của nguồn ồn là L
P
= 27,7 dB.
a) 15,23 dB; b) 10,43 dB; c) 8,25 dB; d) 5 dB.
5. Độ rung được đánh giá theo những tham số nào?
a) Tần số, biên độ rung dài, biên độ tốc độ rung, biên độ gia tốc rung;
b) Chu kỳ dao động, biên độ rung dài, biên độ tốc độ rung, biên độ gia tốc rung;
c) Tần số hoặc chu kỳ dao động và một trong ba giá trị: biên độ rung dài, biên
độ tốc độ rung, biên độ gia tốc rung;
d) Tần số hoặc chu kỳ dao động, biên độ rung dài, biên độ tốc độ rung, hoặc
biên độ gia tốc rung;
6. Hãy nêu khái quát tác động nhiệt của trường điện từ.
a) TĐT gây đốt nóng, mà có thể dẫn đến sự biến đổi, thậm chí sự tổn thương cho
các tế bào và mô của cơ thể sống.
b) TĐT gây quá nhiệt của cơ thể dẫn đến sự thay đổi tần số của mạch đập, nhịp
tim và phản ứng mao mạch.
c) Làm sinh ra các dòng điện ion trong máu, gây sự phát nóng các mô và tế bào.
d) Tất cả các biểu hiện trên.
7. Mức cường độ điện trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc và thời gian lưu trú
thực tế trong ca làm việc của nhân viên vận hành cho trong bảng sau:
2
E, kV/m 1,3 2,0 3,5 7,8
t, h 2,1 1,6 2,1 1,7
T 36,5 23 12,3 4,4
t/T 0,055 0.07 0,171 0,386
Hãy xác định thời gian lưu trú quy đổi T
qd

?
a) 7,2 h; b) 7 h; c) 6 h; d) 5,5 h.
8. Hãy xác định giá trị dòng điện chạy qua cơ thể người vận hành đứng trong vùng
điện thế, biết vị trí của chân trái và chân phải cách cực tiếp đất tương ứng là 1,78m và
2,58 m, dòng điện sự cố chạy qua hệ thống nối đất là I
d
= 13,7A, điện trở suất của đất là
ρ=120 Ω.m; Điện trở của cơ thể người là R
ng
= 1200 Ω và của giày là R
g
= 1150 Ω.
a) 6,75 mA; b) 10,32 mA; c) 13,03 mA; d) 14,25 mA.
9. Hãy xác định dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào dây nguội của mạng
điện hai dây 220V với trung tính nối đất, biết đường dây từ nguồn đến điểm tiếp xúc
được làm bằng dây A-35 (r
0
= 0,92 và x
0
= 0,35 Ω/km) chiều dài l = 0,32 km, phụ tải
cuối đường dây là S=6,55 kVA, điện trở cơ thể người R
ng
= 1300Ω.
a) 10, 5 mA; b) 8,30 mA; c) 7,16 mA; d) 6,44 mA.
10. Hãy cho biết giá trị của dòng điện chạy qua cơ thể người khi tiếp xúc vào hai dây
pha của mạng điện với điện áp U=380V, biết điện trở cơ thể người R
ng
=1265 Ω.
a) 0,25A; b) 0,30A; c) 0,35A; d) 0,40A.
II. Phần tự luận

1. (1,5 điểm) Trình bày tự động cắt bảo vệ khi có sự cố ngắn mạch trong hệ thống IT.
2. Bài tập (2,5 điểm) : Hãy tính toán thông thoáng tự nhiên cho một phân xưởng có
diện tích axb là 12,2 x 8,5m, chiều cao từ sàn đến tâm cửa sổ dưới là 1,3m và đến tâm
cửa sổ trên là 6,2m, bội số trao đổi khí K=7,2lần/h; hệ số chi phí µ = 0,2; mật độ không
khí trung bình bên ngoài và bên trong nhà tương ứng là 1,2 và 1,1 kg/m
3
;
Lưu ý:
3
• Học viên được phép sử dụng bảng tra số liệu;
• Để trả lời câu hỏi phần trắc nghiệm, chỉ cần đánh dấu vào phương án được cho
là đúng, thời gian làm bài thi phần trắc nghiệm là 30 phút ;
• Sau 30 phút giám thị sẽ thu bài thi trắc nghiệm, vì vậy các câu hỏi phần tự luận
cần được chép vào giấy thi để làm tiếp.
• Học viên làm trọn vẹn bài thi sẽ được thưởng thêm 1 điểm
Trưởng bộ môn Người ra đề
Trần Quang Khánh
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Phiếu thi số 2
(thời gian 90 phút kể cả chép đề)
I. Phần trắc nghiệm
(5 điểm)
Họ và tên: Lớp:
1. Hiểm họa là gì?
a) là các sự kiện, quá trình, đối tượng có khả năng gây hậu quả không mong muốn

trong những điều kiện xác định.
b) là khái niệm trung tâm của bảo hộ lao động, mà có thể gây thiệt hại cho sức
khỏe hoặc đe dọa mạng sống của con người.
c) là các quá trình có khả năng gây hậu quả không mong muốn trong những điều
kiện xác định, tức là có thể gây thiệt hại cho sức khỏe hoặc đe dọa mạng sống của con
người.
d) là những mối đe doạ gây thiệt hại cho sức khoẻ và mạng sống của con người.
2. Stress là gì?
a) là sự phản ứng thần kinh - tốc độ chuyển đổi quá trình phấn khích và ức chế
b) là sự phản ứng thần kinh – mức độ đưa ra quyết định trong tình huống khẩn
cấp;
c) là hiệu quả phản ứng thần kinh – tốc độ đưa ra quyết định trong tình huống
khẩn cấp.
5
d) hiệu quả phản ứng thần kinh – tốc độ xuất hiện và ngừng của quá trình phấn
khích thần kinh.
3. Tiếng ồn là gì?
a) Tiếng ồn là tổng hợp các âm thanh hỗn độn, mà gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
của con người.
b) Tiếng ồn là các âm thanh hỗn độn với các tần số và cường độ khác nhau, mà gây
cảm giác khó chịu đối với con người.
c) Tiếng ồn là dao động phức tạp, được đánh giá bởi phổ tần, mà gây cảm giác khó
chịu và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người.
d) Tiếng ồn là âm thanh hỗn độn với các tần số và cường độ khác nhau, mà gây cảm
giác khó chịu và ảnh hưởng xấu đến con người, tiếng ồn phụ thuộc vào mức áp suất
âm thanh và tần số.
4. Hãy cho biết mức âm thanh tại một điểm trong không gian mở cách nguồn ồn một
khoảng 7,2 m. Biết mức công suất âm thanh của nguồn ồn là L
P
= 32 dB.

a) 5,78 dB; b) 6,87 dB; c) 8,25 dB; d) 9 dB.
5. Mức ồn bao nhiêu thì có thể dẫn đến “bệnh tiếng ồn”?
a) 20÷60 dBA; b) 60÷80 dBA; c) 80÷110 dBA; d ) 110÷140 dBA.
6. Hãy xác định mức ồn trong nhà ở diện tích 24 m
2
, biết mức ồn cực địa bên ngoài các
tường 2 m là L
A2m
=35,3 dBA, giá trị cách âm của cửa sổ là 6,75 dBA;
a) 28,35 dBA; b) 23,55dBA; c) 30 phút ; d) 21,25 phút.
7. Hãy cho biết giá trị giới hạn cho phép của cường độ điện trường tần số 40 MHz với
thời gian lưu trú t=5h.
a) E
cp
= 10 V/m; b) E
cp
= 11,33 V/m; c) E
cp
= 12,65 V/m; d) E
cp
= 14
V/m.
8. Thế nào gọi là sự cố tiếp xúc gián tiếp?
a) Tiếp xúc với các phần tử kim loại;
b) Tiếp xúc với dây dẫn;
6
c) Tiếp xúc với phần tử trần mang điện;
d) Tiếp xúc với các phần tử kim loại bình thường không mang điện, nhưng bất ngờ có
điện.
9. Hãy xác định dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào dây nguội của mạng

điện hai dây 220V với trung tính nối đất, biết đường dây từ nguồn đến điểm tiếp xúc
được làm bằng dây A-50 (r
0
= 0,64 và x
0
= 0,32 Ω/km) chiều dài l = 0,34 km, phụ tải
cuối đường dây là S=8,5 kVA, điện trở cơ thể người R
ng
= 1200Ω.
a) E
cp
= 10 V/m; b) E
cp
= 11,33 V/m; c) E
cp
= 12,65 V/m; d) E
cp
= 14
V/m
10. Mạng điện hạ áp 380 V có tổng chiều dài là 2,86 km làm việc ở chế độ IT, điện
dung của dây pha so với đất là C
0
=0,35 µF/km, giá trị điện trở nối đất bảo vệ R
d
=10 Ω.
Hãy phân xác định giá trị điện áp tiếp xúc khi có ngắn mạch chạm masse một pha tại
một điểm.
a) U
tx
= 4,86 mA; b) 13mA; c) 7,83 mA; d) 15,71mA.

II. Phần tự luận
1. (1,5 đ) Hãy trình bày những yếu tố cần thiết của quá trình cháy
2. Bài tập (2,5 đ): Mạng điện hạ áp 380V (hình vẽ) được cung cấp bởi trạm biến
áp 22/0,4 kV có công suất là 400kVA (∆P
k
=5,75kW; U
k
=4%), đường dây có dây
pha là loại dây nhôm A.70 (r
0
=0, 46Ω/km, x
0
=0,31 Ω/km) và dây trung tính là
A.50 (r
0
=0,64 Ω/km, x
0
=0,32 Ω/km) chiều dài l=450m. Aptomat dùng để bảo vệ
cho động cơ mã hiệu EA52G thuộc loại C (bảo vệ chung có bội số k
B
=3) với
dòng định mức là I
n.Ap
= 75A. Hãy xác định dòng ngắn mạch chạm masse theo
hai phương pháp, đánh giá sai số, đánh giá mức độ nguy hiểm (theo điện áp tiếp
xúc) và đánh giá khả năng bảo vệ của aptomat (lấy hệ số tin cậy k
tc
=1,25).
7
l=450m

M
22/0,4kV
Lưu ý:
• Học viên được phép sử dụng bảng tra số liệu;
• Để trả lời câu hỏi phần trắc nghiệm, chỉ cần đánh dấu vào phương án được cho
là đúng, thời gian làm bài thi phần trắc nghiệm là 30 phút ;
• Sau 30 phút giám thị sẽ thu bài thi trắc nghiệm, vì vậy các câu hỏi phần tự luận
cần được chép vào giấy thi để làm tiếp.
• Học viên làm trọn vẹn bài thi sẽ được thưởng thêm 1 điểm
Trưởng bộ môn Người ra đề
Trần Quang Khánh
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
8

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Phiếu thi số 3
(thời gian 90 phút kể cả chép đề)
I. Phần trắc nghiệm
(5 điểm)
Họ và tên: Lớp:
1. Các hiểm hoạ có những thuộc tính nào?
a) bất ngờ, liên tục, tổng thể, xác suất; b) tiềm ẩn, liên tục, tổng thể, xác suất.
c) xác suất, dấu kín, liên tục, thường trực; d) tiềm ẩn, xác suất, liên tục, bất ngờ.
2. Thế nào là bất trắc khả thi?
a) BTKT là tần suất phản ứng hiểm họa mà tổng hợp các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế,
sinh thái và xã hội và biểu thị sự thỏa hiệp giữa các mức độ an toàn và khả năng xã
hội có thể đạt được trong giai đoạn hiện tại.
b) BTKT là tần suất hiểm họa mà dung hợp các khía cạnh kinh tế, sinh thái, kỹ thuật,

xã hội và biểu thị sự thỏa hiệp giữa các mức độ an toàn và khả năng xã hội có thể đạt
được trong giai đoạn hiện tại.
c) BTKT là xác suất hiểm họa mà dung hợp các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, sinh thái,
xã hội và biểu thị sự thỏa hiệp giữa các mức độ an toàn và khả năng xã hội có thể đạt
được trong giai đoạn hiện tại.
d) BTKT là tần suất phản ứng hiểm họa mà dung hợp các khía cạnh kinh tế, sinh thái,
kỹ thuật, xã hội và biểu thị sự thỏa hiệp giữa các mức độ an toàn và khả năng xã hội
có thể đạt được trong giai đoạn hiện tại.
9
3. Hãy xác định mức ồn trong nhà ở diện tích 22,5 m
2
, biết mức ồn cực địa bên ngoài
các tường 2 m là L
A2m
=28,83 dBA, giá trị cách âm của cửa sổ là 6,36 dBA;
a) 22,43dBA; b) 20,44dBA; c) 18,73dBA; d)
17,47dBA.
4. Hai nguồn âm thanh có âm lượng tương ứng là L
1
= 42 dBA và L
2
= 20 dBA. Hãy xác
định mức âm thanh tổng hợp của chúng.
a) L = 42 dBA; b) L = 52,3 dBA; c) L = 43,4 dBA; d) L = 62 dBA.
5. Hãy cho biết mức âm thanh tại một điểm trong không gian mở cách nguồn ồn một
khoảng 12 m. Biết mức công suất âm thanh của nguồn ồn là L
P
= 64 dB.
a) 34,44 dB; b) 30,37 dB; c) 28,25 dB; d) 49 dB.
6. Trường điện từ là gì?

a) TĐT là một môi trường đặc biệt của vật chất, bao gồm các tính chất điện và
từ.
b) TĐT là một dạng tồn tại đặc biệt của vật chất, tồn tại dưới dạng sóng, đặc
trưng bởi tập hợp các tính chất điện và từ.
c) TĐT là môi trường phân bố điện tích mang tính chất sóng, tại mỗi điểm trong
không gian xẩy ra sự dao động điều hòa của cường độ điện trường E (V/m) và cường
độ từ trường H (A/m).
d) TĐT là một môi trường đặc biệt của vật chất, đặc trưng bởi sự dao động điều
hòa của cường độ điện trường E (V/m) và cường độ từ trường H (A/m).
7. Thời gian lưu trú cho phép trong trường điện từ tần số công nghiệp có cường độ
điện trường E
t
=14 kV/m là bao nhiêu?
a) 1,23 h; b) 1,57 h; c) 1,533 h; d) 1,612 h.
8. Sự cố tiếp xúc trực tiếp có tỷ lệ trung bình như thế nào so với sự cố tiếp xúc gián
tiếp?
a) Bằng nhau; b) Nhỏ hơn; c) Lớn hơn; d) Tùy điều kiện cụ thể.
9. Sự cố tiếp xúc trực tiếp có tỷ lệ trung bình như thế nào so với sự cố tiếp xúc gián
tiếp?
10
a) Bằng nhau; b) Nhỏ hơn; c) Lớn hơn; d) Tùy điều kiện cụ thể.
10. Hãy xác định giá trị dòng điện chạy qua cơ thể người trong trường hợp người vận
hành đứng trong vùng điện thế, biết vị trí của chân trái và chân phải cách cực tiếp đất
tương ứng là 2m và 2,8 m, dòng điện sự cố chạy qua hệ thống nối đất là I
d
= 8,5A, điện
trở suất của đất là ρ=300Ω.m ; Điện trở của cơ thể người là R
ng
= 1000 Ω và của giày là
R

g
= 1500 Ω.
a) 12,5 mA; b) 14,5 mA; c) 16 mA d) 17,5 mA.
II. Phần tự luận
1. ( 1,5 đ.) Hãy phân tích quá trình dòng điện đi trong đất và vai trò của nối đất bảo
vệ;
2. Bài tập (2,5 đ.): Hãy tính toán nối đất cho trạm biến áp 10/0,4kV, công suất S=250
kVA đặt trên một khu đất có diện tích 7x8m, không có điện trở của hệ thống tiếp địa tự
nhiên, điện trở suất của đất là ρ=125 Ω.m; Cường độ dòng điện ngắn mạch một pha
chạy qua hệ thống tiếp địa là I
(1)
k
= 340,5A, thời gian tồn tại của dòng ngắn mạch là
t=0,5 giây. (Dùng cực tiếp địa tròn đường kính d=5cm, chiều dài l=2 m, thanh dẹt
ngang rộng b= 4cm, dày 1cm).
Lưu ý:
• Học viên được phép sử dụng bảng tra số liệu;
• Để trả lời câu hỏi phần trắc nghiệm, chỉ cần đánh dấu vào phương án được cho
là đúng, thời gian làm bài thi phần trắc nghiệm là 30 phút ;
• Sau 30 phút giám thị sẽ thu bài thi trắc nghiệm, vì vậy các câu hỏi phần tự luận
cần được chép vào giấy thi để làm tiếp.
• Học viên làm trọn vẹn bài thi sẽ được thưởng thêm 1 điểm
11
Người ra đề
Trưởng bộ môn
Trần Quang Khánh
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

12

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Phiếu thi số 4
(thời gian 90 phút kể cả chép đề)
I. Phần trắc nghiệm
Họ và tên: Lớp:
1. Hãy cho biết những nguyên tắc cơ bản thực hiện an toàn lao động.
a) phương pháp hệ thống , thông tin, vệ sinh, tổ chức, kỹ thuật
b) phương pháp luận, kinh tế, vệ sinh, tổ chức, kỹ thuật
c) phương pháp luận, tổ chức, kỹ thuật, vệ sinh
d) phương pháp luận, sinh học, tổ chức, kỹ thuật
2. Tiếng ồn là gì?
a) Tiếng ồn là tổng hợp các âm thanh hỗn độn, mà gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
của con người.
b) Tiếng ồn là các âm thanh hỗn độn với các tần số và cường độ khác nhau, mà gây
cảm giác khó chịu đối với con người.
c) Tiếng ồn là dao động phức tạp, được đánh giá bởi phổ tần, mà gây cảm giác khó
chịu và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người.
d) Tiếng ồn là âm thanh hỗn độn với các tần số và cường độ khác nhau, mà gây cảm
giác khó chịu và ảnh hưởng xấu đến con người, tiếng ồn phụ thuộc vào mức áp suất
âm thanh và tần số.
3. Hai nguồn âm thanh có âm lượng tương ứng là L
1
= 20 dBA và L
2
= 20 dBA. Hãy xác
định mức âm thanh tổng hợp của chúng.
a) L = 23 dBA; b) L = 23,40 dBA; c) L = 25,5 dBA; d) L = 30 dBA.
4. Hãy nêu khái quát tác động sinh học của trường điện từ.
13

a) Làm thay đổi các hoạt động của hệ thống thần kinh, tuần hoàn, nội tiết và nhiều hệ
thống khác của cơ thể người.
b) Làm ion hóa nguyên tử hoặc phân tử của tế bào và phá hủy các quá trình xẩy ra
trong đó, gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch làm suy giảm hoạt động của các cơ
quan trao đổi chất, thay đổi mạch đập và nhịp tim.
c) Làm suy giảm chức năng nội tiết, gây hiệu ứng từ phía hệ thống tim mạch, tuần
hoàn, miễn dịch và trao đổi chất v.v.
d) Tất cả các biểu hiện trên.
5. Cường độ điện trường tại nơi làm việc và thời gian lưu trú thực tế trong ca làm việc
của nhân viên vận hành cho trong bảng sau.
E, kV/m 5,5 5,37 6,2 8,4
t, h 4 1,2 0,6 0,5
T 7.09 7.31 6.06 3.95
t/T 0.56 0.16 0.1 0.13
Hãy xác định thời gian lưu trú quy đổi T
qd
?.
a) 7,52 h; b) 7,63 h; c) 7,85 h; d) 8,11h.
6. Nguy cơ tim ngừng đập do tác động của dòng một chiều so với dòng xoay chiều nhỏ
hơn bao nhiêu lần?
a) 3,5 lần; b) 3,65 lần; c) 4 lần; d) 4,25 lần.
7. Tỷ lệ trung bình dòng điện chạy qua tim khi đường đi của dòng điện từ tay phải
xuống chân trái là bao nhiêu?
a) 9,7%; b) 7,9%; c) 2,9%; d) 1,8%.
8. Điện trở của cơ thể người thay đổi phụ thuộc vào những điều kiện nào?
a) Bề mặt tiếp xúc, lực nén; b) Lực nén, độ dày da và độ ẩm; c) Trọng lượng cơ
thể, kích thước, trạng thái sức khỏe; d) Tất cả các điều kiện trên.
9. Bảo vệ nối đất có vai trò gì?
a) Dẫn dòng điện rò xuống đất; b) Giảm giá trị điện áp tiếp xúc; c) Giảm dòng điện
chạy xuống đất; d) Giảm dòng điện trong mạch.

14
10. Hãy xác định dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào dây nguội của mạng
điện hai dây 220V với trung tính nối đất, biết đường dây từ nguồn đến điểm tiếp xúc
được làm bằng dây A-50 (r
0
= 0,64 và x
0
= 0,32 Ω/km) chiều dài l = 0,57 km, phụ tải
cuối đường dây là S=12,8 kVA, điện trở cơ thể người R
ng
= 1200Ω.
a) 24 mA; b) 22,12 mA; c) 20 mA; d) 19,45 mA.
II. Phần tự luận
1. Phân tích vai trò của bảo vệ nối dây trung tính và vai trò của nối đất lặp lại;
2. Bài tập: Mức cường độ điện trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc và thời gian
lưu trú thực tế trong ca làm việc của nhân viên vận hành cho trong bảng sau:
E, kV/m 5,2 4,0 8,45 12
t, h 2,5 4,7 0,3 0,3
Trưởng bộ môn Người ra đề
Trần Quang Khánh
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
15
Phiếu thi số 5
(thời gian 90 phút kể cả chép đề)
I. Phần trắc nghiệm
Họ và tên: Lớp:

1. Hoạt động là gì?
a) HĐ là những hành động của con người nhằm cải thiện thế giới xung quanh.
b) HĐ là hình thức đặc biệt của mối quan hệ tích cực của con người đối với thế giới
xung quanh, hướng đến sự thay đổi và biến chuyển nó trên cơ sở của các quá trình
sinh học.
c) HĐ là quá trình tương tác giữa con người với thế giới xung quanh, mà kết quả có
thể gây hại hoặc cải thiện nó.
d) HĐ là mối quan hệ tích cực của con người đối với thế giới xung quanh, hướng
đến sự thay đổi nó trên cơ sở của các quá trình sinh học.
2. Stress là gì?
a) là sự phản ứng thần kinh - tốc độ chuyển đổi quá trình phấn khích và ức chế
b) là sự phản ứng thần kinh – mức độ đưa ra quyết định trong tình huống khẩn cấp;
c) là hiệu quả phản ứng thần kinh – tốc độ đưa ra quyết định trong tình huống khẩn
cấp.
d) hiệu quả phản ứng thần kinh – tốc độ xuất hiện và ngừng của quá trình phấn
khích thần kinh.
3. Việc đánh giá tiếng ồn được thực hiện theo những tham số nào?
a) Áp suất âm thanh;
b) Cường độ âm thanh
c) Mức âm thanh,
d) Cả ba tham số trên
16
4. Tiêu chuẩn cho phép mức cho phép âm thanh tại phòng ở là bao nhiêu?
a) 25 dBA; b) 30 dBA; c) 50 dBA; d) 65 dBA.
5. Độ rung có ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người như thế nào?
a) Có thể dẫn đến bệnh động kinh, ảnh hưởng xấu đến hệ thống thần kinh trung
ương, xuất hiện đau đầu, chóng mặt;
b) Phá hủy các hoạt động của hệ tim mạch, làm rối loạn tiền đình.
c) Làm suy giảm thị giác, tăng nhiệt độ, rối loạn các hệ thống tiêu hóa và thần
kinh, chóng mặt, kích động, mất ngủ, đau thắt ở vùng tim, giảm sự sắc xảo của thị giác

và thính giác, có thể dẫn đến ngất và bại liệt;
d) Tất cả các hiện tượng trên.
6. Hãy nêu khái quát tác động nhiệt của trường điện từ.
a) TĐT gây đốt nóng, mà có thể dẫn đến sự biến đổi, thậm chí sự tổn thương cho
các tế bào và mô của cơ thể sống.
b) TĐT gây quá nhiệt của cơ thể dẫn đến sự thay đổi tần số của mạch đập, nhịp
tim và phản ứng mao mạch.
c) Làm sinh ra các dòng điện ion trong máu, gây sự phát nóng các mô và tế bào.
d) Tất cả các biểu hiện trên.
7. Thế nào gọi là sự cố tiếp xúc gián tiếp?
a) Tiếp xúc với các phần tử kim loại; b) Tiếp xúc với dây dẫn; c) Tiếp xúc với
phần tử trần mang điện; d) Tiếp xúc với các phần tử kim loại bình thường không mang
điện, nhưng bất ngờ có điện.
8. Thế nào gọi là sự cố tiếp xúc trực tiếp?
a) Tiếp xúc với các phần tử kim loại; b) Tiếp xúc với dây dẫn; c) Tiếp xúc với
phần tử trần mang điện; d) Tiếp xúc với vỏ thiết bị.
9. Hô hấp nhân tạo có thể thực hiện bằng cách nào?
a) Thổi vào miệng; b) Thổi vào mũi; c) Thổi vào cả mũi và miệng; d) Tất cả các
phương pháp trên.
17
10. Mạng điện hạ áp 380V dây dẫn bằng cáp nhôm làm việc ở chế độ TN, có phân bố
dây trung tính và có dây trung tính tại xuất tuyến. Tiết diện dây pha F
ph
=70mm
2
và dây
bảo vệ F
PE
=35mm
2

. Thiết bị được bảo vệ bởi aptomat loại C có dòng định mức
I
n.Ap
=250A, (hệ số k
B
=7), chiều dài đường dây L đến chỗ đặt thiết bị là 85 m. Hãy xác
định chiều dài cực đại cho phép L
max
để thiết bị cắt bảo vệ làm việc có hiệu quả.
a) L
max
= 120 m; b) 107,8 m; c) 102,6 m; d) 100 m
II. Phần tự luận
1. Trình bày tự động cắt bảo vệ khi có sự cố ngắn mạch trong hệ thống IT;
2. Bài tập: Hãy tính toán nối đất cho trạm biến áp 10/0,4kV,công suất 250 kVA đặt
trên một khu đất có diện tích 4,2x5,6m, không có điện trở của hệ thống tiếp địa tự
nhiên, điện trở suất của đất là ρ=125 Ω.m; Cường độ dòng điện ngắn mạch một pha
chạy qua hệ thống tiếp địa là I
(1)
k
= 324A, thời gian tồn tại của dòng ngắn mạch là t=0,5
giây.
Trưởng bộ môn Người ra đề
Trần Quang Khánh
18
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Phiếu thi số 6
(thời gian 90 phút kể cả chép đề)
I. Phần trắc nghiệm
Họ và tên: Lớp:
1. Hiểm họa là gì?
a) là các sự kiện, quá trình, đối tượng có khả năng gây hậu quả không mong muốn
trong những điều kiện xác định.
b) là khái niệm trung tâm của bảo hộ lao động, mà có thể gây thiệt hại cho sức
khỏe hoặc đe dọa mạng sống của con người.
c) là các quá trình có khả năng gây hậu quả không mong muốn trong những điều
kiện xác định, tức là có thể gây thiệt hại cho sức khỏe hoặc đe dọa mạng sống của con
người.
d) là những mối đe doạ gây thiệt hại cho sức khoẻ và mạng sống của con người.
2. Dưới góc độ tâm lý có thể phân biệt những loại tính khí nào?
a) hoạt bát, nóng nảy, đa sầu, điềm đạm;
b) hoạt bát, đa sầu, lãnh đạm, nóng nảy;
c) linh hoạt, nóng nảy, đa sầu, điềm đạm;
d) hoạt bát, nóng nảy, ưu sầu, điềm đạm.
19
3. Đơn vị dexibel A (dBA) là đơn vị gì?
a) Đo mức âm lượng nền;
b) Đo mức âm lượng hiệu chỉnh;
c) Đo mức âm lượng ứng với tần số 1000 Hz;
d) Đo mức âm thanh tiêu chuẩn.
4. Tiêu chuẩn cho phép mức cho phép âm thanh tại phòng điều khiển có liên lạc bằng
lời là bao nhiêu?
a) 25 dBA; b) 30 dBA; c) 50 dBA; d) 65 dBA.
5. Hãy nêu những biện pháp cơ bản bảo vệ chống rung.
a) Giảm độ rung của nguồn phát sinh, Biện pháp tổ chức kỹ thuật, sử dụng các
phương tiện bảo vệ tập thể, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân.

b) Giảm thời gian tác động của rung, lắp cơ cấu chống rung,
c) Lắp đặt thiết bị trên nền vững chắc, sử dụng cơ cấu điều hoà rung,
d) Tất cả các giải pháp trên.
6. Thời gian lưu trú cho phép tại nơi làm việc có cường độ điện trường 4,5 kV/m của
thiết bị cao áp tần số công nghiệp là bao nhiêu?
a) Vô thời hạn, b) 3 h; c) 90 phút; d) 15 phút.
7. Hãy cho biết giá trị giới hạn cho phép của cường độ điện trường tần số 40 MHz với
thời gian lưu trú t=5h.
a) E
cp
= 10 V/m; b) E
cp
= 11,33 V/m; c) E
cp
= 12,65 V/m; d) E
cp
= 14 V/m.
8. Hãy cho biết giá trị của dòng điện chạy qua cơ thể người khi tiếp xúc vào hai dây
pha của mạng điện với điện áp U=380V, biết điện trở cơ thể người R
ng
=1265 Ω.
a) 0,25A; b) 0,30A; c) 0,35A; d) 0,40A.
9. Có thể áp dụng các biện pháp gì để bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp
a) Khoảng cách an toàn đến các phần tử mang điện;
b) Biện pháp cản trở, liên động;
c) Cách điện;
20
d) Tất cả các biện pháp trên.
10. Khi các động cơ có hệ thống nối đất chung, thì khi chạm vào vỏ động cơ ở gần cực
tiếp địa, mức độ nguy hiểm so với chạm vào vỏ động cơ ở xa như thế nào?

a) Nguy hiểm hơn; b) Bằng nhau; c) Ít nguy hiểm hơn; d) Tùy thuộc vào điều
kiện tiếp xúc.
II. Phần tự luận
1. Trình bày tự động cắt bảo vệ khi có sự cố ngắn mạch trong hệ thống IT;
2. Bài tập: Hãy tính toán làm mát tại nơi làm việc của một căn phòng làm việc gồm có
12 thiết bị công suất mỗi cái là P
0.tb
= 210 W; 8 nhân viên làm việc thường xuyên, mỗi
người thải ra một lượng nhiệt q
ng
= 85W, ngoài ra trong phòng có 12 bóng đèn với tổng
công suất là P
d
= 40W, phòng có 4 cửa sổ với tổng diện tích mặt kính là F
kinh
= 6,5 m
2
.
Nhiệt độ không khí của môi trường là 24
0
C
Trưởng bộ môn Người ra đề
Trần Quang Khánh
21
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Phiếu thi số 7

(thời gian 90 phút kể cả chép đề)
I. Phần trắc nghiệm
Họ và tên: Lớp:
1. Hãy nêu những định lý cơ bản về BHLĐ&BVMT:
a) - Tất cả các hoạt động đều có tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; - Không
có hoạt động nào có thể coi là an toàn; - Sự an toàn của một hệ thống có thể đạt được
với một xác suất nhất định.
22
b) - Không có hoạt động nào có thể coi là an toàn tuyệt đối; - Tất cả các vật
thể, quá trình, hiện tượng và hoạt động đều có tiềm ẩn hiểm họa đối với con người; -
Sự an toàn của một hệ thống bất kỳ chỉ có thể đạt được với một xác suất nhất định.
c) - Tất cả các vật thể, quá trình, hiện tượng và hoạt động đều có tiềm ẩn hiểm
họa đối với con người; - Không có hoạt động nào có thể coi là an toàn tuyệt đối; - Sự
an toàn của một hệ thống bất kỳ có thể đạt được với một xác suất tương đối.
d) - Tất cả các vật thể, quá trình, hiện tượng và hoạt động đều có tiềm ẩn hiểm
họa đối với con người; - Hoạt động nào cũng chỉ có thể coi là an toàn tương đối; - Sự
an toàn của một hệ thống bất kỳ chỉ có thể đạt được với một xác suất nhất định.
2. Hai nguồn âm thanh có âm lượng tương ứng là L
1
= 25 dBA và L
2
= 20 dBA. Hãy xác
định mức âm thanh tổng hợp của chúng.
a) L = 45 dBA; b) L = 27,3 dBA; c) L = 26,2 dBA; d) L = 30,5 dBA.
3. Thời gian lưu trú cho phép tại nơi làm việc có cường độ điện trường 20÷25 kV/m
của thiết bị cao áp tần số công nghiệp là bao nhiêu?
a) Vô thời hạn, b) 1 h; c) 30 phút; d) 5 phút.
4. Hãy cho biết giá trị điện áp an toàn của mạng điện xoay chiều trong điều kiện khô
ráo.
a) U=24 V; b) U = 25 V; c) U=50 V; d) U=60 V.

5. Không thể giải phóng nạn nhân ra khỏi mạng điện bằng cách:
a) Dùng gậy khô gạt ra; b) Túm tóc kéo; c) Túm áo kéo; d) Túm tay kéo.
6. Bảo vệ nối dây trung tính có vai trò gì?
a) Dẫn dòng điện rò xuống đất; b) Giảm điện áp tiếp xúc; c) Tạo ra dòng điện
ngắn mạch để cắt nguồn; d) Giảm dòng điện trong mạch.
7. Nếu gặp dây dẫn có điện rơi xuống đất thì phải làm gì?
a) Chạy ra khỏi khu vực càng nhanh cành tốt; b) Đi bình thường ra khỏi khu vực
nguy hiểm; c) Đi từ từ bước dài ra khỏi khu vực; d) Đi bước ngắn ra khỏi khu
vực.
23
8. Hãy cho biết giá trị điện áp an toàn của mạng điện một chiều trong điều kiện khô
ráo.
a) U=120 V; b) U = 25 V; c) U=50 V; d) U=60 V.
9. Hãy xác định giá trị dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào dây pha của
mạng điện 380 V có trung tính cách ly, biết điện trở cách điện là R
cd
=22 kΩ và điện
trở cơ thể người là R
ng
=1kΩ.
a) 26,4 mA; b) 0,30,2 mA; c) 35,7 mA d) 0,40,2 mA.
10. Thiết bị chống tự động cắt bảo vệ chống dòng rò làm việc theo nguyên lý nào?
a) Sự quá dòng trong mạch; b) Sự thay đổi của điện áp; c) Sự sai khác giữa dòng điện
vào và dòng điện ra thiết bị; d) Sự thay đổi của điện trở cách điện.
II. Phần tự luận
1. Hãy phân loại thiết bị tự động cắt bảo vệ RCD và trình bày nguyên lý làm việc của
nó.
2. Bài tập: Mạng điện 380V làm việc theo chế độ TT được cung cấp từ trạm biến áp
công suất 250kVA. Dây dẫn được làm bằng nhôm (3x95+1x70) ở khoảng cách 420m.
Hãy đánh giá khả năng bảo vệ nối dây trung tính, biết mạng điện được bảo vệ bởi cầu

chảy với dòng định mức I
cc
=60A.
Trưởng bộ môn Người ra đề
Trần Quang Khánh
24
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi
BẢO HỘ LAO ĐỘNG & KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Phiếu thi số 8
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×